« 2020. № 1 (151)

Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 60—92

УДК 745.52:39](477.8+474.5)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.01.060

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ТА ЛИТОВСЬКІ ПОКРИВАЛА: ПАРАЛЕЛІ ЕТНОМИСТЕЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ДЕКОРУ

НИКОРАК Олена

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

доктор мистецтвознавства, професор,

провідний науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ народного мистецтва,

проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,

Контакти: e-mail: olenanykorak@gmail.com

 

КУЦИР Тетяна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6522-0640

кандидат мистецтвознавства,

молодший науковий співробітник,

Інститут народознавства НАН України,

відділ народного мистецтва,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: sonechko_29@ukr.net

 

КУМПІКАЙТЄ Егле

доктор технічних наук, доцент,

Каунаський технологічний університет,

факультет механічної інженерії і дизайну,

кафедра виробничої інженерії,

вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва,

Контакти: e-mail: egle.kumpikaite@ktu.lt

 

МІЛАШЕНЄ Дайва

доктор технічних наук,

старший науковий співробітник,

Каунаський технологічний університет,

факультет механічної інженерії і дизайну,

кафедра виробничої інженерії,

вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва,

Контакти: e-mail: daiva.milasiene@ktu.lt

 

РУКУЙЖЕНЄ Жанета

доктор матеріалознавства, лектор,

Каунаський технологічний університет,

факультет механічної інженерії і дизайну,

кафедра виробничої інженерії,

вулиця Студенту, 56, LT-51424 Каунас, Литва,

Контакти: e-mail: zaneta.rukuiziene@ktu.lt

 

НЕНАРТАВІЧЮТЄ Еріка

старший співробітник,

Музей народного побуту Литви,

відділ побуту, народного промислу та ремесел,

Контакти: e-mail: erikanort@yahoo.com

 

Анотація. Досліджуються народні західноукраїнські та литовські покривала на основі результатів українсько-литовського міждисциплінарного науково-дослідного проекту «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри». Відсутність порівняльного аналізу найприкметніших ознак своєрідності декору західноукраїнських та литовських тканих виробів, зокрема покривал, визначила актуальність і новизну дослідження.

Мета статті — виявити технічні параметри й художньо-стилістичні особливості етномистецької традиції декору західноукраїнських і литовських покривал. Об’єктом дослідження є традиційні покривала Західної України і Литви, а предметом — спільні та відмінні риси їхнього декору. Методологічною основою роботи стали порівняльно-історичний метод та мистецтвознавчий аналіз, що уможливило найповніше виявити характерні ознаки тканих покривал досліджуваних теренів України та Литви кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. Джерельною базою запропонованої розвідки послужили: фахові публікації українських і литовських учених у галузі традиційного ткацтва; речові пам’ятки із збірок обстежених музеїв Львова, Коломиї, Косова, Івано-Франківська, Крилоса, Радивилова, Луцька, Вільнюса, Каунаса, Румшішкєса, Крєтінґи, Клайпеди; матеріали багаторічних польових досліджень авторів в Україні та Литві.

У статті охарактеризовано різні типи вітчизняних і литовських покривал, виявлено регіональну та локальну самобутність їхньої структури, фактури, мотивів, орнаменту, варіативність схем композиції і кольорової гами. Відзначено унікальні й універсальні риси орнаментування українських пам’яток різних історико-етнографічних районів західного регіону України та аналогічних пам’яток Литви.

Вивчення західноукраїнських і литовських традиційних покривал засвідчило побутування на цих теренах значної кількості типів цих тканих виробів та їхніх локальних варіантів. Порівняльний мистецтвознавчий аналіз декору вітчизняних і литовських пам’яток уможливив виявити низку спільних та відмінних художніх особливостей, етнічних рис самобутності й локальної своєрідності, які є вагомою складовою національної мистецької спадщини України й Литви.

Ключові слова: Західна Україна, Литва, ткацтво, покривала, орнамент, композиція, колорит.

Надійшла 26.01.2020

Список використаних джерел

 1. ГургулаІ. Народне мистецтво західних областей України. Київ: Мистецтво, 1966. 78с.
 2. ГургулаІ. Сьогочасне ткання і вишивка Буковини та Полісся. Народна творчість та етнографія. 1967. №4. С. 102—103.
 3. СидоровичС.Й. Художня тканина західних облас­тей УРСР. Київ: Наукова думка, 1979. 152с.
 4. Захарчук-Чугай Р.В. Ткацтво. Бойківщина. Істори­ко-етнографічне дослідження. Ю.Г. Гошко та ін. Ки­їв: Наукова думка, 1983. С. 139—141.
 5. Захарчук-ЧугайР.В. Художнє ткацтво. Антоно­вичЄ. Ф., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1993. С. 29—33
 6. Захарчук-ЧугайР.В. Одяг, прикраси. Антоно­вичЄ.Ф., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1993.С. 48—63.
 7. Захарчук-ЧугайР.В. Народне декоративне мистецтво. Полісся України: Матеріали історико-етногра­фіч­ного дослідження. Ред.С. Павлюк, М. Глушко. Вип. 2. Овруччина. 1995. Львів: НАН України. Ін­ститут народознавства, 1995. С. 302—304.
 8. Кара-ВасильєваТ. Ремесла і народне мистецтво. Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне до­слідження. В.К.Борисенко та ін. Київ: Родовід, 1997. С. 223—248.
 9. Боряк О.О. Ткацтво. Поділля: історико-етногра­фічне дослідження. Л. Артюх та ін. Київ: Доля, 1994. С. 484—497.
 10. СахроМ.П. Гуцульське ліжникарство. Народна твор­чість та етнографія. 1976. №3. С. 53—58.
 11. СахроМ.П. Декоративно-вжиткові тканини Коломий­щини. Народна творчість та етнографія. 1978. №4. С. 49—58.
 12. НикоракО.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 1988. 224с.
 13. НикоракО.І. Українська народна тканина ХІХХХст. Типологія, локалізація, художні особливості. Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 584 с.
 14. НикоракО.І. Українські народні взористі тканини: порівняльна характеристика. Записки наукового това­риства імені Шевченка. Львів, 2010. Т.CCLIX (259): Праці Секції етнографії і фольклористики. С. 179—210.
 15. ОлійникО.В. Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність. Народознавчі зошити. 2017. №2 (134). С. 251—274. DOI: 10.15407/nz2017.02.251.
 16. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Ант, 2005. 340 с.
 17. SavoniakaitėV. Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geo­metriniai raљtai XIX—XX amћiuje. Vilnius: Alma littera, 1998. 248 p.
 18. Kudirka J. The Lithuanians Territorial Peculiarities of Folk Art. Originality of Folk Art. Kaunas, 1984. P. 95—102.
 19. KumpikaitėE., Tautkute-Stankuviene I., Kot L. Double-layer Fabrics with Folk Motives. Experimental and Theo­retical Study of Their Characteristics. Fibers and Textiles in Easten Europe. 2016. № 6. P. 100—108. DOI: 10.5604/12303666.1221743.
 20. KumpikaitėE., Tautkute-Stankuviene I., Kot L. Orna­mentation of Lithuanian Ethnographic Home Textiles. Fibers and Textiles in Easten Europe. 2016. № 5. P. 100—109. DOI: 10.5604/12303666.1215534.
 21. Neniene I., KumpikaitėE., RagaiљienėA. Traditions and Inovations of yarns in Lithuanian Folk Fabrics (19th Century). Material Science. 2013. № 2. P. 184—185. DOI: 10.5755/j01.ms.19.2.4436.
 22. Cybulska M. Reconstruction of Archaelogical Textiles. Fib­res and Textiles in Eastern Europe. 2010. № 18. P. 100—105.
 23. TallatKelpљaitėNiunkienėG. Colours of Bedspreads. Colour in Lithuanian Folk Art. Vilnius: LTSR Kultūros ministerija, Mokslinės kultūros centras, 1988. P. 32—36.
 24. Новицька М.О. До питання про текстиль трипільської культури. Археологія. Київ, 1948. Т.2. С.44—46.
 25. Щербань А. Прядіння і ткацтво у населення Лівобережного Лісостепу України VII — початку ІІІ сто­ліття до н. е. (за глиняними виробами). Київ: Молодь, 2007. 256 с.
 26. МазурикЮ., Остап’юкО. Два фрагменти з архе­ологічних розкопок літописного Угровська. Минуле і сучасне Волині й Полісся. Народна культура  шлях до себе: Збірник наукових праць. Луцьк, 2003. Вип. 11. С. 102—104.
 27. Каргер М.К. Отчет о раскопках Галицко-Волынской экспедиции Института истории материальной культуры АН СССР и Ленинградского государственного университета в 1957 г. Науковий архів Інституту археології НАН України. Ф.0.1957/27 а.
 28. СтанкевичМ.Є. До питання національних парадигм українського народного мистецтва. Народознавчі зошити. 2003. №1—2. С. 176—179.
 29. Станкевич М. Візерунок чи орнамент? (термінологічний, онтологічний погляд і не тільки). Автентичність мистецтва. Львів, 2004. С. 155—170.
 30. Этнографические особенности украинского народа. Вол­ков Ф. Украинский народ в его прошлом и настоящем. Санкт-Петербург, 1916. Т.2. С.455—647.
 31. Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. Ки­їв: Українська Академія наук, 1927. 27 с.
 32. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ХІІІ—XVIII ст. Київ: Либідь, 1992. 192 с.
 33. Мусієнко П.Н. Тканини. Історія українського мистецтва. Під ред. М.П. Бажана. Київ, 1969. Т. 4. Кн. 1. С. 265—275.
 34. Мусієнко П.Н. Тканини. Історія українського мистецтва. Під ред. М.П. Бажана. Київ, 1970. Т. 4. Кн. 2. С. 320—328.
 35. Бутник-СіверськийБ.С. Українське радянське народ­не мистецтво. Київ, 1966. 224с.
 36. Бутник-СіверськийБ.С. Українське радянське народ­не мистецтво. 1941—1967. Київ, 1970. 216с.
 37. ШухевичВ.О. Гуцульщина. Репринтне видання. Верховина: Гуцульщина, 1997. Ч. 1—2. 352 с.
 38. Katunskis J., Milaљius V., Taylor D. Software for Creation of a Database of Ornamentation of National Woven Fab­rics. Fibres and Textiles in Eastern Europe. 2004. Vol. 12. P. 43—46.
 39. Литовское народное искусство. Сост. Ю.Бальчи­ко­нис, М.Глемжайте, Г. Кайрюштите-Яцинене, А. Ми­ке­найте. Вильнюс: Государственное издательство худо­жественной литературы Литовской ССР, 1957. Т. 1. 266 с.
 40. Січинський В. Нариси з історії української промисловості. Львів, 1936. 112 с.
 41. МНАПЛ, АП-13704.
 42. ТОКМ, Т-3590.
 43. ТОКМ, Т-2289.
 44. ТОКМ, Т-4737.
 45. МЕХП, ЕП-71351.
 46. МНАПЛ, АП-8374.
 47. НМЛ, НМТ-1794.
 48. МНАПЛ, АП-9488.
 49. МНАПЛ, АП-488.
 50. НМЛ, НМТ-1619.
 51. МНАПЛ, АП-15692.
 52. Горинь Г.Й., Грендиш Я.Д., Никорак О.І. Обробка ткацької сировини. Гуцульщина. Історико-етногра­фічне дослідження. П.А. Арсенич та ін. Київ: Наукова думка, 1987. С. 125—146.
 53. Польові матеріали О.І.Никорак (ПМН). Експедиція 2008р. на Буковину. Власний архів автора.
 54. ІФОКМ, Т-691.
 55. ГанцкаяО.-А. Народное искусство Польши. Москва: Наука, 1970. 181с.
 56. МЕХП, ЕП-78415.
 57. НМЛ, НМТ-1489.
 58. ТОКМ, Т-2853.
 59. ТОКМ, Т-2733.
 60. КМНМГП, № 7509.
 61. ІФОКМ, Т-669.
 62. ПМН. Записано у с. Королівка Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. від ткача Цюп’яка Дмитра Якимовича (1908—1981 рр.).
 63. МЕХП, ЕП-76063.
 64. МЕХП, ЕП-80145.
 65. КМНМПГ, № 744.
 66. КМНМПГ, № 6678.
 67. КМНМПГ, № 495.
 68. КМНМПГ, № 3291.
 69. МЕХП, ЕП-65272.
 70. НМНМГП, № 6827.
 71. НМНМГП, № 5320.
 72. НМНМГП, № 997.
 73. ІФОКМ, Т-362.
 74. ІФОКМ, Т-861.
 75. МЕХП, ЕП-80145.
 76. МЕХП, ЕП-73839.
 77. СидоровичС.Й. До історії розвитку ткацтва в Косів­ському районі Станіславської області. Матеріали з етнографії та художнього промислу. Київ. 1957. Вип.3. С. 30—35.
 78. СахроМ.П. Декоративно-ужиткові тканини Коломий­щини. Народна творчість та етнографія. 1978. №4. С. 49—58.
 79. Постолаки Е.А., Селивачев М.Р. Народное ткачест­во и его орнаментика. Украинско-молдавские этнокультурные связи в период социализма. Л.Ф. Артюх и др. Киев: Наукова думка, 1987. С. 155—189.
 80. Захарчук-ЧугайР.В. Народне декоративне мис­тецт­во Українського Полісся. Чорнобильщина. Львів, 2007. 336c.
 81. ВКМ, Д-1046.
 82. Приватна збірка.
 83. НМЛ, НМТ-1483.
 84. ПМН. Експедиція на Буковину 2007р.
 85. НМЛ, НМТ-1481.
 86. КуриловичА.Н. Белорусское народное ткачество. Минск: Наука и техника, 1981. 120с.
 87. Белорусские народне ткани в собрании Государ­ст­венного художественного музея БССР: каталог. сост. каталога Т.И. Степина. Минск: Беларусь, 1979. 200 с.
 88. Paсstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Stule­cie dziaіаlnoњci (1888—1988). Pod red. I.K. Ma­kul­skiego. Warszawa, 1988. 192 s.
 89. ПостолакиЕ.А. Молдавское народное ткачество (ХІХнач.ХХв.). Кишинев: Штиинца, 1987. 203 с.
 90. МНПЛ, LMB-10592 AD-290.
 91. МНПЛ, LMB-1940 AD-951.
 92. МНПЛ, LMB-22 AD-354.
 93. МНПЛ, LMB-23 AD-282.
 94. МК, KrM GEK-14335.
 95. МК, KrM GEK-404212.
 96. МК, KrM GEK-30747.
 97. МНПЛ, LMB-41871 AD-4760.
 98. МНПЛ, LMB-37271 AD-3092.
 99. МНПЛ, LMB-2553 AD-1692.
 100. МК, KrM GEK-11314.
 101. МІМЛ, KKM-19364 E-3594.
 102. МНПЛ, LBM-34471 AD-2632.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »