« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 585—593

УДК 398((477+478)-04)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.585

ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ПОГРАНИЧЧЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКО-МОЛДОВСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ)

ПАСТУХ Надія

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7703-5541

кандидат філологічних наук,

старша наукова співробітниця,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: е-mail: npastukh@gmail.com

Анотація. Фольклорна культура як сегмент, що яскраво презентує етнічну специфічність (фольклор залічують до основних маркерів етнічної ідентифікації ), — вдячний матеріал для представлення своєрідностей етнічного культуротворення на порубіжних теренах, в умовах культурного співжиття етносів. Особливої актуальності набуває розгляд української фольклорної традиції певного визначеного пограниччя (а саме — зони міжетнічних контактів українців і молдован уздовж кордону) у контексті типологічних закономірностей буття фольклору в зонах етнокультурного помежов’я. У статті ставимо за мету з’ясувати своєрідність фольклоротворення українців на теренах українсько-молдовського пограниччя у світлі загальних закономірностей функціонування усної словесності в зонах етнокультурного помежов’я. Досягнення цієї мети спричинило до розв’язання низки інших актуальних проблем. На тлі «пограничних» маркерів фольклорної традиції виразно проступив її субстрат, окреслився мінливий сегмент, а також рельєфно вилонилися окремі важливі функції. Об’єкт дослідження — фольклорна традиція у розмаїтті жанрів та текстів, які побутують в українських селах Молдови, предмет — рівні, на яких об’єктивізується погранична специфіка фольклорної традиції, і чинники, якими зумовлена така специфіка. Поєднання методик локально-регіональних досліджень із прийомами компаративістських студій визначає основу дослідницького погляду на окреслену проблему.

Ключові слова: фольклорна традиція, українсько-молдовське пограниччя, жанрова система фольклору, консервація, тематичні пріоритети.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

 1. Paládi-Kovács A. Megjegyzések a zóna és zónális fogal­mánok néprajzi értelmezéséhez. Etnikai kontaktzónak a Kár­pát-medencében a 20 század második felében. As­zód, 2005. P. 8—10. Цит. за: Мушкетик Л. Фольклор укра­їн­сько-угорського порубіжжя. Київ: Український пи­сьмен­ник, 2013. 496 с.
 2. Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-демогра­фи­ческие процессы). Кишинев: Академия наук Молдавской ССР. Отдел этнографии и искусствоведения, 1979. 287 с.
 3. Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. Москва, 1951. 279 с.
 4. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. Київ: Основи, 1994. 168 с.
 5. Падюка Н. Початки української етнокартографії (дру­га половина ХІХ ст.). Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Львів, 2008. Вип. 1 (16). С. 435—458.
 6. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край. Собр. П. Чубинский. Т. VІІ. Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык). С.-Петербург, 1872. 609 с.
 7. Афанасьев (Чужбинский) А.С. Поездка в Южную Россию. Очерки Днестра. Афанасьев (Чужбинский) А.С. Собрание починений: в 9 т. Под ред. Быкова П.В. Т. VІІІ. С.-Петербург: Книгоиздательство «Герман Гоппе», 1893. 421 с.
 8. Берг Л.С. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность. Пг., 1923. C. 6—40 (Эт­нографическая карта сельского населения Бессарабии, составлена Л.С. Бергом по данным В.Н. Бутовича 1907 г.).
 9. Балабушевич Т.А. Формування і розвиток етнічних меж українців з молдаванами і румунами. Маґістеріум. 2004. Вип. 17: Історичні студії. С. 69—74.
 10. Бостан Г.К. Молдавско-русско-украинские взаимосвязи контактных зон (в контексте исторической родственности устно-поэтических традиций): автореф. дис. на соискание научн. степени докт. филол. наук: спец. 10.01.09 «Фольклористика». Москва, 1987.
 11. Recensămîntul populaţiei = Перепись населения = Population census, 2004: Culeg. statistică: În 4 vol. Biroul. Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. Chisinau: Statistică, 2006. Vol. 1. Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale = Демографические, национальные, языковые, культурные характеристики = Demographic, national, languistic and cultural characteristics. 492 p.
 12. Толстой Н. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии. Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Ленинград, 1977. С. 37—56.
 13. Нестеровский П. А. На севере Бессарабии. Путевые очерки. Варшава, 1910. 106 с.
 14. Грица С. Міграції фольклору. Фольклор українців поза межами України. Збірник наук. статей. Київ, 1992. С. 20—40.
 15. Татаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність. Політичний менеджмент. 2004. № 5. С. 31—39.
 16. Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок). Опішне, 1995. 378 с.
 17. Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320 c.
 18. Пастух Н. Жанровий репертуар українців українсько-молдовського суміжжя в контексті жанрової типології погранич. Народознавчі зошити. 2014. № 3. С. 529—544.
 19. Пастух Н. Плювіальні практики в українських селах українсько-молдовського пограниччя: обряд «похорон ляльки» та супровідні голосіння. Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1456—1478.
 20. Архів ІН НАН України, ф. 1, оп. 2, од. зб. 524, арк. 1–92. Ольга Харчишин. Фольклор українців Мол­дови. 2005 рік.
 21. Пастух Н. Гейкання у фольклорній традиції українців українсько-молдовського пограниччя. Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: зб. наук. пр. Одеса, 2018. С. 271—279.
 22. Пастух Н. Весільна обрядовість і супровідна пісенність українців Північної Молдови. Міфологія і фольклор. 2010. № 2 (6). С. 26—36.
 23. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси і статті. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. 351 с.
 24. Пастух Н. Маркери пограничної специфіки фольклору: тематичні пріоритети усної словесності українців півночі Молдови. Народознавчі зошити. 2015. № 2. С. 364—369.
 25. Пастух Н. Маркери порубіжного фольклору: чужинці в усній словесності українсько-молдовського пограниччя. Етнокультурні процеси українсько-східноро­манського порубіжжя. Одеські етнографічні читання: зб. наук. пр. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. С. 206—220.
 26. Конєва Я. Символічний простір «своєї землі» у фольклорі пограниччя. Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов’ян. Зб. наук. пр. Київ, 1999. С. 36—37.
 27. Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. Москва: Индрик, 2005. 288 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »