« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 632–645

УДК 39(=161.2):[728:747]”477.83/.87”

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.632

ОБЛАШТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ НАРОДНОГО ЖИТЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ

Сивак Василь Пилипович, кандидат історичних наук,

вчений секретар

відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Стаття присвячена аналізу основних здобутків дослідників у вивченні облаштування інтер’єру народного житла українців Карпат. Публікації з даної тематики хронологічно розділено на чотири періоди: ХІХ – поч. ХХ ст. (до 1918 р.), міжвоєнний (1921–1930­ті рр.), повоєнний – радянський (1940–1980­ті рр.), сучасний (від 1991 р.).

Ключові слова: історіографія, інтер’єр, облаштування житла, Українські Карпати.

Надійшла 22.02.2017

Список використаних джерел

 1. БескидЮ. Матеріяльна культура Лемківщини / Юлі­ян Бескид. — Торонто, 1972. — 166 с.
 2. Будзан А.Ф. Народні художні промисли Бойківщини / А.Ф. Будзан // Народні художні промисли Укра­їни: зб. наук. праць. — Київ : Наукова думка, 1979. — С. 7—19.
 3. Будзан А.Ф. Українські народні скрині / А.Ф. Будзан // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ : Наукова думка, 1975. — С. 112—117.
 4. Гайова Є. Характерні риси обладнання житлових приміщень та господарських будівель Верховинського району Івано­-Франківської області / Є. Гайова // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 1 — C. 108—116.
 5. Главацька Л. Інтер’єр хати східної Бойківщини / Людмила Главацька, Руслан Дубина // Відлуння віків. — 2010. — № 1 (12). — С. 22—25.
 6. Главацька Л.А. Традиційний інтер’єр хати Рожнятівщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з польових досліджень) / Л.А. Главацька // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Ужгород, 2016. — Вип. 3. — С. 319—326.
 7. Гошко Ю.Г. Населення Українських Карпат XV—XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут / Ю.Г.Гошко. — Київ : Наукова думка, 1976. — 204 с.
 8. ДанилюкА. Скарби народної архітектури Гуцульщини / Архип Данилюк. — Львів : Логос, 2000. — 135 с.
 9. Дубина Р. Експедиція на Східну Бойківщину / Руслан Дубина, Людмила Главацька // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 5. — С. 39—40.
 10. Зубрицький М. Будинки і майстри / Михайло Зубрицький // Житє і слово: вісник літератури історії і фольклору. — Львів, 1895. — Т. 3. — С. 71—75.
 11. Зубрицький М. Село Кіндратів Турецького повіта / Михайло Зубрицький // Житє і слово: вісник літератури історії і фольклору. — Львів, 1895. — Т. 4. — С. 104—112, 216—230.
 12. Зубрицький М. Селянські будинки в Мшанци Старосамбірського повіта / Михайло Зубрицький // Матеріали до українсько­руської етнології. — Львів, 1909. — Т. 11. — С. 1—22.
 13. Кайндль Ф. Гуцули : їх життя, звичаї та народні перекази / Фрідріх Кайндль. — Чернівці : Молодий буко­ви­нець, 2000. — 208 с.
 14. Кіщук Т.П. Інтер’єр / Т.П. Кіщук // Народна архітектура Українських Карпат. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 10—125.
 15. Кіщук Т.П. Інтер’єр / Т.П. Кіщук // Гуцульщина: Істо­рико­енографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 174—177.
 16. Кіщук Т.П. Інтер’єр житла / Т.П. Кіщук // Бойківщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 166—169.
 17. Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту / Володимир Кобільник // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1936. — Ч. 8. — Рік VІ. — С. 15—71.
 18. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини : у 3 т. / Г.К. Ко­жолянко. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — Т.  — 384 с. : іл.
 19. КолупаєваА. Українські кахлі ХІV — початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість / Агнія Колупаєва. — Львів, 2006. — 384 с.
 20. Коцан В. Планування інтер’єру народного житла українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. / Василь Коцан // Русин. — 2011. — № 25. — С. 106—131.
 21. Коцан В.В. Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ — першій половині ХХ століть / В.В. Коцан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія. — Ужгород, 2014. — Вип. 2 (33). — С. 110—118.
 22. Красовський І. Матеріальна культура лемків північних схилів Карпат ХІХ—ХХ століть / Іван Красовський // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Пряшів, 1988. — № 13. — С. 301—361.
 23. МоздирМ. Народні меблі в Україні. Генезис. Еволюція форм / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2008. — № 1—2. — С. 160—183.
 24. Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1956. — 450 с.
 25. Павлович Ю. До питання про еволюцію ніжки в стільці й столі / Ю. Павлович // Матеріяли до етнології. — Київ, 1929. — С. 46—51.
 26. Паньків М. Садиба і житло Покуття / Михайло Пань­ків // Наукові записки Івано­Франківського крає­знавчого музею. — Коломия : Світ, 1993. — Вип. І. — С. 60—79.
 27. Радович Р. Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків / Роман Радович // Вісник Львівського університету: Серія історична. — Львів, 2013. — Вип. 48. — С. 383—409.
 28. РадовичР. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово­госпо­дарський комплекс) / Роман Родович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 29. Радович Р. Поліська піч : специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2 (116). — С. 270—291.
 30. Радович Р. Поліський льох і питання реконструкції землянкового та напівземлянкового житла / Роман Радович // Записки Наукового Товариства імені Шев­ченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 33—56.
 31. Радович Р. Поліський «посвіт» (технологічний і культурно­генетичний аспекти) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2012. — № 5 (107). — С. 799—817.
 32. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1 (109). — С. 78—87.
 33. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла : способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2 (110). — С. 212—230.
 34. Радович Р. Тимчасове житло українців / Роман Радович // Вісник Львівського університету. Серія істо­рична. — Львів, 2005. — Вип.39—40. — С. 486—526.
 35. РайнфуссР. Народная архитектура лемков / Роман Райн­фусс // Карпатский сборник. — Москва, 1972. — С. 46—56.
 36. СамойловичВ.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П. Самойлович. — Киев : Будивэльнык, 1989. — 344 с. — (2­е изд., перераб. и доп.).
 37. СамойловичВ.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. — Київ, 1972. — 437 с.
 38. Сергеєва М.С. До реконструкції меблів часів Київської Русі / М.С. Сергеєва // Археологія. — 1994. — № 1. — С. 48—59.
 39. Сергеєва М.С. Матеріали до методики реконструкції давньоруського житлового інтер’єру (на прикладі житла репрезентованого у «Парку Київська Русь» / М.С. Сер­геєва, В.В. Янченко // Археологія і давня історія України. — 2013. — Вип. 10. — С. 133—143.
 40. СивакВ. Житло та його внутрішнє планування. Екс­тер’єр / В. Сивак // Лемківщина : у 2­х томах. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Т. 1: Матеріальна культура. — С. 261—277.
 41. СивакВ. Інтер’єр житла. Традиційні меблі / Василь Сивак, Мирослав Сополига // Лемківщина : у 2­х томах. — Львів : Інститут народознавства НАН Укра­їни, 1999. — Т. 1: Матеріальна культура. — С. 278—292.
 42. СивакВ. Інтер’єр народного житла Бойківщини ІІ пол. ХІХ — 30­х рр. ХХ ст. / Василь Сивак // Бойків­щина. Історія і сучасність. — Львів : ФІРА­люкс, 1996. — С.82—83.
 43. Сивак В. Меблі у традиційному інтер’єрі народного житла Лемківщини (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.) / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 1995. — № 4. — С. 230—234.
 44. Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: пересувна лава (на матеріалах польових етнографічних досліджень) / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2016. — № 4. — С. 988—1001.
 45. СивакВ.П. Народні меблі в селянському житлі Укра­їнських Карпат: стіл / В.П. Сивак // Сборник научных трудов по материалам международной научно­практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. 2016». — Одесса : Черноморье, 2016. — С.65—73.
 46. Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Українсь­ких Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: тесана нерухома лава / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5 (125). — С. 1086—1098.
 47. Сивак В. Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2016. — № 1 (127). — С. 105—122.
 48. Сивак В. Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’є­рі народного житла українців / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2015. — № 4. — С. 926—942.
 49. Симоненко І.Ф. Поселення, садиба та житло на Закарпатті / І.Ф. Симоненко // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ : Вид­во АН Української РСР, 1956. — С. 60—109.
 50. СілецькийР. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі / Роман Сілецький // Вісник Львівського університету: Серія історична. — Львів, 1999. — Вип. 34. — С. 495—500 : іл.
 51. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно­функціональний та світоглядний аспекти) / Роман Сілецький // Віс­ник Львівського університету: Сер. історична. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 43. — С. 134—183 : іл.
 52. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно­функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. 242: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247 : іл.
 53. Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Сілецький. — Київ : Наукова думка, 1994. — 140 с. : іл.
 54. Сілецький Р. Традиційна архітектура / Роман Сілецький // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. — Львів, 2006. — Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. — С. 124—140.
 55. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія / Роман Сілецький. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 426 с. : іл.
 56. Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Сілецький // Галичина: Етнічна історія: тематичний збірник статей. — Львів, 2008. — С. 81—103.
 57. СополигаМ. Народне житло українців Східної Словаччини / Мирослав Саполига. — Братіслава ; Пря­шів : Словацьке пед. вид­во, 1983. — 386 с.
 58. Сополига М. Основні меблі та їхнє призначення в народному житлі українців Східної Словаччини / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею Укра­їнської культури у Свиднику. — Свидник, 1988. — № — С. 249—294.
 59. СополигаМ. Просторальне планування та внутрішня характеристика народного житла в області північно­східної Словаччини / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею Української культури у Свиднику. — Свидник, 1978. — № — С. 119—159.
 60. СополигаМ. Сільське будівництво на Свидниччині в ХІХ—ХХ ст. (традиції і сучасність) / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею Української культури у Свиднику. — Свидник, 1986. — № — С. 261—314.
 61. Сополига М. Традиційні народні меблі українців Словаччини / Мирослав Сополига // Lemkowie, bojkowie, rusini — historia, wspolczeњnoњж, kultura materialna idu­chowa. — Slupsk ; Zielona Gora, 2012. — T. IV. — Cz. 2. — S. 613—623.
 62. СтанкевичМ. Українське художнє дерево ХVІ—ХХ ст. / Михайло Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — 479 с.
 63. Таранушенко С.А. Українські народні меблі. / С.А. Та­ра­нушенко // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1957. — № 2. — С. 77—88.
 64. ТаранушенкоС.А. Давнє поліське житло / С.А. Таранушенко // Народна творчість та етнографія. — 1969. — № 1. — С. 8—23.
 65. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.: історико­етнографічне дослідження / Михайло Тиводар. — Ужгород : Карпати, 1994. — 559 с. : іл.
 66. Фальковскі Я. Село Волосате, ліського повіту / Ян Фальковскі // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1935. — Ч. 5. — Рік V. — С. 14—28.
 67. Федака П. Внутрішнє планування та інтер’єр народного житла Закарпаття / П. Федака // Матеріали до української етнології. — 2007. — Вип. 6 (10). — С. 170—175.
 68. ФедакаП. Давні печі у народному житлі Закарпаття / Павло Федака // Народна творчість та етногра­фія. — 2007. — № 3. — С. 48—51.
 69. Федака П.М. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть / П.М. Федака. — Ужгород : Гражда, 2005. — 351 с. : іл.
 70. ФранкоІ. Етнографічна виставка у Тернополі / І. Фран­ко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Ки­їв : Наукова думка, 1985. — Т. 46. — Кн. 1. — С. 496—479.
 71. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / упоряд. та комент. О.О. Білявської, А.В. Горецького ; ред. М.Д. Бренштейн. — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36: Літературно­критичні праці (1905—1906). — С. 68—99.
 72. Франко І. Моя вітцівська хата / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. / упоряд. та комент. В.П. Колосової, В.І. Крекотня, Г.І. Павленко ; ред. В.І. Кре­котень. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 39: Літе­ратурно­критичні праці (1911—1914). — С. 243—247.
 73. Чехович С. Обладнання житла на західних областях УРСР / Софія Чехович // Народна творчість та етнологія. — 2016. — № 3. — С. 75—84.
 74. ШухевичВ. Гуцульщина. Ч. 1 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько­руської етнольогії. — Львів, 1899. — Т. ІІ. — 144 с.
 75. Czajkowki J. Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI—XIX w.: zrуdіa, komentarze / Jerzy Czajkowki. — Sanok, 1988. — 158 s.
 76. Czajkowki J. Budownictwo ludowe Podkarpacia / Jerzy Czajkowki. — Sanok, 1977. — 146 s.
 77. Czajkowki J. Regionalizacja budownictwa wiejskiego na pуlnocnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowki // Ma­te­riaіy Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku. — 1980. — № 26. — S. 5—13.
 78. Czajkowki J. Stan badaс nad wieskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowki // Materiaіy Mu­zeum budownictwa ludowego w Sanoku. — 1980. — № 26. — S. 14—40.
 79. Czajkowki J. Wiejskie budownictwo mieszlalne w Bes­kidzie Niskim i na przylegіym Pogуrzu / Jerzy Czaj­kowki // Rocznik Muzeуw wojewуdztwa Rzeszow­skie­go. — T. II. — Rzeszуw, 1969. — 252 s.
 80. Falkowski J. Na pograniczu Јemkowsko­bojkowskiem / J. Falkowski, B. Pasznycki. — Lwуw, 1935. — 128 s. : il.
 81. Falkowski J. Pуіnocno­wschodnie pogranicze Hucul­sczyz­ny / J. Falkowski. — Lwуw, 1938. — 107 s. : il.
 82. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Dolinami Prutu, Bystrycy Nadwуrniaсskiej, Bystrycy Soіotwiсskiej i Јomnicy / J. Falkowski. — Lwуw, 1937. — 170 s. : [54] il.
 83. Fischer A. Etnografja sіowiaсska / Adam Fiicher. — Lwуw ; Warszawa : Atlas, 1934. — Z. 3: Polacy. — 256 s.
 84. Fischer A. Rusini: Zarys etnografi i Rusi / Adam Fischer. — Lwуw ; Warszawa ; Krakуw : Wyd­wo zakіadu narodowego im. Ossoliсskich, 1928. — 192 s. : 3 tabl., 33 il.
 85. Kкpa Е. Urzᶏdzenie wnкtrza mieszkalnego na Јemkowszczyџnie w XIX і XX wieku / Elzbieta Kкpa // Materialy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. — Sanok, 1971. — № 13. — S. 21—32.
 86. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocіaw ; Poznaс : Ludowa spуіdzielnia wydawniczа ; Polskie wydawnictwo muzyczne, 1976. — T. 56: Rus Czerwona: Obraz etnograficzny. — Cz. І. — 436 s.
 87. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocіaw ; Poznaс : PTL, 1970. — T. 54: Ruњ Karpacka: Obraz etnograficzny. — Cz. І. — 335 s.
 88. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw, 1892. — T. I. — 360 s.
 89. Lubicz­-Czerwiсski I. Okolica zadniesterska miкdzy Stryjem i Јomnic№. Czyli opis ziemi, dawnych klкsk lub odmian tej okolicy / Ignacy Lubicz­Czerwiс — Lwуw : Drukiem Jуzefa Schnaydera, 1811. — 281 s.
 90. Moszyсski K. Kultura ludowa sіowian / Kazimierz Moszyс — Krakуw, 1929. — Cz. 1: Kultura materjalna. — 710 s. : il.
 91. Niederle L. Ћivot starэch Slovanщ / L. Niederle. — Praga, 1913. — D. І. — Sv. 2. — S. 398—898.
 92. Reinfuss R. Budownictwo ludowe na Zachodniej Lemkowszczyznie / Roman Reinfuss // LUD. —1934—35. — T. XXXIII. — S. 83—112.
 93. Reinfuss R. Zarys kultyry materialnej ludnoњci іemkowskiej z dawnego «kresu muszyсskiego» / Roman Reinfuss // Materiaіe Muzeum budownictwa ludowego w Sa­noku. — Sanok, 1998. — № 34. — С. 7—52.
 94. Reinfuss R. Ze studiуw nad kultura ludowa Јemkowszczyzny po obu stronach Karpat / Roman Reinfuss // Kwar­talnik Instytutu sztuki polskiej Akademii nauk. — 1966. — R. XX. — № 1. — S. 3—22.
 95. Strzetelska­-Grynbergowa Z. Staromiejskie: ziemia i ludnoњж / Z. Strzetelska­-Grynbergowa. — Lwуw, 1899. — 676 s. : il.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »