« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 299—306

УДК 7.03+008]:81’42:355.01(477.8)”2022″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.299

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ОПОРУ Й ОБОРОНИ 2022

БАБІЙ Надія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9572-791X
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • Прикарпатський національний університет
 • імені Василя Стефаника,
 • вул. Шевченка, 57, 76000, Івано-Франківськ, Україна,
 • Контакти: e-mail: nadiia.babii@pnu.edu.ua

Анотація. Мета дослідження —зафіксувати мобілізаційні прак тики мистецької спільноти у західноукраїнських містах та способи комунікації з широкою міжнародною аудиторією через мистецьку реактивність. Розглядаються сутнісні ознаки культурно-мистецьких практик в західноукраїнських містах у реаліях війни 2022. Розкрита роль регіону як укриття, гуманітарного та культурного центру збереження ідентичності. Враховані соціально-культурна рефлексія на модуси існування війни як феномену фізичної реальності та як дискурсивного конструкту, що існують одночасно та відтворюються через матеріальні й знакові (текстові) параметри. Зазначено, що мистецький артивізм вчергове актуалізував питання соціального наповнення мистецтва, значення культури, мобілізуючи митців та інституції до процесів моделювання актуальної реальності та її ретрансляції.

Методологія дослідження базується на об’єктивному спостереженні та аналізі, що дало змогу виокремити ряд типових мистецьких практик, які миттєво трансформувалися в мобілізуючі стратегії опору. Основним вихідним матеріалом став власний фотоматеріал, публікації в соціальних мережах, емоційні спостереження окремих випадкових і регулярних культурно-мистецьких практик першого місяця війни, власні рефлексії. Статтю доповнено роботами з навчального завдання «Війна. Щоденники», створений автором для студентів спеціальності «графічний дизайн» кафедри дизайну та теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ПНУ 14 березня 2022 року.

Ключові слова: мистецький артивізм, війна 2022, Західна Україна, реактивність, рефлексія.

Надійшла 25.02.2023

Список використаних джерел

 • 1. Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: монографія. Київ: НІСД, 2019. 560 с.
 • 2. Єшкілєв В. Про культурно-мовну присутність. URL: https://matrix-info.com/pro-kulturno-movnu-pry sut nist/?fbclid=IwAR1cYBKpLT_FEn7FJX5qcvUju1lRmG2M35ckHKYSifD_vfofEzt6qwla16c (дата звернення: 20.07.2022).
 • 3. Боднар А. Біла раса, чорна раса… Zbruč. URL: https://zbruc.eu/node/111567 (дата звернення: 20.07.2022).
 • 4. Мисюга Б. Війна, яка готувалася сто років. Zbruč. URL: https://zbruc.eu/node/111128 (дата звернення: 20.07.2022).
 • 5. Портніков В. Агонія тіні. Zbruč. URL: https://zbruc.eu/node/112526?fbclid=IwAR05yGgzeVixTI6YCF_A1osXc-WMoJtBl2aRL_FpPz_IZTUlnP_bQq8Gw9s (дата звернення: 20.07.2022).
 • 6. Бабій Н.П. Культурно-мистецькі практики у контексті розгортання воєнного дискурсу. Західноукраїнські хроніки першого місяця війни 2022. Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції «Філо софсь ко-психологічні аспекти духовності ста лого роз витку людства» (с. 19—21). Львів, 20 квітня 2022 р.
 • 7. Кафедра дизайну і теорії мистецтва (2022, 18.03). URL: https://www.facebook.com/kdtm.pnu/photos/a.429868370699293/1659452464407538/?type=3
 • 8. Філоненко Б. Кураторський текст на після контрнаступу. URL: https://festive-octave-bc3.notion.site/48a67b0f2a71400d806ac1075ac13b2b (дата звернення: 23.07.2022).
 • 9. #МиСильні: Андрухович та Національний Івано-Франківський театр розповіли історію вкраденої пісні. URL: https://www.youtube.com/watch?v=di-HFwTDLq0&t=5s&ab_channel=%D0%A2% D0%A1%D0%9D (дата звернення: 20.07.2022).
 • 10. Weber P. How «Russian warship, go f-k yourself» became Ukraine’s «Remember the Alamo!» The Week. URL: https://theweek.com/russo-ukrainian-war/1010613/ how-russian-warship-go-f-k-yourself-became-ukraines-remember-the-alamo (дата звернення: 25.02.2022).
 • 11. Сan art change war? JR marches through lviv, ukraine with 100 local volunteers (22.03.2022). URL: https://www.designboom.com/art/jr-lviv-ukraine-valeriia-refugee-mural-nft-100-local-volunteers-03-22-2022/ (дата звернення: 22.03.2022).
 • 12. Туріна С. (2022). We are the slice. URL: https://www.instagram.com/stanislavturina/
 • 13. Klemko R. Displaced artists in Lviv create antiwar work to tell the story of Ukraine. URL: https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/17/lviv-ukraine-artists-trauma/ (дата звернення: 22.07.2022).
 • 14. Кілька спостережень Yuliia Hnat по офіційній програмі конференції_в_Лугано. URL: з: https://www.facebook.com/MOCAORGUA/posts/pfbid0tcem2E18XdDp7uKASVnn6gPnWkLyZhkxnUwPa6fwVAgiUEQ3dfp48h3

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »