« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1441—1456

УДК [930.25:39](=161.2:71)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1441

НА ПЕРЕТИНІ СВІТІВ: АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ІМ. БОГДАНА МЕДВІДСЬКОГО

ЧЕРНЯВСЬКА Марина

 • ORCID https://orcid.org/0000-0003-1655-2734
 • магістр фольклористики, магістр бібліотекознавства 
 • та інформаційних студій, архівістка, Фольклорний центр
 • ім. Кулів, Альбертський університет, Канада,
 • Контакти: e-mail: chernyav@ualberta.ca

Анотація. Метою статті є аналіз організації фольклорних архівів на прикладі Архіву українського фольклору ім. Богдана Медвідського при Фольклорному центрі ім. Кулів в Альбертському університеті, Канада (Архів). Архів розглядається на перетині кількох дисциплін: фольклористики, архівознавства і україністики, а також у зв’язку з іншими ділянками інформаційних студій, такими як управління науковими даними. Змальовано контекст виникнення, становлення, розвитку та діяльності Архіву в північноамериканському університеті від моменту заснування наприкінці 1970-х рр. до сьогодення (хронологічні межі дослідження). Аналізується вплив ключових осіб на зміст колекцій Архіву та їх організацію. Доводиться значимість застосування професійних архівних стандартів опису матеріалів, документації процесів, а також участі в роботі міжнародних і локальних професійних асоціацій, як фольклористичних, так і архівних. Демонструються труднощі й виклики організації фольклорних архівів та необхідність застосування гібридних методів організації інформації, які, окрім професійних архівних стандартів, також враховують особливості матеріалів польових досліджень, зібраних фольклористами. Підкреслено важливість співпраці між фольклористами і професійними архівістами, а також етичні аспекти діяльності фольклорних архівістів та їхній вплив на формування історичних джерел.

Ключові слова: фольклорні архіви, фольклористика, архівознавство, український фольклор, діаспора, міждисциплінарність, українці Канади, українські дослідницькі установи в Канаді, інституційна історія.

Надійшла 22.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Hall S.A. Archives and Archiving. Folklore: An Ency clopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art. V. 1. ABC-CLIO, LLC, 2010. P. 140—146.
 • 2. Медвідський Б. Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків при Альбертському університеті: Контекстуальна аналіза. Західньоканадський збірник. Ч. 3. Едмонтон: Канадське Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1998. С. 40—87.
 • 3. Nahachewsky A. Kule Centre for Ukrainian and Canadian Folklore. Ethnologies. 2007. № 29 (1—2). P. 331—336.
 • 4. Нагачевський А., Кононенко Н. Центр українського і канадського фольклору ім. Петра та Дорис Кулів. Народна творчість та етнологія. 2012. Спецвипуск 5. C. 91—94.
 • 5. Nahachewsky A. Local culture and diversity on the prairies: a project report/Culture locale et diversitu dans les prairies: rapport. Edmonton: Friends of the Ukrainian Folklore Centre, 2005.
 • 6. Klymasz R., Medwidsky B. Macaronic Poetics in Ukrainian Canadian Folklore. Canadian Slavonic Papers. 1983. Vol. 25. № 1. P. 206—215.
 • 7. Nahachewsky A. Kule Folklore Centre. Champions of Philanthropy: Peter and Doris Kule and their Endowments. Eds. Serge Cipko, Natalie Kononenko. Edmonton and Ottawa: Kule Endowment Group, 2009. P. 71—90.
 • 8. Fulton P. The Memorial University of Newfoundland Folklore and Language Archive. Canadian Folk Music. 2003. № 37 (1). P. 9—12.
 • 9. Фотій Н. Архів українського фольклору імені Богдана Медвідського Центру українського та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів при Університеті Альберти. Вісник Львівського університету. 2011. № 10. С. 253—258.
 • 10. Bohdan Medwidsky. Ukrainian Folklore Archives (hereafter — BMUFA). Coll.0011. BMUFA Acquisition Strategy, 2012.
 • 11. BMUFA. Coll.0024, UF2014.002. Interview with Dr. Andriy Nahachewsky about the Bohdan Medwidsky Ukrainian Folklore Archives.
 • 12. Santino J. Popular Culture. Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art. V. 3. ABC-CLIO; LLC, 2010. P. 1008—1013.
 • 13. Йопик Г.А. Українсько-канадський архів-музей Аль берти: Пам’ятки українських піонерів Альберти. Едмонтон, Альберта: Накладом Українсько-ка надського архіву-музею Альберти, 1982. 140 c.
 • 14. Kolovos A. Archiving Culture: American Folklore Archives in Theory and Practice. PhD dissertation (Bloomington, Indiana University), 2010. 
 • 15. About. Kule Folklore Centre website. Archived on May 15 2013. URL: http://web.archive.org/web/ 20130515183816/http://www.ukrfolk.ualberta.ca/en/About.aspx
 • 16. About. Kule Folklore Centre website. URL: https://www.ualberta.ca/kule-folklore-centre/about/index.html
 • 17. Chernyavska M. The Contested Identity of Folklore Archives: Folkloristics and Archival Studies at a Crossroads. Visions and Traditions: Knowledge Production and Tradition Archives. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2018. P. 24—40.
 • 18. American Folklore Society. Brenda McCallum Prize. URL: https://americanfolkloresociety.org/our-work/prizes/brenda-mccallum-prize/ 
 • 19. Dillon J. Towards an Archive of Irish Folklore: Establishing Practices for the Collection and Description of Folk Tradition in Ireland, 1927—1942. Master thesis (University College Dublin). 2019.
 • 20. Ukrainian Canadian Congress — Alberta Provincial Council. UCAMA Project: Save the Archive and Col lections. Community Report. December 9, 2020. URL: https://uccab.ca/wp-content/uploads/2020/12/COM MUNITY-UCC-APC-UCAMA-Report-1.pdf.
 • 21. Матяш І. Архівна україніка в Канаді: Довідник. Київ: Держкомархів України; Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; Канада, ін-т укр. студій Альберт. ун-ту, 2010. 882 с.
 • 22. Toelken B. The Dynamics of Folklore. Logan, Utah: Utah State University Press, 1996. 439 p.
 • 23. Ben-Amos D. University of Pennsylvania Folklore Ar chives: A Progress Report. Keystone Folklore Quarterly. 1970. № 15 (3). P. 148—157.
 • 24. Нагачевський А., Маєрчик М. Особливості української фольклористики в Канаді. Народознавчі зошити. 2010. № 3—4. С. 239—309.
 • 25. Kolovos A. Contextualizing the Archives. Folklore Forum. 2004. V. 35. № 1—2. P. 18—28.
 • 26. McNeill L. S. Folklore Rules: A Fun, Quick, and Useful Introduction to the Field of Academic Folklore Studies. Logan, Utah: Utah State University Press, 2013. 94 p.
 • 27. Duranti L., Franks P.C. Eds. Encyclopedia of Archival Science. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. 2015. + 454 p.
 • 28. Yeo G. Archives and Records in Cyberspace. Archives & Records. 2013. V. 34. № 2. P. 214—234. 
 • 29. Sims M.C., Stephens M. Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions. 2nd edition. Logan, Utah: Utah State University Press, 2011. 326 p.
 • 30. Ben-Amos D. «Context» in Context. Western Folklore. 1993. V. 52. № 2/4. P. 209—226.
 • 31. Pollard R.A. The Appraisal of Personal Papers: A Critical Literature Review. Archivaria. 2001. V. 52. P. 136—150.
 • 32. Hobbs C. The Character of Personal Archives: Reflections on the Value of Records of Individuals. Archivaria. 2001. V. 52. P. 126—135. 
 • 33. Honko L. Thick Corpus and Organic Variation: Intro duction. Thick Corpus, Organic Variation and Textuality in Oral Tradition. Edited by Lauri Honko. Studia Fennica Folkloristica 7. Helsinki: Finnish Literature Society, 2000. P. 3—28.
 • 34. Corsaro J., Taussig-Lux K. Folklore in Archives: A Guide to Describing Folklore and Folklife Materials. New York: New York Folklore Society, 1998. 10/4 pp.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »