« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 597—606

УДК [398.332.416:398.47](=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.597

ПІРОМАНТИЧНІ ДІЇ У СВЯТВЕЧІРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обря­дових і світоглядних явищ, пов’язаних із святвечірньою ворожбою за допомогою свічки.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звича­єво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом— ворожіння зі свічкою на основі спостереження за «поведінкою» диму та вогню, до яких вдавалися українці на Святий вечір. Охарактеризовано локальні повір’я та прикмети, пов’язані з передбаченням подій життєвого циклу, врожаю, погоди.

Джерельною основою статті є матеріали польових до­слід­жень, краєзнавчі розвідки, праці ХХ — початку ХХI століття.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, свічка, дим, життя, смерть, шлюб, хрестини, врожай.

Надійшла 6.04.2023

Список використаних джерел

 • 1. Moszyński K. Wróżbiarstwo. Kultura ludowa słowian. T. II. Kultura duchowa. Cz. 1. Wyd. 2. Warszawa, 1967. S. 365—416.
 • 2. Сумцов Н. Культурные переживания. Киевская старина. 1890. Т. 28. Кн. 1. Январь. С. 60—90.
 • 3. Biegeleisen H. U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogilą. Lwów: Nakładem Instytutu Stauropigjańskiego, 1929. 572 s.
 • 4. Вадим К. Ворожба птахів.Життя і знання. Львів, 1938. Ч. 7—8. С. 219—220.
 • 5. Михайлецький О. Похоронні звичаї й обряди в селі Трос­тянци, Снятинського повіта. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди: Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. 32. С. 302—315.
 • 6. Волошинський І. Похоронні звичаї і голосїня в Городенщинї. Матеріяли до української етнології. Львів, 1919. Т. ХІХ—ХХ. С. 194—213.
 • 7. Панькевич І. Звычаі та повіря роздвяні у Русинов на Подкарпатю. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1929. Ч. 2. С. 43—47.
 • 8. Falkowski J., Pasznycki B. Na łemkowsko-bojkowskiem. Lwów: Nakladem tow-wa ludoznawczego, 1935. 128 s.
 • 9. Бугера І. Звичаї та віруваня Лемківщини. Львів: Наш Лемко, 1939. Ч. 15. 40 c.
 • 10. Архів Інституту народознавства НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 228. Арк. 1—53.
 • 11. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 317. Арк. 42—79.
 • 12. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 393. Арк. 1—103.
 • 13. Громова Н. Святий вечір в сучасному бойківському селі. Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. Київ: Унісерв, 2006. Вип. 21. С. 89—96.
 • 14. Науковий архів кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Ф. 3. Звичаї та обряди. П. 3. Різдвяна обрядовість бойків Львівщини. Од. зб. 48. Арк. 1—95 (Польові матеріали Громової Н.О., с. Орявчик Сколівського р-ну).
 • 15. Серебрякова О. Піромантика в календарній обрядовості (звичаї та повір’я українців Карпат). Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга I. Львів: Логос, 2008. С. 128—134.
 • 16. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 565. Арк. 1—134.
 • 17. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588. Арк. 1—123.
 • 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 590. Арк. 1—49.
 • 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 608. Арк. 1—363.
 • 20. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 609. Арк. 1—65.
 • 21. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 663. Арк. 1—65.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704. Арк. 1—51.
 • 23. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 771. Арк. 1—175.
 • 24. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 782. Арк. 1—253.
 • 25. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787. Арк. 1—200.
 • 26. Гайова Є. Філософія буття в лемківських зимових обрядах та звичаях (Різдво, Василія, «Бабин Святий вечур», Івана Хрестителя, Стрітення Господнє) на експедиційних матеріалах, зібраних у Великоберезнянському районі Закарпатської області. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса, 2011. С. 65—75.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659. Арк. 1—186.
 • 28. Мовна У. Український різдвяно-водохресний обрядовий текст: воскова свічка. Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 2 (116). С. 236—249.
 • 29. Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння. Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). C. 1320—1330.
 • 30. Зборовський П. Різдвяний цикл свят на Турківщині (з журналу «Музика»). З вершин і низин. Вісник конкурсу ім. Мирона Утриска. Конкурс XXI. Турка, 2017. С. 122—133.
 • 31. Юрійчук М., Ткаченко В. Різдвяно-водохрещенська обрядовість на Південно-Західному Поділлі (до етнографічного образу сучасної України). Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етно­гра­фічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. Переяслав; Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2020. Вип. 17 (19).С. 171—177.
 • 32. Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Дверь. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д— К (Крошки). С. 25—29.
 • 33. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість. Голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2016. 400 c.
 • 34. Кміт Ю. Ще про Волосатий. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 6. С. 1—9.
 • 35. Матейка И. Роздвяні вірованя и звычаі села Волосянки. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. Р. VII. С. 20—21.
 • 36. Майчик І., Цуприк М. Одрехова в минулому 1419—1999. Львів: Каменяр, 1999. 187 с.
 • 37. Решето В. Деякі велийни звичаї. Наше cлово. Варшава, 1960. № 52. С. 7.
 • 38. Reinfuss R. Њladami Јemkуw. Warszawa: Kraj, 1990. 151 s.
 • 39. Різдвяні звичаї на Лемківщині. Жіноча доля. Коломия, 1934. Ч. 1. С. 2.
 • 40. Перейма Т. Похоронні звичаї й обряди в селі Ропици Руській, Горлицького повіта. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди: Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. 32. С. 203—209.
 • 41. Мисевич О. Різдвяні звичаї й пісні з села Веремінь, ліського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1938. Ч. 10. С. 49—55.
 • 42. Добрянська І. Нариси про матеріальну і духовну культуру лемків. Наше слово. Варшава, 1964. № 24. С. 5.
 • 43. Тхір Л. Різдвяні звичаї в Явірнику. Лемківщина. 1989. Число 4 (43). С. 4—7.
 • 44. Хомик В. Святий вечір на Лемківщині. Наше cлово. Варшава, 1962. № 1. С. 5.
 • 45. Хомик В. Звичаї та обряди лемків. Наше cлово. Варшава, 1963. № 19. С. 5.
 • 46. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 285. Арк. 103—116.
 • 47. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: Народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 48. Зошак М. Свят-Вечір і народні повіря. Наш Лемко. Львів, 1937. Ч. 1. С. 10.
 • 49. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи. Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Харьков: Печатное Дело, 1907. Т. 17. 216 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »