« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 615–631

УДК 39(=161.2):728.012(477.41/.42)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.615

ФОРМУВАННЯ ДВОХАТНІХ СПОРУД ТА УСКЛАДНЕНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ПОЛІСЬКОГО ЖИТЛА

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Анотація. У запропонованій розвідці розглядаються процеси розвитку планування поліського житла. Основна увага зосереджена на формуванні осель із двома житловими приміщеннями та з ускладненим плануванням, яке відбувалось внаслідок прибудови додаткових камер чи поділу вже існуючих тощо. Проведено просторову локалізацію окремих планувальних різновидів житлових споруд.

Ключові слова: Полісся, житло, хата, сіни, комора, стебка, колешня.

Надійшла 23.03.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Музею народної архітектури і побуту у Львові (далі — Архів МНАП у Львові). — 3В­32 (І с.). — 20 арк.
 2. Архів МНАП у Львові. — 3В­66. — 9 арк.
 3. Архів МНАП у Львові. — 3В­67. — 25 арк.
 4. Архів МНАП у Львові. — 3В­84. — 12 арк.
 5. Інститут рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ф. VІІІ. — № 187 (Лаз. 15).
 6. Інститут рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ш. ДА/п 206.
 7. Бараноўскі Яз. Санітарна­бытавы стан вескі Радзі­ла­ві­чы, Букачынскі сельсавет, Тураускі раен, Мазыр­ская акруга / Яз. Бараноўскі // Хроніка Убарцкага Палесся / аўтар­уклад. А.І. Атнагулаў ; навук. рэд. В.Л. Насевіч. — Мінск : Тэхналогія, 2001. — С. 270—281.
 8. Беларускае народнае жилле / Э.Р. Сабаленко, У.С. Гур­коу, У.М. Іваноу, Дз. Д. Супрун ; рэдактар член­карэспандэнт АН БССР В.К. Бандарчык ; Акадэмія навук БССР. Інстытут мастацтвазнауства, этнографіі і фальклору. — Мінск : Навука і тэхніка, 1973. — 127 с.
 9. ессараба И.В. Материалы для этнографии Сѣдлецкой губернии / И.В. Бессараба. — Санкпетербург, 1903. — 220 с.
 10. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 11. Бойченко В. Відомості про с. Біловіж Рокитнівського району Рівненської області (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / Валентина Бойченко // Етнокультурна спадщина Полісся. — Рівне : Перспектива, 2005. — Вип. VІ. — С. 143—188.
 12. Верговський С. Хатні храми Волині як втілення регіональних традицій хатнього будівництва / Сергій Верговський, Раїса Свирида, Марія Верговська // Історія і сучасність Волині. Жидичин — крізь віки: науковий збірник. — Луцьк, 2007. — Вип. 3. — С. 76—81.
 13. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 39—218.
 14. Грацианская Н.Н. Введение. Типология народного жилища в странах зарубежной Европы / Н.Н. Граци­анская, Н.М. Листова, С.А. Токарев // Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы / АН СССР. Ин­т этнографии им. Н.Н. Миклухо­Маклая. — Москва : Наука, 1968. — С. 3—11.
 15. Гурков В.С. Поселения / В.С. Гурков, Р.Ю. Гошко // Полесье. Материальная культура / АН УССР. Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского, Львов. отделение ; АН БССР. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. — Киев : Наукова думка, 1988. — С. 279—333 : ил.
 16. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А.Г. Данилюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. — 147 с. : іл.
 17. Данилюк А. Особливості розвитку традиційного житла Волинського Полісся / Архип Данилюк // НТЕ. — 1977. — № 1. — С. 50—56.
 18. Данилюк А. Давнє народне житло на території Шацького національного парку / Архип Данилюк // НТЕ. — 1994. — № 2—3. — С. 70—73.
 19. Данилюк А.Г. Наша хата (етнографічний нарис про традиційне поліське житло) / А.Г. Данилюк. — Луцьк : Надстир’я, 1993. — 62 с.
 20. Де ля Флиз Д.П. Альбоми / Д.П. Де ля Флиз ; редкол. Г. Боряк, К. Вислобоков та ін. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1996. — Т. І. — 244 с.
 21. Жук Ул. Санітарна­бытавы нарыс вескі Дубровы, Лель­чыцкага сельсавету і раену, Мазырскае акруги / Ул. Жук, П. Панкоў // Хроніка Убарцкага Палесся / аўтар­уклад. А.І. Атнагулаў ; навук. рэд. В.Л. Насевіч. — Мінск : Тэхналогія, 2001. — С. 281—285.
 22. Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеле­нинъ. — Петроградъ : Типографія А.В. Ор­лова, 1914. — Вып. І. — 484 с. + ІІІ—Х [предисловие].
 23. Киркор А. Литовское Полѣсье. Белорусское Полѣ­сье / Адам Киркор // Живописная Россія (Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, пле­менномъ, экономическомъ и бытовомъ значеніи) / под общей редакцией П.П. Семенова. — С.­Петер­бургъ ; Москва : Изданіе книгопродавца­типографа М.О. Вольфа, 1882. — Т. 3. — Ч. 1—2. — 490 с. + VІ.
 24. Козакевич М.З. Про розвиток плану житла колгоспників Українського Полісся / Козакевич М.З. // Ма­те­ріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ : Вид­во АН Української РСР, 1957. — С. 14—21.
 25. Косичъ М.Н. О постройкахъ бѣлорусскаго крестьянина Черниговской губ., Мглинскаго уъзда: села Росухи, де­ревни Бородинки и Амелькина хутора / М.Н. Ко­сичъ // Живая старина. — С. Петербургъ : Тип. М. П. С., 1906. — Вып. 1. — С. 74—98.
 26. Космина Т. Поселення, садиба, житло / Тамара Космина // Українці: історико­етнографічна монографія : у двох книгах. — Опішне : Українське народознавство, 1999. — Кн. 2. — С. 13—57.
 27. Кравченко В. Етнографічний нарис (про Волинь) / Василь Кравченко // Древляни: збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. — Вип. 1. — С. 257—278.
 28. Миронов В.В. Украинцы — жилище / В.В. Миронов, В.В. Наулко, Т.В. Космина // Этнография во­сточных славян. Очерки традиционной культуры. — Москва : Наука, 1987. — С. 101—146.
 29. Могильченко М. Будівля на Чернигівщині, Глухівського повіту у с. Полошках / М. Могильченко // Ма­те­рияли українсько­руської етнольоґії / виданє етнографичної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. — Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. — Т. 1. — С. 79—95.
 30. Могитич І.Р. Типи та розвиток будівель селянського двору / І.Р. Могитич // Гошко Ю.Г., Кіщук Т.П., Могитич І.Р., Федака П.М. Народна архітектура Українських Карпат ХV—ХХ ст. / АН УРСР. Ін­т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. Львів. відділення. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 29—68.
 31. [Мошков В.А.] Село Большие Цэпцэвичи / [Мошков В.А.] // Західне Полісся: історія та культура / упоряд. «Материалы этнографические, собраные В.А. Мошковым и Л.М. Фельдманом во вторую экскурсию» А. Українець. — Рівне : Видавець О. Зень, 2012. — Вип. ІV: Володимирецький район Рівненської області. — С. 182—188.
 32. Нечуй­Левицький І. Мандрівка на українське Підлясся / Іван Нечуй­Левицький // Пам’ятки України. — 1995. — № 3.
 33. Никифорский Н.Я. Очерки простонароднаго житья­бытья въ Витебской Бѣлоруссіи и описаніе предметовъ обиходности / Н.Я. Никифорский. — Витебскъ : Губернская типографія, 1895. — 552 с. — (+ CLІІІ ; Вынески и прімечанія).
 34. Приходько Н.П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине / Н.П. Приходько // Древнее жилище народов Восточной Европы. — Москва : Наука, 1975. — С. 245—275.
 35. Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / Микола Приходько // НТЕ. — 1970. — № 6. — С. 50—54.
 36. Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 47. — С. 68—110. — (Серія історична).
 37. Радович Р. Поліська стебка (За матеріалами правобережного Полісся) / Роман Радович // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 203—229.
 38. Радович Р. Народне житло / Роман Радович // Холмщина і Підляшшя: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 116—133.
 39. Радович Р. Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько­поліські паралелі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Роман Радович // НЗ. — 2012. — № 2. — С. 201—217.
 40. Радович Р. Особливості народного житла південно­західної частини Волині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Роман Радович // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1992. — Т. ССХХIII: Праці секції етнографії і фольклористики. — С. 95—104.
 41. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово­госпо­дарський комплекс) / Роман Радович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 42. Радович Р. Традиційне сільське житло Підгір’я кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Радович // НЗ. — 1995. — № 4. — С. 221—225.
 43. Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Радович // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1995. — Т. ССХХХ: Праці секції етнографії і фольклористики. — С. 79—106.
 44. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 45. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Ру­сов. — Чернигов : Типографія Губернского Земства, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 46. Самойлович В.П. Українське народне житло (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / В.П. Самойлович. — Київ : Наукова думка, 1972. — 56 с. : іл.
 47. Сербовъ И.А. Бѣлоруссы­сакуны: Краткій этнографическій очеркъ / И.А. Сербовъ // Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности императорской академіи наукъ. — Петроградъ : Топографія императорской ака­деміи наукъ, 1915. — Т. ХСІV. — 180 с.
 48. Стельмах Г.Ю. Поселення, двір, житло / Г.Ю. Стельмах // Українці: історико­етнографічна монографія : Макет / за ред. К. Гуслистого ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1959. — Т. 1. — С. 290—346.
 49. Токарев С.А. Северо­украинская экспедиция 1945 г. / С.А. Токарев // Институт этнографии. Краткие сообщения. — 1947. — С. 27—35.
 50. Трач В. Очерки Холмщины и Подляшья / В. Трач. — Холм, 1911. — 115 с.
 51. Харузинъ Ал. Славянское жилище въ Съверо­За­пад­ном краѣ: Изъ матеріаловъ по исторіи развитія сла­вянскихъ жилищъ / Ал. Харузинъ. — Вильна, 1907. — 341 с. : ил.
 52. Черв’як К. Шляхта Околишня на Коростенщині / Корній Черв’як. — Коростень, 1928. — 20 с.
 53. Чубинский П.П. Малороссы Юго­Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо­статис­тической экспедиции в Западно­Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго­Западного отдела. — СПб., 1877. — Т. 7. — Вып.  — С. 339—606.
 54. Шейнъ П.В. Матеріалы для изученія быта і языка русскаго населенія сѣверо­западнаго края. — Т. 3 / П.В. Шейнъ // Сборник отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академии Наук. — Санкт­Петербург, 1903. — Т. 72. — 535 с.
 55. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся: ХVІІ—ХІХ ст. / Ю.А. Якімовіч. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 150 с.
 56. Ярошевич Й. Русини Більського повіту (Винятки зі статті «Materiaіy do statystyki i etnografii gubernii grod­zieс Powiatbielski», поміщеної в часописі «Athe­naeum». — Вільно, 1848. — Зошит 6. — С. 168—186 [пер. з пол. Л. С.)] / Йосип Ярошевич // Над Бугом і Нарвою. — Belsk Podlaski, 1993. — № 3—4 (7—8). — С. 30—32.
 57. Czajkowski J. Budownictwo ludowe w Karpatach w ХVІ—ХІХ w. Џrу komentarze / Jerzy Czajkowski. — Sa­nok, 1988. — 136 s. + 10 tabl.
 58. Dmochowski Z. Sprawozdanie ze studijуw nadpoleskiem budownictwem drzewnem w r. 1934—35 / Zbigniew Dmo­chowski // Biuletyс historji sztuki і kultury. — Warszawa, 1934—35. — R. 3. — S. 311—335.
 59. Dzennik z podrуџy Jуzefa Sкkowskiego z Wilnaprzez Odessк do Stambuіu // Rozmaitoњcі. — Lwуw, 1820. — № 17—18.
 60. Jeleсska E. Wieњ Komarowicze w powiecie Mozyrskim / Emma Jeleсska // Wisі — 1891. — T. 5. — S. 290—331, 479—520.
 61. Kolberg O. Cheіmskie: Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw : W drukarni Uniwersytetu Jagielloсskiego, 1890. — T. 33. — Cz. 1. — 270 s.
 62. Kraszewski J.I. Wspomnienia, Woіynia Polesia і Litwy / Jуzef Ignacy Kraszewski. — Gdaсsk : Copyright by Tower Press, 2000. — 147 s.
 63. Moszyсski K. Polesie wschodnie / Kazimierz Moszyс — Warszawa : Wydawnictwo kasy im. Mianowskiego, 1928. — 328 s.
 64. Pietkiewicz Cz. Polesie Rzeczyckie: Materiaіy etnograficz­ne / Czesіaw Pietkiewicz. — Krakуw, 1928. — Cz. І : Kul­tura materjalna. — 319 s.
 65. Sokalski B. Powiat Sokalski pod wzglкdem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym / Bronisіaw Sokalski. — Lwуw, 1899. — 496 s.
 66. Staszczak Z. Budownictwo chіopskie w wojewуdztwie Lubelskiem (w ХІХ і ХХ wieku) / Zofia Staszczak. — Wrocіaw : PTL, 1963. — T. ХХІV. — 232 s.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »