« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 99–113

УДК 39:628.8 (477.8) “XIX-XX”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.099

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Надійшла 10.01.2017

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА ПОКУТТЯ (ХІХ — перша половина ХХ ст.)

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук,

докторант Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядаються особливості системи опалення традиційного житла на теренах Покуття. Проаналізовані динаміка процесу ліквідації курного та часові параметри проникнення у сільське житло напівкурного і «чистого» опалення. Окрема увага зосереджена на конструктивних особливостях печі: техніці й технології спорудження, будівельних матеріалах, параметрах окремих елементів тощо.

Ключові слова: Покуття, житло, піч, курне опалення, напівкурне опалення, опалення по-чистому.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 279. — 140 арк.
 2. Архів Львівського музею народної архітектури та побуту (далі — Архів ЛМНАП). — ЗВ-17. — 41 арк.
 3. 3. Архів ЛМНАП. — ЗВ-11. — 45 арк.
 4. Андрієвська Т.С. Традиційне народне житло в с. Космач / Тамара Андрієвська // Наукові записки. Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Львів, 1998. — Вип. І. — С. 37 — 42.
 5. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд-во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 6. Боренько Н. Атрибуція керамічних виробів — важливий чинник науково-дослідницької роботи (на прикладі фондових груп «гончарство» та «художні промисли» Музею народної архітектури та побуту у Львові / Боренько Надія // Проблеми збереження, відтворення та популяризації історико-культурної спадщини в контексті діяльності музеїв просто неба : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції. Науковий збірник. — Львів : Апріорі, 2013. — Вип. 1. — С. 23—34.
 7. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 39—218.
 8. Головацький Я. Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до приятеля у Л. / Яків Головацький // Подорожі в Українські Карпати. — Львів  : Каменяр, 1993. — С. 22—101.
 9. Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеленинъ. — Петроградъ : Типографія А.В. Орлова, 1916. — Вып. ІІІ. — С. 989—1279. + ІІІ—ІV [предисловие].
 10. Колупаєва А. Українські кахлі ХІХ — початку ХХ ст. Історія, типологія, іконографія, ансамблевість / Агнія Колупаєва. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 383 с.
 11. Королюк О.А. Давньоруські житла Новгород-Сіверського дитинця / О.А. Королюк // Археологія.  — 1988. — Т. 61.
 12. Косміна Т.В. Сільське житло Поділля (кінець ХІХ—ХХ ст.): історико-етнографічне дослідження / Т.В. Кос­міна. — Київ : Наукова думка, 1980. — 190 с.
 13. Матійчук М. Етнографічні матеріали про традиційні печі та інші ділянки народної культури гуцулів Косівського і Верховинського районів Івано-Франківської області / Михайло Матійчук // Джерела до української етнології. Матеріали польових досліджень. — Київ : Задруга, 2011. — Вип. 1. — С. 33—67.
 14. Мовна У. Традиційні житло, господарські та промислові будівлі українців Галичини у світлі львівської преси / Уляна Мовна // Народознавчі зошити. — 1999.  — № 3. — С. 402—405.
 15. Могитич І.Р. Житло / І.Р. Могитич // Гошко Ю.Г., Кіщук Т.П., Могитич І.Р., Федака П.М. Народна архітектура Українських Карпат ХV—ХХ ст. / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. Львів. відділення. — Київ  : Наукова думка, 1987. — С. 69—82.
 16. Радович Р. Особливості опалювальної системи житла північно-західної частини Галичини та південного заходу Волині (друга половина ХІХ — поч. XX ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 224—231.
 17. Радович Р. Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько-поліські паралелі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2012. — № 2. — С. 201—217.
 18. Радович Р. Поліська піч: специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2. — С. 270—291.
 19. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2. — С. 212—230.
 20. Радович Р. Сільське житло кінця ХІХ — початку ХХ ст. на півдні Поділля (за матеріалами Борщівського р-ну) / Роман Радович // Літопис Борщівщини: Історико-краєзнавчий збірник. — Борщів : Джерело, 1996. — Вип. VІІІ. — С. 58—66.
 21. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі / Роман Радович  // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1. — С. 78—87.
 22. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово-госпо­дарський комплекс) / Роман Радович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 23. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 24. РусовМ.А. Поселенія и постройки крестьянъ Полтавской губерніи / М.А.Русов // Труды Харьковскаго предварительнаго комитета по устройству ХІІ археологическаго съезда. — Харьковъ : Печатное дЪло, 1902. — Т. ІІ. — Ч. І—ІІ. — 120 с.
 25. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Русов. — Чернигов : Типографія Губернского Земства, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 26. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество (по материалам Украинской ССР) / В.П. Самойлович. — Киев : Будивельник, 1977. — 232 с. : ил.
 27. Сергєєва М. Формування інтер’єру середньовічного житла / Марина Сєргєєва // Українці: історико-етнографічна монографія : у 2-х кн. — Опішне : Українське народознавство, 1999. — Кн. 2. — С. 65—74.
 28. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247.
 29. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів : Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. — 425 с.
 30. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків (типи опалювальних пристроїв, їх конструктивні особливості, звичаї та повір’я) / Роман Сілецький // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Вип. 2. Овруччина. 1995. — С. 125—140.
 31. Филипчук М. Слов’янські поселення VІІІ—Х ст. в українському Прикарпатті / Михайло Филипчук. — Львів : Астролябія, 2012. — 312 с. + 8 к.
 32. Фундуклей И. Статистическое описаніе Киевской губерніи / Иван Фундуклей. — Санкт-Петербург : Въ типографіи министерства внутреннихъ делъ, 1852. — Ч. І. — 549 с.
 33. Чубинский П.П. Малороссы Юго-Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо-статис­тической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго-Западного отдела. — Санкт-Петербург, 1877. — Т. 7. — Вып. 2. — С. 339—606.
 34. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 2 / Володимир Шухевич. — Верховина : [Б. в.], 1997. — Т. 1. — С. 25—348. — (репринт. вид. 1899 р.).
 35. Якимович А. Традиційне народне житло Покуття кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Анна Якимович // Наукові записки: Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Львів, 1998. — Вип. І. — С. 58—63.
 36. Encyklopedyja rolnictwa. — Warszawa, 1874. — Т. ІІ.
 37. Fаlkiewicz K. Monografia powiatu Grоdzieckiego / K. Fаlkiewicz. — Grodek, 1896. — 140 s.
 38. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Dolinami Prutu, Bystrycy Nadworniańskiej, Bystrycy Sołjtwińskiej i Łomnicy / Jan Falkowski. — Lwów, 1937. — 170 s // Pracy etnograficzny. Wydawnictwo Towarzystwa ludoznawczego we Lwowie / pod red. A. Fiszera. — № 3.
 39. Falkowski J. Pólnocno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwów, 1938. — 107 s. : il. — (Pracy etnograficzny. Wydawnictwo Towarzystwa ludoznawczego we Lwowie / pod red. A. Fiszera. — № 4).
 40. FischerA. Rusini: Zarys etnografii Rusi / Adam Fischer. — Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wyd-wo zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1928. — 192 s., 3 tabl. : 33 il.
 41. Kolberg O. Pokucie: Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Kraków : W drukarni uniwersytetu jagellońskiego, 1882. — Т. 1. — 360 s. : il.
 42. Mroczko Fr. X. Śnatyńszczyzna / Fr. Xawery Mroczko. — Lwów : Z drukarni Władysława Łozińskiego, 1897. — Cz. 1. — 83 s.
 43. Strzetelska-Grynbergowa Z. Staromiejskie: ziemia i ludność / Z. Strzetelska-Grynbergowa. — Lwów, 1899. — 676 s. : il.
 44. Wajgel L. Rys miasta Kołomyi / L. Wajgel. — Kołomyja : Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »