« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1239—1245

УДК 811.161.2’373.21

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1239

ПОНЯТТЯ «МІКРОТОПОНІМ»: ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ МІКРОТОПОНІМІЇ САМБІРСЬКОГО ЦИРКУЛУ)

МОСУР Оксана

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1912-3580

асистент,

кафедра української мови імені професора Івана Ковалика,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: oksana_kunanets@ukr.net

Анотація. Розглядаються зміст та ознаки поняття «мікротопонім» на матеріалі назв малих географічних об’єктів Самбірського циркулу кін. XVIII — поч. ХІХ ст., зафіксованих у Йосифінській (1785—1788) та Францисканській (1819—1820) метриках, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві у м. Львові. Отож об’єктом дослідження є зміст та ознаки поняття «мікротопоназва». Описано власне мовні та позамовні ознаки власних назв малих географічних об’єктів кін. XVIII — поч. ХІХ ст., тобто хронологічні межі дослідження охоплюють саме той період. З’ясовано, що мікротопоназви, зафіксовані у метриках, — цінний фактаж лінгвістичних досліджень. Актуальність теми зумовлена потребою розвитку теорії ономастики, зокрема мікротопоніміки, в межах системно-структурного підходу (лексико-семантичного аналізу мотивувальних баз мікротопонімів, особливостей їхньої структурно-словотвірної організації) до аналізу мікротопонімії.

З’ясовано, що власні назви дрібних географічних об’єк­тів Самбірського циркулу мають власне мовні та позамовні ознаки. Вивчення історичного знімного фактажу є надзвичайно важливим, оскільки опрацювання такого матеріалу допоможе прослідкувати тенденції у творенні, розвитку і зміні назв.

На відміну від інших видів онімів мікротопоніми менше зазнали перекручень і спотворень із боку офіційних чужоземних чинників і тому зберегли автентичні лексичні, граматичні та фонетичні форми місцевих говірок.

Ключові слова: мікротопонім, мікротопонімія, Самбірський циркул, Йосифінська (1785—1788) метрика, Францисканська (1819—1820) метрика.

Надійшла 24.09.2019

Список використаних джерел

 1. НиконовВ.А. Научное значение микротопонимии. Микротопонимия. Тезисы совещания. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1964. С. 3—4.
 2. Йосифінська (1785—1788) і Францисканська (1819—1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. відп. ред. Я. Захарчишина. Київ: Наукова думка, 1965. 356 с.
 3. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVIII — початок ХІХ ст.). Львів: Світ, 1996. 448 с.
 4. Чеховський І.Г. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 1996. 24 с.
 5. Василик О.Б. Мікротопонімія Уманщини XVII—XIст.: автореф. дис. … канд. філол. наук 10.02.01. Донецький нац. ун-т. Вінниця, 2015. 20с.
 6. Сокіл Н.В. Мікротопонімія Сколівщини. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 206 с.
 7. БаньоіВ.Ф. Мікротопоніми басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття): авто­реф. дис. … канд. філол. наук:10.02.01. Прикар­патський нац. ун-т ім.Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2009. 23 с.
 8. Білінська Л.П. Формування мікротопонімії Покуття: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2012. 17 с.
 9. Лужецька О.Б. Мікротопонімія Південно-Західного Опілля: автореф. дис. … канд. філол. наук 10.02.01. ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2015. 20 с.
 10. Суперанская А.В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии. Микротопонимия. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 31—38.
 11. Суперанская А.В. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии. Микротопонимия. Тезисы совещания. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1964. С. 6—9.
 12. Никонов В.А. Научное значение микротопонимии. Микро­то­понимия. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 5—14.
 13. Словник української ономастичної термінології. Уклад. Д. Г. Бучко, Н.В. Ткачова. Харків: Ранок-НТ, 2012. 256 с.
 14. Sіowiaсska onomastyka: encyklopedia: w 2 t. Pod red. E.Rzetelskiej-Feleszko і A.Cieњlikowej przy wspьіudziale J. Dumy. Warszawa; Krakьw: Tow. Naukowe Warszawskie, 2003. Т. 2. 616 s.
 15. ПодольскаяН.В. Вопросы исследования микротопо­нимии. Питання ономастики: матеріали ІІРеспубліканської наради з питань ономастики. Київ: Наукова думка, 1965. С. 209—214.
 16. Карпенко Ю.А. Свойства и источники микротопонимии. Микротопонимия. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 15—22.
 17. Поспелов Е.М. Географическая терминология в микротопонимии Карпат. Микротопонимия. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 23—30.
 18. 18. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 354. Арк. 1—246.
 19. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 48. Арк. 1—367.
 20. Етимологічний словник української мови: в 7 т. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Редкол. О.С. Мельничук (головний ред.) та ін. Т. 1: А—Г. Укл. Р.В. Болдирєв та ін. Київ: Наукова думка, 1982. 632 с.
 21. Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. Київ: Наукова думка, 1984. Ч. 1. А—Н. 495 с.
 22. 22. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 161. Арк. 1—92.
 23. Rudnicki J. Nazwy geograficzne Bojkowszzczyzny. Lwуw, 1939. 248 s.
 24. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 150. Арк. 1—40.
 25. Словник української мови: в 11 т. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; редкол.: І. К. Білодід (головний ред.) та ін. Т. 4: І—М. ред. тому: А.А. Бурячок, П.П. Доценко. Київ: Наукова думка, 1973. 840 с.
 26. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 164. Арк. 1—169.
 27. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 54. Арк. 1—114.
 28. Проць О.І. Мікротопонімія півночі Львівської області: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Львів. нац. ун-т ім.Івана Франка. Львів, 2011. 21 с.
 29. Коперский С.А. Очерки по топонимии. Onomastica. Pismo poњwiкcone nazewnictwu geograficznemu i osobo­wemu. Wrocіaw; Warszawa; Krakуw: Zakіad Narodowy imienia Ossoliсskich, 1966. Rocz. XI. Zesz. 1—2. Ч. І. Имена-ориентиры. S. 93—107.
 30. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 71. Арк. 1—159.
 31. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 40. Арк. 1—183.
 32. 32. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 268. Арк. 1—94.
 33. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 300. Арк. 1—66.
 34. ЦДІАЛ. Ф. 20. Оп. 14. Од. зб. 49. Арк. 1—62.
 35. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 303. Арк. 1—75.
 36. ЦДІАЛ. Ф. 20. Оп. 14. Од. зб. 177. Арк. 1—56.
 37. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 289. Арк. 1—372.
 38. ЦДІАЛ. Ф. 20. Оп. 14. Од. зб. 241. Арк. 1—384.
 39. ГумецькаЛ.Л. З приводу імені Гостята в новгородській берестяній грамоті. ІІ Республ. ономастична нарада: тези. Київ, 1962. № 9. С. 165—166.
 40. Гумецька Л.Л. Ономастичний формант -ят в українській мові. Слов’янське мовознавство. 1962. № 4. С. 17—32.
 41. ЦДІАЛ. Ф. 19. Оп. 14. Од. зб. 162. Арк. 1—139.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »