« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 632–645

УДК 39(=161.2):[728:747]”477.83/.87”

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.632

ОБЛАШТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ НАРОДНОГО ЖИТЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ

Сивак Василь Пилипович, кандидат історичних наук,

вчений секретар

відділу історичної етнології

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Стаття присвячена аналізу основних здобутків дослідників у вивченні облаштування інтер’єру народного житла українців Карпат. Публікації з даної тематики хронологічно розділено на чотири періоди: ХІХ – поч. ХХ ст. (до 1918 р.), міжвоєнний (1921–1930­ті рр.), повоєнний – радянський (1940–1980­ті рр.), сучасний (від 1991 р.).

Ключові слова: історіографія, інтер’єр, облаштування житла, Українські Карпати.

Надійшла 22.02.2017

Список використаних джерел

 1. БескидЮ. Матеріяльна культура Лемківщини / Юлі­ян Бескид. — Торонто, 1972. — 166 с.
 2. Будзан А.Ф. Народні художні промисли Бойківщини / А.Ф. Будзан // Народні художні промисли Укра­їни: зб. наук. праць. — Київ : Наукова думка, 1979. — С. 7—19.
 3. Будзан А.Ф. Українські народні скрині / А.Ф. Будзан // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ : Наукова думка, 1975. — С. 112—117.
 4. Гайова Є. Характерні риси обладнання житлових приміщень та господарських будівель Верховинського району Івано­-Франківської області / Є. Гайова // Народна творчість та етнологія. — 2014. — № 1 — C. 108—116.
 5. Главацька Л. Інтер’єр хати східної Бойківщини / Людмила Главацька, Руслан Дубина // Відлуння віків. — 2010. — № 1 (12). — С. 22—25.
 6. Главацька Л.А. Традиційний інтер’єр хати Рожнятівщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з польових досліджень) / Л.А. Главацька // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Ужгород, 2016. — Вип. 3. — С. 319—326.
 7. Гошко Ю.Г. Населення Українських Карпат XV—XVIII ст. Заселення. Міграції. Побут / Ю.Г.Гошко. — Київ : Наукова думка, 1976. — 204 с.
 8. ДанилюкА. Скарби народної архітектури Гуцульщини / Архип Данилюк. — Львів : Логос, 2000. — 135 с.
 9. Дубина Р. Експедиція на Східну Бойківщину / Руслан Дубина, Людмила Главацька // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 5. — С. 39—40.
 10. Зубрицький М. Будинки і майстри / Михайло Зубрицький // Житє і слово: вісник літератури історії і фольклору. — Львів, 1895. — Т. 3. — С. 71—75.
 11. Зубрицький М. Село Кіндратів Турецького повіта / Михайло Зубрицький // Житє і слово: вісник літератури історії і фольклору. — Львів, 1895. — Т. 4. — С. 104—112, 216—230.
 12. Зубрицький М. Селянські будинки в Мшанци Старосамбірського повіта / Михайло Зубрицький // Матеріали до українсько­руської етнології. — Львів, 1909. — Т. 11. — С. 1—22.
 13. Кайндль Ф. Гуцули : їх життя, звичаї та народні перекази / Фрідріх Кайндль. — Чернівці : Молодий буко­ви­нець, 2000. — 208 с.
 14. Кіщук Т.П. Інтер’єр / Т.П. Кіщук // Народна архітектура Українських Карпат. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 10—125.
 15. Кіщук Т.П. Інтер’єр / Т.П. Кіщук // Гуцульщина: Істо­рико­енографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 174—177.
 16. Кіщук Т.П. Інтер’єр житла / Т.П. Кіщук // Бойківщина: Історико­етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 166—169.
 17. Кобільник В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту / Володимир Кобільник // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1936. — Ч. 8. — Рік VІ. — С. 15—71.
 18. Кожолянко Г.К. Етнографія Буковини : у 3 т. / Г.К. Ко­жолянко. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — Т.  — 384 с. : іл.
 19. КолупаєваА. Українські кахлі ХІV — початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість / Агнія Колупаєва. — Львів, 2006. — 384 с.
 20. Коцан В. Планування інтер’єру народного житла українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. / Василь Коцан // Русин. — 2011. — № 25. — С. 106—131.
 21. Коцан В.В. Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ — першій половині ХХ століть / В.В. Коцан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія. — Ужгород, 2014. — Вип. 2 (33). — С. 110—118.
 22. Красовський І. Матеріальна культура лемків північних схилів Карпат ХІХ—ХХ століть / Іван Красовський // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Пряшів, 1988. — № 13. — С. 301—361.
 23. МоздирМ. Народні меблі в Україні. Генезис. Еволюція форм / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2008. — № 1—2. — С. 160—183.
 24. Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле. — Москва : Издательство иностранной литературы, 1956. — 450 с.
 25. Павлович Ю. До питання про еволюцію ніжки в стільці й столі / Ю. Павлович // Матеріяли до етнології. — Київ, 1929. — С. 46—51.
 26. Паньків М. Садиба і житло Покуття / Михайло Пань­ків // Наукові записки Івано­Франківського крає­знавчого музею. — Коломия : Світ, 1993. — Вип. І. — С. 60—79.
 27. Радович Р. Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків / Роман Радович // Вісник Львівського університету: Серія історична. — Львів, 2013. — Вип. 48. — С. 383—409.
 28. РадовичР. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ — першої половини ХХ ст. (житлово­госпо­дарський комплекс) / Роман Родович. — Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. — 352 с.
 29. Радович Р. Поліська піч : специфіка формування опіччя / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2014. — № 2 (116). — С. 270—291.
 30. Радович Р. Поліський льох і питання реконструкції землянкового та напівземлянкового житла / Роман Радович // Записки Наукового Товариства імені Шев­ченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 33—56.
 31. Радович Р. Поліський «посвіт» (технологічний і культурно­генетичний аспекти) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2012. — № 5 (107). — С. 799—817.
 32. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 1 (109). — С. 78—87.
 33. Радович Р. Розвиток системи опалення поліського житла : способи відведення диму / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2013. — № 2 (110). — С. 212—230.
 34. Радович Р. Тимчасове житло українців / Роман Радович // Вісник Львівського університету. Серія істо­рична. — Львів, 2005. — Вип.39—40. — С. 486—526.
 35. РайнфуссР. Народная архитектура лемков / Роман Райн­фусс // Карпатский сборник. — Москва, 1972. — С. 46—56.
 36. СамойловичВ.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П. Самойлович. — Киев : Будивэльнык, 1989. — 344 с. — (2­е изд., перераб. и доп.).
 37. СамойловичВ.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. — Київ, 1972. — 437 с.
 38. Сергеєва М.С. До реконструкції меблів часів Київської Русі / М.С. Сергеєва // Археологія. — 1994. — № 1. — С. 48—59.
 39. Сергеєва М.С. Матеріали до методики реконструкції давньоруського житлового інтер’єру (на прикладі житла репрезентованого у «Парку Київська Русь» / М.С. Сер­геєва, В.В. Янченко // Археологія і давня історія України. — 2013. — Вип. 10. — С. 133—143.
 40. СивакВ. Житло та його внутрішнє планування. Екс­тер’єр / В. Сивак // Лемківщина : у 2­х томах. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Т. 1: Матеріальна культура. — С. 261—277.
 41. СивакВ. Інтер’єр житла. Традиційні меблі / Василь Сивак, Мирослав Сополига // Лемківщина : у 2­х томах. — Львів : Інститут народознавства НАН Укра­їни, 1999. — Т. 1: Матеріальна культура. — С. 278—292.
 42. СивакВ. Інтер’єр народного житла Бойківщини ІІ пол. ХІХ — 30­х рр. ХХ ст. / Василь Сивак // Бойків­щина. Історія і сучасність. — Львів : ФІРА­люкс, 1996. — С.82—83.
 43. Сивак В. Меблі у традиційному інтер’єрі народного житла Лемківщини (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.) / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 1995. — № 4. — С. 230—234.
 44. Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: пересувна лава (на матеріалах польових етнографічних досліджень) / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2016. — № 4. — С. 988—1001.
 45. СивакВ.П. Народні меблі в селянському житлі Укра­їнських Карпат: стіл / В.П. Сивак // Сборник научных трудов по материалам международной научно­практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. 2016». — Одесса : Черноморье, 2016. — С.65—73.
 46. Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Українсь­ких Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: тесана нерухома лава / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2015. — № 5 (125). — С. 1086—1098.
 47. Сивак В. Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2016. — № 1 (127). — С. 105—122.
 48. Сивак В. Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’є­рі народного житла українців / Василь Сивак // Народознавчі зошити. — 2015. — № 4. — С. 926—942.
 49. Симоненко І.Ф. Поселення, садиба та житло на Закарпатті / І.Ф. Симоненко // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ : Вид­во АН Української РСР, 1956. — С. 60—109.
 50. СілецькийР. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі / Роман Сілецький // Вісник Львівського університету: Серія історична. — Львів, 1999. — Вип. 34. — С. 495—500 : іл.
 51. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно­функціональний та світоглядний аспекти) / Роман Сілецький // Віс­ник Львівського університету: Сер. історична. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип. 43. — С. 134—183 : іл.
 52. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно­функціональні особливості печі) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2001. — Т. 242: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 230—247 : іл.
 53. Сілецький Р. Сільське поселення та садиба в Українських Карпатах ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Сілецький. — Київ : Наукова думка, 1994. — 140 с. : іл.
 54. Сілецький Р. Традиційна архітектура / Роман Сілецький // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. — Львів, 2006. — Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. — С. 124—140.
 55. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців : монографія / Роман Сілецький. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 426 с. : іл.
 56. Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини ХІХ — початку ХХ ст. / Роман Сілецький // Галичина: Етнічна історія: тематичний збірник статей. — Львів, 2008. — С. 81—103.
 57. СополигаМ. Народне житло українців Східної Словаччини / Мирослав Саполига. — Братіслава ; Пря­шів : Словацьке пед. вид­во, 1983. — 386 с.
 58. Сополига М. Основні меблі та їхнє призначення в народному житлі українців Східної Словаччини / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею Укра­їнської культури у Свиднику. — Свидник, 1988. — № — С. 249—294.
 59. СополигаМ. Просторальне планування та внутрішня характеристика народного житла в області північно­східної Словаччини / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею Української культури у Свиднику. — Свидник, 1978. — № — С. 119—159.
 60. СополигаМ. Сільське будівництво на Свидниччині в ХІХ—ХХ ст. (традиції і сучасність) / Мирослав Сополига // Науковий збірник Музею Української культури у Свиднику. — Свидник, 1986. — № — С. 261—314.
 61. Сополига М. Традиційні народні меблі українців Словаччини / Мирослав Сополига // Lemkowie, bojkowie, rusini — historia, wspolczeњnoњж, kultura materialna idu­chowa. — Slupsk ; Zielona Gora, 2012. — T. IV. — Cz. 2. — S. 613—623.
 62. СтанкевичМ. Українське художнє дерево ХVІ—ХХ ст. / Михайло Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — 479 с.
 63. Таранушенко С.А. Українські народні меблі. / С.А. Та­ра­нушенко // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1957. — № 2. — С. 77—88.
 64. ТаранушенкоС.А. Давнє поліське житло / С.А. Таранушенко // Народна творчість та етнографія. — 1969. — № 1. — С. 8—23.
 65. Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.: історико­етнографічне дослідження / Михайло Тиводар. — Ужгород : Карпати, 1994. — 559 с. : іл.
 66. Фальковскі Я. Село Волосате, ліського повіту / Ян Фальковскі // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1935. — Ч. 5. — Рік V. — С. 14—28.
 67. Федака П. Внутрішнє планування та інтер’єр народного житла Закарпаття / П. Федака // Матеріали до української етнології. — 2007. — Вип. 6 (10). — С. 170—175.
 68. ФедакаП. Давні печі у народному житлі Закарпаття / Павло Федака // Народна творчість та етногра­фія. — 2007. — № 3. — С. 48—51.
 69. Федака П.М. Народне житло українців Закарпаття ХVІІІ—ХХ століть / П.М. Федака. — Ужгород : Гражда, 2005. — 351 с. : іл.
 70. ФранкоІ. Етнографічна виставка у Тернополі / І. Фран­ко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Ки­їв : Наукова думка, 1985. — Т. 46. — Кн. 1. — С. 496—479.
 71. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / упоряд. та комент. О.О. Білявської, А.В. Горецького ; ред. М.Д. Бренштейн. — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36: Літературно­критичні праці (1905—1906). — С. 68—99.
 72. Франко І. Моя вітцівська хата / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. / упоряд. та комент. В.П. Колосової, В.І. Крекотня, Г.І. Павленко ; ред. В.І. Кре­котень. — Київ : Наукова думка, 1985. — Т. 39: Літе­ратурно­критичні праці (1911—1914). — С. 243—247.
 73. Чехович С. Обладнання житла на західних областях УРСР / Софія Чехович // Народна творчість та етнологія. — 2016. — № 3. — С. 75—84.
 74. ШухевичВ. Гуцульщина. Ч. 1 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько­руської етнольогії. — Львів, 1899. — Т. ІІ. — 144 с.
 75. Czajkowki J. Budownictwo ludowe w Karpatach w XVI—XIX w.: zrуdіa, komentarze / Jerzy Czajkowki. — Sanok, 1988. — 158 s.
 76. Czajkowki J. Budownictwo ludowe Podkarpacia / Jerzy Czajkowki. — Sanok, 1977. — 146 s.
 77. Czajkowki J. Regionalizacja budownictwa wiejskiego na pуlnocnych stokach Karpat / Jerzy Czajkowki // Ma­te­riaіy Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku. — 1980. — № 26. — S. 5—13.
 78. Czajkowki J. Stan badaс nad wieskim budownictwem w polskich Karpatach / Jerzy Czajkowki // Materiaіy Mu­zeum budownictwa ludowego w Sanoku. — 1980. — № 26. — S. 14—40.
 79. Czajkowki J. Wiejskie budownictwo mieszlalne w Bes­kidzie Niskim i na przylegіym Pogуrzu / Jerzy Czaj­kowki // Rocznik Muzeуw wojewуdztwa Rzeszow­skie­go. — T. II. — Rzeszуw, 1969. — 252 s.
 80. Falkowski J. Na pograniczu Јemkowsko­bojkowskiem / J. Falkowski, B. Pasznycki. — Lwуw, 1935. — 128 s. : il.
 81. Falkowski J. Pуіnocno­wschodnie pogranicze Hucul­sczyz­ny / J. Falkowski. — Lwуw, 1938. — 107 s. : il.
 82. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Dolinami Prutu, Bystrycy Nadwуrniaсskiej, Bystrycy Soіotwiсskiej i Јomnicy / J. Falkowski. — Lwуw, 1937. — 170 s. : [54] il.
 83. Fischer A. Etnografja sіowiaсska / Adam Fiicher. — Lwуw ; Warszawa : Atlas, 1934. — Z. 3: Polacy. — 256 s.
 84. Fischer A. Rusini: Zarys etnografi i Rusi / Adam Fischer. — Lwуw ; Warszawa ; Krakуw : Wyd­wo zakіadu narodowego im. Ossoliсskich, 1928. — 192 s. : 3 tabl., 33 il.
 85. Kкpa Е. Urzᶏdzenie wnкtrza mieszkalnego na Јemkowszczyџnie w XIX і XX wieku / Elzbieta Kкpa // Materialy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. — Sanok, 1971. — № 13. — S. 21—32.
 86. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocіaw ; Poznaс : Ludowa spуіdzielnia wydawniczа ; Polskie wydawnictwo muzyczne, 1976. — T. 56: Rus Czerwona: Obraz etnograficzny. — Cz. І. — 436 s.
 87. Kolberg O. Dzieіa wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocіaw ; Poznaс : PTL, 1970. — T. 54: Ruњ Karpacka: Obraz etnograficzny. — Cz. І. — 335 s.
 88. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakуw, 1892. — T. I. — 360 s.
 89. Lubicz­-Czerwiсski I. Okolica zadniesterska miкdzy Stryjem i Јomnic№. Czyli opis ziemi, dawnych klкsk lub odmian tej okolicy / Ignacy Lubicz­Czerwiс — Lwуw : Drukiem Jуzefa Schnaydera, 1811. — 281 s.
 90. Moszyсski K. Kultura ludowa sіowian / Kazimierz Moszyс — Krakуw, 1929. — Cz. 1: Kultura materjalna. — 710 s. : il.
 91. Niederle L. Ћivot starэch Slovanщ / L. Niederle. — Praga, 1913. — D. І. — Sv. 2. — S. 398—898.
 92. Reinfuss R. Budownictwo ludowe na Zachodniej Lemkowszczyznie / Roman Reinfuss // LUD. —1934—35. — T. XXXIII. — S. 83—112.
 93. Reinfuss R. Zarys kultyry materialnej ludnoњci іemkowskiej z dawnego «kresu muszyсskiego» / Roman Reinfuss // Materiaіe Muzeum budownictwa ludowego w Sa­noku. — Sanok, 1998. — № 34. — С. 7—52.
 94. Reinfuss R. Ze studiуw nad kultura ludowa Јemkowszczyzny po obu stronach Karpat / Roman Reinfuss // Kwar­talnik Instytutu sztuki polskiej Akademii nauk. — 1966. — R. XX. — № 1. — S. 3—22.
 95. Strzetelska­-Grynbergowa Z. Staromiejskie: ziemia i ludnoњж / Z. Strzetelska­-Grynbergowa. — Lwуw, 1899. — 676 s. : il.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »