« 2024. № 3 (177)

Народознавчі зошити.  2024. № 3 (177).  С. 510—517

УДК: 2:316.3(=161.2):[159.9+32]

DOI https://doi.org/10.15407/

ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОЇ (КОНФЕСІЙНОЇ) ІДЕНТИЧНОСТІ НА СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПСИХОЛОГІЧНО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

СТОЦЬКИЙ Ярослав

 • ORCID: https://orcid. оrg/ 0000-0003-0429-8740
 • доктор історичних наук, професор,
 • Тернопільський національний технічний університет
 • імені Івана Пулюя, кафедра психології,
 • вул. Руська, 56, 46001, м. Тернопіль, Україна,
 • Контакти: e-mail: jarstotskyj@ukr.net

Анотація. Україна є поліетнічною та поліконфесійною країною, значна більшість громадян якої є християнами різних конфесійних напрямів та українцями за національністю. Релігійна, і безпосередньо конфесійна ідентичність, тісно пов’язана із національною ідентичністю, і тому метою дослідження є висвітлити цей зв’язок у діяльності Української Православної Церкви. Об’єктом дослідження є розкрити, як релігійна (конфесійна) ідентичність, конфесійна свідомість впливають на національну самосвідомість. Предметом наукового розгляду є позиція ієрархії та парафіяльного духовенства УПЦ щодо українського суспільства як у минулому, так і в сучасному.

Актуальність дослідницької проблеми пов’язана з тим, що реальні дії духовенства промосковської УПЦ шкодять національній безпеці України, дестабілізують українське суспільство в теперішні часи російсько-української війни, через свою конфесійну ідентичність вороже впливають на національну ідентичність громадян України.

Методологія дослідження базується на порівняльно-історичному і системному методах, дистантному і психолінгвістичному аналізах та методологічному плюралізмі в контексті детермінізму.

Ключові слова: релігійна ідентичність, конфесійна ідентичність, національна ідентичність, релігійна свідомість, національна свідомість.

Надійшла 22.04.2024

Список використаних джерел

 • 1.Дисциплінарне релігієзнавство: кол. моногр. За наук. ред. д. філос. н., проф. А. Колодного. Українське релігієзнавство. Київ, 2009. Спецвип. 2009—1. 219 с.
 • 2. Релігія і нація в суспільному житті України й світу. За ред. Л.О. Филипович. Київ: Наукова думка, 2006. 286 с.
 • 3. Вівчарик М.М. Україна: від етносу до нації. Київ: Вища школа, 2004. 239 с.
 • 4. Гутковська І. Релігійна ідентичність полікультурного регіону: толерантність як ціннісно-психологічний вимір сучасного соціуму. Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах: кол. моногр. За наук. ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 156—169.
 • 5. Вуєць П. Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше. URL: glavcom.ua (дата звернення: 13.10.2023).
 • 6. Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз). Київ: Криниця, 1999. 324 с.
 • 7. На Буковині священник УПЦ МП не дозволив у церкві відспівати військового. Релігійно-інформаційна служба України (дата звернення: 20.03. 2024).
 • 8. РПЦ закликала вірян на «священну війну» з Україною. Детектор медіа (дата звернення: 28.03.2024).
 • 9. Сьомін С.В., Кальниш Ю.Г., Петрик В.М., Остроухов В.В. Державно-церковні відносини: світовий досвід і Україна (історико-політичний аналіз). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 136 с.
Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »