« 2022. № 5 (167)

Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167).  С. 1121—1132

УДК [398.332.416:398.4:393](=161.2):642.732.24

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.05.1121

ПОМИНАЛЬНІ МОТИВИ РІЗДВЯНО-ВОДОХРЕСНОГО ЦИКЛУ СВЯТ УКРАЇНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ МАНТИЧНИХ ДІЙ З ЛОЖКАМИ)

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 • наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обря дових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожбою з ложками; введення в науковий обіг і аналіз нових відомостей про традиційні поминальні мотиви у мантичних звичаях українців у різдвяно-водохресний період свят.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і зви чаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом —дивінації з ложками, до яких вдавалися українці під час різдвяно-водохресних свят. Крім того, охарактеризовано локальні повір’я, прикмети, звичаєві приписи, ритуальні табу, пов’язані з передбаченням термінів тривалості життя, наворожуванням врожаю тощо.

Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі нариси, праці середини ХІХ поч. ХХI століття.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, ложки, життя, смерть, ритуальне «годування», душа, предки.

Надійшла 19.09.2022

Список використаних джерел

 • 1. Кутельмах К.М. Мандрівка вглиб віків (Прадавні елементи в зимовій обрядовості). Старосамбірщина. Альманах. Вип. 1. Львів: Місіонер, 2001. С. 87—96.
 • 2. Архів Інституту народознавства НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533.
 • 3. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 719-Е.
 • 4. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріа лів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди. Голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2020. 464 с.; Т. 6. Календарна обрядовість. Київ, 2016. 400 с.
 • 5. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 • 6. Роман С. Святвечірня обрядовість українців Жидачівщини (за матеріалами етнографічних експедицій). Народознавчі зошити. 2012. № 1 (103). С. 143—149.
 • 7. Kopernicki J. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołynu z materyjałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyżnie w pow. Zwiahelskim. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Kraków: Drukarnia Uniwersytety Jagiellońskiego pod zarządem
 • A.M. Kosterkiewicza, 1887. T. XI. Dz. III. S. 130—228.
 •  8. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608.
 • 9. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 587.
 • 10. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 594.
 • 11. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (далі АНФРФ ІМФЕ НАНУ). Ф. 14—5. Од. зб. 557.
 • 12. Галайчук В. Народний календар Березнівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 4 (148). С. 951—1000. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.951
 • 13. Галайчук В. Народний календар Славутчини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 5 (149). С. 1134—1164. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1134
 • 14. Галайчук В., Ципишев С. Народний календар Любешівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2020. № 6 (156). С. 1454—1483. DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1454
 • 15. Галайчук В. Традиційна календарно-побутова обрядовість історико-етнографічної Волині (на польових матеріалах з Гощанського р-ну Рівненської обл.). Вісник Львівського університету. Серія історична. 2015. Вип. 51. С. 412—462.
 • 16. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята й обряди). Поділля: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Доля, 1994. С. 358—384.
 • 17. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статисти ческой экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург, 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 18. Nowosielski A. Lud ukraiński. Wilno: Naklad i druk T. Glucksberga, 1857. T. 2.
 • 19. Дикарев М. Різдвяні сьвята (переклад В. Лукича). Зоря. Львів, 1895. Ч. 4. С. 75—76.
 • 20. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї. Матеріали до українсько-руської етнольогії. Львів, 1905. Т. VI. С. 113—204.
 • 21. Галайчук В. Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2012—2013. Вип. 13—14. С. 43—83.
 • 22. Виноградова Л. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели). Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. Москва: Наука, 1981. С. 13—43.
 • 23. Шмайда М. А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини. Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво; Відділ української літератури, 1992. Т. 1. 500 с.
 • 24. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 317-Е.
 • 25. Галайчук В. Міфологічні уявлення про рослини. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. Т. 2. Етнологія та мистецтвознавство. С. 590—608.
 • 26. Колесса Ф. Людові вірування на Підгірю, в с. Ходовичах стрийського повіту. Етнографічний збірник. Львів: друкарня наукового товариства імені Шевченка, 1898. Т. V. С. 76—98.
 • 27. Галайчук В. Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця. Вісник Львівського університету. Серія історична.2009. Вип. 44. С. 215—240.
 • 28. Левкович І. Українські народні різдвяні звичаї. Лондон: Накл. Української вид. спілки, 1956. 42 с.
 • 29. Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння. Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). C. 1320—1330.
 • 30. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 715-Е.
 • 31. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 213.
 • 32. Schnajder J. Lud peczeniżyński. Część II. Lud. Lwów, 1907. T. XIII. Z. I. S. 21—33.
 • 33. Шухевич В.О. Гуцульщина. Друге видання. Ч. IV. Верховина: Гуцульщина, 1999. 304 с.
 • 34. Schnaider J. Z kraju Hucułów (Kalendarz huculski). Lud. Lwów, 1899. T. V. Z. 3. S. 207—220.
 • 35. Schnajder J. Z życia górali nadłomnickich. Lud. Lwów, 1912. T. XVIII. Z. I—IV. S. 141—217.
 • 36. Герцій П. Вірованя на Святый вечер в Хусті. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 27—30.
 • 37. Мушинка М. Духова культура. Лемківщина: Земля люди — історія — культура. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. Т. ІІ. С. 292—407.
 • 38. Бугера І.Звичаї та вірування Лемківщини. Львів: Наш Лемко, 1939. Ч. 15. 40 с.
 • 39. Василечко Л.Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я. Брошнів: Таля, 1994. 58 с.
 • 40. Галайчук В. Традиційні календарні звичаї та обряди Старосамбірщини. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX: Праці сек ції етнографії і фольклористики. С. 138—179.
 • 41. Зошак М. Свят-Вечір і народні повіря. Наш Лемко. Львів, 1937. Ч. 1 (73). С. 10.
 • 42. Топорков А.Л. Ложка. Славянские древности: энциклопедический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П Перепелка). С. 129—134.
 • 43. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281.
 • 44. Reinfuss R. Śladami Łemków. Wyd-wo PTTK; Kraj. War szawa, 1990. 151 s.
 • 45. Waigel L. Rys miasta Kołomyi. Kołomyja: Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. 114 s.
 • 46. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уез да, Харьковской губерніи. Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Харьков: Печатное Дело, 1907. Т. 17. 216 с.
 • 47. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14—3. Од. зб. 96.
 • 48. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 212.
 • 49. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588.
 • 50. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість ук ра їнців. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 428 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »