« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 160–170

УДК 745.56/392.8(477)

УДК 392.51(477.86)+745.56(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.160

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.160

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Надійшла 16.01.2017

«КОЛАЧ» У ВЕСІЛЬНОМУ ОБРЯДІ ПОКУТЯН КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПЛАСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ, СИМВОЛІКА, ФУНКЦІЇ

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

завідувач відділу народного мистецтва

Інституту народознавства НАН України.

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Висвітлюються особливості пластичного оформлення «колача» покутян; з’ясовується його символіка та функції у весільному обряді; простежуються трансформації форми та змістового наповнення цього обрядового хліба протягом ХІХ — початку ХХІ ст. у зв’язку зі змінами світогляду та соціально-економічними умовами буття.

Ключові слова: обрядовий хліб, «колач», форма, функція, символіка.

Список використаних джерел:

 1. Белова О. Круг / О. Белова // Славянские древности. Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / ред. Н. Толстой. — Москва, 2004. — Т. 3. — 698 c.
 2. Букатчук Н. Весільні пісні, звичаї та обряди в селі Кобаках на Косівщині / Н. Букатчук // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. Збірник наукових праць. — Київ, 2002. — С. 218—220.
 3. Волошинський І. Весілє в Делешеві, Городенського повіту / І. Волошинський // Матеріяли до українсько-руської етнольогії. — Львів, 1919. — Т. ХІХ—ХХ. — С. 2—34.
 4. Гаврищук А.П. Подільське весілля на Дністрі (20-ті роки ХХ ст.) / А.П. Гаврищук // Подільська старовина. Збірник наукових праць / відп. ред. В.А. Косаківський.  — Вінниця, 1993. — С. 377—389.
 5. Главацька Л. Весільна обрядовість Східної Бойківщини 30—60-х років ХХ століття / Л. Главацька // Джерела до української етнології: матеріали польових досліджень / відп. ред. П.М. Федака. — Київ, 2011.  — Вип. 1. — С. 119—130.
 6. Голубовичева О. Весілє в селі Ілинцях, Снятинського повіту / О. Голубовичева // Матеріяли до українсько-руської етнольогії. — Львів, 1919. — Т. ХIX—XX.  — С. 177—193.
 7. Гушул М.В. Покутське весілля. 1968 / М.В. Гушул // Весілля : у 2-х кн. — Київ, 1970. — Кн. 2.  — С. 426–463.
 8. Жаткович Ю. Весілля / Ю. Жаткович // Карпатика. Етнічні та історичні традиції населення Українських Карпат кінця XVIII—XX ст. — Ужгород, 1999. — С. 186—194.
 9. Іванков Б.. Весільний обряд у селі Дністровому / Борис Іванков, Надія Охрименко // Літопис Борщівщини. — 1994. — Вип. 6. — С. 70—72.
 10. Казиміръ Е.П. Изъ свадебныхъ и родинныхъ обы­чаевъ Хотинскаго уезда Бессарабской губерніи / Е.П. Казиміръ // Этнографическое обозреніе. — 1907. — Кн. LXXII—LXXIII. — С. 200—208.
 11. Керлот Х. Словарь символов / Х. Керлот. — Москва, 1994. — 598 с.
 12. Коваль-ФучилоІ. Сучасний стан побутування ве­сільного обряду на Закарпатті / І. Коваль-Фучило  // Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етногра­фічні читання». — Одеса, 2010. — С. 143—151.
 13. Кожолянко Г. Характерні риси буковинського весілля кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (на прикладі Хотинщини та Заставнівщини) / Г. Кожолянко // Весільна обрядовість у часі і просторі. Матеріали міжна­­родної наукової конференції «Одеські етно­гра­фічні читання». — Одеса, 2010. — С. 163—183
 14. Козарищукъ М. Изъ Буковинскихъ Карпатскихъ горъ. Обзорины, заводины, свадьба, пропой, смены / М. Козарищукъ // Наука. — Вена, 1899. — С. 356—661.
 15. Костомаров М. Слов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / Микола Костомаров. — Київ, 1994. — 384 с.
 16. КубійовичГ. Благослови, мати, під віночок стати / Ганна Кубійович. — Городенка, 2014. — 56 с.
 17. Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття. Передвесільний етап (за матеріалами експедицій та рукописних джерел) / Таїса Леньо // Весільна обря­довість у часі і просторі. Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2010. — С. 203—216.
 18. Митрак А. Свадебный обрядъ въ Угорской Руси / А. Митрак // Живая Старина. — 1891. — Вып. IІІ. — С. 137—156.
 19. Нагірняк І. Гуцульське весілля в Буковинських Карпатах / І. Нагірняк // Історія Гуцульщини / за ред. М. Домашевського. — Чикаго ; Львів, 1995. — Т. 1. — С. 168—197. — (Вид. 2-ге, доп.).
 20. Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині / М. Паньків. — Івано- Франківськ, 2000. — 108 с.
 21. Равлюк В. Весілля в селі Орельці Снятинського повіту на Станіславівщині / В. Равлюк // Весілля : у 2-х кн. — Київ, 1970. — Кн. 2. — С. 183—214.
 22. СимоненкоИ.Ф. Свадебные обряды в Закарпатской области / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1964. — № 4. — С. 125—141.
 23. Чубинскій П. Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, снаряженной Им­пе­раторскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдѣлъ / П. Чубинскій — Санкт-Петер­бургъ, 1872. — Т. ІІІ: Народный дневникъ. — 486 с.
 24. Яківчук А.Ф. Весілля в селах Горошівці і Чорний Потік Заставнівського району Чернівецької області / А.Ф. Яківчук // Весілля : у 2-х кн. — Київ, 1970.  — Кн. 2. — С. 294—332.
 25. Ярошинська Є. Весільні обичаї буковинсько-руського народу в наддністрянських околицях / Є. Ярошинська // Весілля : у 2-х кн. — Київ, 1970. — Кн. 2.  — С. 215—231.
 26. Fischer A. Rusini. Zarys etnografji Rusi / Adam Fis­cher.  — Lwόw ; Warszawa ; Krakόw, 1928. — 192 s.
 27. Kolberg O. Dzieła wszystkie / O. Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1962. — T. 29: Pokucie. — Cz. I. — 358 s.
 28. Kolberg O. Lud. Jego zwyczaje, sposob źycia, mowa, podania, przysłowia, obrzedy, gusła, zabawy, piesńi, mu­zyka i tańce / O. Kolberg. — Krakόw, 1880. — 212 s.
 29. Kolberg O. Dzieła wszystkie / O. Kolberg. — Wrocław  ; Poznań, 1964. — T. 44: Gory i Podgorge. — Cz. I. — 236 s.
 30. Mroczko К. Śniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii krajo­wej / К. Mroczko. — Lwόw, 1897. — Cz. I. — 83 s.
 31. Popowski B. Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego w Zalewańszczyźnie / B. Popowski // Zbior wiadomości do antropologii krajowej. — Krakόw, 1882. — T. VI. — DziałIII. — S. 30—158.
 32. Schneider J. Z kraju Hucułow / J. Schneider // Lud. — 1899. — Т. V. — S. 336—345.
 33. Wajgiel L. Rys miasta Kolomyi / Leopold Wajgiel. — Kolomya, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »