« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1068—1093

УДК 398-051(477)В.Доманицький:930.2″18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1068

ВНЕСОК ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКУ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ: УТВЕРДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕНЬ

КОЗАР Лідія

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2997-6106

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Рильського НАН України,

відділ української і зарубіжної фольклористики,

вул. Михайла Грушевського, 4, 01011, м. Київ, Україна

e-mail: kozarli@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена маловідомому і маловивченому українському громадському діячеві, історику, фольклористу, організатору кооперативного руху в Україні Василеві Доманицькому. Актуальність вибраної теми виначається необхідністю глибокого осмислення фольклористичної спадщини В. Доманицького, задля створення об’єктивної концепції процесу історичного розвитку української науки про народну творчість. Мета статті — узагальнити підсумки попередніх пошуків, на основі опублікованих праць В. Доманицького та архівних матеріалів зробити аналіз його фольклористичної дільності, висвітлити наукові методи дослідницької роботи, принципи записування, систематизації, класифікації, текстології, коментування фольклорних зразків, визначити реальний внесок вченого в українську фольклористику. Поставлені завдання розв’язувалися за допомогою описового, порівняльно-типологічного та порівняльно-історичного наукових методів. Хронологічні межі дослідження — кінець ХІХ — початок ХХ ст. Джерельна база дослідження  — опубліковані і рукописні матеріали, пов’язані з життям і фольклористичною діяльністю В. Доманицького, які зберігаються в Національній бібліотеці України ім. В. Вернацького НАН України та інших наукових бібліотеках, у рукописних фондах Інституту рукописів НБУВ, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Інституту літератури НАН України.

Ключові слова: Василь Доманицький, громадський діяч, фольклор, фольклористика, науково-популярні студії, фольклорні записи, національне відродження.

Надійшла 16.10.2019

Список використаних джерел

 1. Чистому серцем: Пам’яти Василя Доманицького. Упоряд. і ред. В. Поліщук. Перевид. 1912 р. з «Додатками». За участю В. Мовчана. Черкаси, 2010. 176 с.
 2. Лотоцький О. В.М. Доманицький. Сторінки минулого. Варшава, 1932. С.215—223.
 3. Петлюра С. Рецензія: Чистому серцем. Памяти Василя Доманицького. Біографія, спомини, похорон. Упорядкував Сергій Єфремов. Видавництво «Вік». Київ, 1912. Стр. 146. Украинская жизнь. 1912. № 11. С. 94—95.
 4. Чикаленко Є. Спогади (1861—1907). Нью-Йорк, 1955. 502с.
 5. Сумцов М. Діячі українського фольклора. Харків, 1910. 37 с.
 6. Колесса Ф. Історія української етнографії. Київ, 2005. 368 c.
 7. ПавловськийМ. Хто такий був Василь Доманицький. Київ, 1920. 15с.
 8. БерлоГ. З листування Василя Доманицького. За сто літ. Кн. 1. 1927. С. 227—232.
 9. Возняк М. З приводу двадцятиліття «Кобзаря» в редакції В. Доманицького (Його листування з Ів. Франком). За сто літ. 1930. Кн.5. С.272—304.
 10. ГуменюкМ. Свіжий вітер. Вітчизна. 1965. №2. С. 177—179.
 11. Поліщук В Наукові й моральні імперативи Василя Доманицького. Василь Доманицький. З науково-творчої спадщини. Статті, нариси, рецензії. Упор. В. Поліщук. У двох книгах. Кн. 1. Черкаси, 2010. С.5—21.
 12. Токар Н. Наукова і громадська діяльність В. Доманицького в контексті суспільно-політичного життя України останньої чверті ХІХ — початку ХХ ст.: дис. … кандидата істор. наук: 07.00.01. Київ, 2008.
 13. Лист Василя Степаненка до Василя Доманицького 30серпня 1908 р. Інститут літератури НАН України. Ф. 47. Од. зб. 747.
 14. Богданова О. Рідкісна збірка пісень з Уманщини. Народна творчість та етнографія. 1999. № 1. С. 87—102.
 15. Василь Доманицький. З науково-творчої спадщини. Статті, нариси, рецензії. Упор. В. Поліщук. У двох книгах. Кн.1. Черкаси, 2010. 440с.
 16. Ястребов В. Свадебные обрядовые хлебы в Малороссии. Киевская старина. 1897. Т. LІХ. С.281—288.
 17. Темченко А. «Вінчання навколо діжі»: історико-етно­графічні паралелі (на матеріалі польових матеріалів Василя Доманицького). Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14—15 вересня 2010 року. Черкаси, 2011. С. 152— 158.
 18. Глушко М. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові. Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14—15 вересня 2010 року. Черкаси, 2011. С.31—40.
 19. Глушко М. Хто ж записав «Народній календар у Ровенськім повіті Волинської губернії»? Народознавчі зошити. 2011. № 1. С.28—42.
 20. Івашків В. Василь Доманицький на сторінках «Записок Наукового товариства імені Шевченка». Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14— 15 вересня 2010 року. Черкаси, 2011. С. 40—47.
 21. Мицик В. Невтомний робітник. Чистому серцем: Пам’яти Василя Доманицького. Упоряд. і ред. В. Поліщук. Перевид. 1912 р. з «Додатками». За участю В.Мовчана. Черкаси, 2010. С.163.
 22. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського. Упор., текстологічна інтерпретація і коментарі О.І. Дея. Київ, 1974. 781 с.
 23. Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. Київ, 1975. С. 23—39.
 24. Доманицький В. Піонер української етнографії (Зоріан Доленга-Ходаковський). Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1905. Т. LХV. Кн.3. С.1—43.
 25. Доманицкий В. Песни о Нечае.Новые варианты и литература песни. Киевская старина. 1905. Кн. І. С. 66—88.
 26. Доманицкий В. Баллада о Бондаривне и пане Ка­нёв­ском (Новые варианты и литература песни). Киеская старина. 1905. Т. LХХХVІІІ. №3 (березень). С. 480—494
 27. Гнатюк В. [Рецензія]: В. Доманицький. Песни о Нечае. Новые варианты и литература песни. Киевская старина, 1905. Кн. І. С 66—88; Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1906. Т. LХХІІІ. Кн.5. С.212—214.
 28. Ярмоленко Н. Інваріант сюжетного типу «Пісні про Нечая» (За матеріалами, зібраними Василем Доманицьким). Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14—15 вересня 2010 року. Черкаси, 2011. С. 127—134.
 29. Гнатюк В. (Рецензія): В. Доманицький. Баллада о Бондаривне и пане Канёвском. Новые варианты и литература песни. Киевская старина. 1905. Кн. ІІІ. С. 480—494; Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1905. Т. LХV. Вип.ІІІ. С. 214.
 30. Кобзари и лирники Киевской губернии в 1903 году. Под общей редакцией В.Н. Доманицкого. Киев, 1904.
 31. Йовенко Л., Семенчук В. Народознавчі дослідження Василя Доманицького на теренах історичної Уманщини. Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина. Збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14—15 вересня 2010 року. Черкаси, 2011. С. 141—152.
 32. Доманицький В. Рецензія: Етнографічний збірник. Т. І—V (Львів, 1895—1898). Киевская старина. 1899. Т.67. №12. С. 148—153.
 33. Доманицький В. Рецензія: Етнографічний збірник. Т. VІ—VІІ. Галицько-руські анекдоти. Зібрав В. Гнатюк (Львів, 1899). Киевская старина. 1900. Т. 69. № 5. С. 100—102.
 34. Доманицький В. Рецензія: Труды Общества изследователей Волыни. Житимир, 1902. Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1903. Т. LІІ. Кн.ІІ. С.1—5.
 35. Доманицький В. Рецензія: Данилов В. Песни села Андреевки Нежинского у. Киев, 1904. І—ХІІ, 96 с. Записки наукового товариства ім. Шевченка. 1905. Т. LХІV. Кн.ІІ. С.26—29.
 36. Доманицький В. Володимир Антонович: З нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадянської діяльності. Нова громада. 1906. № 7. С. 27—46.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »