Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 283—292

УДК 323.11:17.035.3](=161.2)]:341.231.14
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.283

ЕКСКЛЮЗИВНІ ЧИННИКИ І РЕГІОНАЛЬНІ БАР’ЄРИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ

ВОВКАНИЧ Степан

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4183-7857

доктор економічних наук, професор,

провідний науковий співробітник

Інститут регіональних досліджень НАН України,

вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: lsvovkanych@gmail.com

Анотація. У статті чи не вперше аналізується модель державотворення, де нація розглядається як така, що усвідомила свою національну ідею майбутнього розвитку. Постулюється, що спираючись на цю Ідею, розробляються стратегеми розбудови національної держави корінного народу зі всіма належними атрибутами. Титульний народ, який живе в цій державі, має ексклюзивне (виключне) природне, культурне, релігійне та історичне право на самовизначення і захист. Наголошується, що ці стратегеми в усунені бар’єрів імперської асиміляції виконують три основоположні, водночас взаємопов’язані функції духовного відродження: консолідацію народу, його ідентифікацію та інтеграцію в цивілізований світ. Основується: усе, що заважає реалізації цих магістральних функцій національного поступу, — залишок недобросусідського оточення минулого, який сучасники, щоб швидше досягти кращого майбутнього, мають якнайменше залишати прийдешнім.

Ключові слова: Українська Національна Ідея, стратегеми розбудови національної держави, бар’єри захисту національної ідентичності, інформаційний простір.

Надійшла 25.02.2019

Список використаних джерел

  1. ВовканичС. Про синергію нації. День. 2018. 21 червня.
  2. Дарон А., Джеймс Р. Чому нації занепадають. Київ: Наш Формат, 2016. 440 с.
  3. ВовканичС. Об’єднатися в різноманітності, або Ще раз про українську національну ідею. Дзеркало тижня. № 35. 2018. 22 вересня.
  4. ВовканичС. Візія ідеології розбудови національної держави — ексклюзив українського народу. Народознавчі зошити. 2018. № 6. С. 1347—1365.
  5. Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского народа. URL: www.knesset.gov.i1/main/.ru.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »