« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 481—491

УДК 39(=161.2:438:71)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.481

УКРАЇНЦІ З ПОЛЬЩІ В КАНАДІ: МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ І ПОЛЬСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ

ТЖЕШЧИНСЬКА Патриція

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5430-243X

Доктор гуманітарних наук в полі етнології,

aдюнкт в Інституті етнології та культурної антропології

Яґеллонського університету в Кракові,

бул. Ґолембя 9, 31-007 Краків, Польща

Контакти: e-mail: patrycja.trzeszczynska@gmail.com

Анотація. Українська діаспора в Канаді — це загальний термін, що стосується населення українського походження, яке проживає в цій країні. Діаспора, однак, не є монолітом і складається з багатьох різних груп мігрантів (з України, з колишньої Югославії, з Польщі) і людей, чиї предки оселилися в Канаді (піонери, еміграція міжвоєнного періоду). Іммігранти з України, що приїжджають до Канади в останні роки, динамізують культурні процеси в діаспорі та питання про минуле і культурні межі окремих груп, тому дослідження діаспори є актуальним і необхідним. До цього дня українські іммігранти з Польщі не отримували уваги дослідників.

Стаття спирається на матеріали з етнографічних польових досліджень, проведених у Канаді від 2014 р. у середовищі осіб українського походження, які виїхали з Польщі у 1980-х роках. Авторкa використовувалa типові для соціокультурної антропології методи — інтерв’ю та включене спостереження. Іммігранти опинилися в середовищі української діаспори, добре організованої, яка послуговується стійким дискурсом про минуле, у якому немає місця на локальну історію українців з Польщі. Метою статті аналіз зв’язку між культурною пам’яттю і міграцією, а також констатація того факту, що пам’ять відрізняє спільноту українців з Польщі на фоні інших груп, які формують українську діаспору в Канаді. Авторка аналізує також роль та значення Польщі та України в житті української діаспори в Канаді, причетність до ширшого українського контексту, проблеми з однозначним визначенням своєї тотожності i своєрідною відмінністю громади, на яку звертають увагу самі її члени. Ця відмінність становить виклик для діаспори в розумінні гомогенної та закритої групи. Авторка пропонує розглядати українську діаспору як уявну транснаціональну спільноту (концепція M. Сокефельда) та дослідження поведінки, практик та уявлень стосовно як діаспори, так і країни походження.

Ключові слова: пам’ять, діаспора, батьківщина, українці з Польщі, канадці українського походження, Канада.

Надійшла 15.02.2019

Список використаних джерел

 1. Martynowych O. Ukrainians in Canada. The formative years 1891—1924. Edmonton: Ca-nadian Institute of Ukrainian Studies, 1991. P. 591.
 2. Luciuk L.Y. Searching for Place: Ukrainian Displaced Per­sons, Canada, and the Migration of Memory. Toronto: University of Toronto Press, 2000. P. 616.
 3. Hrycak J. Historia Ukrainy: 1772—1999: narodziny nowoczesnego narodu, переклад K. Kotyсska. Lublin: Instytut Europy Њrodkowo-Wschodniej, 2000. S. 359.
 4. Іваник М. I не в дома, і не на чужині. Еміграція українців з Польщі у 80-х роках ХХ ст. Український альманах. Варшава: Об’єднання Українців у Польщі, 2011. C. 240—246.
 5. Quayson A. Introduction — Diaspora and Transnationalism. A Companion to Diaspora and Transnationalism, ред. Ato Quayson, Girish Daswani. Oxford; UK: Wiley-Blackwell, 2013. P. 1—26.
 6. Clifford J. Diasporas. Cultural Anthropology. Arlington, VA: American Anthropological As-sociation 1994. Vol. 9. № 3. P. 302—338.
 7. Clifford J. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge; MA: Harvard University Press, 1997. P. 408.
 8. Brubaker R. The «diaspora» diaspora. Ethnic and Racial Stu­dies. Guildford; UK: University of Surrey, 2005. Vol. 28. № 1. P. 1—19.
 9. Creet J. Introduction: The Migration of Memory and Memories of Migration. Memory and Migration. Multidisciplinary Approaches to Memory Studies, ред. J. Creet, A. Kitzmann. Toronto: University of Toronto Press, 2011. P. 3—26.
 10. Beck U. Cosmopolitical realism: on the distinction between cosmopolitanism in philosophy and the social science. Global Networks. Oxford; UK: Oxford University Press, 2004. Vol. 4. Issue 2. P. 131—156.
 11. Posern-Zieliсski A. Koncepcja diaspory i problemy jej aplikacji do badaс њrodowisk «polo-nijnych». Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Rуїne oblicza pol­skiej toїsamoњci, ред. M. Michalska. Wrocіaw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. S. 23—34.
 12. Sцkefeld M. Mobilizing in Transnational Space: A Social Movement Approach to the For-mation of Diaspora. Glo­bal Networks. Oxford; UK: Oxford University Press, 2006. Vol. 6. № 3. P. 265—284.
 13. Trzeszczyсska P. Diaspora — pamiкж — miejsca. Ukra­iсcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etno­graficzne, Krakуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja­giel­loсskiego, 2019. S. 347.
 14. Trzeszczyсska P. Diaspora w diasporze: Ukraiсcy z Polski w Toronto. Szkic z antropologii pamiкci. Studia Migra­cyjne — Przegl№d Polonijny. Krakуw: Wydziaі Studiуw Miкdzy­narodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiel­loсskiego, Polska Akademia Umiejкtnoњci, 2017. T. 43. Z. 1. S. 133—147.
 15. Trzeszczyсska P. «My jeџdzimy do Polski, bo my tam mamy wspomnienia». O pamiкci Ukraiсcуw z Polski w Ka­­nadzie. Komunikat z badaс terenowych. Prace Etno­graficzne. Krakуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloс­skiego, 2014. T. 42. Z. 3. S. 257—278.
 16. Trzeszczyсska P. Diaspora, ojczyzny i pamiкж w їyciu ukraiсskich emigrantуw z Polski w Toronto. Prace Etno­gra­ficzne. Krakуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloс­skiego, 2018. № 2 (у друку).
 17. Ossowski S. Analiza socjologiczna pojкcia ojczyzny. Z zagadnieс psychologii spoіecznej. Warszawa: Paсstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. S. 201—227.
 18. Appadurai A. Nowoczesnoњж bez granic. Kulturowe wy­miary globalizacji, переклад Z. Pucek. Krakуw: Universitas, 2005. S. 344.
 19. Lainer-Vos D. Diaspora-Homeland Relations as a Frame­work to Examine Nation-Building Processes. Sociolo­gy Compass, 2010. Vol. 4. № 10. P. 894—908.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »