« 2019. № 4 (148)

Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 1001—1006

УДК 398.8(=161.2):[7.043:582.711.712]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.1001

ФІТОНІМ «РОЖА» В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ ФОЛЬКЛОРІ

ШЕВЧУК Тетяна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4856-4430

кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М.Т. Рильського НАН України,

вул. Михайла Грушевського, 4, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: е-mail: shevchuk1712@ukr.net

Анотація. Метою цієї публікації є фольклористичний аналіз символізму рожі (ружі). Отож об’єктом дослідження є фітономен «рожа», що маніфестує кілька рослин: дику рожу (шипшину), повну рожу, ружу (троянду), рожу (мальву), а предметом дослідження — колядки і щедрівки, купальські, весільні і хрестинні пісні, замовляння, тобто приклади українського обрядового фольклору із символізмом рожі (ружі). Хронологічні межі дослідження — друга половина ХIХ — початок ХХ ст.

Мотив «сіяння рожі» є константним в українських замовляннях від кровотечі та хвороби шкіри — «рожі», а також у купальських піснях. Тексти колядок репрезентують оригінальну українську концепцію появи Єви, а згодом і Діви Марії з рожі (троянди). В українських замовляннях, як і в литовських, квітка «рожа» входить до семантичного поля «вогонь». У колядках дівчині йдеться здебільшого про рожу-троянду, оскільки в них переважає епітет «повна». Багатством смислових відтінків відзначаються колядки про Діву Марію і немовля Христа — над Марією розцвітає рожа, з рожі вилітає птах — її новонароджений син.

У замовляннях, як і в купальських піснях, «червона рожа» асоціативно пов’язується з вогнем і кров’ю.

На основі дослідження автор доходить висновку, що «рожа» українського обрядового фольклору є втіленням вітальної, вегетативної сили, краси, молодості, розкриваючи свій багатий семантичний потенціал в народних бінарних назвах рослин — «дика рожа», «повна рожа», «чорна рожа», «червона рожа».

Ключові слова: рожа, фольклор, символ, замовляння, Божа Мати, вогонь, пісні.

Надійшла 14.06.2019

Список використаних джерел

 1. Червинский П. Rose in Dornen — к интерпретации одного романтического мотива. Фольклор и этимология. Тернополь: Крок, 2010. С. 330—337.
 2. Лисюк Н. Михайло Максимович про символіку назв рослин в українському фольклорі. URL: http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N5/Art11.htm (Дата звернення: 10.04.2019).
 3. Москаленко Л. Ареальне варіювання фітономенів: коефіцієнт диференціації та типи відмінностей (на матеріалі українських степових говірок Миколаївської обл.). Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Вип. 428—429. С. 43—50.
 4. Erich O.A. und Beitl R., Beitl, K. Wцrterbuch der deutschen Volkskunde. Dritte Auflage. Neu bearbeitet von R. Beitl unter mitarbeitet vоn K. Beitl. Stuttgart: Alfred Krцner Verlag, 1974. 864 s.
 5. Малинка А.Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору. Чернигов, 1902. 388 с.
 6. Сосенко К. Культурно-історична постать старо­українських свят Різдва і Щедрого Вечера. Київ: СІНТО, 1994. 343 с.
 7. Длінна Т. Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції. Матері­али до української етнології. Збірник наукових праць. Київ: Інститут мистецтвознавства, фоль­кло­ристики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2012. Вип.8 (11). С. 30—36.
 8. Богарырев П.Г. Народная культура славян. Москва: ОГИ, 2007. 368 с.
 9. Король В. Рукописний збірник замовлянь із с. Стебний Рахівського району Закарпатської області. Народна творчість та етнологія. 2018. № 2. С. 110—113.
 10. Полесские заговоры (в записях 1970—1990х гг.). Сост., подготовка текстов и коммент. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. Москва: Индрик, 2003. 752 с.
 11. Завьялова М.В. Семантическое поле «огонь» в русских и литовських заговорах. Балто-славянские исследования 1997. Москва: Индрик, 1998. C. 374—391.
 12. Колосова В. Роль цвета в создании символического образа растения. Kodovi slovenskih kultura. Boje, 2001. С. 42—56.
 13. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статис­ти­ческой экспедиции в Западно-Русский край. Санкт-Петербург, 1872. Т. 1. Ч. 1. 224 с.
 14. Ефименко П. Сборник малороссийских заклинаний. Москва: Унив. тип., 1874. 78 с.
 15. АНФPФ. Ф. 1—7. Од. зб. 723.
 16. Пассек В.В. Очерки России. Сост. и отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации, 2014. 448 с.
 17. Сумцов М.Ф. Слобожане. Історично-етнографічна розвідка. Харків: Союз, 1918.
 18. Амфитеатров А.В. Сказочные были: Старое в новом. Санкт-Петербург: Общественная польза, 1904. 255 с.
 19. АНФРФ. Ф. 14—3. Од. зб. 2.
 20. Леся Українка. Зібрання творів: у 12 томах. Київ: Наукова думка, 1977. Т.9. 431с.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »