« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 99–113

УДК 39:628.8 (477.8) “XIX-XX”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.099

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Надійшла 10.01.2017

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА ПОКУТТЯ (ХІХ — перша половина ХХ ст.)

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук,

докторант Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядаються особливості системи опалення традиційного житла на теренах Покуття. Проаналізовані динаміка процесу ліквідації курного та часові параметри проникнення у сільське житло напівкурного і «чистого» опалення. Окрема увага зосереджена на конструктивних особливостях печі: техніці й технології спорудження, будівельних матеріалах, параметрах окремих елементів тощо.

Ключові слова: Покуття, житло, піч, курне опалення, напівкурне опалення, опалення по-чистому.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 279. — 140 арк.
 2. Архів Львівського музею народної архітектури та побуту (далі — Архів ЛМНАП). — ЗВ-17. — 41 арк.
 3. 3. Архів ЛМНАП. — ЗВ-11. — 45 арк.
 4. Андрієвська Т.С. Традиційне народне житло в с. Космач / Тамара Андрієвська // Наукові записки. Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Львів, 1998. — Вип. І. — С. 37 — 42.
 5. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд-во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 6. Боренько Н. Атрибуція керамічних виробів — важливий чинник науково-дослідницької роботи (на прикладі фондових груп «гончарство» та «художні промисли» Музею народної архітектури та побуту у Львові / Боренько Надія // Проблеми збереження, відтворення та популяризації історико-культурної спадщини в контексті діяльності музеїв просто неба : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції. Науковий збірник. — Львів : Апріорі, 2013. — Вип. 1. — С. 23—34.
 7. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 39—218.
 8. Головацький Я. Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л. / Яків Головацький // Подорожі в Українські Карпати. — Львів  : Каменяр, 1993. — С. 22—101.
 9. Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ : Типографія А.В. Орлова, 1916. — Вып. ІІІ. — С. 989—1279. + ІІІ—ІV [предисловие].
 10. Колупаєва А. Українські кахлі ХІХ — початку ХХ ст. Історія, типологія, іконографія, ансамблевість / Агнія Колупаєва. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 383 с.
 11. Королюк О.А. Давньоруські житла Новгород-Сіверського дитинця / О.А. Королюк // Археологія.  — 1988. — Т. 61.
 12. Косміна Т.В. Сільське житло Поділля (кінець ХІХ—ХХ ст.): історико-етнографічне дослідження / Т.В. Кос­міна. — Київ : Наукова думка, 1980. — 190 с.
 13. Матійчук М. Етнографічні матеріали про традиційні печі та інші ділянки народної культури гуцулів Косівського і Верховинського районів Івано-Франківської області / Михайло Матійчук // Джерела до української етнології. Матеріали польових досліджень. — Київ : Задруга, 2011. — Вип. 1. — С. 33—67.
 14. Мовна У. Традиційні житло, господарські та промислові будівлі українців Галичини у світлі львівської преси / Уляна Мовна // Народознавчі зошити. — 1999.  — № 3. — С. 402—405.
 15. Могитич І.Р. Житло / І.Р. Могитич // Гошко Ю.Г., Кіщук Т.П., Могитич І.Р., Федака П.М. Народна архітектура Українських Карпат ХV—ХХ ст. / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. Львів. відділення. — Київ  : Наукова думка, 1987. — С. 69—82.
 16. Радович Р. Особливості опалювальної системи житла північно-західної частини Галичини та південного заходу Волині (друга половина ХІХ — поч. XX ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 224—231.
 17. Радович Р. Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько-поліські паралелі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2012. — № 2. — С. 201—217.
 18. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 270—291.
 19. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2. — С. 212—230.
 20. Радович Р. Сільське житло кінця ХІХ — початку ХХ ст. на півдні Поділля (за матеріалами Борщівського р-ну) / Роман Радович // Літопис Борщівщини: Історико-краєзнавчий збірник. — Борщів : Джерело, 1996. — Вип. VІІІ. — С. 58—66.
 21. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі / Роман Радович  // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1. — С. 78—87.
 22. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово-госпо­дарський комплекс) / Роман Радович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 23. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 24. РусовМ.А. Поселенія и постройки крестьянъ Полтавской губерніи / М.А.Русов // Труды Харьковскаго предварительнаго комитета по устройству ХІІ археологическаго съезда. — Харьковъ : Печатное дЪло, 1902. — Т. ІІ. — Ч. І—ІІ. — 120 с.
 25. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Русов. — Чернигов : Типографія Губернского Земства, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 26. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество (по материалам Украинской ССР) / В.П. Самойлович. — Киев : Будивельник, 1977. — 232 с. : ил.
 27. Сергєєва М. Формування інтер’єру середньовічного житла / Марина Сєргєєва // Українці: історико-етнографічна монографія : у 2-х кн. — Опішне : Українське народознавство, 1999. — Кн. 2. — С. 65—74.
 28. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247.
 29. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів : Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. — 425 с.
 30. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх конструктивні особливості, звичаї та повір’я) / Роман Сілецький // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2. Овруччина. 1995. — С. 125—140.
 31. Филипчук М. Слов’янські поселення VІІІ—Х ст. в українському Прикарпатті / Михайло Филипчук. — Львів : Астролябія, 2012. — 312 с. + 8 к.
 32. Фундуклей И. Статистическое описаніе Киевской губерніи / Иван Фундуклей. — Санкт-Петербург : Въ типографіи министерства внутреннихъ делъ, 1852. — Ч. І. — 549 с.
 33. Чубинский П.П. Малороссы Юго-Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо-статис­тической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго-Западного отдела. — Санкт-Петербург, 1877. — Т. 7. — Вып. 2. — С. 339—606.
 34. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 2 / Володимир Шухевич. — Верховина : [Б. в.], 1997. — Т. 1. — С. 25—348. — (репринт. вид. 1899 р.).
 35. Якимович А. Традиційне народне житло Покуття кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Анна Якимович // Наукові записки: Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Львів, 1998. — Вип. І. — С. 58—63.
 36. Encyklopedyja rolnictwa. — Warszawa, 1874. — Т. ІІ.
 37. Fаlkiewicz K. Monografia powiatu Grоdzieckiego / K. Fаlkiewicz. — Grodek, 1896. — 140 s.
 38. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Dolinami Prutu, Bystrycy Nadworniańskiej, Bystrycy Sołjtwińskiej i Łomnicy / Jan Falkowski. — Lwów, 1937. — 170 s // Pracy etnograficzny. Wydawnictwo Towarzystwa ludoznawczego we Lwowie / pod red. A. Fiszera. — № 3.
 39. Falkowski J. Pólnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwów, 1938. — 107 s. : il. — (Pracy etnograficzny. Wydawnictwo Towarzystwa ludoznawczego we Lwowie / pod red. A. Fiszera. — № 4).
 40. FischerA. Rusini: Zarys etnografii Rusi / Adam Fischer. — Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wyd-wo zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1928. — 192 s., 3 tabl. : 33 il.
 41. Kolberg O. Pokucie: Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Kraków : W drukarni uniwersytetu jagellońskiego, 1882. — Т. 1. — 360 s. : il.
 42. Mroczko Fr. X. Śnatyńszczyzna / Fr. Xawery Mroczko. — Lwów : Z drukarni Władysława Łozińskiego, 1897. — Cz. 1. — 83 s.
 43. Strzetelska-Grynbergowa Z. Staromiejskie: ziemia i ludność / Z. Strzetelska-Grynbergowa. — Lwów, 1899. — 676 s. : il.
 44. Wajgel L. Rys miasta Kołomyi / L. Wajgel. — Kołomyja : Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »