« 2022. № 5 (167)

Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167).  С. 1121—1132

УДК [398.332.416:398.4:393](=161.2):642.732.24

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.05.1121

ПОМИНАЛЬНІ МОТИВИ РІЗДВЯНО-ВОДОХРЕСНОГО ЦИКЛУ СВЯТ УКРАЇНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ МАНТИЧНИХ ДІЙ З ЛОЖКАМИ)

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 • наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обря дових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожбою з ложками; введення в науковий обіг і аналіз нових відомостей про традиційні поминальні мотиви у мантичних звичаях українців у різдвяно-водохресний період свят.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і зви чаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом —дивінації з ложками, до яких вдавалися українці під час різдвяно-водохресних свят. Крім того, охарактеризовано локальні повір’я, прикмети, звичаєві приписи, ритуальні табу, пов’язані з передбаченням термінів тривалості життя, наворожуванням врожаю тощо.

Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі нариси, праці середини ХІХ поч. ХХI століття.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, ложки, життя, смерть, ритуальне «годування», душа, предки.

Надійшла 19.09.2022

Список використаних джерел

 • 1. Кутельмах К.М. Мандрівка вглиб віків (Прадавні елементи в зимовій обрядовості). Старосамбірщина. Альманах. Вип. 1. Львів: Місіонер, 2001. С. 87—96.
 • 2. Архів Інституту народознавства НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533.
 • 3. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 719-Е.
 • 4. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріа лів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди. Голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2020. 464 с.; Т. 6. Календарна обрядовість. Київ, 2016. 400 с.
 • 5. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704.
 • 6. Роман С. Святвечірня обрядовість українців Жидачівщини (за матеріалами етнографічних експедицій). Народознавчі зошити. 2012. № 1 (103). С. 143—149.
 • 7. Kopernicki J. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołynu z materyjałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyżnie w pow. Zwiahelskim. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Kraków: Drukarnia Uniwersytety Jagiellońskiego pod zarządem
 • A.M. Kosterkiewicza, 1887. T. XI. Dz. III. S. 130—228.
 •  8. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608.
 • 9. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 587.
 • 10. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 594.
 • 11. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (далі АНФРФ ІМФЕ НАНУ). Ф. 14—5. Од. зб. 557.
 • 12. Галайчук В. Народний календар Березнівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 4 (148). С. 951—1000. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.951
 • 13. Галайчук В. Народний календар Славутчини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2019. № 5 (149). С. 1134—1164. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1134
 • 14. Галайчук В., Ципишев С. Народний календар Любешівщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Народознавчі зошити. Львів, 2020. № 6 (156). С. 1454—1483. DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1454
 • 15. Галайчук В. Традиційна календарно-побутова обрядовість історико-етнографічної Волині (на польових матеріалах з Гощанського р-ну Рівненської обл.). Вісник Львівського університету. Серія історична. 2015. Вип. 51. С. 412—462.
 • 16. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята й обряди). Поділля: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Доля, 1994. С. 358—384.
 • 17. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статисти ческой экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург, 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 18. Nowosielski A. Lud ukraiński. Wilno: Naklad i druk T. Glucksberga, 1857. T. 2.
 • 19. Дикарев М. Різдвяні сьвята (переклад В. Лукича). Зоря. Львів, 1895. Ч. 4. С. 75—76.
 • 20. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї. Матеріали до українсько-руської етнольогії. Львів, 1905. Т. VI. С. 113—204.
 • 21. Галайчук В. Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2012—2013. Вип. 13—14. С. 43—83.
 • 22. Виноградова Л. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели). Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст. Москва: Наука, 1981. С. 13—43.
 • 23. Шмайда М. А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини. Пряшів: Словацьке педагогічне видавництво; Відділ української літератури, 1992. Т. 1. 500 с.
 • 24. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 317-Е.
 • 25. Галайчук В. Міфологічні уявлення про рослини. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. Т. 2. Етнологія та мистецтвознавство. С. 590—608.
 • 26. Колесса Ф. Людові вірування на Підгірю, в с. Ходовичах стрийського повіту. Етнографічний збірник. Львів: друкарня наукового товариства імені Шевченка, 1898. Т. V. С. 76—98.
 • 27. Галайчук В. Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця. Вісник Львівського університету. Серія історична.2009. Вип. 44. С. 215—240.
 • 28. Левкович І. Українські народні різдвяні звичаї. Лондон: Накл. Української вид. спілки, 1956. 42 с.
 • 29. Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння. Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). C. 1320—1330.
 • 30. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 715-Е.
 • 31. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 213.
 • 32. Schnajder J. Lud peczeniżyński. Część II. Lud. Lwów, 1907. T. XIII. Z. I. S. 21—33.
 • 33. Шухевич В.О. Гуцульщина. Друге видання. Ч. IV. Верховина: Гуцульщина, 1999. 304 с.
 • 34. Schnaider J. Z kraju Hucułów (Kalendarz huculski). Lud. Lwów, 1899. T. V. Z. 3. S. 207—220.
 • 35. Schnajder J. Z życia górali nadłomnickich. Lud. Lwów, 1912. T. XVIII. Z. I—IV. S. 141—217.
 • 36. Герцій П. Вірованя на Святый вечер в Хусті. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 27—30.
 • 37. Мушинка М. Духова культура. Лемківщина: Земля люди — історія — культура. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. Т. ІІ. С. 292—407.
 • 38. Бугера І.Звичаї та вірування Лемківщини. Львів: Наш Лемко, 1939. Ч. 15. 40 с.
 • 39. Василечко Л.Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я. Брошнів: Таля, 1994. 58 с.
 • 40. Галайчук В. Традиційні календарні звичаї та обряди Старосамбірщини. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLIX: Праці сек ції етнографії і фольклористики. С. 138—179.
 • 41. Зошак М. Свят-Вечір і народні повіря. Наш Лемко. Львів, 1937. Ч. 1 (73). С. 10.
 • 42. Топорков А.Л. Ложка. Славянские древности: энциклопедический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П Перепелка). С. 129—134.
 • 43. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281.
 • 44. Reinfuss R. Śladami Łemków. Wyd-wo PTTK; Kraj. War szawa, 1990. 151 s.
 • 45. Waigel L. Rys miasta Kołomyi. Kołomyja: Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. 114 s.
 • 46. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уез да, Харьковской губерніи. Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Харьков: Печатное Дело, 1907. Т. 17. 216 с.
 • 47. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14—3. Од. зб. 96.
 • 48. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 212.
 • 49. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588.
 • 50. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість ук ра їнців. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 428 с.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »