« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 604–614

УДК 39:638.1­051

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.604

ТРАДИЦІЙНЕ ВЕСІЛЛЯ УКРАЇНЦІВ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: ОБРЯДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ВОСКОВОЇ СВІЧКИ

Мовна Уляна Василівна, кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник

відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Здійснене спеціальне дослідження обрядової функціональності воскової свічки у весільному обрядовому комплексі українців Середньої Наддніпрянщини. Виявлене її поліфункціональне семантичне навантаження як символу людського буття, ритуального еквівалента самої людини, каталізатора еротичної енергії, знаку універсальної ідеї достатку, прокреації, магічного захисту та очищення, кодове призначення медіатора між Чоловічим та Жіночим, засобу санкціонування шлюбного договору та об’єднання молодих у спільне родинне вогнище.

Ключові слова: воскова свічка, весілля, обрядовість, семантика, Середня Наддніпрянщина, українці.

Надійшла 11.04..2017

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України (Далі: ІН НАН України). — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 577.
 2. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 593.
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 600.
 4. Афанасьев А. О значении рода и рожаниц / А. Афанасьев // Архив историко­юридических сведений, отно­сящихся до России. — Москва, 1855. — Кн. 2 (1 пол.). — С. 125—142.
 5. Барамба І. Польові дослідження народної пісенності затопленого села Вереміївки / І. Барамба // Міфологія і фольклор. — Львів, 2014. — № 3/4. — С. 103—113.
 6. Барбарин Л.Н. «Свадьба в селе Подсереднее Белгородской области» / Л.Н. Барбарин // Живая Старина. — Москва, 1995. — № 3. — С. 36—40.
 7. Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: этно­лингвистические исследования / Е.Л. Березович. — Москва, 2007. — 600 с.
 8. Богуславский Ф. Село Юриновка (Новгородсеверского уезда Черниговской губернии) в историческом и этнографическом отношениях / Ф. Богуславський. — Б. м., 1855. — 46 с.
 9. Босик З. Весілля в с. Пінчуки Васильківського району Київської області / З. Босик. — Київ, 2003. — 104 с.
 10. Босик З.О. Родинна обрядовість: трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини / З.О. Босик. — Київ, 2010. — 344 с.
 11. Брижко М. Весілє в містечку Дубовій Уманського повіта в Київщині / М. Брижко // Матеріали до української етнології. — Львів, 1919. — Т. 19/20. — С. 51—74.
 12. В. М. Свадебные песни в Лубенском уезде Полтавской губернии / В. М. // Киевская Старина. — Киев, 1890. — Т. 30. — № 8. — С. 153—184.
 13. Весілля в селі Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії (Зап. П. Чубинський) // Весілля : у 2-­х кн. — Київ, 1970. — Кн 1. — С. 81—146.
 14. Вовк Хв. Шлюбний ритуал та обряди на Україні / Хв. Вовк // Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. — Київ, 1995. — С. 219—323.
 15. Говірки Південної Київщини: зб. діалектних текстів / упоряд. Г. Мартинова. — Черкаси, 2008. — 370 с.
 16. Дей О. Весілля, записане 1845 р. батьком І. Нечуя­Левицького. Описание свадьбы и свадебных обрядов украинских малороссиян (в Богуславщине) (сост. св. с. Стеблева С. Левицким, 1845) / О. Дей // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1972. — № 2. — С. 86—99.
 17. Зубер С. Весільний обряд Правобережної Переяславщини (30­ті — поч. 70­тих рр. XX ст.) / С. Зубер // Pereyaslavica: наук. записки Національного історико­етнографічного заповідника «Переяслав». — Переяслав­Хмельницький, 2009. — Вип. 3. — С. 135—145.
 18. Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию / А. Киркор // Этнографический сборник РГО. — Санкт-Петербург, 1858. — Вып. 3. — С. 115—276.
 19. Костомаров Н.И. Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества / Н.И. Кос­томаров // Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. — СПб., 1905. — Т 21. — Кн. 8. — С. 933—1081.
 20. Костюк Н. Особливості весільного обряду та фольклору села Помоклі, Переяславщина (кін. XIX ст.) / Н. Кос­тюк // Pereyaslavica: наук. записки Національного історико­етнографічного заповідника «Переяслав». — Переяслав­Хмельницький, 2009. — Вип.  — С. 169—175.
 21. Кримський А. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / А. Кримський. — Черкаси, 2009. — 438 с.
 22. Лисенко І. Весілля у селі Золотоношка Драбівського району на Черкащині / І. Лисенко // Українська родина. Родинний і громадський побут / упоряд. Л. Орел. — Київ, 2000. — С. 159—176.
 23. Литвинова-­Бартош П. Весільні обряди і звичаї в с. Земляниці Глухівського повіту у Чернігівщині / П. Литвинова­Бартош // Матеріали до українсько­руської етнології. — Львів, 1900. — Т. 3. — С. 70—173.
 24. Логинов К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты / К. Логинов. — Москва ; Петрозаводск, 2010. — 424 с.
 25. Малинка А. Малорусское «весильле». 3/5. Обряды и песни Полтавской, Киевской и Харьковской губерний / А. Малинка // Этнографическое обозрение. — Москва, 1898. — Т. 38. — № 4. — С. 93—112.
 26. Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н.А. Маркевич // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. — Київ, 1991. — С. 52—169.
 27. Мовна У. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь­Шевченківського і Канівського районів Черкаської області / У. Мовна. — Львів, 2011. — 84 с.
 28. Мовна У. Традиційне бджільництво українців: словник етнографічних термінів / У. Мовна. — Львів, 2015. — 360 с.
 29. Народні пісні Полтавщини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вст. стаття Л.О. Єфремової. — Київ, 2016. — 720 с.
 30. НечуйЛевицький І. Старосвітські батюшки та матушки: повість­хроніка / І. Нечуй­-Левицький. — Київ, 1985. — 355 с.
 31. Никитина А.В. Свеча в обрядах перехода / А.В. Никитина. — Санкт­Петербург, 2008. — 88 с.
 32. Нудьга Г. «De Russorum, Moscovitarum et Tartaro­rum»… / Г. Нудьга // Жовтень. — Львів, 1976. — № 10. — С. 14—152.
 33. Ошуркевич О. До джерел: народознавчі статті, розвідки, тексти / О. Ошуркевич. — Луцьк, 2008. — 352 с.
 34. Райкова О. Весілля Корсунщини / О. Райкова, Л. Іва­ненко // Корсунський часопис. — Корсунь-­Шев­ченківський, 2006. — Чис. 15. — С. 71—86.
 35. Регіонально­жанрова антологія українського музичного фольклору / упоряд. Іваницького. — Київ, 2016. — Т. 1: Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини. — 364 с.
 36. Русский народ / сост. М. Забылин. — Москва, 2004. — Кн. 1: Праздники, обычаи и обряды на Руси.
 37. Стадник О. Калинові передзвони / О. Стадник. — Черкаси, 2007. — 246 с.
 38. Сумцов Н. О свадебных обрядах, преимущественно русских / Н. Сумцов. — Харьков, 1881. — 206 с.
 39. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества / Н.И. Тол­стой. — Москва, 2003. — 624 с.
 40. Українські народні пісні в записах О. Потебні. — Київ, 1988. — 311 с.
 41. Чубинский П. Труды этнографическо­статистической экспедиции в Западно­Русский край. Юго­Западный отдел. Материалы и исследования / П. Чубинский. — Санкт­Петербург, 1877. — Т. 4: Обряды, родины, крестины, свадьба, похороны. — 1209 с.
 42. Щербань О. Весільний етап опішнянського весілля XIX — початку XX століть / О. Щербань, А. Щербань // Берегиня. — Київ, 2011. — № 1. — С. 25—42.
 43. Щербань О. Весільний обряд села Велика Павлівка (Полтавщина, Україна) / О. Щербань, Г. Яреха // Берегиня. — Київ, 2008. — № 3. — С. 31—68.
 44. Щербань О. Весільний обряд у с. Великі Будища (Полтавщина, Україна) / О. Щербань // Берегиня. — Київ, 2009. — № 2. — С. 5—34.
 45. Щербань О. Весільний обряд села Тарасівка 1950—1960­х років (Полтавщина, Україна) / О. Щербань // Берегиня. — Київ, 2009. — № 4. — С. 5—26.
 46. Dworakowski S. Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko­-Ma­zowieckim / S. Dworakowski. — Warszawa, 1935. — 191 s.
 47. Gaj­-Piotrowski W. Kultura spoleczna ludu z okolic Rozwa­dowa / W. Gaj­-Piotrowski. — Wrocіaw, 1967. — 352 s.
 48. Kolberg O. Tarnуw­ Rzeszуw / O. Kolberg // Materyaly antropologiczno­archeologiczne i etnograficzne. — Krakуw, 1910. — Т. 11. — S. 116—323.
 49. Nowosielski A. Lud ukraiсski / A. Nowosielski. — Wilno, 1857. — T. 1. — 380 s.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »