« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1247—1260

УДК 75/76.071.1(477.83-25)”193/198″З.Флінта

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1247

ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ ФЛІНТИ 1960—1980-х рр. В ГАЛУЗІ ЖИВОПИСУ, ГРАФІКИ, КЕРАМІКИ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ

МАТКОВСЬКА Іванна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7941-051X
 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ivanna_novakivska@ukr.net

Анотація. Зеновій Флінта — львівський художник-нонконформіст, який в 1960—1980-х роках реалізував свої неформальні творчі пошуки і втілив в алегоріях філософські образи власного Всесвіту в живописі, графіці та кераміці, попри заборони та ідеологічний тиск комуністичної тоталітарної системи. Його творчість — це унікальне явище в образотворчому мистецтві Львова окресленого періоду, яке досі не отримало належної оцінки в історії українського мистецтва.

Узагальненого наукового дослідження творчості Зеновія Флінти цього періоду досі не проводилось — розглядались лише окремі аспекти його творчості. Тому метою цієї статті є комплексне мистецтвознавче дослідження творів З. Флінти 1960—1980-х рр. в галузі живопису, графіки і кераміки (предмету дослідження), яке у перспективі дасть змогу сформувати цілісну картину творчості мистця, усвідомити унікальність робіт художника і переосмислити значення творчості З. Флінти. Завдання —провести узагальнене дослідження творчості Зеновія Флінти і переосмислити її значення.

Висновки. Внаслідок комплексного наукового дослідження творчості Зеновія Флінти — його живопису, графіки і кераміки 1960—1980-х рр. автор вперше систематизував всі напрямки його творчості в живописі, графіці та кераміці.

Устатті застосовані біографічний, текстологічний, історіографічний, культурологічний, системний методи дослідження. Для розкриття композиційних та образно-змістових вирішень творів мистця застосовано метод мистецтвознавчого аналізу.

Ключові слова: Зеновій Флінта, живопис, графіка, кераміка, 1960—1980-ті рр., образотворче мистецтво, Львів, неформальний живопис, алегоричні твори.

Надійшла 11.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Матковська І. Життєвий і творчий шлях Зеновія Флінти: аналіз джерел. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 37. Львів: ЛНАМ, 2018. С. 224—240.
 • 2. Матковська І. Вплив світоглядних і мистецьких засад Романа Сельського та Карла Звіринського на формування творчої особистості Зеновія Флінти. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 31. Львів: ЛНАМ, 2017. С. 284—294.
 • 3. Матковська І. Алегоричні твори Зеновія Флінти та їх інтерпретація. Народознавчі зошити. № 6 (150). 2019. С. 1684—1691.
 • 4. Матковська І. Формальні пошуки та експерименти у живописі З. Флінти 1960-х рр. під впливом європейського і українського модернізму 1910—1930-х рр.: систематизація напрямків. Народознавчі зошити. № 5. 2020. С. 1144— 1157.
 • 5. Матковська І. Архівні матеріали: Зеновій Флінта — студент і визначний педагог Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 45. Львів: ЛНАМ, 2021.
 • 6. Голубець О. Львівська кераміка. Київ: Наукова думка, 1991.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »