« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 95—119

УДК [39:911.373:643.53:645.48-053.2/.6](477:292.452=161.2)”19/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.095

ВИРОБИ ДЛЯ СНУ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЯМ У ПОВСЯКДЕННОМУ ПОБУТІ УКРАЇНЦІВ КАРПАТ КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.          

СИВАК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6444-0705
 • кандидат історичних наук, науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: suvakvasul@gmail.com

Анотація. Дослідження виробів для сну та відпочинку дітей, які функціонували у селянському житлі українців Карпат кінця ХІХ — в першій пол. ХХ ст., основу яких становили колиски, колиски-ліжечка та ліжечка, які були характерними й для інших етнографічних регіонів та районів України (за теперішнім районуванням), на сьогоднішній день є актуальним в питанні вивчення для української етнологічної науки. Мета дослідження — зібрати, проаналізувати, систематизувати наявні джерельні, архівні, музейні та опубліковані матеріали дослідників різних періодів з окресленої теми. Об’єктом дослідження є елементи внутрішнього облаштування інтер’єру народного житла українців Карпат, а предметом — вироби для сну та відпочинку дітям. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи історизму, системності, наукової об’єктивності, що дали змогу здійснити необхідний науковий аналіз досліджуваної теми загалом, а також окремих її аспектів. Зазначена проблема на сьогоднішній день не була окремим об’єктом дослідження. Територія дослідження охоплює три етнографічні райони Українських Карпат — Бойківщину, Гуцульщину і Лемківщину. Для ширшої порівняльної бази використані матеріали з опублікованих праць українських вчених, які репрезентують інші етнографічні регіони та райони України, а також праці зарубіжних дослідників. Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ — першу половину ХХ ст.

Ключові слова: Українські Карпати, бойки, гуцули, лемки, колиска, колиска-ліжечко, ліжечко, пристрої, вироби, засоби, способи.

Надійшла 15.02.2023

Список використаних джерел

 • 1. Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини. Словацький національний музей. Музей укра­їнської культури у Свиднику. Свидник, 2016. 351 с.
 • 2. Сивак В., Сополига М. Інтер’єр житла. Традиційні меблі. Лемківщина. Історико-етнографічні дослід­жен­ня: у 2-х Т. 1. Матеріальна культура. Львів, 1999. С. 278—293.
 • 3. Бескид Ю. Матеріяльна культура Лемківщини. Торонто; Канада, 1972. 166 с.
 • 4. Бойченко В. Короткі етнографічні відомості про с. Полиці Камінь-Каширського району Волинської області кінця ХІХ — початку ХХ століття. Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Рівне: Перспектива, 2003. Вип. ІV. С. 64—98.
 • 5. Свирида Р.О. Обладнання традиційного житла Правобережного Полісся. НТЕ. Травень-червень. № 3. 1979. С. 56—63.
 • 6. Косміна Т. Сільське житло Поділля кінець ХІХ—ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1980. 200 с.
 • 7. Чехович С. Обладнання житла на західних областях УРСР. НТЕ. 2016. № 3. С. 75—84.
 • 8. Кайндль Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000. 208 с.
 • 9. Шухевич В. Гуцульщина: в 5-ти частинах. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. 1217 с.
 • 10. Будзан А. Народні художні промисли Бойківщини. Збірник наукових праць. Київ, 1979. С. 120—123.
 • 11. Кіщук Т. Інтер’єр. Народна архітектура Українських Карпат. Київ, 1987. С. 110—126.
 • 12. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ—ХХ ст. Львів, 2002. 479 с.
 • 13. Колтатів С. Культура вільховечан. Предмети хатньої обстановки в с. Вільховець над Дністром. Літопис Борщівщини: історико-краєзнавчий збірник. Борщів, 1994. Вип. V. С. 45—54.
 • 14. Moszyński K. Kultura ludowa słowian. Kraków, 1929. Cz. I: Kultura materjalna. 710 s.
 • 15. Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів, 2017. 851 с.
 • 16. Гошко Ю. Населення Українських Карпат ХV—ХVІІІ ст. Заселення. Міграції. Побут. Київ: Наукова думка, 1976. 204 с.
 • 17. Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір. Ч. 8. Рік VІ. С. 15—71.
 • 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 402. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Сколівському, Турківському р-нах Львівської обл. та Воловецькому, Міжгірському р-нах Закарпатської обл. в 1994 р. 73 арк.
 • 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 2. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Перечинському р-ні Закарпатської обл. в 1991 р. 65 арк.
 • 20. Коцан В. Спогади і відомості з верховинського села Буковець Воловецького р-ну Закарпатської області: рукопис, записаний і упорядкований у 1960—1968 рр. М.І. Парлагом. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 5. Матеріали І Етнографічних читань «Збереження та популяризація культурної спадщини». Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші. 2018. С. 237—277.
 • 21. Falkowski J. Na pograniczu Łemkowsko-bojkowskiem. B. Pasznycki. Lwów, 1935. S. 68—69.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському, Турківському р-нах Львівської обл. та Великоберезнянському р-ні Закарпатської обл. в 1991 р. 92 арк.
 • 23. Сивак В. Інтер’єр поліського житла. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 2003. Вип. 3. С. 125—167.
 • 24. Бойченко В. Відомості про с. Біловіж Рокитнівського р-ну Рівненської області (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Етнокультурна спадщина Полісся. Рівне: Перспектива. Вип. VI. 2005. С. 143—188.
 • 25. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. І: Інтер’єрі тканини (за матеріалами західних областей України. Львів, 2004. 578 с.
 • 26. Райнфус Р. Матеріали для вивчення матеріальної культури бойків. Львів, 2020. 79 с.
 • 27. Reinfuss R. Meblarstwo ludowe w Polsce. Wrocław, 1977. 424 s.
 • 28. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. Зош. 3. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р-ні Львівської обл. в 2002 р. 89 арк.
 • 29. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. Зош. 4. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Старосамбірському р-ні Львівської обл. в 2007 р. 71 арк.
 • 30. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 367. Зош. 3. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Городенківському, Тисменицькому та Тлумацькому р-нах Івано-Франківської обл., Заставнівському р-ні Чернівецької обл. в 1997 р., 87 арк.
 • 31. Федака П. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть. Ужгород, 2005. 351 с.
 • 32. Кожолянко Г. Етнографія Буковини: у 3 т. Т. 1. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 384 с.
 • 33. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 426. Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Житомирській та Київській обл. в 1996 р. 93 арк.
 • 34. Чугай Р. Художнє плетіння з лози, рогози й соломи на Яворівщині. Народні художні промисли України. Київ, 1979. 139 с.
 • 35. Добровольська Т. Інтер’єр народного житла Слобожанщини. НТЕ. № 2. 1994. С. 73—79.
 • 36. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 364. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Косівському та Верховинському р-нах Івано-Франківської обл. в 1990 р. 63 арк.
 • 37. Фальковскі Я. Село Волосате, Ліського повіту. Літопис Бойківщини. Самбір, 1935. Ч. 5. Рік V. С. 14—28.
 • 38. Моздир М. Народні меблі в Україні. Генезис. Еволюція форм. Народознавчі зошити. 2008. № 1—2. С. 160—183.
 • 39. Зубрицький М. Селянські будинки в Мшанци Старо­самбірського повіта. Матеріали до українсько-русь­кої етнології. Львів, 1909. Т. ХІ. С. 1—22.
 • 40. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 359. Зош. 1. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Закар­патській та Львівській обл. в 1986 р. 65 арк.
 • 41. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 332. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Івано-Франківській обл. в 1986 р. 82 арк.
 • 42. Зубрицький М. Село Кіндратів Турецького повіта. Житє і слово: вісник літератури, історії і фольклору. Львів, 1895. Т. 4. С. 216—230.
 • 43. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 902. Зош. 2. Польові етнографічні матеріали до теми «Інтер’єр народного житла», зібрані В.П. Сиваком у Турківському районі Львівської області у 2019 році. 51 арк.
 • 44. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 336 с.
 • 45. Логвин Г. Гравюри українських стародруків в ХVІ—ХVІІІ ст. Київ, 1990. 405 с.
 • 46. Győző S. Faművesség. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1986. 167 s.
 • 47. Pančuhova E. Prvky lúdovej kultúry slovákov z madaska v zbierkovom finds SNM-em v Martine. Zbornik Slovenského narodného múzea. 1998. RXCII. № 39: Etnografia. S. 107—111.
 • 48. Стойка Д. Дом и хозяйство румынского крестьянина. Бухарест: Меридиане, 1984. 149 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »