« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 416–420

УДК 7.012.23

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.416

Надійшла 22.02.2018

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО У ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ПОЧ. ХХІ ст.:  ПРИЙОМИ І ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІЗАЦІЇ

Макогін Ганна Василівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва,

Інститут мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна.

Контакти: e-mail makoginanna@gmail.com

 Анотація. Викладені результати досліджень базуються на аналізі засобів художньої виразності моделей одягу, створених українськими дизайнерами. Визначаються культурні фактори впливу на дизайн репрезентативного костюма з елементами традицій, аналізуються дії функцій костюма на методи і принципи стилізації. Актуальні прийоми стилізації костюма проаналізовані з урахуванням сучасних тенденцій: відсутності загальноприйнятих єдиних норм в одязі, стирання відмінностей між одягом різного призначення, еклектикою в стилістиці костюма ХХІ ст.

Ключові слова: стилізація, народне вбрання, крій, конструкція, декорування, орнаменти.

Список використаних джерел

 1. Гардабхадзе І.А. Особливості наукового підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу / І.А. Гар­дабхадзе // Вісник Харківської державної ака­демії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2012. — № 15. — С. 7—10
 2. Гардабхадзе І.А. Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління / І.А. Гардабхадзе // Традиції та но­вації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. — Харків : ХДАДМ, 2013. — № 2. — С. 221—227.
 3. ЕрмиловаВ. Моделирование и художественное офор­мле­ние одежды / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. — Москва : Академия, 2001. — 180 с.
 4. КозловаТ.В. Стиль в костюме ХХ века / Т.В Козлова, Е.В. Ильчева. — Москва : Совъяж Вефо, 2003. — 150 с.
 5. Козлова Т. Художественное проектирование костюма / Т.В. Козлова. — Москва : Лег. и пищ. пром-сть, 1982. — 224 с.
 6. КорольН. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: Мистецька вартість стилістичних інтерпретацій / Наталія Король // Вісник Львівського університету. Серія «мистецт-во». — 2015. — Вип. 16. — Ч. 1. — С. 234—240.
 7. КостельнаМ.В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини ХХ — початку ХХІ ст.: етнічний напрям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.07 «Дизайн» / Костельна Марія Валентинівна ; Мін-во культури України ; КНУКіМ. — Київ, 2016. — 19 с.
 8. Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик XX ст. : автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 26.00.01  / М.Т. Мельник ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2008. — 19 с.
 9. Макогін Г.В. Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України XIX — початку XXI століть) : дис. канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Макогін Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2014. — 196 с.
 10. Макогін Г.В. Уявлення українців про естетику вбрання (на матеріалах фольклору) / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Іва­но-Фран­ківськ, 2011. — Вип. 21—22.  — С. 27—32.
 11. Матейко К.І. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання / К.І. Матейко, С.Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1963. — № 2. — С. 14—20.
 12. НиколаеваТ.А. Народное моделирование женской одежды и применение его традиций в современной практике (на материалахУкраины) / Т.А. Николаева // Советская этнография. — Москва, 1977. — № 3. — С. 72—90.
 13. СидоровичС.Й. Використання в сучасному одязі еле­ментів традиційного вбрання / С.Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. — 1963. — № 2. — С. 14—20 : іл.
 14. Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання / Г.Г. Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
 15. Тканко З. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: навч. посіб. для студ. навч. закл. мистецтва і легкої пром-сті, художників, мистецтвознавців / З. Тканко, О. Коровицький. — Львів : Брати Сиротинські і К, 2000. — 96 с.
 16. Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ — початку ХХI століття: тенденції, школи, національна специфіка : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства: 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» / О.Д. Тканко. — Львів, 2009. — 207 с.
 17. Чупріна Н.В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.19.04 «Технологія швейних виробів» / Н.В. Чупріна. — Київ, 2001. — 23 с.
 18. МельникМ. Використання елементів традиційного українського костюма при створенні фешн-колекцій / Мельник М.Т. — Електронний ресурс. — Режим дос­тупу : http://mtmfashion.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »