« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 892—906

УДК 75.036.7(477.83-25)”195/…”(043.5)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.892

ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 1960-х рр. У ТВОРЧОСТІ ВИХІДЦІВ ЗІ ШКОЛИ КАРЛА ЗВІРИНСЬКОГО: ПЕТРА МАРКОВИЧА ТА ЗЕНОВІЯ ФЛІНТИ         

БРАТЮК Надія

 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mikulanadia@gmail.com

Анотація. Українське мистецтво другої половини ХХ — початку ХХІ ст, потрапивши під посилений нагляд радянської системи, розвивалося двома паралельними шляхами — офіційним і неофіційним. Однією з форм альтернативної, неофіційної мистецької освіти з західноєвропейським вектором творчості була «Підпільна академія К. Звіринського», яка об’єднувала молоде покоління художників із самобутніми поглядами на мистецтво, з західноєвропейським вектором розвитку та прагненням розширити межі класичного кола живописних прийомів.

У статті розглядається зародження експресивних тенденцій та джерел інспірацій, що були використані в багатьох композиційних структурах, кольоровій палітрі та живописній манері двох вихідців зі школи К. Звіринського: П. Марковича, З. Флінти. Цим, властиво, і зумовлена актуальність статті. Автор ставить перед собоюмету провести художній аналіз живописних творів на основі візуального матеріалу, з’ясувати технічні вподобання художників у сфері живопису, вказати особливості, засади, притаманні для вираження експресіоністичної мови. Об`єктом дослідження є експресіоністичні тенденції в живописних працях вказаних митців. Використовуються, в основному, такі методи дослідження: порівняльний, метод художнього аналізу творів, метод аналізу і синтезу, формальний аналіз стильових рис авторського живописного почерку.

На основі проведеного мистецтвознавчого аналізу доведено, що художники часто експериментували, синтезуючи елементи кубізму, експресіонізму, абстракції, сюрреалізму та власної візії.

Ключові слова: учні школи К. Звіринського, львівське малярство, експресіонізм, живопис.

Надійшла 4.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Творчо-організаційна діяльність Львівської організації спілки художників УРСР (1939—1985). Автор нарису та додатків М.І. Батіг. Львів:[б. в.], 1986. 70 с.
 • 2. Голубець О. Прорив шістдесятників. З віддалі часу. Вісник Львівської національної академії мистецтв.Львів: ЛНАМ, 2002.Вип. 12.379 с.
 • 3. Смирна Л. Український мистецький нонконформізм. Art Ukraine. 2016. Частина 1. URL: http://artukraine.com.ua/a/ukrainskiy-misteckiy-nonkonformizm-chastina-1/#.Wp_HD3yYP4Z (дата звернення: 8.02.19).
 • 4. Маркович П. Мистецький альбом. Життя. Творчість. Львів; Сієтл: Колір Про Сервіс, 2006. 177 с.
 • 5. Бажан О.Г. Шістдесятництво. Енциклопедія історії України: в 10 т. Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Ін-т історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2013. Т. 10: Т—Я. С. 641. URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-9.pdf (дата звернення: 2.02.19).
 • 6. Секо Я. Історичний дискурс українських шістдесятників.Міжнародний збірник наукових праць Україна — Європа — Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини. Гол. ред. Л.М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. Вип. 5. С. 126—133.
 • 7. Мистецтво на зламі тисячоліть: Карло Звіринський і мистецтво 1960-х. Тексти: Н. Космолінська, Х. Чабан-Звіринська. Львів: Брати Сиротинські і К, 1998. 6 с.: іл.
 • 8. Герметичне коло Карла Звіринського. Буклет виставки (29.03.2019—2.06.2019).
 • 9. Звіринський К. Все моє малярство то молитва: спогади, інтерв’ю, роздуми, статті. Упоряд. Христина Звіринська-Чабан. Львів:Манускрипт, 2017. 280 с.: іл.
 • 10. Карло Звіринський (1923—1997): Спогади, статті, малярство. Автори-упоряд. Т. Печенюк, Х. Звіринська. Львів: Малті-М, 2002. 79 с.
 • 11. Голубець О.М. Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів: Академічний експрес,2001.175 с.: 152 іл.
 • 12. Маркович Петро. Каталог виставки. Львів: Обл­поліграфвидав, 1988. 11 с.: іл.
 • 13. Зеновій Флінта: альбом. Упоряд.  Ірина Данилів-Флінта, авт. вступ. сл. Н. Космолінська. Львів: [б. в.]., 2010. 56 с.: іл.
 • 14. Шимчук Є. Зеновій Флінта: штрихи до портрета. Альманах’94: мист. наук-попул. ілюстр. щоріч. ЛНАМ. Львів: Компанія Гердан, 1995. С. 31—32.
 • 15. Проців І. Нонконформізм на зламі 1950—1960-х років. Народознавчі зошити. 2012. № 5 (107). С. 919—922.
 • 16. Мисюга Б. Синкретизм Зеновія Флінти: між принциповістю та творчою свободою.16 листопада 2015. URL: http://prostir.museum/ua/post/36034 (дата звер­нення: 2.03.19).
 • 17. Магеровський О.Т. Аспекти творчих пошуків Зеновія Флінти. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2010. Вип. 1. С. 135—137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_34 (дата звернення: 12.11.18).
 • 18. Карло Звіринський (1923—1997): Спогади, статті, малярство. автори-упоряд. Т. Печенюк, Х. Звіринська. Львів: Малті-М, 2002. 79 с.
 • 19. Зеновій Флінта: альбом. Упоряд. Ірина Данилів-Флінта, авт. вступ. сл. Н. Космолінська. Львів: [б. в.], 2010. 56 с.: іл.
 • 20. Голубець О. Перерваний політ. Артанія: культурологія, мистецтво, публіцистика, історія. Київ: Софія-А, 2010. Кн. 18. Вип. 1.С. 148—153.
 • 21. Флінта Зиновій Петрович. Львівська національна академія мистецтв [1]. Київ: Логос Україна, 2011. С. 22—23. URL: http://www.logos.biz.ua/proj/lnam/online/lnam–22-23.pdf (дата звернення: 6.01.19).
 • 22. Зеновій Флінта: альбом. Автор-упоряд. Є. Шимчук. Львів: Компанія Ґердан, 1995. 32 с.: іл.
 • 23. Зеновій Флінта (1935—1988): Живопис. Графіка. Кераміка. Каталог виставки. Автор-упоряд. Є. Шимчук. Львів: Атлас, 1989. 31 с.
 • 24. Львівське малярство 60—80 років. Виставка творів, серп.-верес. Каталог: Трансляція. Львів: Край, 1992. 14 с.
 • 25. Мистецтво на зламі тисячоліть: Карло Звіринський і мистец­тво 1960-х. Тексти: Н. Космолінська, Х. Чабан-Звіринська. Львів: Брати Сиротинські і К, 1998. 6 с.: іл.
 • 26. Сучасне малярство Львова. Львів: БАК, 2014. 143 с.: іл.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »