« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1296—1304

УДК 08(477.46):37

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1296

НАРОДНА ОБРЯДОВА ДРАМА «КОЗА»: ЧАСО-ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ)

ЙОВЕНКО Лариса

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1035-071X

доктор педагогічних наук, доцент, професор,

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини,

кафедра української літератури,

українознавства та методик їх навчання,

вул. Садова, 2, Умань, Черкаська область, 20300

e-mail: yovenko310@ukr.net

ТЕРЕШКО Інна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5682-7766

кандидат педагогічних наук, доцент,

Уманський державний педагогічний

Університет імені Павла Тичини,

кафедра хореографії та художньої культури,

вул. Садова, 2, Умань, Черкаська область, 20300

e-mail: art_dekanat@meta.ua

Анотація. Актуальність статті зумовлена недостатнім вивченням історичних, публіцистичних та історико-культурних джерел з розвитку народного обрядового драматичного мистецтва України, зокрема історичної Уманщини. Мета дослідження — вивчення ритуально-міфологічної суті народної обрядової драми «Коза», презентація її особливостей на історичній Уманщині та визначення форм застосування дійства в навчально-виховному процесі ВЗО. Об’єкт дослідження — зимова календарна обрядовість українців. Предмет дослідження — народна обрядова драма «Коза» на теренах історичної Уманщини (кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.). Методологія дослідження полягає в застосуванні культурологічного, хронологічно-історичного, експедиційного методів, а також методу теоретичного узагальнення.

Ключові слова: фольклорний театр, народна обрядова драма, регіональний фольклор, колядування, хореографічна поведінка ряджених.

Надійшла 29.10.2019

Список використаних джерел

 1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ (дата звернення: 09.12.2017).
 2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 09.12.2017).
 3. Афанасьев А. Древо жизни: Избранные статьи. Москва: Современник, 1982. 464с.
 4. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурносемантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 253с.
 5. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Экс­мо, 2014. 704с.
 6. Веселовский А. Историческая поэтика. Москва: Высшая школа, 1989. 406с.
 7. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Ленинград: Наука, 1967. 320с.
 8. Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. Петербург, 1997. 236с.
 9. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Из­бран­ные статьи. Москва: Наука, 1976. 325 с.
 10. Борисенко В. Традиційна етнічна культура українців в історичному розвитку. Народна творчість та етнологія. 2013. №5. С.27—39.
 11. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк: Вежа, 1997. 296с.
 12. КилимникС. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: у 3 кн., 6 т. Кн. 1. Т.1: Зимовий цикл. Т. 2: Весняний цикл. Київ: Обереги, 1994. 400 с.
 13. Курочкін О. Українські новорічні обряди «Коза» і «Меланка» (з історії народних масок). Опішне, 1995. 379 с.
 14. ПетровВ. Розвідки. Т. 2. Київ: Темпора, 2013. 576с.
 15. ВоропайО. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2 т. Т. 1. Київ: Оберіг, 1991. 450с.
 16. Доманицький В. Сучасні колядки і щедрівки (Відбитка з Пам’ятної книжки Київської губернії на 1905 р.). Народна творчість та етнографія. 1999. № 1. С. 89—102.
 17. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: підручник. Київ: Деміур, 2003. 288 с.
 18. Хр.Ящуржинський. Рождественская интермедия (Ко­за). Киевская старина. 1898. №10. С. 73—82.
 19. Успенский Б.А. Филологические изыскания в области славянских древностей. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 282с.
 20. Петров В. Розвідки. Т. 3. Київ: Темпора, 2013. 536с.
 21. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. Москва: Наука, 1982. 258с.
 22. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря ХVІ—ХІХ веков (очерки по истории народных верований). Москва, 1957. 356с.
 23. Виноградова Л.Н. Мифоритуальная традиция славян. Москва: Индрик, 2000. 432с.
 24. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 113. Арк. 31—32. Сухина Олександра, с. Затишок Уманського району Черкаської області (записано від Томенко Наталії Артемівни, 1924 р. н. 03.06.2001 р.).
 25. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 236. Арк. 17. Гут Наталія, с. Легедзине Тальнівського району Черкаської області (записано від Крижанівської Ма­русі, 1928 р. н. та Дробот Параски, 1927 р. н., 06.07.2004 р.).
 26. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 377. Арк. 65. Гайшук Тетяна, с. Коржова Уманського району Черкаської області. (записано від Шевченко Марії Корніївни, 1921 р. н., 12.06.2006 р.).
 27. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 517. Арк. 18. Мельник Ліанас, Бачкурине Монастирищенського району Черкаської області (записано від Шандри Марії Федорівни, 1931 р. н., 14.06.2014 р.).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »