« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 961–970

УДК: 398:78:7.097

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.961

МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР І ФОЛЬКЛОРИЗМ НА СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ

Фурдичко Андрій Орестович, кандидат культурології,

Доцент кафедри народнопісенного та хорового мистецтва,

докторант Київського національного університету

культури і мистецтв, заслужений артист України

вул. М. Чигоріна, 20, м. Київ, 01042, Україна

Контакти: (044) 2845149; e-mail: GRUCYNJ@I.UA

Анотація. Аналізуються кількісні і якісні показники взаємовпливу телебачення і фольклору, розглядається стан використання музичного фольклору на телебаченні, та творів, які мають певну складову фольклоризму.

Ключові слова: телебачення, фольклор, фольклоризм, телеканал, телепрограма.

Надійшла 22.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Буряк В.Д.Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально­образної еволюції (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу) : автореф. дис… д­ра філол. наук: 10.01.07 ; 10.01.08 / В.Д. Буряк ; Київ. нац. ун­т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 38 с.
 2. Грица С.Й. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки / Софія Грица. — Київ ; Тернопіль : Астон, 2002. — 236 с.
 3. Данько Ю.А. Феномен агресивного телебачення у контексті сучасних соціологічних досліджень / Ю.А. Дань­ко // Сучасне суспільство. — 2012. — Вип. 1. — С. 153—158.
 4. Дроздов О. Телебачення, як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді / О. Дроздов // Психолого­педагогічна наука і суспільна ідеологія : матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. — Київ : Гнозис,1998. — С. 481—486.
 5. Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): навч. посібник / А. Іваницький. — Київ : Заповіт, 1997. — 392 с.
 6. Колодко А. «Зразки пісенної народної творчості та розповідного фольклору на телеканалі «Перший­УА» на прикладі культурно­мистецьких передач «фольк­музік» та «Казки лірника Сашка» / А. Колодко // Аркадія. — 2015. — № 4. — С. 93—99.
 7. Колодко А. Формування контенту альтернативної української та зарубіжної музики у 1990­х роках на каналі ICTV на прикладі програм «Територія­А» та «Хмарочос» / А. Колодоко // Традиції та новації у ви­щій архі­тектурно­художній освіті. — 2015. — Вип. 3. — С. 33—37.
 8. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура / Б.Н. Пу­тилов, С.П. Самойлова. — СПб. ; Москва : Наука, 1994. — 239 с.
 9. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя: монографія / Ольга Харчишин ; передмова С. Павлюка, Р. Кирчіва ; Інститут народознавства НАН України. — Львів : Інститут народознавства НАН України; Простір­М, 2011. — 368 с.
 10. Fiske J. Television Culture (Studies in Communication Se­ries) / J. Fiske. — London : Rourledge, 1988. — 400 p.
 11. Архів новин Етно­світу / Перший етнічний канал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://etnochannel.tv/en/news/etno­world.html.
 12. Гуляємо весілля. Телепередача / Перший етнічний канал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.etnochannel.tv/ua/redakciji­program/81­gulja­jemo­vesillja.html.
 13. Дзюба Д. Фольклор і телебачення: точки перетину в полі медіакультури. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2016/1/46.pdf.
 14. Дзюбишина­Мельник Н. Трікі­трілі, трілі­тон (Дитяче художньо­образне мислення і фольклор). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine44­21.pdf.
 15. Місцеві телеканали / Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні. ТБ та радіо (ТКР). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrtvr.org/telekanali­taradiostantsiji/mistsevi­telekanaly.html.
 16. «Національний хіт­парад» / Телеканал «OTV». [Елек­трон­ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.m1.tv/chart/25.
 17. 1 «Поговоримо про музику» / Телепередача на ТБ «Галичина. Івано­Франківське обласне телебачення». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://galtv.if.ua/tvprojects/muzychni/pogovorymo­pro­muzyku.
 18. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (щодо діяльності організацій колективного управління)». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH29R00A.html.
 19. Рейтинг телеканалів / MediaБізнес. [Електронний ре­сурс]. —Режим доступу: http://www.mediabusiness.com.ua/component/option,com_rating/Itemid,55.
 20. Різник О. Музичні програми в електронних ЗМІ України та питання вдосконалення державної політики у цій сфері (Аналітичний огляд). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/2009_zv_1_3.php.
 21. Сонечко моє. Телепередача / Перший етнічний канал. [Елек­тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.etnochan­nel.tv/ua/redakciji­program/80­sonechko­moje.html .
 22. Телеканал «Україна» — став лідером телеперегляду у 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kanalukraina.tv/ru/news/kanal­ukraina­stal­liderom­telesmotreniya­v­2016­godu.
 23. Територія А. З чого починався український шоу­біз / Проект «Територія А» на телеканалі ТСН. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tsn.ua/spe­cial­projects/territory.
 24. Фестивальна історія: як «Таврійські ігри» робили з Каховки музичну столицю. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/ 05/25/224354.
 25. Фестивальний калейдоскоп / Перший етнічний канал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.etnochannel.tv/ua/redakciji­program/77­festy­val­nyj­kalejdoskop.html.
 26. Фольклорний ансамбль «Кралиця» / Факультет музичного мистецтва КНУКІМ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: fmm.knukim.edu.ua/folklor­nij­an­sambl­kralitsya.html.
 27. «Фольк­music» / Телепередача на ТБ «UA: Перший». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 1tv.com.ua/programs/folk.
 28. «Червона Рута». Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chervonaruta.info.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »