« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 421–424

УДК 745.52.011.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.421

Надійшла 25.01.2018

КОРЕЛЯЦІЯ ТРАДИЦІЙ І НОВАЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТИЛІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХХ—ХХІ ст.

Луковська Ольга Ігорівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

Українська академія друкарства,

заступник директора з науково-мистецької діяльності

Львівський Палацу мистецтв.

вул. Коперника 17, 79005, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail OLHALUKOVSKA@YAHOO.COM

 Анотація. Досліджується кореляція народних традицій і сучасних тенденцій в українському художньому текстилі на зламі ХХ—ХХІ ст. Простежуються характерні риси творчої практики, аналізуються художні особливості творів, виконаних професійними митцями, що працюють у цій ділянці.

Ключові слова: художній текстиль, художник, народна традиція, кореляція, новація.

Список використаних джерел

 1. Андріяшко В. Трансформація традиційних іконографічних схем в композиціях сучасних митців Київської школи художнього текстилю / В. Андріяшко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Духовна культура як домінанта українського життєтворення». — Київ, 2005. — Ч. 2. — С. 8—11.
 2. ГончарК. Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. … канд. мист-ва / Гончар К. ; НАМУ ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. — Київ, 2015. — 16 с.
 3. Жоголь Л. Декоративное искусство в современном интерьере / Л. Жоголь. — Киев : Будивельник, 1986. — 200 с.
 4. Кара-Васильєва Т. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки / Т. Кара-Ва­сильєва // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2007. — Вип. 7. — С. 53—64.
 5. Кара-Васильєва Т. Сучасне декоративне мистецтво України — нова парадигма / Т. Кара-Васильєва // Наукова збірка «Міст». — Київ : ВХ Студіо, 2003. — С. 69—78.
 6. Луковська О. Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. / О. Луковська // Вісник ХДАДМ. — Харків, 2007. — № 10. — С. 65—68.
 7. Никорак О. Українська народна тканина. Типологі­за­ція, локалізація, художні особливості. Інтер’єрні тканини. Ч. 1 / О. Никорак — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. — 583 с.
 8. Соколюк Л. Проблема національної форми в українському мистецтві та мистецтвознавстві ХХ століття / Л. Соколюк // Вісник ХДАДМ. — Харків, 2002. — № 7. — С. 51—60.
 9. Станкевич М. Морфологія — система видів мистецтва / М. Станкевич // Автентичність мистецтва. — Львів : Афіша, 2004. — С. 9—18.
 10. Чегусова З. Роль символу, знака, міфу в професійному декоративному мистецтві України на межі ХХ—ХХІ ст. / З. Чегусова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. — Вип. 8. — С. 146—151.
 11. Ямборко О. Рецепція вітчизняного гобелена 1960—2000-х рр. в процесі текстильної метаморфози / О. Ямборко // Вісник ХДАДМ. — Харків, 2005. — № 9. — С. 132—142.
 12. ЧегусоваЗ. Особливості розвитку геометричного ор­наменту в мистецтві художнього текстилю України кін. ХХ — поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / З. Чегусова // Збірник статей IV фр-укр. Арх. Конф-ції «Геометричне мистецтво від преісторії до сучасності». — Київ, 2015. — Режим доступу: http://institutfrancais-ukraine.com/ua/programmation/collo­que-archeologie/developpement-de-l%60ornamen­tation-dans-l%60art-du%20textile-Chegussova.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »