« 2018. № 4 (142)

 

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 817–824

УДК 304.44:7.04

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.817

Надійшла 13.06.2018

КИРИЛО-МЕФОДІЄВСЬКА ТРАДИЦІЯ У ФОРМУВАННІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Чуйко Олег Дмитрович  —

Вул. Сахарова, 34а, 76000, Івано-Франківськ, Україна

Контакти: +38 099 118 33 00; e–mail: art.trivium@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена важливому аспекту утвердження християнства на західних теренах Давньоруської держави — впливу Кирило-Мефодіївської традиції на духовну культуру Русі-України. Проаналізовано зразки філософсько-теологічної літератури, пам’ятки архітектури і декоративного мистецтва як свідчення культурних інспірацій з Великої Моравії, з якою пов’язана діяльність святих-просвітителів Кирила та Мефодія.

 Ключові слова: традиція, культура, ротонда, християнство.

Список використаних джерел

 1. Балик Б.І. До історії найдавніших церков у Перемишлі (Х—ХІІ ст.) / Б.І. Балик // Богословія. — 1983. — Т. 47. — С. 73—88.
 2. Балик Б.І. До питання про прийняття християнства та єпископства в Перемишлі в ІХ—Х ст. / Б.І. Балик // Записки Чину Святого Василія Великого. — Рим, 1978. — Т. Х. — С. ІІ. — Вип. 1—4. — С. 50—97.
 3. Бойко Максим. Сліди слов’янського християнства на українському Заході / М. Бойко // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1988. — Джерсі ; Ситі ; Ню-Йорк, 1988. — Річник 78. — С. 87—104.
 4. Боровський Я.Є. Київська ротонда / Я.Є. Боровський, П.П. Толочко // Археология Киева. Исследования и материалы. — Київ, 1979. — С. 90—106.
 5. Великая Моравия, её историческое и культурное значение / ред. Г. Санчук, Й. Поулик. — Москва : Наука, 1985. — 287 с.
 6. Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян. Вступ до сереньовічної історії слов’янства / А.П. Власто. — Київ : Юніверс, 2004. — 496 с.
 7. Диба Ю. Архітектура ротонд Галицької і Волинської земель ХІ—ХІV століть у контексті проблеми зовнішніх впливів / Ю. Диба // Пам’ятки України. — 2006. — № 1—2. — С. 17—32.
 8. Єржабкова Б. Святий Володимир і святий Вацлав — Християнські подвижники й оборонці культури Київської Руси-України й Чеського князівства / Б. Єржаб­кова // Ювілейний збірник матеріалів наукової конференції у 1000-ліття хрещення Руси-України. — Рим ; Львів ; Лондон, 1988—2008. — C. 32—48.
 9. ЗапаскоЯ. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні / Я.Запаско, Я. Ісаєвич. — Львів, 1984. — Кн. 2. — Ч. 2: 1765—1800. — 128 с.
 10. Ісаєвич Я.Д. До питання про західний кордон Київської Русі / Я.Д. Ісаєвич // Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. — Львів, 1996. — С. 90—104.
 11. Калиняк М. Кирило-Мефодіївська церква на північ від Карпат / М. Калиняк // Альманах «Гомону України». — Торонто, 1988. — № 66. — С. 50—71.
 12. КаргерМ.К. Основные итоги раскопок древнего Галича в 1955году / М.К. Каргер // Краткие сообщения Института археологий АН СССР. — 1960. — Вип. 61. — С. 61—71.
 13. Кметь В. Львівська православна єпархія: короткий огляд історії / В. Кметь // Шематизм Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату. 2000 рік: Стат.-біогр. довід­ник. — Львів, 2000. — С. 8—44.
 14. КметьВ. Юрисдикційний статус та організаційна структура Галицької (Львівської) єпархії (ХІІ— середина ХVІ століття) / В. Кметь // Ковчег. — 2001. — Ч. 3. — С. 131—155.
 15. Козак С. Християнізація Київської Русі і питання кирило-мефодіївської традиції / С. Козак // Вар­шавські українознавчі записки. — Варшава, 1989. — Зош. І. — С. 4—24.
 16. КорзухинаГ.Ф. Древнеруские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии ХІ—ХІІІ вв. / Г. Корзухина, А. Пєскова. — Санкт-Петербург, 2003. — 432 с.
 17. Липатов А.В. Кирилло-мефодиевская традиция, истоки польской литературы и проблемы славянской взаимносты (о взаимодействии латинского Запада и Византийского Востока) / А.В. Липатов // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. — Москва, 1995. — Т. LIV. — № 6. — С. 34—46.
 18. Літопис Руський / за Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — Київ : Дніпро, 1990. — 591с.
 19. Любащенко В. Свідчення Козьми Празького про східні кордони Празької єпископії історіографічний ана­ліз / В. Любащенко // Історія релігії в Україні: науковий щорічник. — Львів : Логос, 2011. — Кн. І. — С. 3—12.
 20. Михайлова Р.Д. Регіональні давньоруські прикраси Волині Х — початку ХІ ст. (за матеріалами речових скарбів) / Р.Д. Михайлова // Українська культура. Минуле. Сучасне. Шлях розвитку. — Рівне : РДЧУ, 2002. — Вип. VII. — С. 27—46.
 21. Михайлова Р. Художня культура Галицько-Волинської Ру­сі / Р. Михайлова. — Київ : Слово, 2007. — 496 с. : іл.
 22. Могитич І. Центричні храми княжої Волині: нові риси будівельної технології кінця ХІІ століття / І. Могитич, Р. Могитич // Міжнародна наукова конфе­ренція «Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиція». Галич, 19—21 серпня 1993. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Кри­п’якевича АН України, 1993. — С. 74—76.
 23. МоцяА.П. Некоторые сведения о распространении христианства на Юге Руси по данным погребального обряда / А. Моця // Обряды и верования древнего населения Украины. — Киев : Наукова думка, 1990. — С. 114—133.
 24. МусинА.Е. Археология древнерусского паломничества в Святую Землю в XII—XV вв. / А.Е. Мусин // Богословские труды. К 150-летию Русской Духовной миссии в Иерусалиме (1847—1997). — Москва, 1999. — № 35. — С. 92—110.
 25. Назаренко Д.А. Древняя Русь на международных путях / Д.А. Назаренко. — Москва, 2001. — 784 с.
 26. Петрушевичь А. Краткое историческое известіе о времени введенія христианства на Галичской Руси, особенноже обь учреждеіи святительскихь столиць вь Галичь и Львовь и святительських, сидьвшихь на упомянутыхь столицахь / А. Петрушевичь. — Львовь : Ставропигійский Ин-т, 1882. — 15 с.
 27. Петрушевичь А. О соборной Богородичной церкви вь городь Галичь, происходящей из первуй половины ХІІ стольтия / А. Петрушевичь. — Львовь : Ставро­пигійский Ин-т, 1899. — Вип. І. — 280 с.
 28. Поп И.И. Искусство Чехии и Моравии ІХ — начала ХVIвека / И.И. Поп. — Москва : Искусство, 1978. — 254 с.
 29. Поулик И. Вклад чехословацкой археологи в изучение истории Великой Моравии / И. Поулик // Великая Моравия. История и культурное значение. — Москва : Наука, 1987. — С. 28—50.
 30. Рудовичь І. Коротка історія Галицко-Львовскои єпархіи. На основі грецьких жерел и інших новіших подручников / І. Рудовичь. — Жовква, 1902. — 56 с.
 31. Сєдов В.В. Об одной группе древнерусских крестов / В.В. Сєдов // Древности славян и Руси. — Москва : Наука, 1988. — С. 63—67.
 32. СкочилясІ. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ—ХVIII століть: організаційна структура та правовий статус / І. Скочиляс. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — ХХІV. — 832 c. + 16 c. кольор. іл.
 33. Скочиляс І. Джерела християнства у Прикарпатті до початку ХІ століття та генеза Галицької єпископії / І. Скочиляс // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — Дрогобич, 2008. — Вип. ХІ—ХІІ. — С. 39—50.
 34. ФлоряБ.Н. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия / Б.Н. Флоря, А.А. Турилов, С.А. Иванов. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. — 314 с.
 35. Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні (до р. 1353) / М. Чубатий. — Рим ; Нью-Йорк, 1965. — Т. І. — 816 с.
 36. Ярема В. Кам’яні свідки місіонерської діяльності слов’янських апостолів / Володимир Ярема // Православний вісник. — 1971. — № 1. — С. 28—32.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »