« 2019. № 5 (149)

Народознавчі зошити. 2019. № 5 (149). С. 1296—1304

УДК 08(477.46):37

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1296

НАРОДНА ОБРЯДОВА ДРАМА «КОЗА»: ЧАСО-ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ)

ЙОВЕНКО Лариса

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1035-071X

доктор педагогічних наук, доцент, професор,

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини,

кафедра української літератури,

українознавства та методик їх навчання,

вул. Садова, 2, Умань, Черкаська область, 20300

e-mail: yovenko310@ukr.net

ТЕРЕШКО Інна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5682-7766

кандидат педагогічних наук, доцент,

Уманський державний педагогічний

Університет імені Павла Тичини,

кафедра хореографії та художньої культури,

вул. Садова, 2, Умань, Черкаська область, 20300

e-mail: art_dekanat@meta.ua

Анотація. Актуальність статті зумовлена недостатнім вивченням історичних, публіцистичних та історико-культурних джерел з розвитку народного обрядового драматичного мистецтва України, зокрема історичної Уманщини. Мета дослідження — вивчення ритуально-міфологічної суті народної обрядової драми «Коза», презентація її особливостей на історичній Уманщині та визначення форм застосування дійства в навчально-виховному процесі ВЗО. Об’єкт дослідження — зимова календарна обрядовість українців. Предмет дослідження — народна обрядова драма «Коза» на теренах історичної Уманщини (кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.). Методологія дослідження полягає в застосуванні культурологічного, хронологічно-історичного, експедиційного методів, а також методу теоретичного узагальнення.

Ключові слова: фольклорний театр, народна обрядова драма, регіональний фольклор, колядування, хореографічна поведінка ряджених.

Надійшла 29.10.2019

Список використаних джерел

 1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ (дата звернення: 09.12.2017).
 2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 09.12.2017).
 3. Афанасьев А. Древо жизни: Избранные статьи. Москва: Современник, 1982. 464с.
 4. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурносемантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 253с.
 5. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Экс­мо, 2014. 704с.
 6. Веселовский А. Историческая поэтика. Москва: Высшая школа, 1989. 406с.
 7. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Ленинград: Наука, 1967. 320с.
 8. Ивлева Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. Петербург, 1997. 236с.
 9. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Из­бран­ные статьи. Москва: Наука, 1976. 325 с.
 10. Борисенко В. Традиційна етнічна культура українців в історичному розвитку. Народна творчість та етнологія. 2013. №5. С.27—39.
 11. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. Луцьк: Вежа, 1997. 296с.
 12. КилимникС. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: у 3 кн., 6 т. Кн. 1. Т.1: Зимовий цикл. Т. 2: Весняний цикл. Київ: Обереги, 1994. 400 с.
 13. Курочкін О. Українські новорічні обряди «Коза» і «Меланка» (з історії народних масок). Опішне, 1995. 379 с.
 14. ПетровВ. Розвідки. Т. 2. Київ: Темпора, 2013. 576с.
 15. ВоропайО. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2 т. Т. 1. Київ: Оберіг, 1991. 450с.
 16. Доманицький В. Сучасні колядки і щедрівки (Відбитка з Пам’ятної книжки Київської губернії на 1905 р.). Народна творчість та етнографія. 1999. № 1. С. 89—102.
 17. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: підручник. Київ: Деміур, 2003. 288 с.
 18. Хр.Ящуржинський. Рождественская интермедия (Ко­за). Киевская старина. 1898. №10. С. 73—82.
 19. Успенский Б.А. Филологические изыскания в области славянских древностей. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 282с.
 20. Петров В. Розвідки. Т. 3. Київ: Темпора, 2013. 536с.
 21. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. Москва: Наука, 1982. 258с.
 22. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря ХVІ—ХІХ веков (очерки по истории народных верований). Москва, 1957. 356с.
 23. Виноградова Л.Н. Мифоритуальная традиция славян. Москва: Индрик, 2000. 432с.
 24. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 113. Арк. 31—32. Сухина Олександра, с. Затишок Уманського району Черкаської області (записано від Томенко Наталії Артемівни, 1924 р. н. 03.06.2001 р.).
 25. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 236. Арк. 17. Гут Наталія, с. Легедзине Тальнівського району Черкаської області (записано від Крижанівської Ма­русі, 1928 р. н. та Дробот Параски, 1927 р. н., 06.07.2004 р.).
 26. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 377. Арк. 65. Гайшук Тетяна, с. Коржова Уманського району Черкаської області. (записано від Шевченко Марії Корніївни, 1921 р. н., 12.06.2006 р.).
 27. Архів науково-дослідної лабораторії «Проблеми під­готовки майбутніх учителів-філологів до українознавчої роботи в школі». Ф. 1. Оп. 3. Од. зб. 517. Арк. 18. Мельник Ліанас, Бачкурине Монастирищенського району Черкаської області (записано від Шандри Марії Федорівни, 1931 р. н., 14.06.2014 р.).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »