« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 425–435

УДК 730:2-526.64(477.83/.86)”19/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.425

Надійшла 25.01.2018

САКРАЛЬНА ЛАНДШАФТНА СКУЛЬПТУРА ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ: ТИПОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ХРИСТА

Сидор Віталій Михайлович,

аспірант кафедри дизайну і теорії мистецтва

Інститут мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна.

Контакти: e-mail Vitaliy_Sydor@i.ua

Анотація. Розкривається візуальний контекст сакральної ландшафтної скульптури Галицького краю періоду 1990—2015 рр. Окреслюються локалізації досліджуваних об’єктів, визначаються особливості їх функціонування, аналізуються композиційні, образні та стилістичні редакції подачі відтворюваних персоналій, чим у цілому вибудовується загальна типологічна картина досліджуваного явища. У цьому ж руслі подається іконографічна характеристика скульптур Спасителя. Висвітлення напрацьованого супроводжується визначенням усталених і відносно нових аспектів безпосереднього постання таких скульптур.

Ключові слова: сакральна ландшафтна скульптура, галицькі терени, образ, типологія, іконографія, новації.

Список використаних джерел

 1. Біблія, або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена: 988— 1988. Ювілейне видання з нагоди тисячоліття християнства в Україні / перекл. І. Огієнко (митрополит Іларіон). — Б. м. : б. в., 1988. — 1528 с.
 2. Білоус Л. Сакральна народна скульптура Рогатинщини ХХ — початку ХХІ століть / Леся Білоус // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 24—25. — С. 100—105.
 3. Головей В. Методологічні аспекти дослідження традицій українського іконопису (тезовий виклад) / В. Головей // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво ХІІІ—ХV століть): матеріали ІІІ Міжн. наук. конференції, 4— 5 травня 1995 р. / Львівська академія мистецтв та ін. — Львів ; Жовква : Місіонер, 2001. — С. 45—46.
 4. Голубець О. Роман Петрук: повернення / Орест Голубець // Образотворче мистецтво. — 2001. — № 1. — С. 86—87.
 5. Гончаренко А.О. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х—2000-х рр.) : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Анастасія Олексіївна Гончаренко. — Харків, 2015. — 223 с.
 6. Гошовський Р.М. Декоративно-семантичні чинники сакралізації культових об’єктів українців ХVІ — початку ХХ століть (Онтологія. Типологія. Символіка. Художні засоби) : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Роман Михайлович Гошовський. — Івано-Франківськ, 2015. — 223 с.
 7. Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Линда Грэбер. ; пер. С. Колос, В. Борейко. — Киевский эколого-культурный центр. — Киев : б. и., 1999. — 54 с.
 8. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. Даль. — Москва : Русский язык, 1978. — Т. 2 (И—О). — 1979. — 779 с.
 9. Дундяк І. Скульптура Івано-Франківська поч. ХХІ ст. у контексті розвитку сучасної монументальної релігійної скульптури / Ірина Дундяк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 24—25. — С. 8—12.
 10. Енциклопедія українознавства : в 10 т. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде Життя, 1955. — Т. 9: Тимофєєв Валентин — Хмельницький Богдан. — 1980. — С. 3201—3600.
 11. Журмій Н.М. Трансформації релігійного світосприйняття у контексті сучасної міської скульптури / Н.М. Журмій // Вісник ДАКККіМ. — 2011. — № 3. — С. 89—92.
 12. Катрій Ю.Я., о. Пізнай свій обряд! Літургійний рік Української Католицької Церкви / о. Юліан Я. Катрій, ЧСВВ. — Нью-Йорк ; Рим : Вид-во оо. Василіян, 1982. — 493 с.
 13. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Яків Креховецький ; Катехитичний ін-т ЛБА. — Львів : ММСУ ; Свічадо, 2000. — 152 с. : іл.
 14. Моздир М.І. Українська народна меморіальна пластика : монографія / М.І. Моздир. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2009. — 272 с. : іл.
 15. Музичка І. Українське сакральне мистецтво і богословія / о. Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжн. наук. конференції, 4—5 травня 1993 р. / Львів­ська академія мистецтв та ін. — Львів : ММСУ ; Свічадо, 1994. — С. 11—34.
 16. Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / І.І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. — Вінніпег, 1965. — 424 с.
 17. Осадча О.А. Біблійна тематика в українській скульптурі 2000-х рр. (образно-стилістичний аспект) / О.А. Осадча // Вісник ХДАДМ. — 2014. — № 3. — С. 76—80.
 18. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — Київ : АртЕк, 1999. — 728 с.
 19. Протас М. Стильові стратегії розвитку української скульптури ХХ—ХХІ ст. Модель еволюції / М. Про­тас. — Київ : Українська видавнича спілка, 2009. — 288 с.
 20. Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини 19—20 століть: культурологічний аспект : дис. … кандидата мистецтвознавства : 26.00.01 / Михайло Богданович Сидор. — Дрогобич, 2011. — 193 с.
 21. Словник української мови : в 11 т. / ред. кол. І.К. Білодід (голова) та ін. ; АН УРСР. Інститут мовознавства. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. 8: Природа — Ряхтливий. — 1977. — 927 с. ; Т. 10 (Т—Ф). — 1979. — 658 с.
 22. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / М.Є. Станкевич. — Львів : СКІМ, 2004. — 192 с.
 23. Хомяк Л.В. Меморіальна різьба осередків народного каменярства в Галичині кінця ХІХ—ХХ століття : дис. … кандидата мистецтвознавства : 17.00.06 / Лідія Василівна Хом’як. — Івано-Франківськ, 2002. — 258 с.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »