« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 646–676

УДК 738.8(477.86)–056.45

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.646

ГОНЧАРСТВО ПОКУТТЯ: ОСЕРЕДКИ, МАЙСТРИ, ТИПОЛОГІЯ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБІВ

Івашків Галина Михайлівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

Музей етнографії та художного промислу,

Інститут народознавства Національної академії наук України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел.(032) 297-01-57; e-mail: halia_503@ukr.net

Анотація. Проаналізована діяльність гончарних центрів Покуття, які функціонували у краї з кінця ХІХ століття. Серед них не лише Коломия та Кути, а й Войнилів, Ганнусівка, Кулачківці, Снятин, Тисмениця та інші, майстри яких зробили вагомий внесок у розвиток українського декоративно­ужиткового мистецтва. Розглянуті зразки продукції й деяких сучасних підприємств з виробництва кахель та посуду. На основі архівних джерел, музейних збірок, приватних колекцій та експедиційних матеріалів визначена типологія глиняних виробів, схарактеризовані їхні художні особливості, введені в науковий обіг імена гончарів та низка унікальних пам’яток.

Ключові слова: Покуття, гончарні центри, майстри, глиняні вироби, типологія, художні особливості.

Надійшла 23.03.2017

Список використаних джерел

 1. ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 201. — Оп. 4а. — Од. зб. 898. — Арк. 1, 5, 5а, 8а.
 2. ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 201. — Оп. 4а. — Од. зб. 2570.
 3. ДЕМВ. РМЕ. Dep. 1074.
 4. ЕМК. MEK 4349.
 5. МЕ. НК­28.КВ 12750.
 6. МЕХП. ЕП 45782.
 7. МЕХП. ЕП 45781.
 8. МЕХП. ЕП 45778.
 9. МЕХП. ЕП 84472.
 10. МЕХП. ЕП 45780.
 11. МЕХП. ЕП 45777.
 12. МЕХП. ЕП 45779.
 13. МЕХП. ЕП 45785.
 14. МЕХП. ЕП 45776.
 15. МЕХП. ЕП 46801.
 16. МЕХП. ЕП 46803.
 17. МЕХП. ЕП 45751.
 18. МЕХП. ЕП 45736.
 19. МЕХП. ЕП 45730.
 20. МЕХП. ЕП 45753.
 21. МЕХП. ЕП 45723.
 22. МЕХП. ЕП 45765.
 23. МЕХП. ЕП 45673.
 24. МЕХП. ЕП 45683.
 25. МЕХП. ЕП 45676.
 26. МЕХП. ЕП 45675.
 27. МЕХП. ЕП 45661.
 28. МЕХП. ЕП 45845.
 29. МЕХП. ЕП 45838.
 30. МЕХП. ЕП 66568.
 31. МЕХП. ЕП 45883.
 32. МЕХП. ЕП 45914.
 33. МЕХП. ЕП 45869.
 34. МЕХП. ЕП 45878.
 35. МЕХП. ЕП 45874.
 36. МЕХП. ЕП 45917.
 37. МЕХП. ЕП 5076.
 38. МЕХП. ЕП 45829.
 39. МЕХП. ЕП 46887.
 40. МЕХП. ЕП 46866 1/2.
 41. МЕХП. ЕП 46888.
 42. МЕХП. ЕП 46746.
 43. МЕХП. ЕП 46747.
 44. МЕХП. ЕП 46749.
 45. МЕХП. ЕП 46827.
 46. МЕХП. ЕП 46885.
 47. МЕХП. ЕП 46980.
 48. МЕХП. ЕП 46902.
 49. МЕХП. ЕП 61200.
 50. МЕХП. ЕП 61199.
 51. МЕХП. ЕП 67668.
 52. МЕХП. ЕП 67678.
 53. МІМК. МІК 15723. Р­197.
 54. НМК. NMK 2230.
 55. НМК. NMK 2161.
 56. НМНМГП. Інв. № 137. Кр­96.
 57. НМНМГП. Інв. № 171/27. Кр.­130/27.
 58. НМНМГП. Експозиція.
 59. НМНМГП. КМГ­42. Кр. 71.
 60. НМНМГП. Інв. № 116. Кр­75.
 61. ТОКМ. Експозиція.
 62. Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. — Івано­Франківськ, 2008.
 63. Баран Р. Кераміка, вироби з сиру / Романа Баран // Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. — Київ, 1991. — С. 86—112.
 64. Баран Р. Коломия — центр гончарства / Романа Баран // Українське гончарство. Науковий збірник за минулі літа. — Київ ; Опішне, 1993. — Кн. 1. — С. 289—293.
 65. Баран Р. Розвиток гончарства селища Кути Косівського району Івано­Франківської області / Романа Баран // Народне мистецтво. — 2011. — № 1—4. — С. 98—101.
 66. Баран Р. Кераміка / Романа Баран // Національний му­зей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. — Коломия, 2011. — С. 18—21.
 67. Баран Р. Коломия — центр гончарства / Романа Баран // Історико­етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. — Коломия, 2013. — С. 80—89.
 68. Баран Р. Ґенеза коломийського гончарства: народного і професійного на промисловій основі / Романа Баран, Наталія Олійник // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи. — Київ, 2016. — С. 241—248.
 69. Бойчук Б. Коломия — центр покутського гончарства / Богдан Бойчук // Мистецтвознавство’99. — Львів, 1999. — С. 93—102.
 70. Бойчук Б. До історії народного мистецтва Покуття / Богдан Бойчук // Народознавчі зошити. — 1999. — № 4. — С. 538—551.
 71. Бойчук Б. Народне декоративне мистецтво Покуття ХІХ—ХХ століття (Історія. Типологія. Художні особливості) : дис… канд. Мистецтвознавства / Богдан Бойчук. — Івано­Франківськ, 2000. — 160 с.
 72. Вистава домашнього промислу в Коломиї під протекторатом Їх ц. к. Високости Архикн. Кароля Франца Йосифа і Архикнягині Зити в днях 21—30 вересня 1912 р. Каталог. — Коломия, 1912. —32 с.
 73. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ — початку ХХІ століть) / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2009. — Вип. 44. — С. 179—214.
 74. Головацкий Я. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и северо­восточной Венгрии / Яков Головацкий. — С­Петербург, 1877.
 75. Грабовецький В. Історія Коломиї. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / Володимир Грабовецький. — Коломия, 1996.
 76. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України / Ірина Гургула. — Київ, 1966.
 77. Жерела до історії України-­Руси. Описи королівщин в руських землях ХVІ віку, видані під редакцією М. Грушевського. — Львів, 1900. — Т. ІІІ.
 78. Забашта Р. Гончарний промисел Коломиї / Ростислав Забашта. // Українське гончарство. Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. — Кн. 3. — Опішне, 1996. — С. 187—192.
 79. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ — першої половини ХХ століть / Галина Івашків. — Львів, 2007.
 80. Івашків Г. Василь Шостопалець і кераміка Сокаля. Альбом. / Галина Івашків. — Львів, 2007.
 81. Івашків Г. Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття / Галина Івашків // Народознавчі зошити. — 2014. — № 6. — С. 1165—1188.
 82. Історія міст і сіл УРСР. Івано­Франківська обл. — Київ, 1971.
 83. Кафарський В.І. Угорники: Етноісторичний нарис / В.І. Кафарський. — Івано­Франківськ, 2011.
 84. Кирчів Р. Історико­етнографічні райони України та етнографічні групи українського народу. Етнографія України. Навчальний посібник / Роман Кирчів. — Львів, 2004.
 85. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1 (121). — С. 70—90.
 86. Колупаєва А. Українські кахлі ХІV — початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість / Агнія Колупаєва. — Львів, 2006.
 87. Лащук Ю.П. Гуцульська кераміка / Юрій Лащук. — Київ, 1956.
 88. Лащук Ю. Косівська кераміка / Юрій Лащук. — Ки­їв, 1966.
 89. Лащук Ю. Українські гончарі / Юрій Лащук. — Київ, 1968. — С. 32—36.
 90. Лащук Ю. Покутська кераміка / Юрій Лащук. — Опішне, 1998.
 91. Лащук Ю. «Австрійські часи» в малюнках покутських гончарів / Юрій Лащук // Український Керамологічний Журнал. — 2001. — № 2. — С. 17—23.
 92. Лащук Ю. Сакральні сюжети і мотиви в гончарстві Покуття / Юрій Лащук, Інна Лобурак // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. — Опішне, 1996. — Кн. 3. — С. 274—285.
 93. Лобурак І. Сакральні сюжети і мотиви в гончарстві Покуття / І. Лобурак, З. Терлецький // Народне мис­тец­тво. — 1997. — № 1. — С. 52—53.
 94. Матейко К.І. Українська народна кераміка / К.І. Матейко // Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. — Київ, 1956. — С. 24—25.
 95. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ—ХХ ст. Історико­етнографічне дослідження / К.І. Матейко. — Київ, 1959.
 96. Монолатій І. Цісарська Коломия. Драма на три дії з життя другого міста Галичини габсбурзької доби. — Івано­-Франківськ, 2010.
 97. Нога О. Кераміка Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст.. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємовпливи / Олесь Нога, Ростислав Шмагало. — Львів, 1994.
 98. Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівка / Василь Остапович. — Харків, 2012.
 99. Паньків М. Покуття / М. Паньків. // Жовтень. — 1987. — № 2. — С. 100—104.
 100. Слободян О.О. Гуцульські миски середини ХІХ — початку ХХ ст. / О.О. Слободян // Народна творчість та етнографія. — № 2 (204). — 1987. — Березень­квітень. — С. 49—52.
 101. Слободян О.О. Кутське гончарство кінця ХІХ—ХХ століття / О.О. Слободян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. — № 1 (211). — С. 199—204.

101а. Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико­етнографічний нарис. — Снятин ; Івано­Франківськ ; Львів, 2014.

 1. Станкевич М. Українське художнє дерево / Михайло Станкевич. — Львів, 2002.
 2. Станкевич М. Художня кераміка // АнтоновичЄ.А., Захарчук­ЧугайР.В., СтанкевичМ.Є. Декоративно­прикладне мистецтво. — Львів, 1992. — С. 77—85.
 3. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині (доба первіснообщинного ладу). — Київ, 1974.
 4. Харитон В. Стриганці. Сторінки історії / В. Харитон. — Івано­Франківськ, 2012.
 5. 1 Художня кераміка західних областей Української РСР / автор вст. ст. і упор. К.І. Матейко. — Київ, 1962.
 6. Шмагало Р. Перша в Україні (до історії розвитку Коломийської гончарної школи) / Р. Шмагало // Вісник ЛАМ. Декоративно-­ужиткове та образотворче мистецтво: історія, теорія, практика / Ростислав Шмагало. — Львів, 1991. — Вип. 5. — С. 56—62.
 7. Шмагало Р. Тримав на собі цілу школу (Валер’ян Крицінський) // Науково­мистецький вісник: Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Додаток до журналу «Образотворче мистецтво» / Р. Шмагало. — 2002. — № 1. — С. 14—15.
 8. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст. (структурування, методологія, художні позиції) / Ростислав Шмагало. — Львів, 2005.
 9. Шухевич В. Гуцульщина / Володимир Шухевич. — Ч. І—ІІ. — Львів, 1899.
 10. 111. Bata A. Ceramika pokucka ze zbiorуw Aleksandra Rybickiego w Muzeum Historycznym w Sanoku / A. Ba­ta. — Rzeszуw, 1990.
 11. Gajerski S.F. Garncarze na terenie Rusi Czerwonej w XVI wieku / S.F. Gajerski // Rocznik Przemyski. — Przemyњl, 1970. — T. XIII—XIV.
 12. Kataіog dziaіu etnograficznego. — Lwуw, 1894.
 13. Kataіog Kraiowej wystawy Rolniczej i Przemysіowej we Lwowie 1877. — Lwуw, 1877.
 14. Kataіog przedmiotow wystawy etnograficznej w Koіomyi. — Lwуw, 1880.
 15. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / O. Kolberg. — Krakуw, 1882. — Т. І.
 16. Koіaczkowski J. Wiadomoњci tycz№ce siк przemysіu i sztukiw dawnej Polsce / J. Koіaczkowski. — Krakуw, 1888. — S. 178—180.
 17. Koіomyja // Sіownik geograficzny Krуlewstwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich. — T. ІV. — S. 283—286.
 18. K.R. Њ. P. Karol Sіowicki (garncarz koіomyjski) // Przegl№d ceramiczny. — 1911. — T. ХІ. — S. 268—269.
 19. Ksiкga adresowa Polski. — Warszawa, 1929.
 20. Mardyrosiewicz B. Szkoіa garncarska w Koіomyi / Bohdan Mardyrosiewicz // Њwiat. Dwutygodnik ilustrowany. — Rocznik Czwarty. — Krakуw, 1891. — S. 325—334.
 21. Powczechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r. — Krakуw, 1896.
 22. Pracownia form kaflarskich w Krajowej szkole garncarskiej w Koіomyi // Przemysі ceramiczny. — № 9. — 1.04.1911. — S. 107—108.
 23. Przewodnik informacyjny po Wystawie etnograficzny urz№­dzony w Tarnopolu na czeњж przybycia jego Ces. Wysokoњci Arcyksiкcia Rudolfa / uіozyі Karol Falkiewicz. — Tarnopol, 1887.
 24. Seweryn T. Pokucka majolica ludowa / T. Seweryn. — Krakow, 1929.
 25. Szrajberуwna W. Pokucka ceramika ludowa (Odbitka z «Ku­rje­ra Lwowskiego») / W. Szrajberуwna. — Lwуw, 1931.
 26. Tarnowski S. Z Koіomyi. Do pana Wіadysіawa Przybysіawskiego / S.Z. Tarnowski // Przegіad Polski. — Rok XV. — T. 58. — Krakуw, 1880.
 27. Tucholska K. Huculszyzna. Ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / K. Tucholska, B.Kostuch. — Krakуw, 2008.
 28. Wajgel L. Rys miasta Koіomyi / Wajgel L. — Koіomya, 1877.
 29. 1 Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemyslowa // Tydzien. — Lwow, 1877. — № 23.
 30. 13 Wystawa etnograficzna Pocucia w Koіomyi przez Marceіego Turkawskiego. — Krakуw, 1880.
 31. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https // uk.wikipedia.org — (назва з екрана).
 32. [Електронний ресурс] — Режим доступу : https//kupchanko­mm.livajornal.com/ tag/Покуття — (назва з екрана).
 33. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https//uk.wikipedia.org/wiki/Отинія — (назва з екрана).
 34. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https//ugornyky.org.ua — (назва з екрана).
 35. [Електронний ресурс] — Режим доступу: htps //ua­made.com.ua — (назва з екрана).
 36. [Електронний ресурс] — Режим доступу: htps //cudesa.net — (назва з екрана).
 37. Баран Р. Літопис гончарного виробництва стародавньої Коломиї [Електронний ресурс] — Режим доступу: hutsuі.museum — (назва з екрана).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »