« 2019. № 4 (148)

Народознавчі зошити. 2019. № 4 (148). С. 1007—1016

УДК 39 : 303.5(477.85+498.6) “19/21”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.04.1007

ЗАРОДЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ (НАРОДОЗНАВЧИХ) ОСЕРЕДКІВ ПІВНІЧНОЇ І ПІВДЕННОЇ БУКОВИНИ

КОСТИК Василь

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3177-1919

Researcher ID: Е-22.69-2016

кандидат філологічних наук, доцент,

Чернівецький національний університет

імені Ю. Федьковича,

вул. Коцюбинського, 2, 58012, Чернівці, Україна.

Контакти: е-mail: kostyk_vv@ukr.net

Анотація. За період майже двохсотлітнього функціонування науки про фольклор, на жаль, так і не було створено регіональної буковинської школи фольклористики. Однак на цих теренах активно складалися плани етнографічних та фольклористичних досліджень Буковинської Гуцульщини, Буковинського Покуття, Буковинського Поділля, Бессарабії; розроблялися тематичні програми-питальники із запису українського фольклору. Цим і зумовлена актуальність теми статті. Метою праці є висвітлення особливостей формування народознавчих осередків краю, характеристика едиційної практики збирачів і видавців буковинського фольклору тощо. Об’єктом дослідження є збірники, праці, рецензії-відгуки збирачів та дослідників фольклору Північної та Південної Буковини, програма зі збору фольклорно-етнографічних матеріалів Українського Музею Народовідання у Чернівцях. Предметом дослідження є аспекти зародження, формування та функціонування фольклористичних (народознавчих) осередків краю. Територіально і хронологічно у статті звертаємо увагу на охопленні адміністративної території Буковини (Північної та Південної) від першої половини ХІХ — до початку ХХІ ст. В основному використовуємо історико-культурологічний та структурно-типологічний методи, а також частково елементи географічного та інших методів фольклористичної науки.

Ключові слова: осередок, Буковина, збірник, програма-питальник, школа фольклористики, збирач, дослідник, співанка.

Надійшла 15.05.2019

Список використаних джерел

 1. КачканВ. Осип Маковей і народна творчість. Народні пісні в записах Осипа Маковея. Київ: Музична Україна, 1981. С.5—12.
 2. Пісні Буковинські народні. Голос народний. 1866. РікІ. №12—16.
 3. Співаник для господарських діточок. Відень, 1869. 9 с.
 4. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Львів, 1902. Т. 1: Поезія. 806 с.
 5. МаковейО. Житєпис Осипа-Юрія Гординського-Федь­ковича. Львів, 1911. 591с.
 6. Збірник пісень для шкіл народних нижчих і реальних. Чернівці, 1870. 56 с.
 7. Співаник для шкіл народних. Відень, 1896. Від. ІІІ. 44 с.
 8. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської. Київ: Музична Україна, 1972. 324 с.
 9. Cборник песен буковинского народа. Киев, 1875. 600с.
 10. СінченкоГ.І. Купчанко Григорій Іванович. Українська літературна енциклопедія. Київ: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1995. Т.3. С. 106.
 11. Лисенко І.М. Лоначевський Олександр Іванович. Українська літературна енциклопедія: в 5-ти т. Київ: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 1995. Т. 3. С. 227.
 12. Семака Ілько. Нова праця д-ра Раймунда Ф. Кайндля. Буковина. 1896. 19жовтня. С.3.
 13. Буковинські русько-народні пісні. Коломия, 1908. 72 с.
 14. Буковинські русько-народні пісні. Коломия, 1914. 42 с.
 15. Їде, їде Зельман, ілі Гаїлки, буковинсько-руський обхід на Воскресіння Христове. Коломия, 1910. 20 с.
 16. Сокіл Г. Осип Роздольський. Життя і діяльність. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 165 с.
 17. ЗалозецькийВ. Вступне слово. Український Музей Народовідання. Чернівці, 1928. С. 3—5.
 18. Ластівка К. Північно-буковинські гаївки. Наша культура. 1936. №7(16). С. 505—510; 1937. № 12 (32). С. 494—498.
 19. Буковина в піснях. Чернівці, 1957. 272 с.
 20. Буковинські народні пісні. Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. 678с.
 21. ЯщенкоЛ. Від упорядника. Буковинські народні пісні. Київ, 1963. С.5—6.
 22. Дитячі пісні та речитативи. Київ: Наукова думка, 1991. 448 с.
 23. Пісні Буковини. Київ: Музична Україна, 1990. 480 с.
 24. Пісні Карпат. Ужгород: Карпати, 1972. 223с.
 25. Сокіл В., Сокіл Г. Талант, освіченість і подвижницька праця дослідника народнопоетичних багатств України: Штрихи до портрета Григорія Дем’яна. Народна творчість та етнографія. 1999. №4. С.109—113.
 26. МишаничС.В. Усні народні оповідання: Питання поетики. Київ: Наукова думка, 1986. 328с.
 27. Дем’ян Г. Дві тисячі мелодій. Молодий буковинець. 1983. 21 грудня.
 28. БостанГ.К. Типологическое соотношение и взаимосвязи молдавского, русского и украинского фольклора. Кишинев: Штиинца, 1985. 148с.
 29. Народні співанки. Бухарест, 1969. 286 с.
 30. Ой у саду-винограду. Збірка світських величальних пісень. Бухарест: Критеріон, 1971. 287 с.
 31. Відгомони віків. Збірка народних балад, історичних пісень та пісень-хронік. Бухарест: Критеріон, 1974. 366 с.
 32. Оленський цвіт. Збірка української усної оповідальної творчості з Румунії. Бухарест: Критеріон, 1978. 328 с.
 33. Доробок поколінь: З фольклорної спадщини села Негостина Сучавського повіту. Бухарест, 1982. 207 с.
 34. Народ скаже — як зав’яже. Народні прислів’я та приказки. Бухарест: Критеріон, 1976. 109 с.
 35. Ой ковала зозулечка. Збірник народних співанок. Бухарест: Критеріон, 1974. 237 с.
 36. Співаночки мої любі. Збірник народних співанок. Бухарест: Критеріон, 1977. 304 с.
 37. Буковино, рідний краю. Українські народні пісні Південної Буковини. Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 504 с.
 38. Співай, моя Буковино. Українські народні пісні Південної Буковини. Бухарест: RCR Editorial, 2009. 305 с.
 39. Пісенні скарби Негостини. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 216 с.
 40. РебошапкаІ. Народження символу. Аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії. Бухарест: Критеріон, 1975. 252с.
 41. Rebusapca Ioan. Cununa anului. Бухарест: Мустанг, 2002. 371 с.
 42. Rebusapca Ioan. Poezia colindelor. Constructe simbolice si stereotipii culturale in repetroriul tinerilor. Ploiesti: Edi­tura LVS CREPUSCUL, 2006. 373 p.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »