« 2019. № 4 (148)

Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 823—832

УДК 398.34(=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.823

ПРАЦЕЦЕНТРИЧНІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ

МУШКЕТИК Леся

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5958-0044

д-р філол. наук, чл.-кор. НАН України,

провідний науковий співробітник,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики

та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,

вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, 02002, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: mushketik@ukr.net

Анотація. У статті йдеться про аксіологічні аспекти праці, що в традиційному українському суспільстві виступала як регулююча спільноту мораль, була критерієм поведінкових правил, родинної та суспільної значимості. Аналіз цих питань опертий на фольклорних взірцях, різножанрових уснословесних текстах, що в художньо-поетичній формі відбивають працецентричний ряд цінностей селянства, що виявляється у взаєминах в гуртових роботах, ставленні до землеробства і домашніх тварин, сакралізації землі та хліба, майна як акумульованої старанності тощо. Водночас засуджується лінь, неробство, а також примус до тяжкої підневільної праці.

Метою дослідження є аналіз працецентричних цінностей українського селянства, що набувають особливої художньо-естетичної форми в українському фольклорі, відтак репрезентуючи ставлення до праці у різних жанрах уснопоетичної творчості — прозових і пісенних — як етичної категорії, що визначала поведінку людини у родині і в громаді, суспільстві, її основні поведінкові і статеві ролі, а також пов’язану з нею символіку землі і хліба.

Аналізується джерельна база опрацювання обраної теми. Хронологічні межі дослідження — друга половина ХІХ—ХХ століття.

Виводиться новизна дослідження, яка полягає у висновках, що працецентричні цінності в українській традиційні культурі мають морально-етичне наповнення і є мірилом моральності людини, її суспільного престижу, місця в громаді, служать засобом виховання нового покоління. Їх рецепція віднаходиться в різних жанрах фольклору, як прозових, так і пісенних.

Ключові слова: народна культура, мораль праці, фольклор, поведінкові ролі, старанність, земля, хліб, ледарство.

Надійшла 16.05.2019

Список використаних джерел

 1. ПрисяжнюкЮ.Л. Українське селянство ХІХ—ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм: навчальний посібник. Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. 119с.
 2. Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних та західних слов’ян. Київ: Наукова думка, 1972. 200 с.
 3. Костомаров Н. Семейный быт в произведениях южнорусского народнаго песенного творчества. Литературное наследіе. Автобіографія Н И. Костомарова: Стихотворенія, сцены, историческіе отрывки, малорусская народная поезія, последняя работа. Санкт-Петербург, 1890. С. 287—477.
 4. Антонович В. Три національні типи народні. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Упоряд. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Київ: Либідь, 1995. С. 91—101.
 5. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ: Довіра, 1992. 415 с.
 6. Житецкий П. Малорусские вирши нравоучительного содержания. Киевская старина. 1892. № 3. С. 388—408; № 4. С. 37—58; № 5. С. 157—175.
 7. Петров В. Нові українські варіанти легенди про походження лихих жінок. Етнографічний вісник. Кн.6. Київ, 1928. С.55—66.
 8. СуковатаВ. Сатиричні образи жінок у казковому фольклорі: гендерний аспект. Народознавчі зошити. 2004. №5—6. С. 763—768.
 9. Ящуржинскій Xр. Культ хлеба в малорусских колядках. Киевская старина. 1893. №12. С.408—416.
 10. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях. Харків, 1885. 140 с.
 11. Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764—1880). Київ: Криниця, 1918. 157 с.
 12. Франко І. Жіноча неволя в руських піснях народних. Вибрані статті про народну творчість. Київ: Вид-во АН УРСР, 1955. С. 107—142.
 13. Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки: Проблеми пареміології та пареміографії. Київ: Наукова думка, 1984. 204с.
 14. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій. Київ: КНУ, 1997. 382 с.
 15. Мушкетик Л.Г. Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі української та угорської оповідальної традиції. Київ: ДСГ, 2010. 320 с.
 16. Мушкетик Л. Персонажі української народної казки. Київ: Український письменник, 2014. 360 с.
 17. Хланта И.В. Украинская социально-бытовая сказка: автореф. дис… канд. филол. наук. Київ, 1976. 23 с.
 18. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побу­това казка (специфіка та побутування). Київ: Наукова думка, 1989. 152 с.
 19. Дитячий фольклор. Упоряд., вступ. ст. та приміт. Г.ВДовженок; відп. ред. О.І. Дей. Київ: Дніпро, 1986. 304 с.
 20. Разумцева Г.І. Морально-етичні погляди українського народу за фольклорними джерелами: аксіологічний аспект: автореф. дис… канд. філософ. наук. Київ, 2004. 18 с.
 21. Скрипник Н.І. Вербалізація концептів народної моралі в українському фольклорі: автореф. дис… канд. філол. наук. Івано-Франківськ, 2014. 24 с.
 22. Бордюгова Т.Г. Моральна цінність праці: автореф. дис… канд. філос. наук. Харків, 2008. 21 с.
 23. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2005. 176 с.
 24. Болтарович З. Традиції сімейного виховання. Народна творчість та етнографія. 1993. № 2. С. 16—24.
 25. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори: у 5-ти т. Т. 3. Київ: Радянська школа, 1976. 279 с.
 26. Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори. Київ: Радянська школа, 1940. Т. І. Велика дидактика.
 27. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. Київ: Либідь, 1993. 256 с.
 28. Горболіс Л.М. Парадигма народнорелігійної моралі в працях українських письменників кінця ХІХ — поч. ХХ ст. Суми: Козацький вал, 2004. 200с.
 29. Українська душа. За ред. В. Храмової. Київ: Фенікс, 1992. 128 с.
 30. Франко І. Влада землі в сучасному романі. І. Франко. Зібрання творів: у 50-ти т. Київ, 1980. Т. 28. С. 176—195.
 31. Мирний П. Хіба ревуть воли як ясла повні. Вибрані твори. Київ: Держвидав художньої літератури, 1946. Т. 1.
 32. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. Москва: Университетская типография, 1878. Т.І—III.
 33. Казки про бідних і багатих: Українські народні со­ціально-побутові казки. Упоряд., підг. текстів, вст. ст., прим. та словн. І. Хланти. Ужгород: Патент, 1994. 328 с.
 34. Кирчів Р. Передмова. Колядки і щедрівки. Київ: Музична Україна, 1991. С.5—51.
 35. Календарно-обрядові пісні. Упоряд., вст. ст., прим. О. Чебанюк. Київ, 1987. 392 с.
 36. Три золоті слова: Закарпатські казки Василя Короловича. Запис текстів та впоряд. П.В. Лінтура. Ужгород: Карпати, 1968. 240 с.
 37. Срібні воли: Казки гір і Підгір’я в записах Степана Пушика. Київ: Веселка, 1995. 398 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »