« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 621—629

УДК 398.47(477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.621

ТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ОХОРОНИ ВІД ВІДЬОМСЬКИХ ЧАРІВ У КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ВОЛИНЯН        

КРИВЕНКО Анастасія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9353-2919
 • кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: n.d.kryvenko@gmail.com

Анотація. За етнографічними джерелами ХІХ—ХХ ст. і матеріалами сучасних польових досліджень проаналізовано світоглядно-обрядове вираження у календарній звичаєвості волинян міфо-ритуального мотиву «боротьби з відьмами». Охарактеризовано традиційні способи магічної нейтралізації носіїв відьомства та попередження, відвертання їхніх чарів, показано поширення, локальні варіанти, збереження на теренах етнографічної Волині давніх ритуальних практик і демонологічних повір’їв.

Актуальність дослідження зумовлена потребою з’ясування загальноетнічних рис та локальної специфіки засобів ритуальної апотропеїки у календарних традиціях українців. Об’єкт розсліду — календарна звичаєвість волинян, а предмет — репрезентовані у ній перестороги, заборони, охоронні обрядодії, детерміновані демонологічними уявленнями про відьом.

Завдяки застосуванню різних етнологічних методів (польового спостереження, порівняльно-історичного, реконструктивного, структурно-семантичного та ін.) з’ясовано, що звичаї та обряди, пов’язані з захистом від відьом, — невід’ємна складова календарної традиції волинян, окремий пласт численних і своєрідних засобів обрядової охоронної магії, насамперед різних ритуальних практик з магічними оберегами. Багато з них мають загальноукраїнські, іноетнічні відповідники та типологічні паралелі в сімейній, будівельній, аграрній обрядовості.

Ключові слова: відьма, календарні звичаї та обряди, повір’я, охоронна магія, обереги.

Надійшла 2.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Кривенко А. Народна демонологія Волині: календар­но-обрядовий контекст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. 280 с.
 • 2. Кривенко А. Образ відьми в купальських повір’ях волинян. Народознавчі зошити. 2015. № 2. С. 463—475.
 • 3. Dymnycz N. Obrzкdy i wierzenia ludowe w czasie њwi№t Boїego Narodzenia. Rocznik Woіyсski. Rуwne, 1930. T. 1. S. 94—106.
 • 4. АНФРФ ІМФЕ НАН України. (Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук України). Ф. 15. Спр. 256 (В.). Арк. 1—193 (Кравченко В. Збірка етнографічних та фольклорних матеріалів. Записи різних збирачів: Народний календар. Ч. V.1941).
 • 5. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках Жовківського повіту. Матеріяли до етнології й антропології. Львів, 1929. Т. 21—22. Ч. 1. C. 321—352.
 • 6. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині. Львів, 2015. 312 c.
 • 7. АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 1—7. Спр. 721. Арк. 1—147 (Фольклорні та етнографічні матеріали, зібрані окремими кореспондентами в Житомирській обл. 1923—1930 рр.).
 • 8. АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 15—3. Спр. 257 (В.). Арк. 1—186 (Кравченко В. Збірка етнографічних та фольклорних матеріалів, календар пересувний, одяг, рибальство, килимарство. Записи різних збирачів: Народний календар. Ч. VІ. 1941 р.).
 • 9. Кравченко В. З побуту й обрядів північно-західної України. Волинський науково-дослідчий музей. Житомир, 1928. Т. 1. С. 67—114.
 • 10. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. (Архів Львівського національного університету імені Івана Франка). Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 497-Е. Арк. 1—80 (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані аспіранткою Інституту народознавства НАН України Кривенко Анастасією Олександрівною 6—11 серпня 2013 р. у Сокальському районі).
 • 11. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 737. Арк. 1—283 (Кривенко А. Календарні звичаї та по­вір’я волинян. Польові матеріали, зібрані в селах Хміль­ницького району Вінницької області, Старокостянтинівського та Білогірського районів Хмельницької області, Лановецького району Тернопільської області, 2014 р.).
 • 12. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 496-Е. Арк. 1—122 (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані аспіранткою Інституту народознавства НАН України Кривенко Анастасією Олександрівною 3—15 липня 2013 р. у Черняхівському, Червоноармійському, Володар-Волинському районах Житомирської області).
 • 13. Галайчук В. Демонологія Кременеччини. Вісник Львів­ського університету. Серія історична. 2012. Вип. 47. С. 198—240.
 • 14. Каминский В. Праздник Пасхи в селе Косареве, дубенскаго уезда, волынской губернии. Киевская старина. 1906. Т. 92. Кн. 3—4. Отд. 2. С. 299—320.
 • 15. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 285-Е. Арк. 1—56 (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студенткою другого курсу Дудою Ольгою Іванівною 4—15 липня 2009 р. у Гощанському районі Рівненської області).
 • 16. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 334-Е. Арк. 1—77 (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студенткою третього курсу Дудою Ольгою Іванівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 • 17. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 337-Е. Арк. 1—53 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані студенткою третього курсу Кривенко Анастасією Олександрівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 • 18. Беньковский И. Обычаи и поверья, приуроченные к «Велыкодню». Киевская старина. 1895. Т. 49. Кн. 5. Отд. 2. С. 70—76.
 • 19. Плотникова А. Первый выгон скота в Полесье. Славянский и балканский фольклор. Этнолингвис­ти­ческое изучение Полесья. Москва: Индрик, 1995. С. 108—141.
 • 20. АНФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 15—3. Спр. 216. Арк. 1—60 (Матеріали до вивчення скотарства на Україні, звичаї, прикмети, лікування худоби.).
 • 21. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 773. Арк. 1—109 (Кривенко А. Календарні звичаї та повір’я волинян. Польові матеріали, зібрані в селах Буського та Бродівського районів Львівської області, 2015 р.).
 • 22. Баглай М. Обрядові функції троїцької рослинності у волинян (за етнографічними матеріалами експедицій 2009—2010 рр.). Народознавчі Зошити. 2013. № 4. С. 606—615.
 • 23. Беньковский И. Осина в верованиях и в понятии народа на Волыни. Киевская старина. 1898. Т. 62. Кн. 7—8. Отд. 2. С. 6—9.
 • 24. Баглай М. Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини. Народознавчі Зошити. 2015. № 4. С. 818—824.
 • 25. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської ґубернії. Матеріяли до української етнольоґії. Львів, 1912. Т. 15. С. 62—89.
 • 26. Пархоменко Т. Традиційна купальська обрядовість Рівненщини. Наукові записки Рівнененського облас­но­го краєзнавчого музею. Рівне, 2005. Вип. 3. С. 98—105.
 • 27. Rokossowska Z. O њwiecie roњlinnym, wyobraџenia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Woіyniu, we wsi Jurkowszczyџnie pow. Zwiahelskim. Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej. Krakуw, 1889. Т. 13. Dz. 3. S. 163—199.
 • 28. Stecki Т. Woіyс pod wzglкdem statystycznym, historycznym i archeologicznym. Lwуw: Druk i nakі. Zakі. nar. im. Ossoliсskich, 1864. Т. 1. 388 s.
 • 29. Янковська Ж. Купальські пісні та особливості перебігу свята Івана Купала на Славутчині (село Лисиче Сла­вут­ського району Хмельницької області). Матеріа­ли до української етнології. 2012. Вип. 11. С. 79—84.
 • 30. Колодюк А. Обряди та пісні купальсько-петрівського періоду (За матеріалами середнього межиріччя Горині та Случі). Проблеми етномузикології: Науково методичний збірник. Київ, 2015. Вип. 10. С. 104—123.
 • 31. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 330-Е. Арк. 1—205 (Польові етнографічні матеріали до теми «Літня календарна обрядовість волинян», зафіксовані Баглай Марією Василівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 • 32. Агапкина Т. Купание. Славянские древности: этно­лин­гвис­тический словарь. Москва: Международные отношения,2004. Т. 3. С. 49—51.
 • 33. Горошко Л. «Вогню чорт боїться, а в водi селиться» (Тра­дицiйнi уявлення українцiв про воду як локус мi­фо­логiчних iстот). Народознавчі Зошити. 2010. №  5—6. С.  566—574.
 • 34. Kopernicki  I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wolyniu z materyjaіуw zebranych przez P. Zofijк Rokossowsk№ we wsi Jurkowszczyїnie w pow. Zwiahelskim. Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej. Krakуw, 1887. T. 11. Dz. 3. S. 130—228.
 • 35. Баглай М. Зажинкові звичаї та обряди волинян Гощанщини. Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Рівне, 2014. Вип. 12. Ч. 2. С. 5—8.
 • 36. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 281-Е. Арк. 1—99 (Польові етнографічні матеріали до теми «Літня календарна обрядовість волинян», зафіксовані студенткою другого курсу Баглай Марією Василівною 4—14 липня 2009 р. у Гощанському та Острозькому районах Рівненської області).
 • 37. Кравченко В. Етнографічні матеріали, зібрані В. Кравченком на Волині та по сумежних губерніях. Труды Общества Изследователей Волыни. Житомир, 1911. Т. 5. 80 с.
 • 38. Гнатюк В. Купанє і паленє відьм у Галичині. Матеріяли до української етнольоґії. Львів, 1912. Т. 15. С. 178—201.
 • 39. Малинка А. Рассказы о ведьмах. Киевская старина. 1894. Т. 64. Кн. 3. Отд. 2. С. 551—553.
 • 40. Курочкін О.В. Відьма в українській міфологічній традиції. Народна творчість та етнографія. 1990. № 4. С. 23—29.
 • 41. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ, 2009. 400 с.
 • 42. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Кар­­пат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. Історико-етнологічне дослідження. Ужгород, 1994. 560 с.
 • 43. Павлюк С. Аграрні традиції. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Львів, 2006. Т. 2. С. 11—56.
 • 44. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість ук­раїнців. Львів, 2011. 428 с.
 • 45. Biegeleisen H. U kolebki. Przed oltarzem. Nad mogil№. Lwуw, 1929. S. 2—5, 26, 126.
 • 46. Кривенко А. Мотив розпізнавання відьом у ка­лен­дарно-обрядовій традиції волинян. Народознавчі Зошити. 2017. № 4. С. 859—866.
 • 47. Криловець Н. Безодня. Бувальщини й легенди. Рів­не: Волинські обереги, 2008. 124 с.
 • 48. Sokalski B. Powiat Sokalski pod wzglкdem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym. Lwуw, 1899. 496 s.
 • 49. Галайчук В. Українська міфологія. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 288 с.
 • 50. Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини. Львів, 2015. 228 с.
 • 51. Головаха І. «У відьми корова завжди добра». Традиційні бувальщини про відьом та міфотворчий світогляд сучасної людини. Сучасність. 1995, 5, 103—108.
 • 52. Иванов П. Народные рассказы о ведьмах и упырях. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ, 1991. С. 430—497.
 • 53. Толстая С. Между двумя мирами: магические способы распознавания ведьмы. Миф и культура: Человек — нечеловек. Москва, 1994. С. 9—13.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »