« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 586—596

УДК 398.47(161.2):159.962/.963

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.586

РЕАЛЬНІСТЬ «ІРРЕАЛЬНОГО»: ПРОГРАМУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СНОВИДІННЯ В МАГІЇ НАВІЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ)

ТЕМЧЕНКО Андрій

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3999-9459
 • доктор історичних наук, доцент,
 • професор кафедри історії України,
 • Черкаський національний університет
 • імені Богдана Хмельницького,
 • бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000, Україна,
 • Контакти: e-mail: temchen@ukr.net

Анотація. У традиційній культурі існують обрядові механізми, за допомогою яких в обмеженому режимі відбувається регульоване навіювання. Відповідні практики нагадують методи директивного гіпнозу, що використовували українки стосовно своїх чоловіків. Важливою ознакою таких практик є визначення часу і місця проведення обряду. Сприятливими вважалися ночі з четверга на п’ятницю і з суботи на неділю, що обумовлене міфологічною семантикою цих днів тижня.

Метою публікації є висвітлення семантичних зв’язків між сновидінням, міфом і реальністю, а також спроба смислової реконструкції обрядів з елементами гіпнозу.

Методи дослідження передбачають застосування таких засобів наукового пізнання, які використовуються в суміжних галузях, а саме: психології, мовознавстві, історії, філософії, культурній антропології.

Отримані результати. У «буденному» світоглядне сновидіння сприймається як реакція психіки на повсякденну діяльність, натомість у традиційній культурі воно може формувати її «порядок денний». Отже, сновидіння здатне не лише перезавантажувати систему, але певним чином перепрограмовувати її функціональні можливості. Властивість психіки до програмування і самопрограмування може бути довільною і регульованою. Довільне перезавантаження пов’язане з психофізичними функціями сновидіння (відновленням ресурсів, переробкою інформації, компенсацією нереалізованих бажань і потреб, адаптацією психіки до нових умов).

Ключові слова: гіпноз, криниця, магія, місточок, міф, моделювання, навіювання, обряд, підсвідоме, психіка, п’ят­ниця, репродукція, ритуал, сновидіння, стереотип, субота, ча­рування, четвер, шлюб, déjа vu.

Надійшла 24.04.2023

Список використаних джерел

 • 1. Иванов В.В. Нечёт и чёт. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем. Иванов В.В. Избранные тру­ды по семиотике и истории культуры. Знаковые системы. Кино. Поэтика. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. Т. 1. С. 381—602.
 • 2. Garces-Foley K. Death and religion in a changing world. London: Routledge, 2005. 336 p.
 • 3. Kamau C. What does being initiated severely into a group do? The role of rewards. International Journal of Psychology. Vol. 48. 2013. № 3. June.
 • 4. Пустовалов С.Ж. Обряди переходу та катакомбний поховальний ритуал. Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. Київ, 2006. Т. 49. С. 62—67. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/ bit­streams/7ba0b651-6176-4d83-a527-17043e23c969/content (дата доступу 12.03.2023).
 • 5. Наумовська О. Інваріантна структура обрядів переходу міжсвіття в науковому осягненні Арнольда Ван Ґеннепа. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Літературознавство. мовознавство. фольклористика. № 1 (31). 2022. URL: https://philology-journal.com/index.php/journal/article/download/58/51 (дата доступу 12.03.2023).
 • 6. Вдовченко С. Смерть і народження: обряди переходу в українських народних казках. Verbum. № 41: Час переходу. URL: https://www.verbum.com.ua/08/2019/ time-of-transition/the-rites-of-transition-in-ukrainian-fairytales/ (дата доступу 12.03.2023).
 • 7. Гончарук В.А., Орел М.В. Теорія обрядів переходу: історичний аспект. Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-прак­тична конференція, м. Одеса, 26—27 січня 2018 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. С. 87—90. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/xmlui/handle/6789/8555?show=full&locale-attribute=ru (дата доступу 14.03.2023).
 • 8. Дмитрюк В. Фотофольклорні аспекти модерних обрядів переходу: від приватних до публічних практик. на матеріалах Одещини. Народознавчі зошити. № 5 (149). 2019. С. 1274—1285. URL: https://nz.lviv.ua/archiv/ 2019-5/25.pdf (дата доступу 16.03.2023).
 • 9. Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу. Український інститут Гарвардського університету; Національна академія наук України: Інститут народознавства, Інститут Критики, Центр культурно-антропологічних студій. Київ: Критика, 2011. 325 с.: 80 іл.
 • 10. Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського НАНУ, 2009. 400 с.
 • 11. Таємна сила слова (заговори, замовляння, заклинання). Упор. вст. ст. Г.Б. Бондаренко. Київ: «Знання» України, 1992. 32 с.
 • 12. Чубинський П.П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: в 2 т. Київ: Мистецтво, 1995. Т. 1. 224 с.: іл.
 • 13. Гіпноз: вигадка чи реальність? URL: http://www.rusnauka.com/40_NNM_2015/Psihologia/7_201951.doc.htm (дата доступу 15.03.2023).
 • 14. Malinowski J.E., Horton C.L. Dreams reflect nocturnal cognitive processes: Early-night dreams are more continuous with waking life, and late-night dreams are more emotional and hyperassociative. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105381002030 5389 (дата доступу 16.03.2023).
 • 15. Aamodt S., and Wang S. Welcome to your brain: Why you lose your car keys but never forget how to drive and other puzzles of everyday life. New York: Bloomsbury, 2009. 256 р.
 • 16. Sadie Witkowski. How sound and smell cues can enhance learning while you sleep. Edited by Pam Weintraub. URL: https://aeon.co/ideas/how-sound-and-smell-cu­es-can-enhance-learning-while-you-sleep (дата доступу 22.03.2023).
 • 17. Темченко А.І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми. Черкаси: Ін­тролігаТОР, 2014. 572 с.
 • 18. Милорадович В.П. Украинские тайные знания и чары. Українські чари. Упор. О.М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 5—13.
 • 19. Юдин К. К метафизике сновидений. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Jud_MetSn.php (дата доступу 07.04.2023).
 • 20. Hobson Allan. 13 Dreams Freud Never Had: The New Mind Science Hardcover, 2004. 224 р.
 • 21. Потебня А.А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. 624 с.
 • 22. Білий В. Оповідання український завмиральників. Етнографічний вісник. За гол. ред. А. Лободи. 1930. Кн. 9. С. 53—95.
 • 23. Терещенкова С. М. Перекази про завмирання (записано у Звинигородському районі). Етнографічний вісник. За гол ред. А. Лободи. 1930. Кн. 9. С. 97—109.
 • 24. Народные русские сказки А.НАфанасьева: в 3 т. Отв. ред. Э.В. Померанцева, К.В. Чистов. Москва: Наука, 1984—1985. Т. 2. 1985. 463 с.
 • 25. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. Москва: Прогресс, 1986—1987. Т. 2 (Е—Муж). 1986. 672 с.
 • 26. Темченко А. Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (на матеріалі замовлянь). Народна творчість та етнографія. 2015. № 3. С. 28—34.
 • 27. Кисіль І. Трансформація давньослов’янської міфології у сучасних слов’янських мовах. Матеріали до української етнології. Київ: Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 1995. Вип. 1 (4). С. 338—340.
 • 28. Демчик І.Л. Діалектний ідеографічний словник: особливості укладання та побудови. Science and Education a New Dimension: Philology. № I (2). Issue 11. Nov. 2013. URL: https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:W3rSMtGLMU8J:scholar.google.com/+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&hl=uk&as_sdt=0,5 (дата доступу 25.03.2023).
 • 29. Толстой Н.И. Громовая стрела. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 561—563.
 • 30. Словар української мови: у 4 т. Упор. з додатком власн. матер. Б. Грінченко. 2-е вид. Київ: Наукова думка, 1996—1997. Т. 4 (Р—Я). 1997. 616 с.
 • 31. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О.В. Марковича та інших. Уклав М. Номис. Упор. прим. та вст. ст. М.М. Пазяка. Київ: Либідь, 1993. 766 с.
 • 32. Полесские заговоры (в записях 1970—1990-х гг.). Сост. подготовка текстов и коммент. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. Москва: Индрик, 2003. 752 с.
 • 33. Лукинова Т.Б. Лексика славянского язычества. Эти­мология 1984. Отв. ред. О.Н. Трубачев. Москва: Нау­ка, 1986. С. 119—124.
 • 34. «Коні не винні?»: еротична символіка коня в українському фольклорі. URL: https://webcommunity.org.ua/ 2011/02/23/koni-ne-vynni-erotychna-symvolika-konya-v-ukrajinskomu-folklori/ (дата доступу 15.03.2023).
 • 35. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник не­цензурної лексики та її відповідників. Київ: Критика. 2008. 456 с.

Read»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »