« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 867—880

УДК 745.51.021.7(477.8)”18/19”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.867

КЛІШЕ ДЛЯ ВИБІЙКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: ТИПИ ФОРМ, ВИДИ РІЗЬБИ, МОТИВИ ДЕКОРУ

БОЛЮК Олег

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X
 • кандидат мистецтвознавства,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. Розглянуто типи форм кліше і художні особливості олійної ручної (зверхньої) вибійки на території Західної України, малознані артефакти якої зберігаються у музеях Львова та Праги. Актуальність зумовлена необхідністю введення в наукових обіг виразних прикладів традиційної культури українців Східної Галичини. Мета статті — оприлюднити результати дослідження особливостей декору українських домотканих тканин, прикрашених за допомогою ручної вибійки. На тлі розвитку інструментарію традиційного ручного вибійництва (об’єкт дослідження) вивчено форми і орнаментику вибійчаних кліше (предмет дослідження).

Структура роботи опирається на результати методів художнього аналізу, термінологічного, порівняння; історичного, системного підходів; принципів системності. Новизною роботи є представлення малознаних пам’яток музеїв та уточнення локальних назв української вибійки кінця ХІХ  — середини ХХ ст., опис відповідних їм орнаментальних схем, що суттєво покращило атрибуцію пам’яток в інвентарних пам’ятках. Джерельною базою стали речові мистецькі артефакти музеїв Львова, Праги, Вільнюса, також рукописний матеріал чеського етнографа Ф. Ржегоржа.

Зазначено, що у виготовлені вибійчаних форм використано контррельєфну та виїмчасту різьбу. Уточнено локальні назви української вибійки кінця ХІХ — середини ХХ ст. та описано відповідну їм орнаментальну схему, що суттєво покращило атрибуцію пам’яток в інвентарних пам’ятках музеїв.

Ключові слова: ручна вибійка, дерев’яні кліше, види різьби, орнамент, Східна Галичина.

Надійшла 10.06.2020

Список використаних джерел

 • 1. Franko I. Eine ethnologische Expedition in das Bojkenland. Zeitschrift fьr цsterreichische Volkskunde. Band. XI. Heft III—IV. Wien, 1905. S. 98—115.
 • 2. Fedorchuk O., Bolyuk O., Pohunek J., Valбљkovб N. Lidovб kultura Ukrajincщ rakousko-uherskй monarchie v etnografickй sbнrce Frantiљka Шehoшe z 80. a 90. let 19. Stoletн. Иeskэ lid. Roиnнk’2020/107, S. 71—92. DOI: 10.21104/CL.2020.1.04.
 • 3. Кульчицька О. Народний одяг західних областей УРСР. Київ: Видавництво академії наук Української РСР, 1959. 74 табл.
 • 4. Reinfuss R. Polskie druki ludowe na pіуtnie. Warszawa: Paсstwowy Instytut Wydawniczy, 1953. 254 s.
 • 5. Сидорович С. Художня тканина західних областей УРСР. Київ: Наукова думка, 1979. 153 с.
 • 6. Українське народне мистецтво. Тканини та вишивка (ред. колегія: Білозуб В., Заболотний В., Рильсь­кий М., Касіян В., Манучарова Н. та ін.). Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. 327 с.
 • 7. Українське народне мистецтво. Вбрання (ред. колегія: Білозуб В., Заболотний В., Рильський М., Касіян В., Манучарова Н. та ін.). Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. 327 с.
 • 8. Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. Київ: Наукова думка, 1979. 141 с.
 • 9. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. Львів: Апріорі, 2011. 313 с.
 • 10. Дутка Р. Вибійка. Лемківщина: Історико-етногра­фіч­не дослідження: у 2 т. (ред. С. Павлюк). Львів: ІН НАН України; Афіша, 2002. Т. 2. Духовна культура. С. 274—278.
 • 11. Дутка Р. Вибійка. Мала енциклопедія українського народознавства (ред. С. Павлюк). Львів: ІН НАН України, 2007. С. 85—87.
 • 12. Дутка Р. Вироби вибійчані. Мала енциклопедія українського народознавства (ред. С. Павлюк). Львів: ІН НАН України, 2007. С. 92—95.
 • 13. Дутка Р.М. Іван Франко про вибійку. Народознавчі зошити. 2007. № 1—2 (73—74). С. 107—109.
 • 14. Дутка Р. Технологія вибійництва. Мала енциклопедія українського народознавства (ред. С. Павлюк). Львів: ІН НАН України, 2007. С. 588—589.
 • 15. Дутка Р. Тканини вибійчані. Мала енциклопедія укра­їн­ського народознавства (ред. С. Павлюк). Львів: ІН НАН України, 2007. С. 589—591.
 • 16. Дутка Р. Українські вибійчані тканини: автореф. дис… канд. мистецтв.: спец. 17.00.06. Львів: ІН НАН України, 1995. 35 с.
 • 17. Дутка Р. Українські вибійчані тканини: дис. … канд. мистецтв.: спец. 17.00.06. Б-ка ЛНАМ. Львів, 1995. 186 с.: 116 іл.
 • 18. Байбула Л.Р. Колекція єврейських вибійок в Львівському музеї етнографії та художнього промислу. Віс­ник Харківської державної академії дизайну і мис­тецтв. 2010. № 8. Вип. 3. С. 191—198.
 • 19. Традиція. Місцевий бізнес. URL: https://www.facebook.com/tradition.ukraine (дата звернення: 15.05.2020).
 • 20. «Диво вибійкове» Володимира Маркар’яна. URL: https://rukotvory.com.ua/info/dyvo-vybijkove-volo­dymyra-markaryana/ (дата звернення: 09.09.2019).
 • 21. Майстерня Оксани Білоус. URL: https://www.oksa­na-bilous.com/ (дата звернення: 28.09.2019).
 • 22. Олександр Бриндіков (Брюндік). URL: http://art.lviv-online.com/oleksandr-bryndikov-bryundik/ (дата звер­нен­ня: 18.08.2019).
 • 23. Фабрика дома. URL: https://fabrika-doma.prom.ua/p178041267-derevyani-shtampi-dlya.html (дата звернення: 7.11.2019).
 • 24. Нечипоренко С. Вибійка в Україні: Навчальний посіб­ник. Київ: Майстерня книги, 2010. 128 с.
 • 25. Болюк О. Вибійчані матриці кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. з фондів львівських музеїв: типи форм, види різьби, мотиви декору. Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування му­зейних колекцій та зібрань: ІІІ Міжнародна науко­во-практична конференція (м. Львів, 25—26 вересня 2019). Львів, 2019. С. 6—17.
 • 26. Болюк О. Традиційна вибійка у фонді народної тканини Музею етнографії і художнього промислу у Львові: мистецтвознавча характеристика пам’яток. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 30 вересня 2019). Львів, 2019. С. 47—49.
 • 27. Болюк О. Орнаментика української вибійки як маркер етнічної ідентичності (на матеріалах колекцій). Лемки, Бойки, Гуцули, Русини — история, сучасносц, материялна и духовна култура: зборнїк наукових роботох = Јemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, wspуі­czesnoњж, kultura materialna i duchowa: praca zbiorowa. Редакторе Янко Рамач, Роман Дрозд. Нови Сад: Филозофски факултет; Sіupsk: Akademia Pomorska, 2020 (Нови Сад: Сајнос). С. 321—333.
 • 28. Bolyuk O., Fedorchuk O., Nenartaviиiūtė E., Kumpi­kaitė E., Milaљienė D., Rukuiћienė Ћ. Instrumentation for Decoration of Folk Textile as Source of Contemporary Print (on the Examples of Lithuanian and Western Ukrainian Folk Items). The International Young Scientists Conference «Industrial Engineering 2019». Lithuania, Kau­nas: KTU; Faculty of Mechanical Engineering and Design, 2019. P. 28—33. URL : https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1490/jaunuju-mokslininku-konferencijos-pramones-inzinerija-2019-pranesimu-medziaga/ (дата звернення: 16.08.2019).
 • 29. Modrotisk tradниni a netradyиnн: Vэstava. Nбrodnopisnė museum Nбrodnнoho muzea. Autor vэstavy Klбra Binderovб. Praha. 2018. 30 s.
 • 30. Isti Home: handmade for home. URL: https://istihome.com/product (дата звернення: 14.10.2019).
 • 31. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1983. 304 c.
 • 32. Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник. Київ: Наукова думка, 1996. 196 с.
 • 33. Онишкевич М. Словник бойківських говірок: у 2 ч. Ч. 2. О—Я. Київ: Наукова думка, 1984. 494 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »