« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 615–631

УДК 39(=161.2):728.012(477.41/.42)

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.615

ФОРМУВАННЯ ДВОХАТНІХ СПОРУД ТА УСКЛАДНЕНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ПОЛІСЬКОГО ЖИТЛА

Радович Роман Богданович, кандидат історичних наук, докторант

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Анотація. У запропонованій розвідці розглядаються процеси розвитку планування поліського житла. Основна увага зосереджена на формуванні осель із двома житловими приміщеннями та з ускладненим плануванням, яке відбувалось внаслідок прибудови додаткових камер чи поділу вже існуючих тощо. Проведено просторову локалізацію окремих планувальних різновидів житлових споруд.

Ключові слова: Полісся, житло, хата, сіни, комора, стебка, колешня.

Надійшла 23.03.2017

Список використаних джерел

 1. Архів Музею народної архітектури і побуту у Львові (далі — Архів МНАП у Львові). — 3В­32 (І с.). — 20 арк.
 2. Архів МНАП у Львові. — 3В­66. — 9 арк.
 3. Архів МНАП у Львові. — 3В­67. — 25 арк.
 4. Архів МНАП у Львові. — 3В­84. — 12 арк.
 5. Інститут рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ф. VІІІ. — № 187 (Лаз. 15).
 6. Інститут рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України. — Ш. ДА/п 206.
 7. Бараноўскі Яз. Санітарна­бытавы стан вескі Радзі­ла­ві­чы, Букачынскі сельсавет, Тураускі раен, Мазыр­ская акруга / Яз. Бараноўскі // Хроніка Убарцкага Палесся / аўтар­уклад. А.І. Атнагулаў ; навук. рэд. В.Л. Насевіч. — Мінск : Тэхналогія, 2001. — С. 270—281.
 8. Беларускае народнае жилле / Э.Р. Сабаленко, У.С. Гур­коу, У.М. Іваноу, Дз. Д. Супрун ; рэдактар член­карэспандэнт АН БССР В.К. Бандарчык ; Акадэмія навук БССР. Інстытут мастацтвазнауства, этнографіі і фальклору. — Мінск : Навука і тэхніка, 1973. — 127 с.
 9. ессараба И.В. Материалы для этнографии Сѣдлецкой губернии / И.В. Бессараба. — Санкпетербург, 1903. — 220 с.
 10. Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоруссов: (поселения, жилища и хозяйственные строения) / Е.Э. Бломквист // Восточнославянский этнографический сборник: Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХІХ — начале ХХ в. — Москва : Изд­во АН СССР, 1956. — С. 3—458.
 11. Бойченко В. Відомості про с. Біловіж Рокитнівського району Рівненської області (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / Валентина Бойченко // Етнокультурна спадщина Полісся. — Рівне : Перспектива, 2005. — Вип. VІ. — С. 143—188.
 12. Верговський С. Хатні храми Волині як втілення регіональних традицій хатнього будівництва / Сергій Верговський, Раїса Свирида, Марія Верговська // Історія і сучасність Волині. Жидичин — крізь віки: науковий збірник. — Луцьк, 2007. — Вип. 3. — С. 76—81.
 13. Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу / Хведір Вовк // Хв. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 39—218.
 14. Грацианская Н.Н. Введение. Типология народного жилища в странах зарубежной Европы / Н.Н. Граци­анская, Н.М. Листова, С.А. Токарев // Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы / АН СССР. Ин­т этнографии им. Н.Н. Миклухо­Маклая. — Москва : Наука, 1968. — С. 3—11.
 15. Гурков В.С. Поселения / В.С. Гурков, Р.Ю. Гошко // Полесье. Материальная культура / АН УССР. Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского, Львов. отделение ; АН БССР. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. — Киев : Наукова думка, 1988. — С. 279—333 : ил.
 16. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А.Г. Данилюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. — 147 с. : іл.
 17. Данилюк А. Особливості розвитку традиційного житла Волинського Полісся / Архип Данилюк // НТЕ. — 1977. — № 1. — С. 50—56.
 18. Данилюк А. Давнє народне житло на території Шацького національного парку / Архип Данилюк // НТЕ. — 1994. — № 2—3. — С. 70—73.
 19. Данилюк А.Г. Наша хата (етнографічний нарис про традиційне поліське житло) / А.Г. Данилюк. — Луцьк : Надстир’я, 1993. — 62 с.
 20. Де ля Флиз Д.П. Альбоми / Д.П. Де ля Флиз ; редкол. Г. Боряк, К. Вислобоков та ін. — Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1996. — Т. І. — 244 с.
 21. Жук Ул. Санітарна­бытавы нарыс вескі Дубровы, Лель­чыцкага сельсавету і раену, Мазырскае акруги / Ул. Жук, П. Панкоў // Хроніка Убарцкага Палесся / аўтар­уклад. А.І. Атнагулаў ; навук. рэд. В.Л. Насевіч. — Мінск : Тэхналогія, 2001. — С. 281—285.
 22. Зеленинъ Д.К. Описаніе рукописей ученаго архива Императорскаго русскаго географическаго общества / Д.К. Зеле­нинъ. — Петроградъ : Типографія А.В. Ор­лова, 1914. — Вып. І. — 484 с. + ІІІ—Х [предисловие].
 23. Киркор А. Литовское Полѣсье. Белорусское Полѣ­сье / Адам Киркор // Живописная Россія (Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, пле­менномъ, экономическомъ и бытовомъ значеніи) / под общей редакцией П.П. Семенова. — С.­Петер­бургъ ; Москва : Изданіе книгопродавца­типографа М.О. Вольфа, 1882. — Т. 3. — Ч. 1—2. — 490 с. + VІ.
 24. Козакевич М.З. Про розвиток плану житла колгоспників Українського Полісся / Козакевич М.З. // Ма­те­ріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ : Вид­во АН Української РСР, 1957. — С. 14—21.
 25. Косичъ М.Н. О постройкахъ бѣлорусскаго крестьянина Черниговской губ., Мглинскаго уъзда: села Росухи, де­ревни Бородинки и Амелькина хутора / М.Н. Ко­сичъ // Живая старина. — С. Петербургъ : Тип. М. П. С., 1906. — Вып. 1. — С. 74—98.
 26. Космина Т. Поселення, садиба, житло / Тамара Космина // Українці: історико­етнографічна монографія : у двох книгах. — Опішне : Українське народознавство, 1999. — Кн. 2. — С. 13—57.
 27. Кравченко В. Етнографічний нарис (про Волинь) / Василь Кравченко // Древляни: збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. — Вип. 1. — С. 257—278.
 28. Миронов В.В. Украинцы — жилище / В.В. Миронов, В.В. Наулко, Т.В. Космина // Этнография во­сточных славян. Очерки традиционной культуры. — Москва : Наука, 1987. — С. 101—146.
 29. Могильченко М. Будівля на Чернигівщині, Глухівського повіту у с. Полошках / М. Могильченко // Ма­те­рияли українсько­руської етнольоґії / виданє етнографичної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. — Львів : З друкарні НТШ під зарядом К. Беднарського, 1899. — Т. 1. — С. 79—95.
 30. Могитич І.Р. Типи та розвиток будівель селянського двору / І.Р. Могитич // Гошко Ю.Г., Кіщук Т.П., Могитич І.Р., Федака П.М. Народна архітектура Українських Карпат ХV—ХХ ст. / АН УРСР. Ін­т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. Львів. відділення. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 29—68.
 31. [Мошков В.А.] Село Большие Цэпцэвичи / [Мошков В.А.] // Західне Полісся: історія та культура / упоряд. «Материалы этнографические, собраные В.А. Мошковым и Л.М. Фельдманом во вторую экскурсию» А. Українець. — Рівне : Видавець О. Зень, 2012. — Вип. ІV: Володимирецький район Рівненської області. — С. 182—188.
 32. Нечуй­Левицький І. Мандрівка на українське Підлясся / Іван Нечуй­Левицький // Пам’ятки України. — 1995. — № 3.
 33. Никифорский Н.Я. Очерки простонароднаго житья­бытья въ Витебской Бѣлоруссіи и описаніе предметовъ обиходности / Н.Я. Никифорский. — Витебскъ : Губернская типографія, 1895. — 552 с. — (+ CLІІІ ; Вынески и прімечанія).
 34. Приходько Н.П. Некоторые вопросы истории жилища на Украине / Н.П. Приходько // Древнее жилище народов Восточной Европы. — Москва : Наука, 1975. — С. 245—275.
 35. Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / Микола Приходько // НТЕ. — 1970. — № 6. — С. 50—54.
 36. Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку) / Роман Радович // Вісник Львівського університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — Вип. 47. — С. 68—110. — (Серія історична).
 37. Радович Р. Поліська стебка (За матеріалами правобережного Полісся) / Роман Радович // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. ССХLІІ: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 203—229.
 38. Радович Р. Народне житло / Роман Радович // Холмщина і Підляшшя: історико­етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 116—133.
 39. Радович Р. Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько­поліські паралелі (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Роман Радович // НЗ. — 2012. — № 2. — С. 201—217.
 40. Радович Р. Особливості народного житла південно­західної частини Волині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Роман Радович // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1992. — Т. ССХХIII: Праці секції етнографії і фольклористики. — С. 95—104.
 41. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово­госпо­дарський комплекс) / Роман Радович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 42. Радович Р. Традиційне сільське житло Підгір’я кінця ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Радович // НЗ. — 1995. — № 4. — С. 221—225.
 43. Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Радович // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. — Львів, 1995. — Т. ССХХХ: Праці секції етнографії і фольклористики. — С. 79—106.
 44. Раппопорт П.А. Древнерусское жилище / П.А. Раппопорт // Археология СССР. — Ленинград : Наука (Ленинградское отделение), 1975. — 178 с. — (Свод археологических источников. Е1—32).
 45. Русов А.А. Опісание Черниговской губерніи / А.А. Ру­сов. — Чернигов : Типографія Губернского Земства, 1899. — Т. 2. — 377 с. : ил.
 46. Самойлович В.П. Українське народне житло (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / В.П. Самойлович. — Київ : Наукова думка, 1972. — 56 с. : іл.
 47. Сербовъ И.А. Бѣлоруссы­сакуны: Краткій этнографическій очеркъ / И.А. Сербовъ // Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности императорской академіи наукъ. — Петроградъ : Топографія императорской ака­деміи наукъ, 1915. — Т. ХСІV. — 180 с.
 48. Стельмах Г.Ю. Поселення, двір, житло / Г.Ю. Стельмах // Українці: історико­етнографічна монографія : Макет / за ред. К. Гуслистого ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1959. — Т. 1. — С. 290—346.
 49. Токарев С.А. Северо­украинская экспедиция 1945 г. / С.А. Токарев // Институт этнографии. Краткие сообщения. — 1947. — С. 27—35.
 50. Трач В. Очерки Холмщины и Подляшья / В. Трач. — Холм, 1911. — 115 с.
 51. Харузинъ Ал. Славянское жилище въ Съверо­За­пад­ном краѣ: Изъ матеріаловъ по исторіи развитія сла­вянскихъ жилищъ / Ал. Харузинъ. — Вильна, 1907. — 341 с. : ил.
 52. Черв’як К. Шляхта Околишня на Коростенщині / Корній Черв’як. — Коростень, 1928. — 20 с.
 53. Чубинский П.П. Малороссы Юго­Западного края: жилище, утварь, хозяйственные постройки и орудия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо­статис­тической экспедиции в Западно­Русский край, снаряженной Русским Географическим обществом Юго­Западного отдела. — СПб., 1877. — Т. 7. — Вып.  — С. 339—606.
 54. Шейнъ П.В. Матеріалы для изученія быта і языка русскаго населенія сѣверо­западнаго края. — Т. 3 / П.В. Шейнъ // Сборник отделенія русскаго языка и словесности Императорской Академии Наук. — Санкт­Петербург, 1903. — Т. 72. — 535 с.
 55. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся: ХVІІ—ХІХ ст. / Ю.А. Якімовіч. — Мінск : Навука і тэхніка, 1978. — 150 с.
 56. Ярошевич Й. Русини Більського повіту (Винятки зі статті «Materiaіy do statystyki i etnografii gubernii grod­zieс Powiatbielski», поміщеної в часописі «Athe­naeum». — Вільно, 1848. — Зошит 6. — С. 168—186 [пер. з пол. Л. С.)] / Йосип Ярошевич // Над Бугом і Нарвою. — Belsk Podlaski, 1993. — № 3—4 (7—8). — С. 30—32.
 57. Czajkowski J. Budownictwo ludowe w Karpatach w ХVІ—ХІХ w. Џrу komentarze / Jerzy Czajkowski. — Sa­nok, 1988. — 136 s. + 10 tabl.
 58. Dmochowski Z. Sprawozdanie ze studijуw nadpoleskiem budownictwem drzewnem w r. 1934—35 / Zbigniew Dmo­chowski // Biuletyс historji sztuki і kultury. — Warszawa, 1934—35. — R. 3. — S. 311—335.
 59. Dzennik z podrуџy Jуzefa Sкkowskiego z Wilnaprzez Odessк do Stambuіu // Rozmaitoњcі. — Lwуw, 1820. — № 17—18.
 60. Jeleсska E. Wieњ Komarowicze w powiecie Mozyrskim / Emma Jeleсska // Wisі — 1891. — T. 5. — S. 290—331, 479—520.
 61. Kolberg O. Cheіmskie: Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw : W drukarni Uniwersytetu Jagielloсskiego, 1890. — T. 33. — Cz. 1. — 270 s.
 62. Kraszewski J.I. Wspomnienia, Woіynia Polesia і Litwy / Jуzef Ignacy Kraszewski. — Gdaсsk : Copyright by Tower Press, 2000. — 147 s.
 63. Moszyсski K. Polesie wschodnie / Kazimierz Moszyс — Warszawa : Wydawnictwo kasy im. Mianowskiego, 1928. — 328 s.
 64. Pietkiewicz Cz. Polesie Rzeczyckie: Materiaіy etnograficz­ne / Czesіaw Pietkiewicz. — Krakуw, 1928. — Cz. І : Kul­tura materjalna. — 319 s.
 65. Sokalski B. Powiat Sokalski pod wzglкdem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym / Bronisіaw Sokalski. — Lwуw, 1899. — 496 s.
 66. Staszczak Z. Budownictwo chіopskie w wojewуdztwie Lubelskiem (w ХІХ і ХХ wieku) / Zofia Staszczak. — Wrocіaw : PTL, 1963. — T. ХХІV. — 232 s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »