« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 961–970

УДК: 398:78:7.097

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.961

МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР І ФОЛЬКЛОРИЗМ НА СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ

Фурдичко Андрій Орестович, кандидат культурології,

Доцент кафедри народнопісенного та хорового мистецтва,

докторант Київського національного університету

культури і мистецтв, заслужений артист України

вул. М. Чигоріна, 20, м. Київ, 01042, Україна

Контакти: (044) 2845149; e-mail: GRUCYNJ@I.UA

Анотація. Аналізуються кількісні і якісні показники взаємовпливу телебачення і фольклору, розглядається стан використання музичного фольклору на телебаченні, та творів, які мають певну складову фольклоризму.

Ключові слова: телебачення, фольклор, фольклоризм, телеканал, телепрограма.

Надійшла 22.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Буряк В.Д.Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально­образної еволюції (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу) : автореф. дис… д­ра філол. наук: 10.01.07 ; 10.01.08 / В.Д. Буряк ; Київ. нац. ун­т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2003. — 38 с.
 2. Грица С.Й. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки / Софія Грица. — Київ ; Тернопіль : Астон, 2002. — 236 с.
 3. Данько Ю.А. Феномен агресивного телебачення у контексті сучасних соціологічних досліджень / Ю.А. Дань­ко // Сучасне суспільство. — 2012. — Вип. 1. — С. 153—158.
 4. Дроздов О. Телебачення, як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді / О. Дроздов // Психолого­педагогічна наука і суспільна ідеологія : матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. — Київ : Гнозис,1998. — С. 481—486.
 5. Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): навч. посібник / А. Іваницький. — Київ : Заповіт, 1997. — 392 с.
 6. Колодко А. «Зразки пісенної народної творчості та розповідного фольклору на телеканалі «Перший­УА» на прикладі культурно­мистецьких передач «фольк­музік» та «Казки лірника Сашка» / А. Колодко // Аркадія. — 2015. — № 4. — С. 93—99.
 7. Колодко А. Формування контенту альтернативної української та зарубіжної музики у 1990­х роках на каналі ICTV на прикладі програм «Територія­А» та «Хмарочос» / А. Колодоко // Традиції та новації у ви­щій архі­тектурно­художній освіті. — 2015. — Вип. 3. — С. 33—37.
 8. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура / Б.Н. Пу­тилов, С.П. Самойлова. — СПб. ; Москва : Наука, 1994. — 239 с.
 9. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя: монографія / Ольга Харчишин ; передмова С. Павлюка, Р. Кирчіва ; Інститут народознавства НАН України. — Львів : Інститут народознавства НАН України; Простір­М, 2011. — 368 с.
 10. Fiske J. Television Culture (Studies in Communication Se­ries) / J. Fiske. — London : Rourledge, 1988. — 400 p.
 11. Архів новин Етно­світу / Перший етнічний канал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://etnochannel.tv/en/news/etno­world.html.
 12. Гуляємо весілля. Телепередача / Перший етнічний канал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.etnochannel.tv/ua/redakciji­program/81­gulja­jemo­vesillja.html.
 13. Дзюба Д. Фольклор і телебачення: точки перетину в полі медіакультури. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2016/1/46.pdf.
 14. Дзюбишина­Мельник Н. Трікі­трілі, трілі­тон (Дитяче художньо­образне мислення і фольклор). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine44­21.pdf.
 15. Місцеві телеканали / Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні. ТБ та радіо (ТКР). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrtvr.org/telekanali­taradiostantsiji/mistsevi­telekanaly.html.
 16. «Національний хіт­парад» / Телеканал «OTV». [Елек­трон­ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.m1.tv/chart/25.
 17. 1 «Поговоримо про музику» / Телепередача на ТБ «Галичина. Івано­Франківське обласне телебачення». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://galtv.if.ua/tvprojects/muzychni/pogovorymo­pro­muzyku.
 18. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (щодо діяльності організацій колективного управління)». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH29R00A.html.
 19. Рейтинг телеканалів / MediaБізнес. [Електронний ре­сурс]. —Режим доступу: http://www.mediabusiness.com.ua/component/option,com_rating/Itemid,55.
 20. Різник О. Музичні програми в електронних ЗМІ України та питання вдосконалення державної політики у цій сфері (Аналітичний огляд). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/2009_zv_1_3.php.
 21. Сонечко моє. Телепередача / Перший етнічний канал. [Елек­тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.etnochan­nel.tv/ua/redakciji­program/80­sonechko­moje.html .
 22. Телеканал «Україна» — став лідером телеперегляду у 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kanalukraina.tv/ru/news/kanal­ukraina­stal­liderom­telesmotreniya­v­2016­godu.
 23. Територія А. З чого починався український шоу­біз / Проект «Територія А» на телеканалі ТСН. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tsn.ua/spe­cial­projects/territory.
 24. Фестивальна історія: як «Таврійські ігри» робили з Каховки музичну столицю. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/ 05/25/224354.
 25. Фестивальний калейдоскоп / Перший етнічний канал. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.etnochannel.tv/ua/redakciji­program/77­festy­val­nyj­kalejdoskop.html.
 26. Фольклорний ансамбль «Кралиця» / Факультет музичного мистецтва КНУКІМ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: fmm.knukim.edu.ua/folklor­nij­an­sambl­kralitsya.html.
 27. «Фольк­music» / Телепередача на ТБ «UA: Перший». [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 1tv.com.ua/programs/folk.
 28. «Червона Рута». Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chervonaruta.info.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »