« 2020. № 2 (152)

Народознавчі зошити. 2020. № 2 (152). С. 435—449

УДК 930.2:271.4-726.25(477.85-25)”18″І.Величко

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.02.435

СВЯЩЕННИК ІВАН ВЕЛИЧКО (1836—1889): ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, РЕЛІГІЙНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

НЕСТЕРУК Юрій

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2043-0852

доктор біології

Контакти: e-mail: yuri.nesteruk@gmail.com

НЕСТЕРУК Назарій

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5402-9058

студент 4 курсу,

Львівський національний університет

імені Івана Франка, історичний факультет,

вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: nazariynesteruk@gmail.com

Анотація. У статті вперше в історіографії проаналізований життєвий шлях, душпастирська, громадська та викладацька діяльність відомого у свій час та незаслужено забутого діяча Української Греко-Католицької Церкви крилошанина, каноніка о. Івана (Йоанна) Величка (1836—1889).

Актуальність статті полягає у потребі дослідження життєвого шляху та діяльності раніше маловідомого в історіографії о. Івана Величка. Метою дослідження є життєвий шлях, душпастирська та громадська діяльність о. Івана Величка — борця за самоутвердження УГКЦ. Предметом дослідження є постать о. Івана Величка.

Джерельною базою праці стали фонди Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, збори Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника (відділи рукописів, періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців, україніки, рідкісної книги, мистецтва) та Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (основний книжкових фонд і відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка).

На основі фактичного матеріалу, знайденого в бібліотеках та архівах Львова, автори доходять висновку про високий рівень духовності і патріотизму о. Івана Величка, його безкорисливе служіння Українській Греко-Католицькій Церкві, громаді Львова та українському народові.

Ключові слова: о. Іван Величко, шематизми, Українська Греко-Католицька Церква, Львівська архикатедра св. Юрія.

Надійшла 9.01.2020

Список використаних джерел

 1. Іван Величко (некролог). Календаръ илюстрований товариства «Просвѣта» на рокъ звичайний 1890. Рочникъ 13. Коштомъ и заходомъ товариства «Про­свѣта». Львов: Изь друкарні тов. им. Шевченка. Рокъ 1889. С. 48.
 2. Матвієнко Г. Викладачі-українці теологічного факультету Львівського університету: освіта та кар’єрний ріст. Схід. 2012. № 4 (118). Липень-серпень. С. 108.
 3. Woіczaсski J. Katalog grobуw duchowieсstwa rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego i ormiaсsko-katolickiego na Cmentarzu Јyczakowskim we Lwowie. Nadb.: Nasza Przeszіoњж. 87. Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Ksiкїy Misjonarzy. Krakуw, 1997. S. 352, 353.
 4. Іван Величко. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 167, Левицькі. Оп. ІІ. Спр. 483. П. 21. Стор. 3, 3зв.
 5. Глистюк Я. Величко Іван. Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: у 2-х т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. Т.1. А—К. С. 276.
 6. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Archidioeceseos Metropolitanae Graeco-Catholicae Leopoliensis. Leopoli: Typographia Institutes of Stauropigiani, 1855. 254 p.; Schematismus… 1856. 260 p.; 1857. 255 p.; 1858. 255 p.; 1859. 241 p.; 1860, 242 p.; 1861, 272 p.; 1862, 272 p.; 1863, 272 p.; 1864, 272 p.; 1865, 272 p.; 1866, 272 p.; 1867, 272 p.; 1868, 271 p.; 1871, 285 p.; 1872, 279 p.; 1874, 281 p.; 1875, 284 p.; 1876, 289 p.; 1877, 291 p.; 1878, 289 p.; 1879, 286 p.; 1880, 286.; 1881, 288 p.; 1886, XXXII + 124 p.
 7. Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архиєпархії (1832—1944). Том 2: Духовенство і Релігійні Згромадження. Львів; Київ: Академія, 2004. 570  с.
 8. Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Бродах на поштівці поч.ХХст. Джерело фото: URL: https://www.brodyhistory.org.ua/istorychnyy-spadok/pamyatky-arhitektury/tserkva-rizdva-presvyatoyi-bogorodytsi/ (дата звернення: 27.11. 2019).
 9. Шематизмъ всечестного клира архидіецезіи Митрополитальной греко-католической Львȏвской на рȏкъ 1882. Львȏвъ: Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1882, 344 с.; на рȏкъ 1883. Львȏвъ, 1883, 361 с.; на рȏкъ 1884. Львȏвъ, 1884, 363 с.; на рȏкъ 1885. Львȏвъ, 1885, XVIII +370с.; … на рȏкъ 1887. Львȏвъ, 1887, 250 с.; на рȏкъ 1888. Львȏвъ, 1888, XVI + 224 с.; на рȏкъ 1889. Львȏвъ, 1889, XVI + 232 с.
 10. КурилишинК. Часопис «Діло» (Львів, 1880—1939): матеріали до бібліографістики. Т.1: 1880—1889 рр. Дрогобич: Коло, 2015. 640 c.
 11. Митрополича греко-католицька консисторія у Львові. ЦДІАУ у Львові. Ф. 201. Оп. ІІ. Од. зб. 129. Папка 6. С. 7—13.
 12. Крилошанин о. Іоанъ Величко (некролог). Дѣло. 1889. № 126. 19.06. С. 1, 3.
 13. Папскы хресты. Дѣло. 1889, 16 28) січня. № 12. С. 3.
 14. «Pro Ecclesia et Pontifice» (За заслуги перед Церквою. Дѣло. 1889, 16 (28) січня. № 12). Джерело фото: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Pro_Ecclesia_et_Pontifice_1888.jpg (дата звернення: 27.11.2019).
 15. Львовскій святоюрскій приходъ. Слово. 1878. Т. 18. № 91 від 29.08. C.1.
 16. Величко Іоаннъ. Дописи. ІІ. Рускій Сіонъ. 1878. Рочникъ 8. Ч. 17. 1 (13) вересня. C. 546—547.
 17. Іоаннъ Величко (некролог). Червоная Русь. 1889. Годъ ІХ. № 122, 8 (20) июля. С. 2—3.
 18. Finkel L., Starzyсski S. Historia Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1—2. Lwуw: Nakіadem Senatu Akademickiego c. k. Uniwersytetu Lwowskiego, 1894. XVI + 351 s.; 343 s.
 19. Wykaz wykіadуw odbywaж siк maj№cych w c. k. Uniwersytecie imienia cesarza Franciszka we Lwowie w letniem pуіroczu roku 1876. Z. I. Lwуw: Zwi№zdowej drukarni, Hotel Їorїa, 1876. 16 s.
 20. Spis wykіadуw odbywaж siк maj№cych w c. k. Uniwersytecie imienia cesarza Franciszka we Lwowie w zimowem pуіroczu roku 1876/7. Z. I. Lwуw: Zwi№zdowej drukarni, Hotel Їorїa, 1876. 11 s.
 21. Skіad c. k. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka we Lwowie w roku 1877. Z. I. Lwуw: Zwi№zdowej drukarni; Hotel Їorїa, 1876. 15 s.
 22. Program wykіadуw w c. k. Uniwersytecie imienia cesarza Franciszka I we Lwowie w zimowem pуіroczu roku 1877/8 odbyж siк maj№cych. Lwуw: I Zwi№zkowa Drukarnia w Hotelu Їorїa, 1877. 23 s.; w latowem pуіroczu roku 1878/9. Lwуw, 1879. 22 s.; w zimowem pуіroczu 1879/80 r. Lwуw, 1879. 22 s.; w letniem pуіroczu 1879/80 r. Lwуw, 1880. 23 s.; w zimowem pуіroczu 1880/1 r. Lwуw, 1880. 22 s.
 23. C. k. Uniwersytet imienia cesarza Franciszka I we Lwowie. Skіad personalu i program wykіadуw w letnim pуіroczu 1881/2. Lwуw, 1882. 43 s.; w zimowem pуіroczu 1882/3. Lwуw, 1882. 44 s.; w letnim pуіroczu 1882/3. Lwуw, 1883. 32 s.; w zimowem pуіroczu 1883/4. Lwуw, 1883. 42 s.; w letnim pуіroczu 1883/4. Lwуw, 1884. 43 s.; w zimowem pуіroczu 1884/5. Lwуw, 1884. 43 s.; w letnim pуіroczu 1884/5. Lwуw, 1885. 44 s.; w zimowem pуіroczu 1885/6. Lwуw, 1885. 43 s.; w letnim pуіroczu 1885/6. Lwуw, 1886. 44 s.; w zimowem pуіroczu 1886/7. Lwуw, 1886. 43 s.; w zimowem pуіroczu 1887/8. Lwуw, 1887. 43 s.; w zimowem pуіroczu 1886/7. Lwуw, 1886. 43 s.; w letnim pуіroczu 1886/7. Lwуw, 1887. 48 s.
 24. Матвієнко Г. Професійний та національний склад і матеріальне забезпечення викладачів теологічного факультету Львівського університету (1870—1918). На­укові зошити історичного факультету Львівсь­кого університету: зб. наук. праць. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. Вип. 12. С. 100, 101.
 25. ВеличкоІоаннъ. Слова церковныі на всѣ праздники въ роцѣ. Львовъ: Типомъ и иждивеніемъ Института Ставропигійского, 1870. IV +274 + 2 с.
 26. О.[нуфрій] Л.[епкій]. Рец.: ВеличкоІ. Слова церковнії на всі праздники в році. Львів, 1870. Рускій Сіонъ. 1871. Т. 1. Ч. 4. С. 159.
 27. Величко Іоаннъ. Слова церковныи на всѣ Недѣли въ роцѣ. Львовъ: Типомъ Института Ставропигійского подъ управленіемъ О.И. Тарнавского, 1886. IV+ 410 + 2 с.
 28. Величко Іоаннъ. Слова церковныи на всѣ Недѣли въ году (приглашение къ подписке). Слово. 1885. № 70. 2 (14) Іюня. С. 1.
 29. І.[ван] В.[еличко]. Слово, виголошеное дня 12 Мая 1877 в церкві Архикатедральній во Львові на торжественній вечерні, по причині закінченія осмодневного отпуста, наданого в храмовий праздник святого Великомученика Георгія. Рускій Сіонъ. 1877. Т. 7. Ч. 10. C.306—309.
 30. І.[ван] В.[еличко]. Слово виголошене в Архикатедральній церкві Львівскій в день уродин Єго Величества цісаря Франциска ІосифаІ, дня6 (18) серпня 1877. Рускій Сіонъ. 1877. Т. 7. Ч. 16. C. 492—494.
 31. Величко Іоанн. Слово виголошеное по причині смерти Єго Святости Папи Пія IX. Рускій Сіонъ. 1878. Т. 8. Ч. 3. С. 85—89.
 32. Величко Іо. Слово виголошеное в церкві Архикатедральній святого Великомученика Георгія во Львові дня 12(24) лютого 1878 р. підчас торжественної Архієрейскої Служби Божої благодарственной по причині вступленія на Престол Апостольскій Римскій Папи Леона ХІІІ. Рускій Сіонъ. 1878. Т. 8. Ч. 5. С. 144—146.
 33. Инсталяція впр. О. Ивана Величка. Слово. 1879. № 113. 16 (28) октября. С. 3.
 34. Похорон бл. п. крил. о. Іоана Величка. Дѣло. 1889. № 128. 9 (21) червня. С. 1.
 35. Похорони б. п. о. крил. Величка. Дѣло. 1889. № 129. 10 (22) червня. С. 1—2.
 36. Іоаннъ Сирокомля Величко (некролог). Душпастиръ. 1889. Т. 3. Ч. 12. 15 (27) червня. С. 332—333.
 37. Іван Величко (некролог). Бесѣда, литературное приложеніе къ «Страхопуду» за 1899 годъ. Том 3. Львовъ: Из типографии Ставропигійськаго Института, 1889. № 12. 15 (27) іюня. С. 148.
 38. Zmarli. Gazeta Lwowska. 1889. 22.06. № 141. S. 3.
 39. Ks. Wieliczko Jan. Kuryer Lwowski. 1889. 20.06. S. 5.
 40. Pogrzeb sp. ks. Jana Wieliczki. Kuryer Lwowski. 1889. 21.06. S. 2.
 41. ЛяховичО. Хто похований у гробниці Львівської капітули? URL: https://galinfo.com.ua/news/hto_po­ho­vanyy_u_grobnytsi_lvivskoi_kapituly_275057.html четвер 23листопада, 2017 14:41.
 42. Герасимчук І. Встановлено таблицю з іменами похованих у гробниці Львівської капітули. URL: http://ugcc.lviv.ua/2017/11/27/vstanovleno-tablytsyu-z-imenamy-pohovanyh-u-grobnytsi-lvivskoyi-kapituly/).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »