Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 403—415

УДК 726.54-035.4:72.027.03(477.83)(092)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.403

ЛУКА СНІГУР — ОСТАННІЙ МАЙСТЕР БОЙКІВСЬКОЇ ШКОЛИ ХРАМОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

ТАРАС Ярослав

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

доктор історичних наук, професор,

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

завідувач відділу етнології сучасності,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Стаття присвячена видатному будівничому Луці Снігуру, останньому майстрові бойківської школи храмової архітектури. З’ясовано, що інформація про майстра Луку Снігура з’явилася в 1925 р., коли він збудував церкву за проектом Лева Левинського в с. Климець. Актуальність статті визначається наявністю нової джерельної бази, яка вказує, що ми маємо неточності щодо дат народження, смерті, авторства збудованих церков. Мета статті полягає в тому, щоб виправити помилки в біографії Л. Снігура, показати його становлення як майстра-будівничого, розкрити архітектурно-планувальні особливості збудованих ним церков, визначити заходи, які необхідні для гідного вшанування 90-ліття з дня його смерті.

Особлива увага приділена з’ясуванню авторства церков. Даються переліки збудованих Л. Снігуром церков за М. Драганом, В. Січинським, П. Юрченком, В. Вуйциком, В. Слободяном. На основі цього матеріалу та нових джерел подається список збудованих, ремонтованих та збережених на сьогодні церков Луки Снігура.

Під час польових досліджень в селах, де будував церкви Лука Снігур, велися пошуки його могили, фотофіксація збудованих ним церков; записано розповіді, що він був наділений надприродними здібностями.

Запропоновано заходи щодо святкування в 2019 р. 90-ліття з дня його смерті.

На основі дослідження поставлені завдання: внести корективи в біографію та творчий доробок Л. Снігура, уточнити місце поховання та встановити пам’ятник на його могилі і пам’ятні дошки на церквах, які він будував; дослідити творчий доробок на ниві спорудження громадських будівель, іконостасів та різьбярства.

Ключові слова: Бойківщина, Лука Снігур, бойківська школа народного храмового будівництва, майстер-будівничий, М. Драган, В. Січинський, П. Юрченко.

Надійшла 12.02.2019

Список використаних джерел

 1. Коломийки. Київ, 1969. 604с.
 2. ТаранушенкоС. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. Харків, 2014. 864с.
 3. ЮрченкоП. Майстер Лука Снігур з Погара. Пам’ятки України: історія та культура. 2007. №3. С. 66—95.
 4. Драган М. Українські деревляні церкви. Львів, 1937. Ч. I. 160 с.
 5. СічинськийВ. Історія українського мистецтва. Нью-Йорк, 1956. Т.1. Архітектура. 180 с.
 6. Митці України. Енциклопедичний довідник. Київ, 1992.848с.
 7. Мистецтво України. Біографічний довідник. Київ, 1997. 700с.
 8. Довідник з історії України. Київ, 1999. Т.3. 688с.
 9. Українська радянська енциклопедія. Київ, 1983. Т. 10. 543 с.
 10. Енциклопедія українознавства. Львів, 2000. Т.8. 2923с.
 11. ГординськийС. Мистецькі традиції Стрийщини. Стрийщина. Історико-мемуарний збірник. Ню Йорк; Торонто; Париж; Сидней, 1990. Т.II. С. 185—194.
 12. R№kowski Grz. Ukraiсskie Karpaty i Podkarpacie. Czкњж zachodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukra­inie Zachodniej. CzкњжV. Oficyna Wydawnicza REWASZ, 2013. 568 s.
 13. ЮрченкоП.Дерев’яна архітектура. Історія укра­їнського мистецтва. Київ, 1968. Т. 3. C. 21—69.
 14. Юрченко П. Дерев’яна архітектура України. Київ, 1970. 192с.
 15. ЮрченкоП. Майстер Лука Снігур з Погара. Образотворче мистецтво. 1993. №3—4. С. 58—62
 16. Вуйцик В., Слободян В. Матеріали до словника народних будівничих. Записки наукового товариства ім.Шевченка. Т.CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування. Львів, 2001. С. 544—601.
 17. МогитичІ. Архітектура дерев’яних храмів. Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. 2002. Ч.12. С. 8—29.
 18. ЦДІА м.Львів. Ф.201. Оп. 4а. Спр. 4216.
 19. Метрична книга церкви Св.Дмитра с. Погар.
 20. Книга церковного інвентаря с. Погар.
 21. Siиynњkyj V. Dшevĕnй stavby v Karpatske oblasti. Praha, 1940. 216s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »