« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 586—596

УДК 398.47(161.2):159.962/.963

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.586

РЕАЛЬНІСТЬ «ІРРЕАЛЬНОГО»: ПРОГРАМУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СНОВИДІННЯ В МАГІЇ НАВІЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ)

ТЕМЧЕНКО Андрій

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3999-9459
 • доктор історичних наук, доцент,
 • професор кафедри історії України,
 • Черкаський національний університет
 • імені Богдана Хмельницького,
 • бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000, Україна,
 • Контакти: e-mail: temchen@ukr.net

Анотація. У традиційній культурі існують обрядові механізми, за допомогою яких в обмеженому режимі відбувається регульоване навіювання. Відповідні практики нагадують методи директивного гіпнозу, що використовували українки стосовно своїх чоловіків. Важливою ознакою таких практик є визначення часу і місця проведення обряду. Сприятливими вважалися ночі з четверга на п’ятницю і з суботи на неділю, що обумовлене міфологічною семантикою цих днів тижня.

Метою публікації є висвітлення семантичних зв’язків між сновидінням, міфом і реальністю, а також спроба смислової реконструкції обрядів з елементами гіпнозу.

Методи дослідження передбачають застосування таких засобів наукового пізнання, які використовуються в суміжних галузях, а саме: психології, мовознавстві, історії, філософії, культурній антропології.

Отримані результати. У «буденному» світоглядне сновидіння сприймається як реакція психіки на повсякденну діяльність, натомість у традиційній культурі воно може формувати її «порядок денний». Отже, сновидіння здатне не лише перезавантажувати систему, але певним чином перепрограмовувати її функціональні можливості. Властивість психіки до програмування і самопрограмування може бути довільною і регульованою. Довільне перезавантаження пов’язане з психофізичними функціями сновидіння (відновленням ресурсів, переробкою інформації, компенсацією нереалізованих бажань і потреб, адаптацією психіки до нових умов).

Ключові слова: гіпноз, криниця, магія, місточок, міф, моделювання, навіювання, обряд, підсвідоме, психіка, п’ят­ниця, репродукція, ритуал, сновидіння, стереотип, субота, ча­рування, четвер, шлюб, déjа vu.

Надійшла 24.04.2023

Список використаних джерел

 • 1. Иванов В.В. Нечёт и чёт. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем. Иванов В.В. Избранные тру­ды по семиотике и истории культуры. Знаковые системы. Кино. Поэтика. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. Т. 1. С. 381—602.
 • 2. Garces-Foley K. Death and religion in a changing world. London: Routledge, 2005. 336 p.
 • 3. Kamau C. What does being initiated severely into a group do? The role of rewards. International Journal of Psychology. Vol. 48. 2013. № 3. June.
 • 4. Пустовалов С.Ж. Обряди переходу та катакомбний поховальний ритуал. Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. Київ, 2006. Т. 49. С. 62—67. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/ bit­streams/7ba0b651-6176-4d83-a527-17043e23c969/content (дата доступу 12.03.2023).
 • 5. Наумовська О. Інваріантна структура обрядів переходу міжсвіття в науковому осягненні Арнольда Ван Ґеннепа. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Літературознавство. мовознавство. фольклористика. № 1 (31). 2022. URL: https://philology-journal.com/index.php/journal/article/download/58/51 (дата доступу 12.03.2023).
 • 6. Вдовченко С. Смерть і народження: обряди переходу в українських народних казках. Verbum. № 41: Час переходу. URL: https://www.verbum.com.ua/08/2019/ time-of-transition/the-rites-of-transition-in-ukrainian-fairytales/ (дата доступу 12.03.2023).
 • 7. Гончарук В.А., Орел М.В. Теорія обрядів переходу: історичний аспект. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-прак­тична конференція, м. Одеса, 26—27 січня 2018 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 87—90. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/xmlui/handle/6789/8555?show=full&locale-attribute=ru (дата доступу 14.03.2023).
 • 8. Дмитрюк В. Фотофольклорні аспекти модерних обрядів переходу: від приватних до публічних практик. на матеріалах Одещини. Народознавчі зошити. № 5 (149). 2019. С. 1274—1285. URL: https://nz.lviv.ua/archiv/ 2019-5/25.pdf (дата доступу 16.03.2023).
 • 9. Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу. Український інститут Гарвардського університету; Національна академія наук України: Інститут народознавства, Інститут Критики, Центр культурно-антропологічних студій. Київ: Критика, 2011. 325 с.: 80 іл.
 • 10. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського НАНУ, 2009. 400 с.
 • 11. Таємна сила слова (заговори, замовляння, заклинання). Упор. вст. ст. Г.Б. Бондаренко. Київ: «Знання» України, 1992. 32 с.
 • 12. Чубинський П.П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: в 2 т. Київ: Мистецтво, 1995. Т. 1. 224 с.: іл.
 • 13. Гіпноз: вигадка чи реальність? URL: http://www.rusnauka.com/40_NNM_2015/Psihologia/7_201951.doc.htm (дата доступу 15.03.2023).
 • 14. Malinowski J.E., Horton C.L. Dreams reflect nocturnal cognitive processes: Early-night dreams are more continuous with waking life, and late-night dreams are more emotional and hyperassociative. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105381002030 5389 (дата доступу 16.03.2023).
 • 15. Aamodt S., and Wang S. Welcome to your brain: Why you lose your car keys but never forget how to drive and other puzzles of everyday life. New York: Bloomsbury, 2009. 256 р.
 • 16. Sadie Witkowski. How sound and smell cues can enhance learning while you sleep. Edited by Pam Weintraub. URL: https://aeon.co/ideas/how-sound-and-smell-cu­es-can-enhance-learning-while-you-sleep (дата доступу 22.03.2023).
 • 17. Темченко А.І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми. Черкаси: Ін­тролігаТОР, 2014. 572 с.
 • 18. Милорадович В.П. Украинские тайные знания и чары. Українські чари. Упор. О.М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 5—13.
 • 19. Юдин К. К метафизике сновидений. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Jud_MetSn.php (дата доступу 07.04.2023).
 • 20. Hobson Allan. 13 Dreams Freud Never Had: The New Mind Science Hardcover, 2004. 224 р.
 • 21. Потебня А.А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. 624 с.
 • 22. Білий В. Оповідання український завмиральників. Етнографічний вісник. За гол. ред. А. Лободи. 1930. Кн. 9. С. 53—95.
 • 23. Терещенкова С. М. Перекази про завмирання (записано у Звинигородському районі). Етнографічний вісник. За гол ред. А. Лободи. 1930. Кн. 9. С. 97—109.
 • 24. Народные русские сказки А.НАфанасьева: в 3 т. Отв. ред. Э.В. Померанцева, К.В. Чистов. Москва: Наука, 1984—1985. Т. 2. 1985. 463 с.
 • 25. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. Москва: Прогресс, 1986—1987. Т. 2 (Е—Муж). 1986. 672 с.
 • 26. Темченко А. Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (на матеріалі замовлянь). Народна творчість та етнографія. 2015. № 3. С. 28—34.
 • 27. Кисіль І. Трансформація давньослов’янської міфології у сучасних слов’янських мовах. Матеріали до української етнології. Київ: Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 1995. Вип. 1 (4). С. 338—340.
 • 28. Демчик І.Л. Діалектний ідеографічний словник: особливості укладання та побудови. Science and Education a New Dimension: Philology. № I (2). Issue 11. Nov. 2013. URL: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:W3rSMtGLMU8J:scholar.google.com/+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&hl=uk&as_sdt=0,5 (дата доступу 25.03.2023).
 • 29. Толстой Н.И. Громовая стрела. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 561—563.
 • 30. Словар української мови: у 4 т. Упор. з додатком власн. матер. Б. Грінченко. 2-е вид. Київ: Наукова думка, 1996—1997. Т. 4 (Р—Я). 1997. 616 с.
 • 31. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О.В. Марковича та інших. Уклав М. Номис. Упор. прим. та вст. ст. М.М. Пазяка. Київ: Либідь, 1993. 766 с.
 • 32. Полесские заговоры (в записях 1970—1990-х гг.). Сост. подготовка текстов и коммент. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. Москва: Индрик, 2003. 752 с.
 • 33. Лукинова Т.Б. Лексика славянского язычества. Эти­мология 1984. Отв. ред. О.Н. Трубачев. Москва: Нау­ка, 1986. С. 119—124.
 • 34. «Коні не винні?»: еротична символіка коня в українському фольклорі. URL: https://webcommunity.org.ua/ 2011/02/23/koni-ne-vynni-erotychna-symvolika-konya-v-ukrajinskomu-folklori/ (дата доступу 15.03.2023).
 • 35. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник не­цензурної лексики та її відповідників. Київ: Критика. 2008. 456 с.

Read»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »