« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 114–122

УДК 39:639.2(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.114

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Надійшла 31.01.2017

РИБАЛЬСТВО НА ПОКУТТІ

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук, професор,

кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Професор Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Висвітлюється історія рибальства на Покутті, його місце в життєдіяльності покутян; розглядаються види та назви риб, їх походження; характеризуються основні групи рибальських снастей; викладаються різноманітні народні способи ловлі; даються відомості про рибалок; окреслені способи зберігання риби.

Ключові слова: Покуття, Коломийщина, Снятинщина, Городенківщина, Дністер, Прут, рибальство, рибальські снасті.

Список використаних джерел:

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 239.
 2. ЦДІА України у Львові. — Ф.134. — Оп. 2. — Спр.860. — Арк. 28 (зв)—29.
 3. Андрусяк С. Вікняни: з правіків до сьогодення / Степан Андрусяк, Дмитро Білий, Михайло Двояк та ін. — Львів : НВФ Українські технології, 2007. — 451 с. : 160 іл.
 4. Афанасьєв (Чужбинський) О.С. Нариси Дністра / О.С. Афанасьєв (Чужбинський). — Львів : Апріорі, 2015. — 476 с.
 5. Б. Р. Карпатсько-покутсько-бесарабська ріка Прут / Б.Р. // Коломия й Коломийщина. Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філадельфія, 1988. — С. 484—497.
 6. Бажанський М. Краса Снятинщини. Ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріальна і духовна культура їхніх жителів: Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1982. — 273 с.
 7. Бачинський М. Городенщина в світлі статистичних даних, зібраних на підставі передвоєнних польських і післявоєнних совєтських джерел / М.Бачинський // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978.
 8. Бучко Д. Криниця пам’яті народної / Дмитро Бучко // Ямгорів. — 1993. — Ч. 5—6.
 9. Возний І.П. Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Cереднього Дністра в Х—ХІV ст. / І.П. Возний. — Київ ; Чернівці : Золоті литаври, 2009. — Ч. 2. Матеріали. Духовна культура та соціально-історичний розвиток.
 10. Войнаровський В. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи в I—XIIIст. (археоло­гічне відображення та інтерпретація) / Віктор Войнаровський. — Львів, 2014. — 438с.
 11. Городниця // Городенщина. Історично-мемуарний збір­ник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978.
 12. Жерела до історії України-Руси. — Львів, 1895. — Т. I.
 13. Жорський Е. Річкове рибне господарство Дністра / Е. Жорський. — Нью-Йорк, 1956.
 14. І. Л. Село Кийданці / І. Л. // Коломия і Коломийщина. Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філадельфія, 1988.
 15. Ікалюк Б. Річки і річечки Городенківщини / Божена Ікалюк // Ямгорів. — 2014. — Ч. 24—25. — С. 118—126.
 16. Історія села Ясенів Пільний. З розповідей жителів села та архівних матеріалів. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010.
 17. Купчинський Б. Історія Тишківців (в датах, подіях і фактах) : у 2 т. / Богдан Купчинський. — Коломия : Вік, 1994. — 253 с.
 18. Мамчак М. Княже понад Черемошем. Історичний нарис / Мирослав Мамчак. — Снятин : Прут Принт, 2011. — 392 с.
 19. Мандибура М.Д. Допоміжні види занять / М.Д. Мандибура, Р.Й. Федина // Гуцульщина. Історико-етно­графічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987.
 20. МохорукД. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Снятин : Прут Принт, 2005. — 208 с.
 21. Пивоваров С.В. Середньовічне населення Верхнього Пруту та Середнього Дністра (ХІ — перша половина ХІІІ ст.) / С.В. Пивоваров. — Чернівці : Зелена Буковина, 2006. — С. 139—141.
 22. Романюк Я. Залуччя над Черемошем. Історико-публіцистична розповідь / Я. Романюк, Л. Романюк. — Київ : Веселка, 2004. — 262 с.
 23. Седов В.В. Восточные славяне в VІ—XІІІ вв. / В.В. Седов. — Москва : Наука, 1982. — 327 с.
 24. Сіреджук П. З хроніки заселення Галицької Гуцульщини / П. Сіреджук // Історія Гуцульщини.— Львів : Логос, 1999. — Т. 4. — С. 124—150.
 25. Смеречанський Р. Віків минулих твердь / Роман Смеречанський, Олександр Кагляк, Іван Миронюк та ін. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. — 200 с.
 26. ТимощукБ.О. Давньоруська Буковина (Х — перша половина ХІV ст.) / Б.О. Тимощук. — Київ : Наукова Думка, 1982. — 206 с.
 27. ТимчукМ. Грушка / Микола Тимчук // Альманах Ста­ниславівської землі. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 899—908.
 28. ХаритонВ. Покутяни: Літературно-документальний диптих : у 2-х частинах / Василь Харитон. — Снятин : Прут Принт, 2010. — 272 с.
 29. Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш. — Львів : ІН НАНУ, 2006. — 208 с.
 30. ЧабанД. Село над бистроплинною Рибницею / Дмитро Чабан. — Снятин : Над Прутом, 1994. — 48 с.
 31. Чернецов А.В. Земледелие и промыслы / А.В. Чернецов, А.В. Куза, Н.А. Кирьянова // Древняя Русь. Город, замок, село. — Москва : Наука, 1985.
 32. Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області: істо­рико-етимологічний словник / Василь Олександрович Яцій. — Київ : Наукова думка, 2015. — 389 с.
 33. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Doli­nami Prutu, Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy Sołot­wińskiej i Łomnicy / Jan Falkowski. — Lwów, 1937. — 170 s. : [54] il.
 34. Gloger Z. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce : w 2 t. / Zygmunt Gloger. — Warszawa, 1907. — T. I. — 384 s.
 35. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Kraków, 1882. — T. I. —360 s.
 36. Moszyńsky K. Kultura ludowa słowian / Kazimierz Mo­szyń­ski. — T. 1. Kultura materialna. — Kraków, 1929. — 745 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »