« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 367—371

УДК [378.6:74](4-191.2-11)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.367

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

ДЯЧЕНКО Алла

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4496-5931
 • кандидатка педагогічних наук,
 • доцентка кафедри промислового дизайну та комп’ютерних технологій,
 • в. о. декана факультету декоративно-прикладного мистецтва,
 • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва
 • і дизайну імені Михайла Бойчука,
 • вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32, 01014, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: alla.diachenko0107@gmail.com

Анотація. Беручи до уваги актуальність розвитку художньо-промислової освіти, особливо важливими є питання, що висвітлюють передумови такого розвитку.

Актуальність теми. В останні роки і по сьогоднішній день розуміння художньої промисловості передбачає спеціальну підготовку фахівців окремої сфери. Цей підхід визнає необхідність перегляду розвитку художньо-промислових ЗВО в Україні та країнах Центральної Європи.

Метою дослідження є на основі порівняльного аналізу висвітлити передумови для розвитку художньо-промислової освіти в Україні та країнах Центральної Європи.

Методика. Для розкриття мети використано методи теоретичного аналізу, синтезу, абстрагування, опису, порівняння та узагальнення.

Результати. Охарактеризовано особливості розвитку художньої промисловості в країнах Європи. Висвітлено становлення художньо-промислової освіти на території країн Центрально-Східної Європи. Проаналізовано особливості розвитку закладів художньо-промислової освіти в Україні.

Висновки. Виявлено, що у 1920-х рр. в Україні частина мистецької освіти перетворюється на частину художньо-промислової освіти. Якщо поглянути на загальну картину розвитку прикладного мистецтва в країнах Центрально-Східної Європи, то з середини ХІХ ст. розпочався рух за відродження стильової єдності в мистецтві.

Ключові слова: художньо-промислова освіта, тенден ції, розвиток, художня промисловість, заклади освіти, мистецтво.

Надійшла 25.02.2023

Список використаних джерел

 • 1. Ерн О. (Гагенмейстер), Мошак М. Кам’янець-По діль ська художньо-промислова школа, її роль у розвитку художньої освіти та культурному житті Поділля у 20—30-х роках XX століття. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2002. № 1.
 • 2. Сто дизайнеров Запада. Под ред. Кузьмичева Л.А. Москва, 1994.
 • 3. Чебикін А. Художня освіта в Україні ХХІ століття (культуротворчий аспект). Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: зб. наук. праць. Львів: Світ, 2000. Вип. 5. С. 30—39.
 • 4. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. Москва: ВНИИТЭ, 1992. 122 с.
 • 5. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції: Львівська національна академія мистецтв. Львів, 2005. 742 с.
 • 6. Нікуленко С.І. Становлення вищої мистецької школи в Україні (1917—1934): автореф. дис. …канд. мистецтвознавства. Київ, 1997.
 • 7. Мигаль С.П. Львівська дизайнерська школа: становлення, проблеми, перспективи. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: зб. наук. праць. Ред. кол.: І.А. Зязюн (голов. ред.), С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г. Ничкало, О.П. Рудницька та ін.. Львів: Світ, 2000. Вип. 5. С. 387—399.
 • 8. Крвавич Д. Мистецька освіта в Україні на сучасному етапі. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: зб. наук. праць. Ред. кол.: І.А. Зязюн (голов.ред.), С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г. Ничкало, В.Г. Скотний та ін. Львів: Світ, 1999. Вип. 4. С. 166—171.
 • 9. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособ. Москва: Омега-Л, 2005. 224 с.
 • 10. Бокша Н.І. Досвід професійної орієнтації молоді на інженерні спеціальності в країнах ЦСЄ. URL: http://msu.edu.ua/visn1/?p=1875

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »