« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1344—1355

УДК 398:7.074(477.86-11)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1344

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ БОЙКІВЩИНИ

Ганна СОКІЛ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8352-2124
 • доктор філологічних наук, професор,
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка,
 • кафедра української фольклористики,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 •  e-mail: gan.sokil@gmail.com

Бойківщина займає важливе місце серед інших етнографічних регіонів України і має потужний фольклорний фонд, який ще досі не повністю представлений у науковому обігу. Актуальністьстатті зумовлена недостатнім вивченням народної творчості бойків та представленням наукової спадщини тих дослідників, які обстежували усну словесність цього краю. Мета статті — проаналізувати фольклорний зріз Бойківщини у записах і студіях науковців, виявити народнопоетичний фонд крізь жанрово-тематичну призму, локальну специфіку, поетикальну особливість, зосередити увагу на концепціях і засадах дослідження. Об’єктом вивчення є етнокультурна традиція бойків у фольклористичній діяльності І. Вагилевича, І. Франка, О. Роздольського, Ф. Колесси, З. Кузелі, В. Левинського. Хронологічні межі охоплюють кінець ХІХ — першу половину ХХ ст. із засягом середини ХІХ ст., що стосується частково діяльності І. Вагилевича. Основу дослідження складає наукова праця членів Етнографічної комісії НТШ. До статті залучено опубліковані матеріали експедицій, а також рукописи, деякі з них уводяться вперше в науковий обіг. За територіальним принципомвзято до уваги здебільшого ту частину Бойківщини, яка, згідно з сучасним адміністративним поділом, належить до Дрогобицького та Сколівського районів Львівської області. Удослідженні застосовано культурологічний, порівняльний, системний, статистичний методи.

Ключові слова: експедиція, обрядовий фольклор, народні пісні, тематика, мотиви, публікація, «Етнографічний збірник».

 • 1. Франко І. Стара пісня. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 37. С. 76—78.
 • 2. Франко І. Літературна мова і діалекти. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 37. С. 205—210.
 • 3. Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині (передм. та переклад. з пол. Р. Кирчіва). Жовтень. 1978. № 12. С. 117—130.
 • 4. Народні пісні в записах Івана Вагилевича. Упоряд., вступ. ст. і приміт. М.Й. Шалати. Київ: Музична Україна, 1983. 160 с.
 • 5. Франко І. Мандрівка руської молодіжі. Діло. 1884. № 85. С. 1—2; № 86. С. 1—2.
 • 6. Франко І. Передмова до першого тому. Галицько-русь­кі народні приповідки: у 3-х т. Зібр., упоряд. і пояснив І. Франко. 2-ге вид. Львів, 2006. Т. 1. С. 285—304.
 • 7. Франко І. Листи (1895—1916). Франко І. Зібр. тво­рів: у 50-и т. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 50. 704 с.
 • 8. Франко І. Листи (1874—1885). Франко І. Зібр. творів: у 50-и т. Київ: Наукова думка, 1986. Т. 48. 768 с.
 • 9. Франко І. Curriculum vitae. Франко І. Зібр. творів: у 50-и т. Київ: Наукова думка 1981. Т. 29. С. 77—84.
 • 10.    Колядки і щедрівки. Т. 1; Т. 2. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1914. Т. 35. 270 с.; Т. 36. 380 с.
 • 11.    Народні пісні в записах Івана Франка. Упоряд., вступ. ст. і приміт. О.І. Дея. Київ: Музична Україна, 1981. 336 с.
 • 12.    Дей О.І. Іван Франко і народна творчість. Київ, 1955. 300 с.
 • 13.    Сокіл Г. Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію. Українське літературознавство. Львів, 2011. Вип. 74. С. 239—248.
 • 14.    Гнатюк В. Дещо про Русь Угорську. Радикал. 1895. № 2. С. 14—19; № 3. С. 26—30.
 • 15.    Галицько-руські народні легенди. Т. 1; Т. 2. Зібр. В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1902. Т. 12; Т. 13. 287 с.
 • 16.    Дем’ян Г. Підгір’я моє зелене. Жовтень. 1968. № 4. С. 113—117.
 • 17.    Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (далі НАФРФ ІМФЕ). Ф. 40—1. Од. зб. 97. Арк. 1—4 (Зап. О. Роздольський у В. Синьовидному. 1937 р.).
 • 18.    Сокіл Г. Перша наукова експедиція Львівського відділення Інституту фольклору на Дрогобиччину. Народознавчі зошити. Львів, 1999. № 3. С. 399—401.
 • 19.    Колесса Ф. Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку. Колесса Ф. Фольклористичні праці. Київ: Наукова думка, 1970. С. 34—59.
 • 20.    Фольклорні матеріали з отчого краю. Зібр. Василь та Ганна Сокіл. Львів, 1998. 616 с.
 • 21.    Галицько-руські анекдоти. Зібр. В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1899. Т. 6. 370 с.
 • 22.    Українські народні байки (звіриний епос). Т. 1—2. Зібр. В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1916. Т. 37—38. 559 с.
 •  23.    Сравнительный указатель сюжетов: восточнославянская сказка. Сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский и др. Ленинград: Наука, 1979. 437 с.
 • 24.    Засідання Етнографічної комісії від 13 жовтня 1902 р. Хроніка НТШ. Львів, 1902. Ч. 12. Вип. 4. С. 19.
 • 25.    Засідання Етнографічної комісії від 21 серпня 1906 р. Хроніка НТШ. Львів, 1906. Ч. 28. Вип. 4. С. 13—15.
 • 26.    Засідання Етнографічної комісії від 14 травня 1908 р. Хроніка НТШ. Львів, 1908. Ч. 35. Вип. 3. С. 19.
 • 27.    Знадоби до галицько-руської демонології. Т. 1. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. 1904. Т. 15. 272 с.
 • 28.    Галицько-руські народні приповідки: у 3-х томах. Зібр., упоряд. і пояснив І. Франко. 2-ге вид. Львів, 2006. Т. 1. 832 с.
 • 29.    Коломийки. Т. 1. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1905. Т. 17. 259 с.
 • 30.    Франко І. Знадоби до вивчення мови і етнографії ук­раїнського народу. ІІ. Дещо про Борислав. Франко І. Зібр. творів: у 50-и т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 26. С. 180—204.
 • 31.    Бойківське весілє в Доброгостові Дрогобицького повіта. Зап. В. Левинський. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1908. Т. 10.
 • 32.    Дрозд Дз. Суборная субота. Беларускі фольклор: эн­цы­клапедыя. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2006. Т. 2. С. 570.
 • 33.    Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. Ф. 28—3. Од. зб. 79. 91 арк. (Зап. В. Левинський у Дрогобичі. 1899—1903 рр.)
 • 34.    Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ, 1982. Т. 36. С. 68—99.
 • 35.    Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком. Львів; Київ, 2001. 216 с.
 • 36.    Бойківське весілє в Лавочнім Стрийського повіта. Зап. З. Кузеля. Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1908. Т. 10. С. 121—150.
 • 37.    Народні оповідання про опришків. Зібрав В. Гнатюк. Етнографічний збірник. Львів, 1910. Т. 26. 354 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »