Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 138–149

УДК 726.54:745.51.02](477)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Надійшла 26.12.2017

ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНУ ЦЕРКОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВА: ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Болюк Олег Миколайович, кандидат мистецтвознавства, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. Пропонуються відповіді на запитання щодо основних понять, які необхідні для наукового пізнання феномену церковного художнього дерева. Ключовим теоретичним інструментарієм дослідження залишається метод, підхід й принцип. Подається спроба їх універсального визначення, де б не було підміни одного значення іншим. В окремих прикладах розглядається функціональна проекція методологічного інструментарію на вивчення дерев’яного обладнання українських церков.

 Ключові слова: метод, підхід, принцип, феномен, художнє дерево, церква, Україна.

Список використаних джерел

 1. Болюк О. Дерев’яне обладнання літургійно-богослуж­бових просторів західноукраїнських церков / Олег Болюк // Народознавчі зошити. — Ч. 3 (105). — 2012. — С. 386—399.
 2. Болюк О. Дерев’яне облаштування церков Покуття: топографія оздоблення та стилеві інспірації (за матеріалами експедицій) / Олег Болюк // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016—2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1—3 листопада 1991 р.) / під ред. д. богосл. н., проф., митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г.В. Папакіна, Н.М. Куковальської та ін. ; Київська православна богословська академія ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Національний заповідник «Софія Київсь­ка». — Київ : Київська православна богословська академія, 2016. — С. 610—619.
 3. Болюк О. Святилище церкви vs пресвітеріум костелу: спільне та відмінне дерев’яного облаштування / Олег Болюк // Україна — Ватикан: проблеми державно-церковних взаємин у контексті досвіду об’єднаної Єв­ропи. Матеріали V Міжнародної наукової конференції 26—28 травня 2011 р., м. Галич: 2 зошит. — Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного запо­відника «Давній Галич», 2011. — С. 120—129.
 4. Болюк О. Система стаціонарного дерев’яного облад­нання святилища: розташування, функція, текто­ніка, символіка / Олег Болюк // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник’2010. — Книга ІІ. — Львів : Логос, 2010. — С. 580—588.
 5. ВеберМ. Протестантська етика і дух капіталізму / Макс Вебер ; пер. з нім. О. Погорілого. — Київ : Основи, 1994. — 261 с.
 6. Захарова А.Л. Поетика храму у творах художньої літератури (на матеріалі романів У. Голдінга «Шпиль» і Ю. Місіми «Золотий храм») : автореф. дис. … на здобуття ступеня кандидата філологічних наук: 10.01.06 / Анжеліка Леонідівна Захарова ; Донецький націо­нальний університет. — Донецьк, 2004. — 21 с.
 7. Крвавич Д. Універсалізм дизайну як мистецтва ідеї, форми та функції (на прикладі мистецтва скульптури)  / Дмитро Крвавич // Академ-дизайн: Вісник Української академії дизайну. — Львів, 2003. — № 1. — С. 126—144.
 8. Михайлова Р. Метод дослідження у мистецтвознавстві за роботами В.П. Петрова-Домонтовича / Рада Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2005. — С. 31—34.
 9. Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за заг. ред. члена-кор. НАНУ, д. філ. н., проф. А.Є. Конверського. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 10. Станкевич М. «Неісторія мистецтва»: формулювання наукової проблеми» / Михайло Станкевич // Те­орія рами: вибрані праці з історії та теорії мистецтва. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2015. — С. 79—91.
 11. Федорчук О. Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 1) / Олена Федорчук // Народознавчі зошити. — 2017. — Ч. 3. — С. 571—572.
 12. Бастун М.В. Культорологічний підхід в освіті та його психолого-педагогічне значення / Микола Бастун. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6594/1/Bastun_6.pdf.
 13. Болюк О. Концепція вивчення церковних художніх творів з дерева: теоретичні підходи та практичні рекомендації / [Електронний ресурс] / Олег Болюк // Глобалізація / європеїзація і розвиток націо­нальних слов’янських культур : матеріали конфе­рен­ції. — Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/740 =. — Назва з екрана. (Дата доступу 17.05.2016).
 14. Буйських Ю. Чому країні потрібні антропологи? / Юлія Буйських, Олена Соболєва / [Електронний ресурс]. Урядовий кур’єр. Газета Кабінету Міністрів України. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-krayini-potribni-antropologi/ (дата доступу 16.12.2017).
 15. БурдьёП. Начала. Choses dites: Пер. с фр. / Pierre Bourdieu. Choses dites ; перевод Шматко Н.А. — Paris ; Minuit, 1987. — Москва : Socio-Logos, 1994. — 288 с. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bourdieu.name/content/kodifikacija.
 16. Гумилёв Л. Этногенез и биосфера Земли / [Електронний ресурс]. — Режими доступу: https://www.e-reading.club/chapter.php/17542/155/Gumilev_-_Etnogenez_i_biosfera_Zemli.html; https://www.e-reading.club/chapter.php/17542/157/Gumilev_-_Etnogenez_i_biosfera_Zemli.html (дата доступу 18.04.2008).
 17. ЛидовА. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид художественного творчества / Алексей Лидов / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.polit.ru/article/2007/06/14/ierotop (дата доступу 14.06.2007).
 18. Личковах В. Сакральні горизонти української культури. Архетипи — хронотопи — сигнатури / В. Личковах / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Mentaltheorie/P12.pdf (дата доступу 16.07.2010).
 19. Методологія науки [Електронний ресурс]. — Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1% 82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 %D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 (дата доступу 12 липня 2017).
 20. Нестеренко Г. Примордіалістські та модерністські теорії нації: суперечливість чи конструктивне взаємо­до­пов­нення / Г.О. Нестеренко // Культуро­ло­гічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. — 2005. — С. 156—164 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1&Image_file_name=PDF/Kultv_2005_15_25.pdf.
 21. Пазенок В.С. Філософія: Науковий посібник / Віктор Сергійович Пазенок. — Київ : Академвидав, 2008. — 280 с. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/1635102652081/ filosofiya/filosofska_teoriya_piznannya_gnoseologiya (дата доступу 14.12.2017).
 22. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. Заглада ; за заг. ред. С.П. Щерби. — Київ : МАУП, 2004. — 217 с. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://subject.com.ua/pdf/293.pdf.
 23. Щерба С.П., Заглада О.А. Філософія: підручник / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/95259-2-ponyattya-metoda-y-metodolog.html (дата доступу 14.12.2017).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »