« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 695—713

УДК 94:061.22 ПРОСВІТА”1868/1870″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.695

ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» — ЗАПОЧАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (1868—1870)

ПАШУК Володимир

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3536-1848

кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник,

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,

вул. Козельницька, 4, 79000, Львів, Україна,

Контакти: e-mail: volparo@gmail.com

Анотація. Розвідка спрямована на комплексне дослідження започаткування діяльності Товариства «Просвіта» як окремого прояву, оскільки ця тематика, незважаючи на свою важливість, не знайшла належного висвітлення в наукових публікаціях, що визначає її актуальність. Метою є ґрунтовне і всебічне розкриття процесу започаткування діяльності новоствореної громадської організації як окремої якості. Завдання передбачають з’ясування та аналіз: видів діяльності, вироблення організаційних форм, складнощів, що виникали, результатів. Предметом дослідження є дії, головно, першого Виділу, спрямовані на налагодження діяльності новоствореної інституції, який функціонував з грудня 1868 по травень 1870 р., що зумовлює хронологічні рамки роботи. Об’єктом є: громадський рух галичан, орієнтований на зародження та розгортання діяльності просвітянського Товариства. Для дослідження використано методи: проблемно-хронологічний метод, опис, комплексно-структурний аналіз, синтез.

На основі архівних матеріалів простежено дії першого Виділу Товариства «Просвіта». Насамперед проаналізовано концептуальні рішення Проводу стосовно визначення заходів, які мали сприяти започаткуванню діяльності. До них належало — обґрунтований намір зосередити зусилля на творенні сильної організації, чого можна було досягнути через залучення якнайбільшої кількості просвітян з різних частин України.

Ключові слова: Товариство «Просвіта» у Львові, перший Виділ, започаткування діяльності, започаткування видавничої діяльності, взаємини із слов’янськими просвітніми організаціями.

Надійшла 30.03.2020

Список використаних джерел

 1. Перський С. Популярна історія Товариства «Просвіта». Львів, 1932. 268с.
 2. СередякА. Діяльність Товариства «Просвіта» в 1868—1914 рр. Нарис історії «Просвіти». Львів; Кра­ків; Париж, 1993. 231с.
 3. Протоколи Товариства «Просвіта». Т.І. Центральний державний архів України, м.Львів. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7628.
 4. Пашук В. Зародження українського та польського просвітніх рухів. Порівняльний аналіз Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. Випуск VI. Київ, 2003. С.226—244.
 5. Дороги Родимці! Львів, 1869. 3 с.
 6. Пашук В. Внесок «Просвіти» у формування культу Т. Шевченка в Галичині. Перші кроки. 1868—1876рр. Львів, 2014. 100с.
 7. ПашукВ. Маніфестація ідейних засад Товариства «Просвіта». Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність: «Просвіта» — оберіг незалежності й соборності України. Львів, 2010. С.34—56.
 8. Пашук В. «Дорогі Родимці!» — відозва Товариства «Просвіта» України. Культурна спадщина, національна свідомість, державність: «Просвіта» — оберіг незалежності й соборності України. Львів, 2010. С. 129—137.
 9. Зоря. Читаночка для сельских людей. Книжка пер­ша. Львів, 1869. 59 с.
 10. КачалаС. Що нас губить, а що нам помочи може. Письмо для руських селян. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. 56 с.
 11. Як найліпше тучити звірят. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Про­світа», 1869. С. 37.
 12. Як запобігти бракові гною. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. С.37—38.
 13. Як ходити коло коней. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. С. 38—39.
 14. Як позбутися хробацтва на городі. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. С. 40.
 15. Як розводити добрі шпараги. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. С.41.
 16. Як і коли сіяти ячмінь. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. С.42.
 17. О хоробах овець. Народний Календар на рік звичайний 1870. Львів: Видання Товариства «Просвіта», 1869. С. 43.
 18. Шараневич І. Київ і Новгород в року 1470 і 1471 літопись. Народний календар на рік звичайний 1870. Львів, 1869. С.6—16.
 19. Навроцкій В. Дещо про козаків запорожців і про їх ради військові. Народний календар на рік звичай­ний 1870. Львів, 1869. С. 17—23.
 20. СелецькийК. Катехизис для дітей греко-като­лиць­кого обряду Львів, 1869. 62 с.
 21. Латинська синтаксис. Ч. 2. Наука о часах і способах. Львів, 1869. 16с.
 22. Партицький О. Латинська граматика, в руськім язиці для учеників академічної руської гімназії у Львові. Львів, 1869.
 23. Полянський М. Натуральна історія для учеників академічної руської гімназії у Львові. Львів, 1869.
 24. Спровозданє з перших загальних зборів Товариства «Просвіта». Львів, 1869. 10 с.
 25. Статут читальні «Просвіта» в… Львів, 1869. Товариство «Просвіта» у Львові»: покажчик видань (1868—1939). Львів, 1996. С. 26.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »