Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 503—511

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.503

ПОВСТАНСЬКІ МАРТИРОЛОГИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА

СОКІЛ Василь

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: vasylsokil@gmail.com

Анотація. У статті йдеться про дослідження національно-визвольних змагань 1940—1960-х років одного з найавторитетніших фахівців з цієї тематики Г. Дем’яна. Понад двадцять років він віддав вивченню повстанської тематики. Зрештою, це був сенс його життя.

Предметом дослідження стали повстанські мартирологи — списки загиблих за волю України, стислі відомості про їхній життєвий та бойовий шлях, героїчну смерть. Сюди ж потрапили ті жертви тоталітарного режиму, які зазнали гонінь, переслідувань, ув’язнень, що дочасно померли. За основу взято мартирологи зі Стрийщини, особливо повномасштабний зі Сколівщини та деякі інші.

Представлено низку розвідок ученого про національно-визвольні змагання означеного періоду. Йдеться про повстанський рух ОУН—УПА в 1940—1960-х роках на Сколівщині. Аналогічна праця і про Гуцульщину у визвольній боротьбі ОУН—УПА. Звідси випливає мета статті — показати напрацювання Г. Дем’яна у цій ділянці як практичного, так і теоретичного характеру, виявити принципи і методи роботи над цим матеріалом, дати оцінку фаховим підходам дослідника. Це й зумовило актуальність обраної теми.

Джерельною базою для написання цієї розвідки стали мартирологи, які уклав Г. Дем’ян, а також його дослідження, пов’язані з національно-визвольними змаганнями окресленого періоду.

Ключові слова: національно-визвольні змагання, Українська Повстанська Армія, курінь, чота, мартиролог, жертовність, героїзм.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

  1. Дем’ян Г. На допомогу краєзнавцям — дослідникам повстанського руху. Львів, 1992. 15 с.
  2. Дем’ян Г. Як підготувати повстанський мартиролог району. Київ: Українська Видавнича Спілка, 1998. 48 с.
  3. Дем’ян  Г. Повстанська Голгофа. Хвилі Стрия. Стрий: Щедрик, 1995. С. 115—142.
  4. Повстанський мартиролог Сколівщини. Зібр. та впоряд. Г. Дем’ян. Сколівщина. Львів: Інститут народознавства НАН України. Львів, 1996. С. 302—725.
  5. Дем’ян  Г. Повстанський рух ОУН і УПА в 1940—1960-х роках. Сколівщина. С. 136—196.
  6. Дем’ян  Г. Бандерівці. Київ: Українська Видавнича спілка, 2000. Кн. 1. 128 с.
  7. Дем’ян Г. Матеріяли до енциклопедії «ОУН—УПА». Визвольний шлях. 2002. Кн. 9. С. 54—69.
  8. Дем’ян Г. Матеріяли до енциклопедії «ОУН—УПА». Визвольний шлях. 2002. Кн. 10. С. 35—51.
  9. Дем’ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА . М. Домашевський. Історія Гуцульщини. Львів: Логос, 2000. Т. 5. С. 274—434.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »