« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1247—1260

УДК 75/76.071.1(477.83-25)”193/198″З.Флінта

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1247

ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ ФЛІНТИ 1960—1980-х рр. В ГАЛУЗІ ЖИВОПИСУ, ГРАФІКИ, КЕРАМІКИ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ

МАТКОВСЬКА Іванна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7941-051X
 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ivanna_novakivska@ukr.net

Анотація. Зеновій Флінта — львівський художник-нонконформіст, який в 1960—1980-х роках реалізував свої неформальні творчі пошуки і втілив в алегоріях філософські образи власного Всесвіту в живописі, графіці та кераміці, попри заборони та ідеологічний тиск комуністичної тоталітарної системи. Його творчість — це унікальне явище в образотворчому мистецтві Львова окресленого періоду, яке досі не отримало належної оцінки в історії українського мистецтва.

Узагальненого наукового дослідження творчості Зеновія Флінти цього періоду досі не проводилось — розглядались лише окремі аспекти його творчості. Тому метою цієї статті є комплексне мистецтвознавче дослідження творів З. Флінти 1960—1980-х рр. в галузі живопису, графіки і кераміки (предмету дослідження), яке у перспективі дасть змогу сформувати цілісну картину творчості мистця, усвідомити унікальність робіт художника і переосмислити значення творчості З. Флінти. Завдання —провести узагальнене дослідження творчості Зеновія Флінти і переосмислити її значення.

Висновки. Внаслідок комплексного наукового дослідження творчості Зеновія Флінти — його живопису, графіки і кераміки 1960—1980-х рр. автор вперше систематизував всі напрямки його творчості в живописі, графіці та кераміці.

Устатті застосовані біографічний, текстологічний, історіографічний, культурологічний, системний методи дослідження. Для розкриття композиційних та образно-змістових вирішень творів мистця застосовано метод мистецтвознавчого аналізу.

Ключові слова: Зеновій Флінта, живопис, графіка, кераміка, 1960—1980-ті рр., образотворче мистецтво, Львів, неформальний живопис, алегоричні твори.

Надійшла 11.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Матковська І. Життєвий і творчий шлях Зеновія Флінти: аналіз джерел. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 37. Львів: ЛНАМ, 2018. С. 224—240.
 • 2. Матковська І. Вплив світоглядних і мистецьких засад Романа Сельського та Карла Звіринського на формування творчої особистості Зеновія Флінти. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 31. Львів: ЛНАМ, 2017. С. 284—294.
 • 3. Матковська І. Алегоричні твори Зеновія Флінти та їх інтерпретація. Народознавчі зошити. № 6 (150). 2019. С. 1684—1691.
 • 4. Матковська І. Формальні пошуки та експерименти у живописі З. Флінти 1960-х рр. під впливом європейського і українського модернізму 1910—1930-х рр.: систематизація напрямків. Народознавчі зошити. № 5. 2020. С. 1144— 1157.
 • 5. Матковська І. Архівні матеріали: Зеновій Флінта — студент і визначний педагог Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 45. Львів: ЛНАМ, 2021.
 • 6. Голубець О. Львівська кераміка. Київ: Наукова думка, 1991.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »