« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1441—1456

УДК [930.25:39](=161.2:71)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1441

НА ПЕРЕТИНІ СВІТІВ: АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ІМ. БОГДАНА МЕДВІДСЬКОГО

ЧЕРНЯВСЬКА Марина

 • ORCID https://orcid.org/0000-0003-1655-2734
 • магістр фольклористики, магістр бібліотекознавства 
 • та інформаційних студій, архівістка, Фольклорний центр
 • ім. Кулів, Альбертський університет, Канада,
 • Контакти: e-mail: chernyav@ualberta.ca

Анотація. Метою статті є аналіз організації фольклорних архівів на прикладі Архіву українського фольклору ім. Богдана Медвідського при Фольклорному центрі ім. Кулів в Альбертському університеті, Канада (Архів). Архів розглядається на перетині кількох дисциплін: фольклористики, архівознавства і україністики, а також у зв’язку з іншими ділянками інформаційних студій, такими як управління науковими даними. Змальовано контекст виникнення, становлення, розвитку та діяльності Архіву в північноамериканському університеті від моменту заснування наприкінці 1970-х рр. до сьогодення (хронологічні межі дослідження). Аналізується вплив ключових осіб на зміст колекцій Архіву та їх організацію. Доводиться значимість застосування професійних архівних стандартів опису матеріалів, документації процесів, а також участі в роботі міжнародних і локальних професійних асоціацій, як фольклористичних, так і архівних. Демонструються труднощі й виклики організації фольклорних архівів та необхідність застосування гібридних методів організації інформації, які, окрім професійних архівних стандартів, також враховують особливості матеріалів польових досліджень, зібраних фольклористами. Підкреслено важливість співпраці між фольклористами і професійними архівістами, а також етичні аспекти діяльності фольклорних архівістів та їхній вплив на формування історичних джерел.

Ключові слова: фольклорні архіви, фольклористика, архівознавство, український фольклор, діаспора, міждисциплінарність, українці Канади, українські дослідницькі установи в Канаді, інституційна історія.

Надійшла 22.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Hall S.A. Archives and Archiving. Folklore: An Ency clopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art. V. 1. ABC-CLIO, LLC, 2010. P. 140—146.
 • 2. Медвідський Б. Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків при Альбертському університеті: Контекстуальна аналіза. Західньоканадський збірник. Ч. 3. Едмонтон: Канадське Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1998. С. 40—87.
 • 3. Nahachewsky A. Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore. Ethnologies. 2007. № 29 (1—2). P. 331—336.
 • 4. Нагачевський А., Кононенко Н. Центр українського і канадського фольклору ім. Петра та Дорис Кулів. Народна творчість та етнологія. 2012. Спецвипуск 5. C. 91—94.
 • 5. Nahachewsky A. Local culture and diversity on the prairies: a project report/Culture locale et diversitu dans les prairies: rapport. Edmonton: Friends of the Ukrainian Folklore Centre, 2005.
 • 6. Klymasz R., Medwidsky B. Macaronic Poetics in Ukrainian Canadian Folklore. Canadian Slavonic Papers. 1983. Vol. 25. № 1. P. 206—215.
 • 7. Nahachewsky A. Kule Folklore Centre. Champions of Philanthropy: Peter and Doris Kule and their Endowments. Eds. Serge Cipko, Natalie Kononenko. Edmonton and Ottawa: Kule Endowment Group, 2009. P. 71—90.
 • 8. Fulton P. The Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive. Canadian Folk Music. 2003. № 37 (1). P. 9—12.
 • 9. Фотій Н. Архів українського фольклору імені Богдана Медвідського Центру українського та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів при Університеті Альберти. Вісник Львівського університету. 2011. № 10. С. 253—258.
 • 10. Bohdan Medwidsky. Ukrainian Folklore Archives (hereafter — BMUFA). Coll.0011. BMUFA Acquisition Strategy, 2012.
 • 11. BMUFA. Coll.0024, UF2014.002. Interview with Dr. Andriy Nahachewsky about the Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives.
 • 12. Santino J. Popular Culture. Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art. V. 3. ABC-CLIO; LLC, 2010. P. 1008—1013.
 • 13. Йопик Г.А. Українсько-канадський архів-музей Аль берти: Пам’ятки українських піонерів Альберти. Едмонтон, Альберта: Накладом Українсько-ка надського архіву-музею Альберти, 1982. 140 c.
 • 14. Kolovos A. Archiving Culture: American Folklore Archives in Theory and Practice. PhD dissertation (Bloomington, Indiana University), 2010. 
 • 15. About. Kule Folklore Centre website. Archived on May 15 2013. URL: http://web.archive.org/web/ 20130515183816/http://www.ukrfolk.ualberta.ca/en/About.aspx
 • 16. About. Kule Folklore Centre website. URL: https://www.ualberta.ca/kule-folklore-centre/about/index.html
 • 17. Chernyavska M. The Contested Identity of Folklore Archives: Folkloristics and Archival Studies at a Crossroads. Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2018. P. 24—40.
 • 18. American Folklore Society. Brenda McCallum Prize. URL: https://americanfolkloresociety.org/our-work/prizes/brenda-mccallum-prize/ 
 • 19. Dillon J. Towards an Archive of Irish Folklore: Establishing Practices for the Collection and Description of Folk Tradition in Ireland, 1927—1942. Master thesis (University College Dublin). 2019.
 • 20. Ukrainian Canadian Congress — Alberta Provincial Council. UCAMA Project: Save the Archive and Col lections. Community Report. December 9, 2020. URL: https://uccab.ca/wp-content/uploads/2020/12/COM MUNITY-UCC-APC-UCAMA-Report-1.pdf.
 • 21. Матяш І. Архівна україніка в Канаді: Довідник. Київ: Держкомархів України; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; Канада, ін-т укр. студій Альберт. ун-ту, 2010. 882 с.
 • 22. Toelken B. The Dynamics of Folklore. Logan, Utah: Utah State University Press, 1996. 439 p.
 • 23. Ben-Amos D. University of Pennsylvania Folklore Ar chives: A Progress Report. Keystone Folklore Quarterly. 1970. № 15 (3). P. 148—157.
 • 24. Нагачевський А., Маєрчик М. Особливості української фольклористики в Канаді. Народознавчі зошити. 2010. № 3—4. С. 239—309.
 • 25. Kolovos A. Contextualizing the Archives. Folklore Forum. 2004. V. 35. № 1—2. P. 18—28.
 • 26. McNeill L. S. Folklore Rules: A Fun, Quick, and Useful Introduction to the Field of Academic Folklore Studies. Logan, Utah: Utah State University Press, 2013. 94 p.
 • 27. Duranti L., Franks P.C. Eds. Encyclopedia of Archival Science. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. 2015. + 454 p.
 • 28. Yeo G. Archives and Records in Cyberspace. Archives & Records. 2013. V. 34. № 2. P. 214—234. 
 • 29. Sims M.C., Stephens M. Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions. 2nd edition. Logan, Utah: Utah State University Press, 2011. 326 p.
 • 30. Ben-Amos D. «Context» in Context. Western Folklore. 1993. V. 52. № 2/4. P. 209—226.
 • 31. Pollard R.A. The Appraisal of Personal Papers: A Critical Literature Review. Archivaria. 2001. V. 52. P. 136—150.
 • 32. Hobbs C. The Character of Personal Archives: Reflections on the Value of Records of Individuals. Archivaria. 2001. V. 52. P. 126—135. 
 • 33. Honko L. Thick Corpus and Organic Variation: Intro duction. Thick Corpus, Organic Variation and Textuality in Oral Tradition. Edited by Lauri Honko. Studia Fennica Folkloristica 7. Helsinki: Finnish Literature Society, 2000. P. 3—28.
 • 34. Corsaro J., Taussig-Lux K. Folklore in Archives: A Guide to Describing Folklore and Folklife Materials. New York: New York Folklore Society, 1998. 10/4 pp.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »