« 2018. № 4 (142)

 

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 817–824

УДК 304.44:7.04

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.817

Надійшла 13.06.2018

КИРИЛО-МЕФОДІЄВСЬКА ТРАДИЦІЯ У ФОРМУВАННІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Чуйко Олег Дмитрович  —

Вул. Сахарова, 34а, 76000, Івано-Франківськ, Україна

Контакти: +38 099 118 33 00; e–mail: art.trivium@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена важливому аспекту утвердження християнства на західних теренах Давньоруської держави — впливу Кирило-Мефодіївської традиції на духовну культуру Русі-України. Проаналізовано зразки філософсько-теологічної літератури, пам’ятки архітектури і декоративного мистецтва як свідчення культурних інспірацій з Великої Моравії, з якою пов’язана діяльність святих-просвітителів Кирила та Мефодія.

 Ключові слова: традиція, культура, ротонда, християнство.

Список використаних джерел

 1. Балик Б.І. До історії найдавніших церков у Перемишлі (Х—ХІІ ст.) / Б.І. Балик // Богословія. — 1983. — Т. 47. — С. 73—88.
 2. Балик Б.І. До питання про прийняття християнства та єпископства в Перемишлі в ІХ—Х ст. / Б.І. Балик // Записки Чину Святого Василія Великого. — Рим, 1978. — Т. Х. — С. ІІ. — Вип. 1—4. — С. 50—97.
 3. Бойко Максим. Сліди слов’янського християнства на українському Заході / М. Бойко // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1988. — Джерсі ; Ситі ; Ню-Йорк, 1988. — Річник 78. — С. 87—104.
 4. Боровський Я.Є. Київська ротонда / Я.Є. Боровський, П.П. Толочко // Археология Киева. Исследования и материалы. — Київ, 1979. — С. 90—106.
 5. Великая Моравия, её историческое и культурное значение / ред. Г. Санчук, Й. Поулик. — Москва : Наука, 1985. — 287 с.
 6. Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян. Вступ до сереньовічної історії слов’янства / А.П. Власто. — Київ : Юніверс, 2004. — 496 с.
 7. Диба Ю. Архітектура ротонд Галицької і Волинської земель ХІ—ХІV століть у контексті проблеми зовнішніх впливів / Ю. Диба // Пам’ятки України. — 2006. — № 1—2. — С. 17—32.
 8. Єржабкова Б. Святий Володимир і святий Вацлав — Християнські подвижники й оборонці культури Київської Руси-України й Чеського князівства / Б. Єржаб­кова // Ювілейний збірник матеріалів наукової конференції у 1000-ліття хрещення Руси-України. — Рим ; Львів ; Лондон, 1988—2008. — C. 32—48.
 9. ЗапаскоЯ. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні / Я.Запаско, Я. Ісаєвич. — Львів, 1984. — Кн. 2. — Ч. 2: 1765—1800. — 128 с.
 10. Ісаєвич Я.Д. До питання про західний кордон Київської Русі / Я.Д. Ісаєвич // Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996. — С. 90—104.
 11. Калиняк М. Кирило-Мефодіївська церква на північ від Карпат / М. Калиняк // Альманах «Гомону України». — Торонто, 1988. — № 66. — С. 50—71.
 12. КаргерМ.К. Основные итоги раскопок древнего Галича в 1955году / М.К. Каргер // Краткие сообщения Института археологий АН СССР. — 1960. — Вип. 61. — С. 61—71.
 13. Кметь В. Львівська православна єпархія: короткий огляд історії / В. Кметь // Шематизм Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату. 2000 рік: Стат.-біогр. довід­ник. — Львів, 2000. — С. 8—44.
 14. КметьВ. Юрисдикційний статус та організаційна структура Галицької (Львівської) єпархії (ХІІ— середина ХVІ століття) / В. Кметь // Ковчег. — 2001. — Ч. 3. — С. 131—155.
 15. Козак С. Християнізація Київської Русі і питання кирило-мефодіївської традиції / С. Козак // Вар­шавські українознавчі записки. — Варшава, 1989. — Зош. І. — С. 4—24.
 16. КорзухинаГ.Ф. Древнеруские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии ХІ—ХІІІ вв. / Г. Корзухина, А. Пєскова. — Санкт-Петербург, 2003. — 432 с.
 17. Липатов А.В. Кирилло-мефодиевская традиция, истоки польской литературы и проблемы славянской взаимносты (о взаимодействии латинского Запада и Византийского Востока) / А.В. Липатов // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. — Москва, 1995. — Т. LIV. — № 6. — С. 34—46.
 18. Літопис Руський / за Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — Київ : Дніпро, 1990. — 591с.
 19. Любащенко В. Свідчення Козьми Празького про східні кордони Празької єпископії історіографічний ана­ліз / В. Любащенко // Історія релігії в Україні: науковий щорічник. — Львів : Логос, 2011. — Кн. І. — С. 3—12.
 20. Михайлова Р.Д. Регіональні давньоруські прикраси Волині Х — початку ХІ ст. (за матеріалами речових скарбів) / Р.Д. Михайлова // Українська культура. Минуле. Сучасне. Шлях розвитку. — Рівне : РДЧУ, 2002. — Вип. VII. — С. 27—46.
 21. Михайлова Р. Художня культура Галицько-Волинської Ру­сі / Р. Михайлова. — Київ : Слово, 2007. — 496 с. : іл.
 22. Могитич І. Центричні храми княжої Волині: нові риси будівельної технології кінця ХІІ століття / І. Могитич, Р. Могитич // Міжнародна наукова конфе­ренція «Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиція». Галич, 19—21 серпня 1993. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Кри­п’якевича АН України, 1993. — С. 74—76.
 23. МоцяА.П. Некоторые сведения о распространении христианства на Юге Руси по данным погребального обряда / А. Моця // Обряды и верования древнего населения Украины. — Киев : Наукова думка, 1990. — С. 114—133.
 24. МусинА.Е. Археология древнерусского паломничества в Святую Землю в XII—XV вв. / А.Е. Мусин // Богословские труды. К 150-летию Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1847—1997). — Москва, 1999. — № 35. — С. 92—110.
 25. Назаренко Д.А. Древняя Русь на международных путях / Д.А. Назаренко. — Москва, 2001. — 784 с.
 26. Петрушевичь А. Краткое историческое известіе о времени введенія христианства на Галичской Руси, особенноже обь учреждеіи святительскихь столиць вь Галичь и Львовь и святительських, сидьвшихь на упомянутыхь столицахь / А. Петрушевичь. — Львовь : Ставропигійский Ин-т, 1882. — 15 с.
 27. Петрушевичь А. О соборной Богородичной церкви вь городь Галичь, происходящей из первуй половины ХІІ стольтия / А. Петрушевичь. — Львовь : Ставро­пигійский Ин-т, 1899. — Вип. І. — 280 с.
 28. Поп И.И. Искусство Чехии и Моравии ІХ — начала ХVIвека / И.И. Поп. — Москва : Искусство, 1978. — 254 с.
 29. Поулик И. Вклад чехословацкой археологи в изучение истории Великой Моравии / И. Поулик // Великая Моравия. История и культурное значение. — Москва : Наука, 1987. — С. 28—50.
 30. Рудовичь І. Коротка історія Галицко-Львовскои єпархіи. На основі грецьких жерел и інших новіших подручников / І. Рудовичь. — Жовква, 1902. — 56 с.
 31. Сєдов В.В. Об одной группе древнерусских крестов / В.В. Сєдов // Древности славян и Руси. — Москва : Наука, 1988. — С. 63—67.
 32. СкочилясІ. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ—ХVIII століть: організаційна структура та правовий статус / І. Скочиляс. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — ХХІV. — 832 c. + 16 c. кольор. іл.
 33. Скочиляс І. Джерела християнства у Прикарпатті до початку ХІ століття та генеза Галицької єпископії / І. Скочиляс // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — Дрогобич, 2008. — Вип. ХІ—ХІІ. — С. 39—50.
 34. ФлоряБ.Н. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия / Б.Н. Флоря, А.А. Турилов, С.А. Иванов. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. — 314 с.
 35. Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні (до р. 1353) / М. Чубатий. — Рим ; Нью-Йорк, 1965. — Т. І. — 816 с.
 36. Ярема В. Кам’яні свідки місіонерської діяльності слов’янських апостолів / Володимир Ярема // Православний вісник. — 1971. — № 1. — С. 28—32.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »