« 2019. № 1 (145)

Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 113—119

УДК 929 КОРПАНЮК+7.03:745.51(477)(092)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.113

ТРАДИЦІЇ КОСІВСЬКОЇ РІЗЬБИ У ТВОРЧОСТІ ПЕТРА КОРПАНЮКА (за матеріалами виставки до 60-літнього ювілею майстра)

БІЛИЙ Віктор

ORCID ID: http://orcid.org/000-0002-7107-4862

кандидат мистецтвознавства, доцент,

Косівський інститут прикладного та

декоративного мистецтва

Львівської Національної академії мистецтв,

відділ образотворчого мистецтва та академічних дисциплін,

вул. А. Міцкевича, 2, 78601, м. Косів,

Івано-Франківська обл., Україна

Контакти: e-mail: biluy61@meta.ua

Анотація. Петро Корпанюк є представником династії яворівських різьбярів Шкрібляків-Корпанюків, які започаткували нові тенденції в оздобі виробів з дерева, визначили засади їх художнього оздоблення, означили основні орнаментальні мотиви, різноманітні комбінації яких стали характерними для цього осередку, спираючись на традиції косівського різьбярства ХІХ ст. Постановка проблеми. П. Корпанюк, як представник молодшої генерації майстрів продовжує, з одного боку, традиції славетного роду, а з іншого — перебуває у постійному пошуку нових засобів образної виразності, згідно з вимогами сучасності. Мета статті: характеристика творчого почерку майстра, який, базуючись на засадах традиційної косівської різьби, пропонує власне трактування форми, пропорцій, технічних прийомів та орнаментальних мотивів. Методи. Основними методами дослідження творів майстра стали порівняльно-історичний та структурний. Перший дав змогу виявити традиційні засоби оздоби, притаманні косовській різьбі, другий був використаний при аналізі творів, враховуючи стійкість зв’язків між елементами у складі цілісної системи, якою є художній твір. Висновки. Спираючись на багатий родинний спадок, П. Корпанюк пропонує власне бачення традиції косівської різьби із застосуванням плоского різьблення, інкрустації кольоровим деревом, перламутром, металом. Композиції майстра будуються на контрастних зіставленнях візерункових смуг із незаповненим простором, прямолінійних та округлих мотивів, різнофактурних площин.

Ключові слова: Косів, різьба, майстер, орнамент, мотив, династія.

Надійшла 5.02.2019

Список використаних джерел

 1. Білий В. Формування індивідуального стилю в творчості народних майстрів художньої обробки дерева (на прикладі різьбарських династій Шкрібляків та Корпанюків). Народна творчість та етнографія. 2010. № 4. С. 105—109.
 2. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в Західних областях України. Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. 105 с.
 3. Захарчук-Чугай Р.В. Родина Шкрібляків: альбом. Ки­їв: Мистецтво, 1979. 50 с.
 4. Клименко О. Народний майстер як творча особистість (До проблеми індивідуального в народному мистецтві). Традиційне й особистісне в мистецтві: Колективне дослідження за матеріалами Четвертих Гончарівських читань. Київ: УЦНК Музей Івана Гончара, 2002. С. 31—37.
 5. Курилич М. Гуцульський орнамент. Київ: ЛК Мейкер, 2001. 126 с.
 6. Селівачов М.Р. Юрій Шкрібляк і його внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва. НТЕ. 2002. № 5—6. С. 59—65.
 7. Соломченко О. Г. Сучасні художні промисли Прикарпаття. Київ: Знання, 1979. 32 с.
 8. Станкевич М.Є. Українське художнє дерево. Львів: Афіша, 2002. 480 с.
 9. Українське народне мистецтво: різьблення та художній метал. Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. 227 с.
 10. Юрій та Семен Корпанюки. Київ: Мистецтво, 1974. 23 с.
 11. Юсипчук Ю.В. Василь Девдюк — майстер гуцульського різьблення та металірства. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2016. 200 с.
 12. ЯремінЯ.В Косові відкрилась виставка дерево різьблення Петра Корпанюка. Режим доступу: http://huculia.info/petro-korpanyuk-exhibition-museum-kosiv/ (дата звернення: 11.09.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »