« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 416–420

УДК 7.012.23

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.416

Надійшла 22.02.2018

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО У ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ПОЧ. ХХІ ст.:  ПРИЙОМИ І ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІЗАЦІЇ

Макогін Ганна Василівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва,

Інститут мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна.

Контакти: e-mail makoginanna@gmail.com

 Анотація. Викладені результати досліджень базуються на аналізі засобів художньої виразності моделей одягу, створених українськими дизайнерами. Визначаються культурні фактори впливу на дизайн репрезентативного костюма з елементами традицій, аналізуються дії функцій костюма на методи і принципи стилізації. Актуальні прийоми стилізації костюма проаналізовані з урахуванням сучасних тенденцій: відсутності загальноприйнятих єдиних норм в одязі, стирання відмінностей між одягом різного призначення, еклектикою в стилістиці костюма ХХІ ст.

Ключові слова: стилізація, народне вбрання, крій, конструкція, декорування, орнаменти.

Список використаних джерел

 1. Гардабхадзе І.А. Особливості наукового підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу / І.А. Гар­дабхадзе // Вісник Харківської державної ака­демії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2012. — № 15. — С. 7—10
 2. Гардабхадзе І.А. Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління / І.А. Гардабхадзе // Традиції та но­вації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. — Харків : ХДАДМ, 2013. — № 2. — С. 221—227.
 3. ЕрмиловаВ. Моделирование и художественное офор­мле­ние одежды / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. — Москва : Академия, 2001. — 180 с.
 4. КозловаТ.В. Стиль в костюме ХХ века / Т.В Козлова, Е.В. Ильчева. — Москва : Совъяж Вефо, 2003. — 150 с.
 5. Козлова Т. Художественное проектирование костюма / Т.В. Козлова. — Москва : Лег. и пищ. пром-сть, 1982. — 224 с.
 6. КорольН. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: Мистецька вартість стилістичних інтерпретацій / Наталія Король // Вісник Львівського університету. Серія «мистецт-во». — 2015. — Вип. 16. — Ч. 1. — С. 234—240.
 7. КостельнаМ.В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини ХХ — початку ХХІ ст.: етнічний напрям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.07 «Дизайн» / Костельна Марія Валентинівна ; Мін-во культури України ; КНУКіМ. — Київ, 2016. — 19 с.
 8. Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик XX ст. : автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 26.00.01  / М.Т. Мельник ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2008. — 19 с.
 9. Макогін Г.В. Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України XIX — початку XXI століть) : дис. канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Макогін Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2014. — 196 с.
 10. Макогін Г.В. Уявлення українців про естетику вбрання (на матеріалах фольклору) / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Іва­но-Фран­ківськ, 2011. — Вип. 21—22.  — С. 27—32.
 11. Матейко К.І. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання / К.І. Матейко, С.Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1963. — № 2. — С. 14—20.
 12. НиколаеваТ.А. Народное моделирование женской одежды и применение его традиций в современной практике (на материалахУкраины) / Т.А. Николаева // Советская этнография. — Москва, 1977. — № 3. — С. 72—90.
 13. СидоровичС.Й. Використання в сучасному одязі еле­ментів традиційного вбрання / С.Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. — 1963. — № 2. — С. 14—20 : іл.
 14. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання / Г.Г. Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
 15. Тканко З. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: навч. посіб. для студ. навч. закл. мистецтва і легкої пром-сті, художників, мистецтвознавців / З. Тканко, О. Коровицький. — Львів : Брати Сиротинські і К, 2000. — 96 с.
 16. Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ — початку ХХI століття: тенденції, школи, національна специфіка : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства: 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» / О.Д. Тканко. — Львів, 2009. — 207 с.
 17. Чупріна Н.В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.19.04 «Технологія швейних виробів» / Н.В. Чупріна. — Київ, 2001. — 23 с.
 18. МельникМ. Використання елементів традиційного українського костюма при створенні фешн-колекцій / Мельник М.Т. — Електронний ресурс. — Режим дос­тупу : http://mtmfashion.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »