« 2024. № 3 (177)

Народознавчі зошити.  2024. № 3 (177).  С. 641—650

УДК 930.2:391-055.2(477.83-25=161.2=162.1=19)”15/16″

DOI https://doi.org/10.15407/

ОДЯГ ЛЬВІВСЬКИХ МІЩАНОК КІНЦЯ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.: ЗОВНІШНІ ВПЛИВИ ТА СТАЛІСТЬ ТРАДИЦІЇ

ЗАМОСТЯНИК Ірина

 • ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4696-350X
 • кандидатка історичних наук, виконувачка обов’язків
 • ученого секретаря, Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: Zamostianyk@nas.gov.ua

Анотація. Вперше здійснене історико-етнографічне дослідження жіночого одягу на прикладі Львова — міста, яке від XVI ст. було найбільшим в Україні, де існувала культура відкритого типу: поліетнічна, поліконфесійна, зорієнтована на зовнішні вияви. Показано специфіку місцевих особливостей одягу міщанок кінця XVI — першої половини XVII ст. в контексті багатоетнічності Львова. Актуальність дослідження зумовлена тим, що, незважаючи на зростання зацікавлення різноманітними аспектами життя міста, стрій львівського міщанства залишився поза увагою науковців. Водночас одяг міщан є тим елементом матеріальної культури, який істотно сприяє розумінню етнокультурних процесів у місті. Авторка ставить перед собою мету проаналізувати одяг львівських міщанок кінця XVI — першої половини XVII ст. в контексті функціонування різних етнокультурних спільнот та міжнародних зв’язків міста через опрацювання архівних документів та впровадити останні до наукового обігу. Об’єктом дослідження є одяг львівських міщанок, а предметом — складові одягу в їхньому відображенні в комплексі писемних джерел. Методологічною основою дослідження стали принцип історизму, наукової об’єктивності та системності. При розв’язанні поставлених завдань використано такі методи дослідження, як аналіз, опис, синтез та узагальнення. Також застосовано спеціально-наукові методи: порівняльно-історичний, типологічний, історико-реконструктивний, джерелознавчий та метод крос-культурного аналізу.

Ключові слова: матеріальна культура, Львів, українці, поляки, вірмени, етнос, заповіти, жіночий одяг, міщани, тканина, літник, сорочка, рантух.

Надійшла 5.06.2024

Список використаних джерел

 • 1. Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1890. 305 s.
 • 2. Крип’якевич І. Матеріали до історії торгівлі Львова. Записки наукового товариства імени Шевченка. 1905. Т. LXV. Кн. 3. С. 1—46.
 • 3. Гронський Й. Будні середньовічного Львова. Жовтень. 1984. № 7. С. 95—101.
 • 4. Нишпор М. Щоденне життя італійців у Львові наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. (На матеріалах заповітів та інвентарів майна). Український історичний журнал. Київ, 2007. № 4. С. 51—69.
 • 5. Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» — писар міста Львова Войцех Зимницький (1583—1639 рр.). Львів: [б. м.], 2011. 208 с.
 • 6. Заяць О. Надання міського громадянства некатолицькому населенню Львова у 1501—1571 рр. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2008. Вип. 5—6. С. 42—48.
 • 7. Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388—1783. Wydał A. Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. T. 1. 450 s.; T. 2. 291 s.
 • 8. Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові (XIII—XVII cт.). URL: https://map.lviv.ua/statti/goshko.html
 • 9. Головацкий Я. О костюмахъ или народномъ убранст­вѣ русиновъ или русскихъ въ Галичинѣ и Сѣверо­восточной Венгрии. Петроградъ: Въ типографи А.А. Краевскаго, 1868. 67 с.
 • 10. Головацкий Я. О народной одеждѣ и убранствѣ Ру­си­новѣ или Русскихъ въ Галичинѣ и сѣверо-восточной Венгріи. С. Петербургъ: Типографія В. Киршбаума, 1877. 85 с.
 • 11. Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII ст. Народознавчі зо­шити. 2016. № 4. С. 873—883.
 • 12. Вуйцик В., Липка Р. Зустріч зі Львовом. Путівник. Львів: Каменяр, 1987. 175 с.
 • 13. Казанцева Т. Фактологічний аналіз застосування фактур тиньку та каменю у формуванні домінуючих напрямків в архітектурі Львова XVI — першої половини XX століть. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2005. Т. CCXLIX: Праці Комісії архітектури та містобудування. С. 177—199.
 • 14. Замостяник І. Тестамент львівського архітектора Павла Римлянина (1618). Український археографічний щорічник. Вип. 13/14. 2009. C. 457—466.
 • 15. Motylewicz J. Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. 433 s.
 • 16. Кривонос В. Торгівля левантійським шовком у Львові в XVI — середині XVI ст. Україна в минулому. Вип. 8. 1996. С. 117—135.
 • 17. Gloger Z. Encykłopedja staropolska. Ilustrowana. T. I. Warszawa: Druk P. Laskauera i W. Babickiego, 1900. 316 s.
 • 18. Центральний державний історичний архів України у м. Львів (далі — ЦДІАУЛ). Ф. 52. Оп. 2. Спр. 23. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради. 1595—1596 рр. 1573 с.
 • 19. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 37. Книга запису ін­дуктів і протоколів уряду Ради. 1622 р. 1995 с.
 • 20. ЦДІАУЛ. Ф. 52 Оп. 2. Спр. 394. Книга записів ухвал, скарг, боргових зобов’язань, протоколів зізнань свідків та інші документи. 1616—1619 рр. 1329 с.
 • 21. Łoziński W. Życie polskie w dawnych wiekach. Kraków, 1978. 228 s.
 • 22. Gutkowska M. Historja ubiorów z atlasem zawierającym 349 rycyn i XI tablic. Lwów; Warszawa: Zjednocz. zakłady kartograf. i wydawn. T.S.N.W — S.A.,
 • 1932. 111 s.
 • 23. Turnau I. Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI—XVIII wieku. Wrocław; Warszaw; Kraków; Gdańsk: Wydawnictwo Polskej Akademii nauk, 1975. 198 s.
 • 24. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 26. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради. 1601—1608 рр. 1474 с.
 • 25. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVІ — перша половина XVIІ ст.). Збірник документів. Упоряд. Я.Д. Ісає­вич, О.А. Куп­чинський, О.Я. Мацюк, Е.Й. Ружиць­кий. Київ: Наукова думка, 1975. 344 с.
 • 26. Gloger Z. Encykłopedja staropolska. Ilustrowana. T. ІІ. Warszawa: Druk P. Laskauera i W. Babickiego, 1901. 332 s.
 • 27. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 520. Книга індуктів вірменського суду. 1611—1615 рр. 1235 с.
 • 28.Słownik języka polskiego. Przez Samuela Bogumiłe Linde. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, u autora, 1807—1814. Т. 1. Cz. 1. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, 1807. 668 s.
 • 29. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 39. Книга запису ін­дуктів і протоколів уряду Ради. 1624 р. 1326 с.
 • 30. Gloger Z. Encykłopedja staropolska. Ilustrowana. T. IІІ. Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki, 1902. 350 s.
 • 31. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 25. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради. 1599—1600 рр. 1068 с.
 • 32. Стельмащук Г. Одяг. Історія української культури: у 5 томах. Під ред. Я.Д. Ісаєвича, Ю.П. Ясіновського, Л.В. Войтовича та ін. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 2. Українська культура XIII — першої половини XVII століть. С. 123—133.
 • 33. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 36. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради. 1621 р. 1258 с.
 • 34. Gloger Z. Encykłopedja staropolska. Ilustrowana. T. IV. Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki, 1903. 528 s.
 • 35. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 388. Книга записів ухвал, скарг, боргових зобов’язань, протоколів зізнань свідків та ін. документи. 1599—1602 рр. 1932 с.
 • 36. Матейко К. Український народний одяг. Київ: Наукова думка, 1977. 222 с.
 • 37. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 27. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради. 1604—1605. 1208 с.
 • 38. Narodowa biblioteka w Warszawie. Odjał zbiorów specjalnych. Syg. IV 012371. Acta decretorum advocatialium Armenorum decanatus S. Joannis Baptistae Leopoliensis, ad an[no] 1605 ad an[num] 1691. T. 1. (1605—1640). 206 ark.
 • 39. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 525. Книга індуктів вірменського суду. 1638—1639 рр. 682 с.
 • 40. ЦДІАУЛ. Ф. 684. Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого, м. Львів 1772—1946. Оп. 1. Спр. 2212. Дарчий запис Григорової Марусі на користь монастиря 1652. 4 арк.
 • 41. Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Кіевъ: Типогр. Императорскаго У-тета св. Владиміра, 1904. Т. 11. Акты, относящіеся къ исторіи Львовскаго Ставропигіальнаго братства. Ч. 1. 772 с.
 • 42. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 529. Книга індуктів вірменського суду. 1651—1652 рр. 852 с.
 • 43. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zbior Czoіowskiego. Sygn. 394. 185 s.
 • 44. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 389. Книга записів ухвал, скарг, боргових зобов’язань, протоколів зізнань свідків та інші документи. 1603—1605 рр. 2109 с.
 • 45. Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставро­пігії від кінця XVI до половини XVII ст. Записки наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1913. Т. CXV. С. 29—76.
 • 46. Bystroń J. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI—XVIII. T. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. 456 s.
 • 47. ЦДІАУЛ. Ф. 52 Оп. 2. Спр. 30. Книга запису індуктів і протоколів уряду Ради. 1610—1611 рр. 1702 с.
 • 48. Słownik języka polskiego. Przez Samuela Bogumiłe Linde. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, u autora, 1807—1814. Cz. 3. Warszawa: U autora, 1812. 704 s.
 • 49. Słownik języka polskiego. Przez Samuela Bogumiłe Linde. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarów, u autora, 1807—1814. T. 2. Cz. 1. Warszawa: U autora, 1809. 602 s.
 • 50. ЦДІАУЛ. Ф. 52. Оп. 2. Спр. 393. Книга записів ух­вал, скарг, боргових зобов’язань, протоколів зізнань свідків та інші документи. 1614—1615 рр. 504 с.
 • 51. Gutkowska-Rychlewska M. Historia ubiopów. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1968. 961 s.
 • 52. Bartkiewicz M. Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. 287 s.
 • 53. Крвавич Д., Стельмащук Г. Український народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. Київ: Наукова думка, 1988. 272 c.
Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »