« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 30—41

УДК 930.2:[398.332.416/.42:398.47:133.4](=1:477.86/.87+83)”18/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.030

«ПОЛАЗНИК» НА БОЙКІВЩИНІ: АКЦІОНАЛЬНО-МАГІЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛАХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обря­дових і світоглядних явищ, пов’язаних із «полазником» на теренах Бойківщини, введення в науковий обіг, систематизація та аналіз нових відомостей. Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів Бойківщини, а предметом— архаїчний звичай «полазник», який побутував у бойків. Звернуто увагу на його ґенезу, різні уявлення, вірування про постать «полазника», виявлено річні календарні свята його відвідин. Охарактеризовано різновиди, локальні відмінності, повір’я, звичаєві настанови, ритуальні табу, своєрідні вмотивування звичаю. Відображено також дані про особисті якості «полазника», його магічні здібності, функціональну подібність до колядника та ін. Наведено приклади, що підтверджують тісний зв’язок такого ритуального гостя з культом предків. Це виявляється у щедрому обдаровуванні візитерів, яких у народі сприймали як посередників між світами, уособленням душ померлих. Розкрито акціональний та вербальний рівні досліджуваного звичаю. Аналіз засвідчує різні види оригінальних магічних обрядодій оберегового, продукуючого та шлюбного спрямування з боку першого відвідувача та господарів хати. Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, праці другої половини ХІХ — початку ХХI ст. Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування. Зокрема, застосовано метод польового спостереження, типологічного аналізу, порівняльно-історичний, компаративний, структурно-семантичний.

Ключові слова: полазник, Бойківщина, уявлення, вірування, настанови, табу, магія.

Надійшла 4.01.2024

Список використаних джерел

 • 1. Архів Інституту народознавства НАН України (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588. Арк. 1—123.
 • 2. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 590. Арк. 1—49.
 • 3. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 609. Арк. 1—65.
 • 4. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787. Арк. 1—200.
 • 5. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук України. Ф. 14–3. Од. зб. 6. Арк. 1—128.
 • 6. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 216. Арк. 1—51.
 • 7. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 217. Арк. 1—32.
 • 8. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 227. Арк. 1—67.
 • 9. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 228. Арк. 1—53.
 • 10. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 240. Арк. 1—65.
 • 11. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 513. Арк. 1—73.
 • 12. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 521. Арк. 1—46.
 • 13. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533. Арк. 1—183.
 • 14. Науковий архів кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Ф. 3. П. 3. Од. зб. 48. Арк. 1—95.
 • 15. Науковий архів кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Ф. 3. П. 5. Од. зб. 82. Арк. 1—36.
 • 16. Франко І. Людові віруваня на Підгірю. Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 160—218.
 • 17. Зубрицький М. Народнїй календар, народнї звичаї і повірки, привязані до днїв в тиждни і до рокових сьвят. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1900. Т. III. С. 33—60.
 • 18. Schnaider J. Z życia górali nadłomnickich. Lud. Lwów, 1912. T. XVIII. S. 141—217.
 • 19. Дучимінська О. Різдвяні й святойорданські звичаї в селі Тяпча (Східня Бойківщина). Літопис Бойківщини. Самбір, 1938. № 10. С. 55—59.
 • 20. Дучимінська О. Різдвяні звичаї в селі Тяпчі. Жіноча Доля. Коломия, 1937. Ч. 1—2. С. 3–4.
 • 21. Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья. Вопросы теории народного искусства. Москва: Искусство, 1971. С. 167—296.
 • 22. Богатырев П. «Полазник» у южных славян, мадьяров, словаков, поляков и украинцев. Опыт сравнительного изучения славянских обрядов. Народная культура славян. Москва: ОГИ, 2007. С. 131—214.
 • 23. Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногенетичне джерело.В кн.: Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат: у 4 т. Львів: Інститут народознавства НАН України. Т. 2. Етнологія та мистецтвознавство. 2006. С. 473—557.
 • 24. Кутельмах К.М. Мандрівка вглиб віків (Прадавні елементи в зимовій обрядовості). Старосамбірщина. Альманах. Вип. 1. Львів: Місіонер. 2001. С. 87—95.
 • 25. Зборовський П. Різдвяний цикл свят за традицією села Верхнє Висоцьке на Турківщині. Народознавчі зошити. 2008. № 1—2. С. 49—53.
 • 26. Глушко М. Походження «полазника» як звичаю зимової календарної обрядовості українців (нова концепція). Народна творчість та етнографія. 2003. № 3. С. 83—89
 • 27. Галайчук В. Традиційні календарні звичаї та обряди Старосамбірщини. Записки НТШ. Львів, 2010. Т. CCLIX: Праці секції етнографії та фольклористики. С. 138—178.
 • 28. Єдність у різноманітности. Бойки: навч.-метод.посібник. Львів; Житомир, 2020. 160 с.
 • 29. Громова Н. Трансформації обряду зустрічі «полазника» у структурі зимової обрядовості бойків (кінець XIX — початок XXI століття). Народна творчість та етнологія. 2017. № 1. C. 56—67.
 • 30. Громова Н. Різдвяно-новорічна обрядовість україн­ців Бойківщини (кінець XX — початок XXI сто­ліття): дис. канд. іст. наук: 07.00.05 — етнологія. Київ, 2007. 310 с.
 • 31. Коломийчук О. Календарна обрядовість українців Бойківщини: осінньо-зимовий цикл (кінець XIX ст. — 30-ті рр. XX ст.). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2022. 376 с.: іл.
 • 32. Комарницький І. Різдвяні звичаї в селі Лопушанка Хомина Турчанського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1989. Ч. 1/49. С. 67—69.
 • 33. Прокопик В. Весільні звичаї в селі Стрілки коло Старого Самбора. Літопис Бойківщини. Самбір, 1977. Ч. 1/25. С. 30—39.
 • 34. Левкиевская Е.Е. Нищий. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг)—П (Перепелка). С. 408—411.
 • 35. Валенцова М.М., Виноградова Л.Н. Кожух. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н. И. Толстого. Москва: Междуна­родные отношения, 1999. Т. 2. Д—К (Крошки). С. 520—522.
 • 36. Дубина Р. Різдвяно-новорічна обрядовість населення Східної Бойківщини (за матеріалами експедиційних досліджень). URL: https://www.pyrohiv.com/activities/rizdvyano-novorichna-obryadovist-naselennya-skhidnoi-boykivshchini-za-materialami-ekspeditsiynikh-do.html

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »