« 2020. № 1 (151)

Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 3—14

УДК [7:39:008]:351.854(477)]:061.1(=1:100)”19/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.01.003

ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

ГЕРУС Людмила

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу народного мистецтва,

Інститут народознавства НАН України,

відділ народного мистецтва,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ludmilagerus@gmail.com

Анотація. Глобалізація, соціальні перетворення та невпинний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, які наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. набрали особливої інтенсивності, стали джерелом колосальної загрози руйнування і зникнення традиційної культури та поглибили актуальність питання збереження і захисту культурних надбань народів світу. Європейський вибір України, її інтеграція у міжнародне співтовариство посилюють відповідальність держави за збереження самобутніх історичних реліквій різних часів і народів, які знаходяться на її території та є невід’ємною частиною світових культурних надбань. Метою статті є комплексний аналіз становлення, сучасного стану та перспектив охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні. Методи дослідження: Основним у дослідженні є системний підхід, який полягає у розгляді діяльності ЮНЕСКО як складової інституційної системи Організації Об’єднаних Націй — ООН, її взаємозв’язків з іншими спеціалізованими установами сфери забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини, а також адаптації охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні до нормативних принципів ЮНЕСКО, досягнуті результати та перспективні шляхи реалізації. Статистичний метод застосовано для оцінки наслідків вжитих в Україні заходів щодо охорони нематеріальної культурної спадщини.

Ключові слова: Україна, нематеріальна культурна спадщина, охорона, популяризація, ЮНЕСКО.

Надійшла 26.01.2020

Список використаних джерел

 1. Андрес Г.О. Охорона культурної спадщини України в контексті Європейської інтеграції. Проблеми і шляхи їх вирішення. Сугдейский сборник. 2008. Вып. ІІІ. С. 524—533.
 2. Босик З.О. Нематеріальна культурна спадщина України в контексті суспільного розвитку та культурної політики держави. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2015. № 2. С. 35—39.
 3. Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2018. Вип. 28. С. 4—10.
 4. Кудерська Н.І., Кудерська І.О. Нематеріальна культурна спадщина України, її обєкти (прояви). Європейські перспективи. 2015. Вип. 7. С. 59—67.
 5. Мельничук О.І. Концепція нематеріальної культурної спадщини. Формування в міжнародному праві. Па­м’ятки України: історія та культура. 2003. № 3. С. 12—17.
 6. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Київ: Інститут географії НАН України. 2012. 208 с.
 7. Терес Н. Міжнародна охорона нематеріальної культурної спадщини: світовий та український досвід. Етнічна історія народів Європи. 2011. Вип. 36. С. 58—63.
 8. Рекомендація про збереження традиційної культури і фольклору. URL: https://etnoua.info/novyny/reko­men­dacija-oon-pro-zberezhennja-folkloru/ (дата звернення: 21.01.2020).
 9. Report on the preliminary study on the advisability of re­gulating internationally, through a new standard-setting instrument, the protection of traditional culture and folklore. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000 122585 (дата звернення: 21.01.2020).
 10. UNESCO UNIVERSAL DECLARATION ON CULTURAL DIVERSITY. URL: http://www.unes­co.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Cultural_Diversity_EN.pdf (дата звернення: 21.01.2020).
 11. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_d69 (дата звернення: 21.01.2020).
 12. Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_008 / (дата звернення: 21.01.2020).
 13. Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/pf0000218120 (дата звернення: 21.01.2020).
 14. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices. URL: https://ich.unesco.org/en/lists#2019 (дата звернення: 21.01.2020).
 15. Мінкультури презентує законопроект «Про нематеріальну культурну спадщину». URL: https://www.kmu.gov.ua/ news/248077113 (дата звернення: 21.01.2020).
 16. Всеукраїнський відкритий конкурс програм збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини «Жива традиція». URL: http://uccs.org.ua/featured/vseukrainskyj-vidkrytyj-konkurs-prohram-zberezhennia-i-rozvytku-elementiv-nematerialnoi-kulturnoi-spadshchyny-zhyva-tradytsiia/ (дата звернення: 21.01.2020).
 17. Річний звіт УЦКД щодо стану реалізації в Україні положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. 2018. URL: http://uccs.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/zvit-2018_-unesco.pdf (дата звернення: 21.01.2020).
 18. Віртуальний музей нематеріальної культурної спадщини України. URL: http://virtmuseum.uccs.org.ua/ua (да­та звернення: 21.01.2020).
 19. Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. URL: https://www.docdroid.net/Ze1KwjQ/natsionalniy-perelik-elementiv-nksrishennya.doc#page=10 (дата звернення: 21.01.2020).
 20. Нематеріальна культурна спадщина України. Методична розробка. URL: http://uccs.org.ua/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018-08-17_2.pdf (дата звер­нення: 21.01.2020).
 21. Креативність, заснована на нематеріальній культурній спадщині, є двигуном розвитку, який відповідає викликам сучасності, — Євген Нищук. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/kreativnist-zasnovana-na-nema­terialnij-kulturnij-spadshchini-ye-dvigunom-rozvitku-yakij-vidpovidaye-viklikam-suchasnosti-yevgen-nishchuk (дата звернення: 21.01.2020).
 22. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2716-19 (дата звернення: 21.01.2020).
 23. Традиційна культура українців у дослідженнях відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України (1992—2018 рр.): бібліографічний покажчик. Відп. ред. С.П. Павлюк; голов. ред. Л.М. Герус; ред.-упор. О.С. Федорчук; пер. Foreword Т.В. Куцир. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. 196 с.: іл. (укр. + Introduction).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »