« 2017. № 3 (135)

Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 646–676

УДК 738.8(477.86)–056.45

https://doi.org/10.15407/nz2017.03.646

ГОНЧАРСТВО ПОКУТТЯ: ОСЕРЕДКИ, МАЙСТРИ, ТИПОЛОГІЯ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБІВ

Івашків Галина Михайлівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

Музей етнографії та художного промислу,

Інститут народознавства Національної академії наук України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: тел.(032) 297-01-57; e-mail: halia_503@ukr.net

Анотація. Проаналізована діяльність гончарних центрів Покуття, які функціонували у краї з кінця ХІХ століття. Серед них не лише Коломия та Кути, а й Войнилів, Ганнусівка, Кулачківці, Снятин, Тисмениця та інші, майстри яких зробили вагомий внесок у розвиток українського декоративно­ужиткового мистецтва. Розглянуті зразки продукції й деяких сучасних підприємств з виробництва кахель та посуду. На основі архівних джерел, музейних збірок, приватних колекцій та експедиційних матеріалів визначена типологія глиняних виробів, схарактеризовані їхні художні особливості, введені в науковий обіг імена гончарів та низка унікальних пам’яток.

Ключові слова: Покуття, гончарні центри, майстри, глиняні вироби, типологія, художні особливості.

Надійшла 23.03.2017

Список використаних джерел

 1. ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 201. — Оп. 4а. — Од. зб. 898. — Арк. 1, 5, 5а, 8а.
 2. ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 201. — Оп. 4а. — Од. зб. 2570.
 3. ДЕМВ. РМЕ. Dep. 1074.
 4. ЕМК. MEK 4349.
 5. МЕ. НК­28.КВ 12750.
 6. МЕХП. ЕП 45782.
 7. МЕХП. ЕП 45781.
 8. МЕХП. ЕП 45778.
 9. МЕХП. ЕП 84472.
 10. МЕХП. ЕП 45780.
 11. МЕХП. ЕП 45777.
 12. МЕХП. ЕП 45779.
 13. МЕХП. ЕП 45785.
 14. МЕХП. ЕП 45776.
 15. МЕХП. ЕП 46801.
 16. МЕХП. ЕП 46803.
 17. МЕХП. ЕП 45751.
 18. МЕХП. ЕП 45736.
 19. МЕХП. ЕП 45730.
 20. МЕХП. ЕП 45753.
 21. МЕХП. ЕП 45723.
 22. МЕХП. ЕП 45765.
 23. МЕХП. ЕП 45673.
 24. МЕХП. ЕП 45683.
 25. МЕХП. ЕП 45676.
 26. МЕХП. ЕП 45675.
 27. МЕХП. ЕП 45661.
 28. МЕХП. ЕП 45845.
 29. МЕХП. ЕП 45838.
 30. МЕХП. ЕП 66568.
 31. МЕХП. ЕП 45883.
 32. МЕХП. ЕП 45914.
 33. МЕХП. ЕП 45869.
 34. МЕХП. ЕП 45878.
 35. МЕХП. ЕП 45874.
 36. МЕХП. ЕП 45917.
 37. МЕХП. ЕП 5076.
 38. МЕХП. ЕП 45829.
 39. МЕХП. ЕП 46887.
 40. МЕХП. ЕП 46866 1/2.
 41. МЕХП. ЕП 46888.
 42. МЕХП. ЕП 46746.
 43. МЕХП. ЕП 46747.
 44. МЕХП. ЕП 46749.
 45. МЕХП. ЕП 46827.
 46. МЕХП. ЕП 46885.
 47. МЕХП. ЕП 46980.
 48. МЕХП. ЕП 46902.
 49. МЕХП. ЕП 61200.
 50. МЕХП. ЕП 61199.
 51. МЕХП. ЕП 67668.
 52. МЕХП. ЕП 67678.
 53. МІМК. МІК 15723. Р­197.
 54. НМК. NMK 2230.
 55. НМК. NMK 2161.
 56. НМНМГП. Інв. № 137. Кр­96.
 57. НМНМГП. Інв. № 171/27. Кр.­130/27.
 58. НМНМГП. Експозиція.
 59. НМНМГП. КМГ­42. Кр. 71.
 60. НМНМГП. Інв. № 116. Кр­75.
 61. ТОКМ. Експозиція.
 62. Андрухів І. Тисмениця / І. Андрухів, С. Гаврилюк. — Івано­Франківськ, 2008.
 63. Баран Р. Кераміка, вироби з сиру / Романа Баран // Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. — Київ, 1991. — С. 86—112.
 64. Баран Р. Коломия — центр гончарства / Романа Баран // Українське гончарство. Науковий збірник за минулі літа. — Київ ; Опішне, 1993. — Кн. 1. — С. 289—293.
 65. Баран Р. Розвиток гончарства селища Кути Косівського району Івано­Франківської області / Романа Баран // Народне мистецтво. — 2011. — № 1—4. — С. 98—101.
 66. Баран Р. Кераміка / Романа Баран // Національний му­зей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського. — Коломия, 2011. — С. 18—21.
 67. Баран Р. Коломия — центр гончарства / Романа Баран // Історико­етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. — Коломия, 2013. — С. 80—89.
 68. Баран Р. Ґенеза коломийського гончарства: народного і професійного на промисловій основі / Романа Баран, Наталія Олійник // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи. — Київ, 2016. — С. 241—248.
 69. Бойчук Б. Коломия — центр покутського гончарства / Богдан Бойчук // Мистецтвознавство’99. — Львів, 1999. — С. 93—102.
 70. Бойчук Б. До історії народного мистецтва Покуття / Богдан Бойчук // Народознавчі зошити. — 1999. — № 4. — С. 538—551.
 71. Бойчук Б. Народне декоративне мистецтво Покуття ХІХ—ХХ століття (Історія. Типологія. Художні особливості) : дис… канд. Мистецтвознавства / Богдан Бойчук. — Івано­Франківськ, 2000. — 160 с.
 72. Вистава домашнього промислу в Коломиї під протекторатом Їх ц. к. Високости Архикн. Кароля Франца Йосифа і Архикнягині Зити в днях 21—30 вересня 1912 р. Каталог. — Коломия, 1912. —32 с.
 73. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ — початку ХХІ століть) / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2009. — Вип. 44. — С. 179—214.
 74. Головацкий Я. О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и северо­восточной Венгрии / Яков Головацкий. — С­Петербург, 1877.
 75. Грабовецький В. Історія Коломиї. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / Володимир Грабовецький. — Коломия, 1996.
 76. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України / Ірина Гургула. — Київ, 1966.
 77. Жерела до історії України-­Руси. Описи королівщин в руських землях ХVІ віку, видані під редакцією М. Грушевського. — Львів, 1900. — Т. ІІІ.
 78. Забашта Р. Гончарний промисел Коломиї / Ростислав Забашта. // Українське гончарство. Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. — Кн. 3. — Опішне, 1996. — С. 187—192.
 79. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ — першої половини ХХ століть / Галина Івашків. — Львів, 2007.
 80. Івашків Г. Василь Шостопалець і кераміка Сокаля. Альбом. / Галина Івашків. — Львів, 2007.
 81. Івашків Г. Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття / Галина Івашків // Народознавчі зошити. — 2014. — № 6. — С. 1165—1188.
 82. Історія міст і сіл УРСР. Івано­Франківська обл. — Київ, 1971.
 83. Кафарський В.І. Угорники: Етноісторичний нарис / В.І. Кафарський. — Івано­Франківськ, 2011.
 84. Кирчів Р. Історико­етнографічні райони України та етнографічні групи українського народу. Етнографія України. Навчальний посібник / Роман Кирчів. — Львів, 2004.
 85. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття / Роман Кирчів // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1 (121). — С. 70—90.
 86. Колупаєва А. Українські кахлі ХІV — початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість / Агнія Колупаєва. — Львів, 2006.
 87. Лащук Ю.П. Гуцульська кераміка / Юрій Лащук. — Київ, 1956.
 88. Лащук Ю. Косівська кераміка / Юрій Лащук. — Ки­їв, 1966.
 89. Лащук Ю. Українські гончарі / Юрій Лащук. — Київ, 1968. — С. 32—36.
 90. Лащук Ю. Покутська кераміка / Юрій Лащук. — Опішне, 1998.
 91. Лащук Ю. «Австрійські часи» в малюнках покутських гончарів / Юрій Лащук // Український Керамологічний Журнал. — 2001. — № 2. — С. 17—23.
 92. Лащук Ю. Сакральні сюжети і мотиви в гончарстві Покуття / Юрій Лащук, Інна Лобурак // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. — Опішне, 1996. — Кн. 3. — С. 274—285.
 93. Лобурак І. Сакральні сюжети і мотиви в гончарстві Покуття / І. Лобурак, З. Терлецький // Народне мис­тец­тво. — 1997. — № 1. — С. 52—53.
 94. Матейко К.І. Українська народна кераміка / К.І. Матейко // Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. — Київ, 1956. — С. 24—25.
 95. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ—ХХ ст. Історико­етнографічне дослідження / К.І. Матейко. — Київ, 1959.
 96. Монолатій І. Цісарська Коломия. Драма на три дії з життя другого міста Галичини габсбурзької доби. — Івано­-Франківськ, 2010.
 97. Нога О. Кераміка Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст.. в контексті міжнародних зв’язків. Контакти і взаємовпливи / Олесь Нога, Ростислав Шмагало. — Львів, 1994.
 98. Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівка / Василь Остапович. — Харків, 2012.
 99. Паньків М. Покуття / М. Паньків. // Жовтень. — 1987. — № 2. — С. 100—104.
 100. Слободян О.О. Гуцульські миски середини ХІХ — початку ХХ ст. / О.О. Слободян // Народна творчість та етнографія. — № 2 (204). — 1987. — Березень­квітень. — С. 49—52.
 101. Слободян О.О. Кутське гончарство кінця ХІХ—ХХ століття / О.О. Слободян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. — № 1 (211). — С. 199—204.

101а. Стефаниківський край Черемошу і Пруту… Снятинщина. Історико­етнографічний нарис. — Снятин ; Івано­Франківськ ; Львів, 2014.

 1. Станкевич М. Українське художнє дерево / Михайло Станкевич. — Львів, 2002.
 2. Станкевич М. Художня кераміка // АнтоновичЄ.А., Захарчук­ЧугайР.В., СтанкевичМ.Є. Декоративно­прикладне мистецтво. — Львів, 1992. — С. 77—85.
 3. Стародавнє населення Прикарпаття і Волині (доба первіснообщинного ладу). — Київ, 1974.
 4. Харитон В. Стриганці. Сторінки історії / В. Харитон. — Івано­Франківськ, 2012.
 5. 1 Художня кераміка західних областей Української РСР / автор вст. ст. і упор. К.І. Матейко. — Київ, 1962.
 6. Шмагало Р. Перша в Україні (до історії розвитку Коломийської гончарної школи) / Р. Шмагало // Вісник ЛАМ. Декоративно-­ужиткове та образотворче мистецтво: історія, теорія, практика / Ростислав Шмагало. — Львів, 1991. — Вип. 5. — С. 56—62.
 7. Шмагало Р. Тримав на собі цілу школу (Валер’ян Крицінський) // Науково­мистецький вісник: Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша. Додаток до журналу «Образотворче мистецтво» / Р. Шмагало. — 2002. — № 1. — С. 14—15.
 8. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст. (структурування, методологія, художні позиції) / Ростислав Шмагало. — Львів, 2005.
 9. Шухевич В. Гуцульщина / Володимир Шухевич. — Ч. І—ІІ. — Львів, 1899.
 10. 111. Bata A. Ceramika pokucka ze zbiorуw Aleksandra Rybickiego w Muzeum Historycznym w Sanoku / A. Ba­ta. — Rzeszуw, 1990.
 11. Gajerski S.F. Garncarze na terenie Rusi Czerwonej w XVI wieku / S.F. Gajerski // Rocznik Przemyski. — Przemyњl, 1970. — T. XIII—XIV.
 12. Kataіog dziaіu etnograficznego. — Lwуw, 1894.
 13. Kataіog Kraiowej wystawy Rolniczej i Przemysіowej we Lwowie 1877. — Lwуw, 1877.
 14. Kataіog przedmiotow wystawy etnograficznej w Koіomyi. — Lwуw, 1880.
 15. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / O. Kolberg. — Krakуw, 1882. — Т. І.
 16. Koіaczkowski J. Wiadomoњci tycz№ce siк przemysіu i sztukiw dawnej Polsce / J. Koіaczkowski. — Krakуw, 1888. — S. 178—180.
 17. Koіomyja // Sіownik geograficzny Krуlewstwa Polskiego i innych krajуw sіowiaсskich. — T. ІV. — S. 283—286.
 18. K.R. Њ. P. Karol Sіowicki (garncarz koіomyjski) // Przegl№d ceramiczny. — 1911. — T. ХІ. — S. 268—269.
 19. Ksiкga adresowa Polski. — Warszawa, 1929.
 20. Mardyrosiewicz B. Szkoіa garncarska w Koіomyi / Bohdan Mardyrosiewicz // Њwiat. Dwutygodnik ilustrowany. — Rocznik Czwarty. — Krakуw, 1891. — S. 325—334.
 21. Powczechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 r. — Krakуw, 1896.
 22. Pracownia form kaflarskich w Krajowej szkole garncarskiej w Koіomyi // Przemysі ceramiczny. — № 9. — 1.04.1911. — S. 107—108.
 23. Przewodnik informacyjny po Wystawie etnograficzny urz№­dzony w Tarnopolu na czeњж przybycia jego Ces. Wysokoњci Arcyksiкcia Rudolfa / uіozyі Karol Falkiewicz. — Tarnopol, 1887.
 24. Seweryn T. Pokucka majolica ludowa / T. Seweryn. — Krakow, 1929.
 25. Szrajberуwna W. Pokucka ceramika ludowa (Odbitka z «Ku­rje­ra Lwowskiego») / W. Szrajberуwna. — Lwуw, 1931.
 26. Tarnowski S. Z Koіomyi. Do pana Wіadysіawa Przybysіawskiego / S.Z. Tarnowski // Przegіad Polski. — Rok XV. — T. 58. — Krakуw, 1880.
 27. Tucholska K. Huculszyzna. Ceramika pokucka w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / K. Tucholska, B.Kostuch. — Krakуw, 2008.
 28. Wajgel L. Rys miasta Koіomyi / Wajgel L. — Koіomya, 1877.
 29. 1 Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemyslowa // Tydzien. — Lwow, 1877. — № 23.
 30. 13 Wystawa etnograficzna Pocucia w Koіomyi przez Marceіego Turkawskiego. — Krakуw, 1880.
 31. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https // uk.wikipedia.org — (назва з екрана).
 32. [Електронний ресурс] — Режим доступу : https//kupchanko­mm.livajornal.com/ tag/Покуття — (назва з екрана).
 33. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https//uk.wikipedia.org/wiki/Отинія — (назва з екрана).
 34. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https//ugornyky.org.ua — (назва з екрана).
 35. [Електронний ресурс] — Режим доступу: htps //ua­made.com.ua — (назва з екрана).
 36. [Електронний ресурс] — Режим доступу: htps //cudesa.net — (назва з екрана).
 37. Баран Р. Літопис гончарного виробництва стародавньої Коломиї [Електронний ресурс] — Режим доступу: hutsuі.museum — (назва з екрана).

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »