« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 421–424

УДК 745.52.011.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.421

Надійшла 25.01.2018

КОРЕЛЯЦІЯ ТРАДИЦІЙ І НОВАЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТИЛІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХХ—ХХІ ст.

Луковська Ольга Ігорівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

Українська академія друкарства,

заступник директора з науково-мистецької діяльності

Львівський Палацу мистецтв.

вул. Коперника 17, 79005, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail OLHALUKOVSKA@YAHOO.COM

 Анотація. Досліджується кореляція народних традицій і сучасних тенденцій в українському художньому текстилі на зламі ХХ—ХХІ ст. Простежуються характерні риси творчої практики, аналізуються художні особливості творів, виконаних професійними митцями, що працюють у цій ділянці.

Ключові слова: художній текстиль, художник, народна традиція, кореляція, новація.

Список використаних джерел

 1. Андріяшко В. Трансформація традиційних іконографічних схем в композиціях сучасних митців Київської школи художнього текстилю / В. Андріяшко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Духовна культура як домінанта українського життєтворення». — Київ, 2005. — Ч. 2. — С. 8—11.
 2. ГончарК. Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. … канд. мист-ва / Гончар К. ; НАМУ ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. — Київ, 2015. — 16 с.
 3. Жоголь Л. Декоративное искусство в современном интерьере / Л. Жоголь. — Киев : Будивельник, 1986. — 200 с.
 4. Кара-Васильєва Т. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки / Т. Кара-Ва­сильєва // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2007. — Вип. 7. — С. 53—64.
 5. Кара-Васильєва Т. Сучасне декоративне мистецтво України — нова парадигма / Т. Кара-Васильєва // Наукова збірка «Міст». — Київ : ВХ Студіо, 2003. — С. 69—78.
 6. Луковська О. Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. / О. Луковська // Вісник ХДАДМ. — Харків, 2007. — № 10. — С. 65—68.
 7. Никорак О. Українська народна тканина. Типологі­за­ція, локалізація, художні особливості. Інтер’єрні тканини. Ч. 1 / О. Никорак — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. — 583 с.
 8. Соколюк Л. Проблема національної форми в українському мистецтві та мистецтвознавстві ХХ століття / Л. Соколюк // Вісник ХДАДМ. — Харків, 2002. — № 7. — С. 51—60.
 9. Станкевич М. Морфологія — система видів мистецтва / М. Станкевич // Автентичність мистецтва. — Львів : Афіша, 2004. — С. 9—18.
 10. Чегусова З. Роль символу, знака, міфу в професійному декоративному мистецтві України на межі ХХ—ХХІ ст. / З. Чегусова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. — Вип. 8. — С. 146—151.
 11. Ямборко О. Рецепція вітчизняного гобелена 1960—2000-х рр. в процесі текстильної метаморфози / О. Ямборко // Вісник ХДАДМ. — Харків, 2005. — № 9. — С. 132—142.
 12. ЧегусоваЗ. Особливості розвитку геометричного ор­наменту в мистецтві художнього текстилю України кін. ХХ — поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / З. Чегусова // Збірник статей IV фр-укр. Арх. Конф-ції «Геометричне мистецтво від преісторії до сучасності». — Київ, 2015. — Режим доступу: http://institutfrancais-ukraine.com/ua/programmation/collo­que-archeologie/developpement-de-l%60ornamen­tation-dans-l%60art-du%20textile-Chegussova.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »