« 2021. № 2 (158)

Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 327—341

УДК 398.33:2-545(477)”18/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.02.327

ЗВИЧАЄВО-ОБРЯДОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПОБУТОВИХ ПРЕДМЕТІВ І РИТУАЛЬНИХ СТРАВ У КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ: МАНТИЧНО-МАГІЧНИЙ АСПЕКТ

Олена СЕРЕБРЯКОВА

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • e-mail: o-sereb@ukr.net

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що досі немає спеціальної розвідки про особливості побутування мантично-магічних практик у різних регіонах України впродовж року. Тому у запропонованій публікації авторка ставить перед собою мету комплексно висвітлити пласт звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожіннями про господарський добробут, сприятливі дні для оранки, погоду, одруження, здоров’я членів родини тощо.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і зви­чаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом—календарнімантично-магічні дії з різними ритуальними атрибутами. Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, праці кінця ХІХ — поч. ХХI ст. Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування. Проаналізовано мантично-магічні традиції, пов’язані з господарським добробутом, здоров’ям членів родини та ін. Розкрито їх функційність, семантику, акціональний, атрибутивний, вербальний рівні, функційне призначення, символіку та магічні властивості ритуальних атрибутів, видозміни та ступінь збереження досліджуваних явищ у сучасну пору. З’ясовано, що розглянуті варіанти календарної ворожби українців мають своєрідні риси та містять залишки архаїчних явищ.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні, магічні дії/практики/звичаї),календарні свята,українці, вуглини, кутя, хліб, попіл, врожай.

 • 1. Schnaider J. Z kraju Hucułów (Kalendarz huculski). Lud. Lwów, 1899. T. V. Z. 3. S. 207—220.
 • 2. Архів Інституту народознавства НАН України (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 513.
 • 3. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659.
 • 4. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 655.
 • 5. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 702.
 • 6. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 691.
 • 7. Falkowski J. Zachodne pogranicze Huculszczyzny. Lwów, 1937. 170 s.
 • 8. Шухевич В.О. Гуцульщина. Друге видання. Ч. IV. Верховина: Гуцульщина, 1999. 304 с.
 • 9. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 658.
 • 10.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 656.
 • 11.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 694.
 • 12.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 701.
 • 13.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 693.
 • 14.    Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Описані др. Р.Ф. Кайндлем. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 15.    ривна В. Народні звичаї Маковиці. Пряшів: Словацьке педагог. вид-во в Братіславі, відділ укр. літ-ри в Пряшеві, 1973. 163 с.
 • 16.    Шмайда М. Повір’я і звичаї. Дукля. Пряшів, 1964. № 1. С. 82—93.
 • 17.    Шмайда М. А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини. Братіслава; Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво; Відділ української літератури, 1992. Т. 1. 500 с.
 • 18.    Сивицький М. Духова культура. Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. Т. ІІ. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. С. 102—194.
 • 19.    Blin-Olbert D. Rok obrzędowy u Łemków. Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Pod red. J. Czajkowskiego. Wyd. II. Sanok, 1994. Cz. II. S. 313—349.
 • 20.    Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej). Przewodnik naukowy i literacki. R. XXV. T. XXV. Zesz. IV. Kwiecień. Lwów, 1897. S. 289—304.
 • 21.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 239 д.
 • 22.    Schnajder J. Z życia górali nadłomnickich. Lud. Lwów, 1912. T. XVIII. Zesz. I—IV. S. 141—217.
 • 23.    Колесса Ф. Людові вірування на Підгірю, в с. Ходовичах стрийського повіту. Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 76—98.
 • 24.    Řehoř F. Kalendarik z narodniho żivota Bojkov. Zlata Praha, 1895.
 • 25.    Зубрицький М. Народнїй календар, народнї звичаї і повірки, прив’язані до днїв в тиждни і до рокових свят (зап. у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах). Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1900. Т. III. С. 33—60.
 • 26.    Дучимінська О. Різдвяні звичаї в селі Тяпчі. Жіноча Доля. Коломия, 1937. Ч. 1—2. С. 3—4.
 • 27.    Дучимінська О.О. Різдвяні і святойорданські звичаї в селі Тяпча (Східня Бойківщина). Літопис Бойківщини. Самбір, 1938. Ч. 10. С. 55—59.
 • 28.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787.
 • 29.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 609.
 • 30.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588.
 • 31.    Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. № 392 Е.
 • 32.    Машкаринець В. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 22—25.
 • 33.    Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej). Przewodnik naukowy i literacki. R. XXV. T. XXV. Zesz. V. Maj. Lwów, 1897. S. 385—402.
 • 34.    Клубівці: короткий історико-краєзнавчий нарис. Івано-Франківськ, 2001. 292 с.
 • 35.    Національні архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (НАНФ ІМФЕ НАН України). Ф. 14—3. Спр. 6.
 • 36.    Falkowski J., Pasznycki B. Na pograniczu Łemkowsko-bojkowskiem. Lwów: Nakladem tow-wa ludoznawczego, 1935. 128 s.
 • 37.    Кміт Ю. Ще про Волосатий. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 6. С. 1—9.
 • 38.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281.
 • 39.    Кутельмах К.М. Календарна обрядовість. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1987. С. 286—302.
 • 40.    Турянська М. Бойківські звичаї з Різдвяних Свят, Нового Року й Йордану. Літопис Бойківщини. Самбір, 1934. Ч. 3. С. 23—27.
 • 41.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 620.
 • 42.    Майчик І., Цуприк М.Одрехова в минулому 1419—1999. За ред. Швягли Я. Львів: Каменяр, 1999. 187 с.
 • 43.    Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. Krakόw, 1888. T. III. 242 s.
 • 44.    Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.: іл.
 • 45.    Нидерле Л. Бытъ и культура древнихъ славянъ. Прага, 1924. 285 с.
 • 46.    Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність. Київ: Наукова думка, 1986. 271 с.: іл.
 • 47.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 • 48.    НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14—3. Спр. 458.
 • 49.    Свидницкій А.П. Великдень у Подолянъ. Основа. С.-П., 1861. Ноябрь-декабрь. С. 26—71.
 • 50.    Папіж В. Деякі релігійні обряди і звичаї Підгаєччини. Підгаєцька земля: Історико-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто; Київ, 1980. 744 с.
 • 51.    Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. T. I. Krakόw, 1882. 360 s.
 • 52.    Осика М. З нашого фольклору. Бучач і Бучаччина: Історично-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто, 1972. Т. XXVII. С. 332—368.
 • 53.    Беньковскій И. Поверья, обычаи, обряды, суеверья и приметы, приуроченные к «Риздвяным Святам». Киевская старина. Год 15. Т. 52. Январь. Отд. 2. Кіев: Типографія Г.Т. Корчак-Новицкаго, 1896. С. 1—9.
 • 54.    Франко І. Людові віруваня на Підгірю. Етнографічний збірник. Т. V. Львів, 1898. С. 160—218.
 • 55.    Waigel L. Rys miasta Kołomyi. Kołomyja: Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. 114 s.
 • 56.    Schnajder J. Lud peczeniżyński. Część II. Lud. 1907. T. XIII. Zesz. I. S. 21—33.
 • 57.    Сов’як П. Мак у віруваннях та обрядовості бойків. Літопис Бойківщини. Самбір, 2002. № 1/62 (73). С. 16—18.
 • 58.    Kolberg O. Chełmskie. Obraz etnograficzny. Kraków. 1890. T. 1. 265 s.
 • 59.    Рижик Є. Календарні обряди українців Холмщини і Підляшшя. Холмщина і Підляшшя. Історико-етно­графічне дослідження. Київ: Родовід, 1997. С. 251—270.
 • 60.    Береза Я.М. Різдвяні образки (Із Вороцова-Поланок, городецького повіту). Життя і знання. Львів, 1939. Ч. 1 (136). С. 2—4.
 • 61.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 565.
 • 62.    Кожолянко Г. Різдвяна обрядовість гуцулів. Праці НТШ. Т. 1. Краєзнавство. Косів, 2005. С. 111—119.
 • 63.    Чубинский П.П. Труды этнографическо-статис­тической экспедиции в Западно-Русский край. С.-П., 1872. Т. III. Народный дневник. 486 с.
 • 64.    Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: Народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 65.    Галайчук В. Народний календар Славутчини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1134—1164.
 • 66.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608.
 • 67.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 607.
 • 68.    Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята й обряди). Поділля: Історико-етнорафічне дослідження. Київ: Доля, 1994. С. 358—384.
 • 69.    Галайчук В. Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2009. Вип. 44. С. 215—240.
 • 70.    Галайчук В. Традиційна календарно-побутова обрядовість історико-етнографічної Волині (на польових матеріалах з Гощанського району Рівненської обл.). Вісник Львівського університету. Серія історична. 2015. Вип.`51. С. 412—462.
 • 71.    Kopernicki J. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wo­lynie we wsi Jurkowszczyznie w pow. Zwiahelskim. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Kraków, 1887. T. XI. S. 130—228.
 • 72.    Історія Угринова. Нариси з історії села Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області. За ред. В. Костіва. Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2000. 280 с.
 • 73.    Возняк М. Село моє — України цвіт. Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2003. 208 с.
 • 74.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 590.
 • 75.    Герасимович В. Народні звичаї, обряди та пісні в селї Креховї, жовківського повіту. Правда. Львів: З друкарні НТШ, 1893. Т. XVII. Вип. LII. Червень. С. 314—320.
 • 76.    Андрусяк С., Білий Д., Двояк М., Качорак Я. Вікняни: з правіків до сьогодення. Львів: Укр. технології, 2007. 451 с.: іл.
 • 77.    Галько И. Народныи звычаи и обряды з околиц над Збручем. Львів, 1862. Ч. 2. 57 с.
 • 78.    Дучимінська О.О. Святочні звичаї в селі Вовчім, турчанського повіту. Жіноча Доля. Коломия, 1939. Ч. 1—2. С. 11—12.
 • 79.    Комарницький І. Різдвяні звичаї в селі Лопушанка Хомина Турчанського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1989. Ч. 1/49 (60). Січень-червень. С. 67—69.
 • 80.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 213.
 • 81.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 212.
 • 82.    Бурак П. Свят-Вечір на Бойківщині. Літопис Бойківщини. Самбір, 1973. Ч. 1/18. С. 26—31.
 • 83.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533.
 • 84.    Затварницький Д. Галівка біля Старого Самбора. Літопис Бойківщини. Самбір, 1977. Ч. 1/25. Січень-червень. С. 51—61.
 • 85.    Прокопик В. Весільні звичаї в селі Стрілки коло Старого Самбора. Літопис Бойківщини. Самбір, 1977. Ч. 1/25. С. 30—39.
 • 86.    Жолобайло Я. «Це Матіївці — наше село…». Істо­рико-етнографічний нарис. Коломия: Вік, 2000.­ 184 с.
 • 87.    Ісаків: історико-краєзнавчий нарис. Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2004. 96 с.
 • 88.    Тимчук М. Обпалена земля. Історія села Грушки. Тлумач, 1994. 96 с.
 • 89.    Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 461.
 • 90.    Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Москва: Катков и К, 1865. 317 с.
 • 91.    Великочий В. Традиційні покутські свята новорічного циклу та їх використання в сучасній туристичній галузі краю. Ямгорів літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Ямгорів, 2014. Ч. 24—25. С. 279—286.
 • 92.    Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи. Харків: Печатное Дело, 1907. 216 с.
 • 93.    Милорадович В.П. Житье-бытье лубенского крестья­нина. Українці: народні вірування, повір’я, демо­но­ло­гія. Київ: Либідь, 1991. С. 170—341.
 • 94.    Галайчук В. Народний календар Березнівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. 2019. №4 (148). С. 951—1000.
 • 95.    Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX — нач. XX в. Зимние праздники. Под ред. С.А. Токарева. Москва: Наука, 1973. 352 с.
 • 96.    Никифоровский Н.Я. Простонародныя приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897. 337 с.
 • 97.    Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 1. Ч. І: Бытовая и семейная жизнь белоруса в обрядах и песнях. СПб., 1887. 590 с.
 • 98.    Сырку П. Изъ быта бессарабскихъ румынъ. I. На­род­ный календарь румынскаго населенія въ Бессарабіи. Живая старина. 1913. В. I—II. Годъ XXII. С. 147—180.
 • 99.    Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники (XIX — начало XX века). Кишинев: Штиинца, 1974. 183 с.
 • 100.  Славянские древности: Этнолингвистический сло­варь: в 5-ти тт. Под общей ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3: К (Круг) — П (Перепелка). 704 с.
 • 101.  Славянские древности: Этнолингвистический сло­вар: в 5-ти тт. Под общей ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2009. Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). 656 с.
 • 102.  Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти тт. Под общей ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2012. Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). 736 с.
 • 103.  Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. Санкт-Петербург: Наука, 1993. 239 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »