« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 387—402

УДК 061.2(=161.2:73)”1967″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.387

ПЕРШИЙ СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: НА ШЛЯХУ ДО КОНСОЛІДАЦІЇ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

ЯЦІВ Андрій

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1421-6518

магістр історії, заступник директора

Міжнародного інституту освіти, культури

та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»,

вул. Степана Бандери, 32А, 79013, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: yatsiv@gmail.com

Анотація. У статті висвітлено передумови, підготовку та перебіг Першого Світового Конґресу Вільних Українців, що відбувся у 1967 р. в Нью-Йорку, США.

Сьогодні в умовах викликів перед Українською державою, зумовлених військовою агресією Російської федерації та супутніми «гібридними» загрозами, з якими стикаються як українське, так і західні суспільства, актуальним є всебічне дослідження історії СКВУ-СКУ та вивчення цінного досвіду діяльності цієї координаційної надбудови української діаспори, яка в умовах бездержавності зуміла об’єднати світове українство та стати потужним суспільно-політичним чинником на міжнародній арені.

Метою статті є дослідити передумови та перебіг Першого Світового Конґресу Вільних Українців 1967 р. як важливого чинника консолідації світового українства у другій половині ХХ ст. Об’єктом дослідження є західна українська діаспора та Світовий Конґрес Вільних Українців. Предметом дослідження є процеси консолідації української діаспори у середині ХХ ст., підготовки та проведення Першого Світового Конґресу Вільних Українців у 1967 р. Методологічна основа дослідження ґрунтується на комплексному науковому методі, що базується на принципах об’єктивності, історизму, описовому, системно-структурному, типологічному методах та причинно-наслідковому аналізі викладення матеріалу. Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування його висновків для розширення теоретичної бази українського діаспорознавства та української суспільно-політичної думки ХХ ст.

Ключові слова: українська діаспора, Світовий Конґрес Українців, Перший Світовий Конґрес Вільних Українців, державна незалежність України, Василь Кушнір, Йосип Лисогір.

Надійшла 26.02.2019

Список використаних джерел

 1. XІ Світовий Конґрес Українців. Світовий Конґрес Українців: офіційна сторінка. URL: http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/845.
 2. Президентом Світового Конґресу Українців обрано Павла Ґрода. Світовий Конґрес Українців: офіційна сторінка. URL: http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1930/group/1.
 3. ПетриченкоК. Біля витоків Світового Конгресу Вільних Українців. URL: http://vidia.ua/2014/28718.
 4. ТихенкоВ. Документи з історії Світового Конгресу Українців. Архіви України. Випуск 3—4 (302—303). 2016. Травень-серпень. С. 206—212.
 5. Недужко Ю. Боротьба української діаспори США за відродження державної незалежності України (кінець 50-х — початок 60-х рр. ХХ ст.). Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». №4. 2006. С. 55—61.
 6. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х початок 90-х років ХХ століття). Луцьк: НАН України; Інститут європейських досліджень НАН України; Волинська обласна друкарня, 2009. 618 с.
 7. Кононенко А. «Світовий Конгрес Українців» у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів. Українознавчий альманах. Вип.19. 2016. С.129—133.
 8. АтаманенкоА. Україна і закордонне українство. Наукові записки (Національного університету «Острозька академія»). Історичні науки. 2013. Вип.21. С. 8—16.
 9. ЛозинськийА. Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. 220c.
 10. Сосновський М. Шляхами реалізації концепції всеукраїнської єдности. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С. 9—44.
 11. Комунікат Секретаріату Пан Американської Української Конференції. Свобода. Ч. 69. 1948. 25березня. С.3.
 12. Комунікат з нарад Секретаріату Пан-Американської Української Конференції в Торонто, Канада. Свобода. Ч. 253. 1948. 30 жовтня. С.3—4.
 13. Документальна онлайн виставка «Ніхто не перекреслить мій народ!». Центральний державний архів зарубіжної україніки. URL: http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1194-171117.html.
 14. Базарко І. Світовий Конгрес Вільних Українців у світлі фактів. Свобода. Ч. 185. 1967. 10 жовтня. С. 2.
 15. ПАУК створила підготовчий комітет для скликання Світового Конґресу Вільних Українців Восени 1961 р. Свобода. Ч. 210. 1960. 1 листопада. С.1
 16. Маніфест Пан-Американської Української Конференції про скликання Світового Конґресу Вільних Українців. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.45—47.
 17. СКВУ, консолідація, праця на місцях та плани на майбутнє були предметом нарад і рішень екзекутиви і Координаційної ради УККА. Cвобода. Ч.194. 1967. 24 жовтня. С. 1.
 18. Участь жінок у СКВУ. Cвобода. Ч. 194. 1967. 24жовтня. С.3.
 19. Світова сесія українського жіноцтва в рамах СКВУ. Свобода. Ч. 198. 1968. 31 жовтня. С. 3.
 20. Президент УНР і Голова Виконавчого Органу по­в’язують нові надії з СКВУ. Свобода. Ч. 198. 1968. 31жовтня. С.1.
 21. Мистецьку виставку в Ню Йорку приспішено з уваги на СКВУ. Свобода. Ч. 170. 1967. 19вересня. С.5.
 22. Чого очікуємо від СКВУ? Свобода. Ч. 179. 1967. 30 вересня. С. 2.
 23. Український Народний Союз закликає своїх членів до масової участи у Світовому Конґресі Вільних Українців, зокрема у Маніфестації Волі у Медісон Сквер Ґардені. Свобода. Ч. 188. 1967. 14 жовтня. С. 1.
 24. СКВУ — велике діло. Свобода. Ч. 179. 1967. 30 вересня. С.2.
 25. За правильний підхід до СКВУ. Свобода. Ч. 194. 1967. 24 жовтня. С.2.
 26. Міжфракційна нарада членів УНРади сподівається швидкого скликання Світового Конгресу Вільних Українців. Свобода. Ч.125. 1964. 8 липня. С. 1.
 27. УНРада в справі Світового Конгресу. Свобода. Ч. 218. 1964. 21 листопада. С.2.
 28. КарийА. Деякі думки з приводу Світового Конґресу Вільних Українців. Сучасність. №11. Мюнхен, 1967. С. 83—87.
 29. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. 479 с.
 30. Роль та завдання Світового Конгресу Українців в світі та в Україні. Час i Подiї. URL: https://www.chasipodii.net/article/14377.
 31. Файка Миру (ілюстрація). Лис Микита. Ч. 12. 1967. Грудень. С. 1.
 32. Сирник І. Українці в країнах свого поселення. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.118—129.
 33. Добрянський Л. Концепція української політики в житті країн нашого поселення. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.129—133.
 34. Васькович Г. Соціяльно-політичний стан в Україні та спроби нашої допомоги визвольній боротьбі українського народу. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.134—144.
 35. Бойко Ю. Духовий стан в Україні й на еміґрації. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.144—159.
 36. Перший Маніфест до українського народу в Україні й за її межами в СССР та в країнах совєтського бльоку. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Ук­раїнців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.88—95.
 37. Звернення до українців поза Україною сущих. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.95—98.
 38. Статут Світового Конґресу Вільних Українців. Матеріали Першого Світового Конґресу Вільних Українців. Вінніпег; Нью-Йорк; Лондон, 1969. С.192—195.
 39. Маніфестація за волю України з нагоди Першого Світового Конґресу Вільних Українців. 1967. 18 лис­топада. 7 с.
 40. Gansberg M. Police Repulse 2,000 Marchers at Soviet U.N. Mission. The New York Times. 1967. Nov 19. P. 1, 4.
 41. Congressional Record. Proceedings and debates of the 90 Congress. First session. Volume 113. Part 24. 1967. November 13, to November 21. United States Government Printing Office, Washington, 1967. P. 32117—33596.
 42. Із директиви голови КДБ при РМ УРСР начальникам управлінь КДБ про посилення боротьби з організаціями українських емігрантів. Влада УРСР і закордонні українці (1950—1980-ті рр.): Документи і матеріали. Київ: Смолоскип, 2017. С.150—152.
 43. Інформаційне повідомлення голови КГБ при РМ УРСР Нікітченка В.Ф. до ЦК КПУ щодо інформувань радіостанцій «Свобода» і «Голос Америки» про підсумки проведення Світового конгресу вільних українців у м. Нью-Йорк. Електронний архів українського визвольного руху. URL: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/26173.
 44. Директива керівництва КДБ при РМ УРСР начальникам управлінь КДБ про протидію поширенню документів СКВУ в Україні. Влада УРСР і закордонні українці (1950—1980-ті рр.): Документи і матеріали. Київ: Смолоскип, 2017. С.153—155.
 45. Кремль намагається заборонити діяльність Світового Конгресу Українців. 5.ua. URL: https://www.5.ua/svit/kreml-namahaietsia-zaboronyty-diialnist-svitovoho-konhresu-ukraintsiv-112090.html.
 46. Російська Федерація продовжує свої спроби заборонити діяльність Світового Конґресу Українців. Світовий Конґрес Українців: офіційна сторінка. URL: http://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/1360/lang/ua.
 47. «Патріотичний стоп-лист»: Світовий Конгрес Українців внесено до російського списку «небажаних організацій». 5.ua. URL: https://www.5.ua/svit/patriotych­nyi-stoplyst-rf-svitovyi-konhres-ukraintsiv-vneseno-do-rosiiskoho-spysku-nebazhanykh-orhanizatsii-134133.html.
 48. Шелест П. Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС. Москва: изд.-во Editionq, 1995. 612с.: ил.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »