« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1344—1355

УДК 398:7.074(477.86-11)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1344

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ БОЙКІВЩИНИ

Ганна СОКІЛ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • доктор філологічних наук, професор,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • кафедра української фольклористики,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 •  e-mail: gan.sokil@gmail.com

Бойківщина займає важливе місце серед інших етнографічних регіонів України і має потужний фольклорний фонд, який ще досі не повністю представлений у науковому обігу. Актуальністьстатті зумовлена недостатнім вивченням народної творчості бойків та представленням наукової спадщини тих дослідників, які обстежували усну словесність цього краю. Мета статті — проаналізувати фольклорний зріз Бойківщини у записах і студіях науковців, виявити народнопоетичний фонд крізь жанрово-тематичну призму, локальну специфіку, поетикальну особливість, зосередити увагу на концепціях і засадах дослідження. Об’єктом вивчення є етнокультурна традиція бойків у фольклористичній діяльності І. Вагилевича, І. Франка, О. Роздольського, Ф. Колесси, З. Кузелі, В. Левинського. Хронологічні межі охоплюють кінець ХІХ — першу половину ХХ ст. із засягом середини ХІХ ст., що стосується частково діяльності І. Вагилевича. Основу дослідження складає наукова праця членів Етнографічної комісії НТШ. До статті залучено опубліковані матеріали експедицій, а також рукописи, деякі з них уводяться вперше в науковий обіг. За територіальним принципомвзято до уваги здебільшого ту частину Бойківщини, яка, згідно з сучасним адміністративним поділом, належить до Дрогобицького та Сколівського районів Львівської області. Удослідженні застосовано культурологічний, порівняльний, системний, статистичний методи.

Ключові слова: експедиція, обрядовий фольклор, народні пісні, тематика, мотиви, публікація, «Етнографічний збірник».

 • 1. Франко І. Стара пісня. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 37. С. 76—78.
 • 2. Франко І. Літературна мова і діалекти. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 37. С. 205—210.
 • 3. Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині (передм. та переклад. з пол. Р. Кирчіва). Жовтень. 1978. № 12. С. 117—130.
 • 4. Народні пісні в записах Івана Вагилевича. Упоряд., вступ. ст. і приміт. М.Й. Шалати. Київ: Музична Україна, 1983. 160 с.
 • 5. Франко І. Мандрівка руської молодіжі. Діло. 1884. № 85. С. 1—2; № 86. С. 1—2.
 • 6. Франко І. Передмова до першого тому. Галицько-русь­кі народні приповідки: у 3-х т. Зібр., упоряд. і пояснив І. Франко. 2-ге вид. Львів, 2006. Т. 1. С. 285—304.
 • 7. Франко І. Листи (1895—1916). Франко І. Зібр. тво­рів: у 50-и т. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 50. 704 с.
 • 8. Франко І. Листи (1874—1885). Франко І. Зібр. творів: у 50-и т. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 48. 768 с.
 • 9. Франко І. Curriculum vitae. Франко І. Зібр. творів: у 50-и т. Київ: Наукова думка 1981. Т. 29. С. 77—84.
 • 10.    Колядки і щедрівки. Т. 1; Т. 2. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1914. Т. 35. 270 с.; Т. 36. 380 с.
 • 11.    Народні пісні в записах Івана Франка. Упоряд., вступ. ст. і приміт. О.І. Дея. Київ: Музична Україна, 1981. 336 с.
 • 12.    Дей О.І. Іван Франко і народна творчість. Київ, 1955. 300 с.
 • 13.    Сокіл Г. Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію. Українське літературознавство. Львів, 2011. Вип. 74. С. 239—248.
 • 14.    Гнатюк В. Дещо про Русь Угорську. Радикал. 1895. № 2. С. 14—19; № 3. С. 26—30.
 • 15.    Галицько-руські народні легенди. Т. 1; Т. 2. Зібр. В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1902. Т. 12; Т. 13. 287 с.
 • 16.    Дем’ян Г. Підгір’я моє зелене. Жовтень. 1968. № 4. С. 113—117.
 • 17.    Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (далі НАФРФ ІМФЕ). Ф. 40—1. Од. зб. 97. Арк. 1—4 (Зап. О. Роздольський у В. Синьовидному. 1937 р.).
 • 18.    Сокіл Г. Перша наукова експедиція Львівського відділення Інституту фольклору на Дрогобиччину. Народознавчі зошити. Львів, 1999. № 3. С. 399—401.
 • 19.    Колесса Ф. Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку. Колесса Ф. Фольклористичні праці. Київ: Наукова думка, 1970. С. 34—59.
 • 20.    Фольклорні матеріали з отчого краю. Зібр. Василь та Ганна Сокіл. Львів, 1998. 616 с.
 • 21.    Галицько-руські анекдоти. Зібр. В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1899. Т. 6. 370 с.
 • 22.    Українські народні байки (звіриний епос). Т. 1—2. Зібр. В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1916. Т. 37—38. 559 с.
 •  23.    Сравнительный указатель сюжетов: восточнославянская сказка. Сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский и др. Ленинград: Наука, 1979. 437 с.
 • 24.    Засідання Етнографічної комісії від 13 жовтня 1902 р. Хроніка НТШ. Львів, 1902. Ч. 12. Вип. 4. С. 19.
 • 25.    Засідання Етнографічної комісії від 21 серпня 1906 р. Хроніка НТШ. Львів, 1906. Ч. 28. Вип. 4. С. 13—15.
 • 26.    Засідання Етнографічної комісії від 14 травня 1908 р. Хроніка НТШ. Львів, 1908. Ч. 35. Вип. 3. С. 19.
 • 27.    Знадоби до галицько-руської демонології. Т. 1. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1904. Т. 15. 272 с.
 • 28.    Галицько-руські народні приповідки: у 3-х томах. Зібр., упоряд. і пояснив І. Франко. 2-ге вид. Львів, 2006. Т. 1. 832 с.
 • 29.    Коломийки. Т. 1. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1905. Т. 17. 259 с.
 • 30.    Франко І. Знадоби до вивчення мови і етнографії ук­раїнського народу. ІІ. Дещо про Борислав. Франко І. Зібр. творів: у 50-и т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 26. С. 180—204.
 • 31.    Бойківське весілє в Доброгостові Дрогобицького повіта. Зап. В. Левинський. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1908. Т. 10.
 • 32.    Дрозд Дз. Суборная субота. Беларускі фольклор: эн­цы­клапедыя. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2006. Т. 2. С. 570.
 • 33.    Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. Ф. 28—3. Од. зб. 79. 91 арк. (Зап. В. Левинський у Дрогобичі. 1899—1903 рр.)
 • 34.    Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ, 1982. Т. 36. С. 68—99.
 • 35.    Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком. Львів; Київ, 2001. 216 с.
 • 36.    Бойківське весілє в Лавочнім Стрийського повіта. Зап. З. Кузеля. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1908. Т. 10. С. 121—150.
 • 37.    Народні оповідання про опришків. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1910. Т. 26. 354 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »