« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 425–435

УДК 730:2-526.64(477.83/.86)”19/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.425

Надійшла 25.01.2018

САКРАЛЬНА ЛАНДШАФТНА СКУЛЬПТУРА ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ: ТИПОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗУ ХРИСТА

Сидор Віталій Михайлович,

аспірант кафедри дизайну і теорії мистецтва

Інститут мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна.

Контакти: e-mail Vitaliy_Sydor@i.ua

Анотація. Розкривається візуальний контекст сакральної ландшафтної скульптури Галицького краю періоду 1990—2015 рр. Окреслюються локалізації досліджуваних об’єктів, визначаються особливості їх функціонування, аналізуються композиційні, образні та стилістичні редакції подачі відтворюваних персоналій, чим у цілому вибудовується загальна типологічна картина досліджуваного явища. У цьому ж руслі подається іконографічна характеристика скульптур Спасителя. Висвітлення напрацьованого супроводжується визначенням усталених і відносно нових аспектів безпосереднього постання таких скульптур.

Ключові слова: сакральна ландшафтна скульптура, галицькі терени, образ, типологія, іконографія, новації.

Список використаних джерел

 1. Біблія, або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена: 988— 1988. Ювілейне видання з нагоди тисячоліття християнства в Україні / перекл. І. Огієнко (митрополит Іларіон). — Б. м. : б. в., 1988. — 1528 с.
 2. Білоус Л. Сакральна народна скульптура Рогатинщини ХХ — початку ХХІ століть / Леся Білоус // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 24—25. — С. 100—105.
 3. Головей В. Методологічні аспекти дослідження традицій українського іконопису (тезовий виклад) / В. Головей // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво ХІІІ—ХV століть): матеріали ІІІ Міжн. наук. конференції, 4— 5 травня 1995 р. / Львівська академія мистецтв та ін. — Львів ; Жовква : Місіонер, 2001. — С. 45—46.
 4. Голубець О. Роман Петрук: повернення / Орест Голубець // Образотворче мистецтво. — 2001. — № 1. — С. 86—87.
 5. Гончаренко А.О. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х—2000-х рр.) : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Анастасія Олексіївна Гончаренко. — Харків, 2015. — 223 с.
 6. Гошовський Р.М. Декоративно-семантичні чинники сакралізації культових об’єктів українців ХVІ — початку ХХ століть (Онтологія. Типологія. Символіка. Художні засоби) : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Роман Михайлович Гошовський. — Івано-Франківськ, 2015. — 223 с.
 7. Грэбер Л. Дикая природа как священное пространство / Линда Грэбер. ; пер. С. Колос, В. Борейко. — Киевский эколого-культурный центр. — Киев : б. и., 1999. — 54 с.
 8. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. Даль. — Москва : Русский язык, 1978. — Т. 2 (И—О). — 1979. — 779 с.
 9. Дундяк І. Скульптура Івано-Франківська поч. ХХІ ст. у контексті розвитку сучасної монументальної релігійної скульптури / Ірина Дундяк // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 24—25. — С. 8—12.
 10. Енциклопедія українознавства : в 10 т. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; гол. ред. В. Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде Життя, 1955. — Т. 9: Тимофєєв Валентин — Хмельницький Богдан. — 1980. — С. 3201—3600.
 11. Журмій Н.М. Трансформації релігійного світосприйняття у контексті сучасної міської скульптури / Н.М. Журмій // Вісник ДАКККіМ. — 2011. — № 3. — С. 89—92.
 12. Катрій Ю.Я., о. Пізнай свій обряд! Літургійний рік Української Католицької Церкви / о. Юліан Я. Катрій, ЧСВВ. — Нью-Йорк ; Рим : Вид-во оо. Василіян, 1982. — 493 с.
 13. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони / Яків Креховецький ; Катехитичний ін-т ЛБА. — Львів : ММСУ ; Свічадо, 2000. — 152 с. : іл.
 14. Моздир М.І. Українська народна меморіальна пластика : монографія / М.І. Моздир. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2009. — 272 с. : іл.
 15. Музичка І. Українське сакральне мистецтво і богословія / о. Іван Музичка // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи: матеріали Міжн. наук. конференції, 4—5 травня 1993 р. / Львів­ська академія мистецтв та ін. — Львів : ММСУ ; Свічадо, 1994. — С. 11—34.
 16. Огієнко І.І. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / І.І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. — Вінніпег, 1965. — 424 с.
 17. Осадча О.А. Біблійна тематика в українській скульптурі 2000-х рр. (образно-стилістичний аспект) / О.А. Осадча // Вісник ХДАДМ. — 2014. — № 3. — С. 76—80.
 18. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. — Київ : АртЕк, 1999. — 728 с.
 19. Протас М. Стильові стратегії розвитку української скульптури ХХ—ХХІ ст. Модель еволюції / М. Про­тас. — Київ : Українська видавнича спілка, 2009. — 288 с.
 20. Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини 19—20 століть: культурологічний аспект : дис. … кандидата мистецтвознавства : 26.00.01 / Михайло Богданович Сидор. — Дрогобич, 2011. — 193 с.
 21. Словник української мови : в 11 т. / ред. кол. І.К. Білодід (голова) та ін. ; АН УРСР. Інститут мовознавства. — Київ : Наукова думка, 1970. — Т. 8: Природа — Ряхтливий. — 1977. — 927 с. ; Т. 10 (Т—Ф). — 1979. — 658 с.
 22. Станкевич М.Є. Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / М.Є. Станкевич. — Львів : СКІМ, 2004. — 192 с.
 23. Хомяк Л.В. Меморіальна різьба осередків народного каменярства в Галичині кінця ХІХ—ХХ століття : дис. … кандидата мистецтвознавства : 17.00.06 / Лідія Василівна Хом’як. — Івано-Франківськ, 2002. — 258 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »