« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 95—119

УДК [39:911.373:643.53:645.48-053.2/.6](477:292.452=161.2)”19/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.095

ВИРОБИ ДЛЯ СНУ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЯМ У ПОВСЯКДЕННОМУ ПОБУТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.          

СИВАК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6444-0705
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: suvakvasul@gmail.com

Анотація. Дослідження виробів для сну та відпочинку дітей, які функціонували у селянському житлі українців Карпат кінця ХІХ — в першій пол. ХХ ст., основу яких становили колиски, колиски-ліжечка та ліжечка, які були характерними й для інших етнографічних регіонів та районів України (за теперішнім районуванням), на сьогоднішній день є актуальним в питанні вивчення для української етнологічної науки. Мета дослідження — зібрати, проаналізувати, систематизувати наявні джерельні, архівні, музейні та опубліковані матеріали дослідників різних періодів з окресленої теми. Об’єктом дослідження є елементи внутрішнього облаштування інтер’єру народного житла українців Карпат, а предметом — вироби для сну та відпочинку дітям. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи історизму, системності, наукової об’єктивності, що дали змогу здійснити необхідний науковий аналіз досліджуваної теми загалом, а також окремих її аспектів. Зазначена проблема на сьогоднішній день не була окремим об’єктом дослідження. Територія дослідження охоплює три етнографічні райони Українських Карпат — Бойківщину, Гуцульщину і Лемківщину. Для ширшої порівняльної бази використані матеріали з опублікованих праць українських вчених, які репрезентують інші етнографічні регіони та райони України, а також праці зарубіжних дослідників. Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ — першу половину ХХ ст.

Ключові слова: Українські Карпати, бойки, гуцули, лемки, колиска, колиска-ліжечко, ліжечко, пристрої, вироби, засоби, способи.

Надійшла 15.02.2023

Список використаних джерел

 • 1. Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини. Словацький національний музей. Музей укра­їнської культури у Свиднику. Свидник, 2016. 351 с.
 • 2. Сивак В., Сополига М. Інтер’єр житла. Традиційні меблі. Лемківщина. Історико-етнографічні дослід­жен­ня: у 2-х Т. 1. Матеріальна культура. Львів, 1999. С. 278—293.
 • 3. Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини. Торонто; Канада, 1972. 166 с.
 • 4. Бойченко В. Короткі етнографічні відомості про с. Полиці Камінь-Каширського району Волинської області кінця ХІХ — початку ХХ століття. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Рівне: Перспектива, 2003. Вип. ІV. С. 64—98.
 • 5. Свирида Р.О. Обладнання традиційного житла Правобережного Полісся. НТЕ. Травень-червень. № 3. 1979. С. 56—63.
 • 6. Косміна Т. Сільське житло Поділля кінець ХІХ—ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1980. 200 с.
 • 7. Чехович С. Обладнання житла на західних областях УРСР. НТЕ. 2016. № 3. С. 75—84.
 • 8. Кайндль Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 9. Шухевич В. Гуцульщина: в 5-ти частинах. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1217 с.
 • 10. Будзан А. Народні художні промисли Бойківщини. Збірник наукових праць. Київ, 1979. С. 120—123.
 • 11. Кіщук Т. Інтер’єр. Народна архітектура Українських Карпат. Київ, 1987. С. 110—126.
 • 12. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ—ХХ ст. Львів, 2002. 479 с.
 • 13. Колтатів С. Культура вільховечан. Предмети хатньої обстановки в с. Вільховець над Дністром. Літопис Борщівщини: історико-краєзнавчий збірник. Борщів, 1994. Вип. V. С. 45—54.
 • 14. Moszyński K. Kultura ludowa słowian. Kraków, 1929. Cz. I: Kultura materjalna. 710 s.
 • 15. Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів, 2017. 851 с.
 • 16. Гошко Ю. Населення Українських Карпат ХV—ХVІІІ ст. Заселення. Міграції. Побут. Київ: Наукова думка, 1976. 204 с.
 • 17. Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір. Ч. 8. Рік VІ. С. 15—71.
 • 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 402. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Сколівському, Турківському р-нах Львівської обл. та Воловецькому, Міжгірському р-нах Закарпатської обл. в 1994 р. 73 арк.
 • 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 2. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Перечинському р-ні Закарпатської обл. в 1991 р. 65 арк.
 • 20. Коцан В. Спогади і відомості з верховинського села Буковець Воловецького р-ну Закарпатської області: рукопис, записаний і упорядкований у 1960—1968 рр. М.І. Парлагом. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 5. Матеріали І Етнографічних читань «Збереження та популяризація культурної спадщини». Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші. 2018. С. 237—277.
 • 21. Falkowski J. Na pograniczu Łemkowsko-bojkowskiem. B. Pasznycki. Lwów, 1935. S. 68—69.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському, Турківському р-нах Львівської обл. та Великоберезнянському р-ні Закарпатської обл. в 1991 р. 92 арк.
 • 23. Сивак В. Інтер’єр поліського житла. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 2003. Вип. 3. С. 125—167.
 • 24. Бойченко В. Відомості про с. Біловіж Рокитнівського р-ну Рівненської області (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Етнокультурна спадщина Полісся. Рівне: Перспектива. Вип. VI. 2005. С. 143—188.
 • 25. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. І: Інтер’єрі тканини (за матеріалами західних областей України. Львів, 2004. 578 с.
 • 26. Райнфус Р. Матеріали для вивчення матеріальної культури бойків. Львів, 2020. 79 с.
 • 27. Reinfuss R. Meblarstwo ludowe w Polsce. Wrocław, 1977. 424 s.
 • 28. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. Зош. 3. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р-ні Львівської обл. в 2002 р. 89 арк.
 • 29. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. Зош. 4. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р-ні Львівської обл. в 2007 р. 71 арк.
 • 30. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 3. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Городенківському, Тисменицькому та Тлумацькому р-нах Івано-Франківської обл., Заставнівському р-ні Чернівецької обл. в 1997 р., 87 арк.
 • 31. Федака П. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть. Ужгород, 2005. 351 с.
 • 32. Кожолянко Г. Етнографія Буковини: у 3 т. Т. 1. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 384 с.
 • 33. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 426. Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Житомирській та Київській обл. в 1996 р. 93 арк.
 • 34. Чугай Р. Художнє плетіння з лози, рогози й соломи на Яворівщині. Народні художні промисли України. Київ, 1979. 139 с.
 • 35. Добровольська Т. Інтер’єр народного житла Слобожанщини. НТЕ. № 2. 1994. С. 73—79.
 • 36. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 364. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Косівському та Верховинському р-нах Івано-Франківської обл. в 1990 р. 63 арк.
 • 37. Фальковскі Я. Село Волосате, Ліського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 5. Рік V. С. 14—28.
 • 38. Моздир М. Народні меблі в Україні. Генезис. Еволюція форм. Народознавчі зошити. 2008. № 1—2. С. 160—183.
 • 39. Зубрицький М. Селянські будинки в Мшанци Старо­самбірського повіта. Матеріали до українсько-русь­кої етнології. Львів, 1909. Т. ХІ. С. 1—22.
 • 40. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Закар­патській та Львівській обл. в 1986 р. 65 арк.
 • 41. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 332. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Івано-Франківській обл. в 1986 р. 82 арк.
 • 42. Зубрицький М. Село Кіндратів Турецького повіта. Житє і слово: вісник літератури, історії і фольклору. Львів, 1895. Т. 4. С. 216—230.
 • 43. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 902. Зош. 2. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Турківському районі Львівської області у 2019 році. 51 арк.
 • 44. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.
 • 45. Логвин Г. Гравюри українських стародруків в ХVІ—ХVІІІ ст. Київ, 1990. 405 с.
 • 46. Győző S. Faművesség. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1986. 167 s.
 • 47. Pančuhova E. Prvky lúdovej kultúry slovákov z madaska v zbierkovom finds SNM-em v Martine. Zbornik Slovenského narodného múzea. 1998. RXCII. № 39: Etnografia. S. 107—111.
 • 48. Стойка Д. Дом и хозяйство румынского крестьянина. Бухарест: Меридиане, 1984. 149 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »