« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1366–1375

УДК [39+81’1+82.0+94](477)“18/19”(092):[061.2:001](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1366

Надійшла 19.11.2018

ВОЛОДИМИР ГНАТЮК — БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук,

професор кафедри етнології,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. У поточному році минає 145 років від заснування Наукового товариства ім. Шевченка. Найбільшого розквіту воно сягнуло наприкінці XIX — на початку XX ст. завдяки скоординованій діяльності Михайла Грушевського, Івана Франка та Володимира Гнатюка. У пропонованій статті йдеться про внесок В. Гнатюка у формування і розвиток різних галузей наукових знань (фольклористики, етнографії, мовознавства, історії, літературознавства), які стали основою сучасного українознавства.

 Ключові слова: Володимир Гнатюк, Наукове товариство ім. Шевченка, фольклористика, етнографія, мовознавство, історія, літературознавство.

Список використаних джерел

 1. Вовк Хв. Проґрама до збірання відомостей дотичних народньої побутової техники (Arts of life) / Хв. Вовк // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 1—22. — (Окрема пагінація).
 2. Володимир Гнатюк. Документи і матеріали (1871—1989) / упоряд. Я. Дашкевич, О. Куп­чинсь­кий, М. Кравець, Д. Пельц, А. Си­сець­кий. — Львів, 1998. — 466 с.
 3. Володимир Гнатюк (1871—1991): бібліографічний покажчик / упоряд. М. Мороз, М. Мушинка. — Львів, 1992. — 151 с.
 4. [Гнатюк] В. Австрийська конституция в числах / В. // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1901. — Т. XIII. — Кн. I. — С. 74—75.
 5. Гнатюк В. Бойківське весілє в Мшанци (старосамбірського повіта) / Володимир Гнатюк // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1908. — Т. X. — Ч. 2. — С. 1—29.
 6. Гнатюк В. Весілє в Керестурі (бач-бодроґської столиці, в полудневій Угорщині) / Володимир Гнатюк // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1908. — Т. X. — Ч. 2. — С. 30—81.
 7. Гнатюк В. В справі української літературної мови / Волод. Гнатюк // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1924. — Т. LXXXII. — Кн. II. — С. 178—182; т. LXXXIII. — Кн. V. — С. 83—87; кн. VII—VIII. — С. 383—388; т. LXXXVII. — Кн. XI. — С. 177—180.
 8. Г[натюк] В. Збірки сільської молодіжи на Україні. З паперів Митр. Дикарева / В. Г. // Матеріяли до укра­їнської етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 170—275.
 9. Гнатюк В. Ивановъ П.В. Жизнь и повѣрія крестьянъ Купянскаго уѣзда, Харьковской губерніи (Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Т. XVII). — Харьків, 1907. — С. 216 + X / Вол. Гнатюк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1909. — Т. LXXXVIII. — Кн. II. — С. 232—235.
 10. Гнатюк В. Мадярська свобода / Володимир Гнатюк // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1905. — Т. XXXII. — Кн. XI. — С. 143—154.
 11. Гнатюк В. Матеріалы по этнографіи Новороссійскаго края, собранные въ Елисаветградскомъ и Алексан­дрій­скомъ уѣздахъ Херсонской губерніи В.И. Ястре­бо­вымъ. I: Суевѣрія и обряды; II: Легенды, сказ­ки и раз­сказы. — Одесса, 1894. — С. 202 / В. Гнатюк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1895. — Т. VI. — Кн. 2. — С. 48—60.
 12. Г[натюк] В. Народня пожива в Галичині / В. Г. // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 5—6.
 13. [Гнатюк В.]. Останки передхристіянського релігійного світогляду наших предків. — [Ч.] I / [В. Гнатюк] // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXXIII. — С. V—XLII.
 14. Гнатюк В. Передне слово / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1909. — Т. XXV. — С. III—XXI.
 15. Гнатюк В. Передне слово / Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1916. — Т. XXXVII—XXXVIII. — С. III—XII.
 16. Гнатюк В. Українська народня словесність (В справі записів українського етноґрафічного матеріялу) / Володимир Гнатюк. — Відень, 1916. — 45 с.
 17. Гнатюк В. Raimund Friedrich Kaindl. Viehzucht und Viehzauber in den Ostkarpaten (Sonder-Abdruck aus Band LXIX, № 24 des Globus, Illustrirte Zeitschrift fьr Lдnder- und Vцlkerkunde); Raimund Friedrich Kaindl. Haus und Hof bei den Huzulen Ein Beitrage zur Haus­forschung in Oesterreich (Separatabdruck aus Band XXVI (der neuen Folge Band XVI) fьr.Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien); Raimund Fried­rich Kaindl. Haus und Hof bei den Rusnaken. Mit einer Einleitung ьber den Namen der Rusnaken (Sonder-Abdruck aus Band LXXI, № 9 des Globus) / В. Гнатюк // Записки Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1898. — Т. XXI. — Кн. 1. — С. 29—37.
 18. Гнатюк В.М. Пісенні новотвори в українсько-руській народній словесності / В.М. Гнатюк // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. — Київ : Наукова думка, 1966. — С. 78—95.
 19. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії / Василь Доманицький // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 62—89.
 20. Коломийченко Ф. Різдвяні обряди і звичаї в Чернигівщині (в селі Прохорах, Борзен[ського] пов[іту]) / Федір Коломийченко // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 142—169.
 21. Коломийченко Ф. Сільські забави в Чернигівщині / Ф. Коломийченко // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 123—141.
 22. Купчинський О. Володимир Гнатюк: біля джерел формування українознавства / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне відродження: Перша наукова сесія НТШ. Березень, 1990. Доповіді, повідомлення, матеріали. — Львів, 1992. — С. 72—89.
 23. М. Р. [Гнатюк В.] Гуцульщина. Написав проф. Володимир Шухевич. У Львові. Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. — Вип. I, 1899; вип. ІІ, 1901; вип. ІІІ, 1902; вип. IV, 1904 / М. Р. // Кіевская старина. — 1905. — Год 24. — Т. LXXXVIII. — Февраль. — Отд. II. — С. 73—122.
 24. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. — Т. 207: Праці Філологічної секції. — 332 c.
 25. Онищук А. З народнього житя Гуцулів / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 90—158.
 26. Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записав у Зеленици надвірнянського повіта, 1907—1908… народний учитель / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1909. — Т. XI. — Ч. 2. — С. 1—139.
 27. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування привязані до поодиноких днів у році, записав у 1907—10 р. в Зеленици, Надвірнянського пов…. народний учитель / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 1—61.
 28. Онищук А. Останки первісної культури у Гуцулів. (Записано в Зеленій, Надвірн[янського] пов[іту]) / Антін Онищук // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С. 159—177.
 29. Романів О. Наукове товариство імені Т. Шевченка й українське національне відродження / Олег Романів  // Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне відродження: Перша наукова сесія НТШ. Березень, 1990. Доповіді, повідомлення, матеріали. — Львів, 1992. — С. 24—35.
 30. [Б. а.] Справа участи делєґатів Наук[ового] То­в[а­риства] ім. Шевченка в археольоґічному з’їзді // Літературно-науковий вістник. — Львів, 1899. — Т. VII. — Кн. IX. — С. 197—198.
 31. Франко І. Володимир Гнатюк. Коломийки. Т. II. («Етнографічний збірник». Видає Етногр[афічна] комісія Наукового товариства імені Шевченка, т. XVIII. У Львові, 1906. — С. 316. 8°. Ціна 4 коп.) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. — Київ  : Наукова думка, 1982. — Т. 37: Літературно-критичні праці (1906—1908). — С. 147—149.
 32. Франко І. В справі збираня етноґрафічних матеріялів / І. Франко, В. Гнатюк // Хроніка українсько-русь­кого Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів, 1901. — Ч. 8 (вересень-грудень). — С. 16—17.
 33. Шекерик-Доників П. Родини і хрестини на Гуцульщині (В селі Голови і Красноіли Косівського пов.) / Петро Шекрик-Доників // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 86—122.
 34. 34. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. — Київ : Наукова думка, 1964. — 286 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »