« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 892—906

УДК 75.036.7(477.83-25)”195/…”(043.5)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.892

ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 1960-х рр. У ТВОРЧОСТІ ВИХІДЦІВ ЗІ ШКОЛИ КАРЛА ЗВІРИНСЬКОГО: ПЕТРА МАРКОВИЧА ТА ЗЕНОВІЯ ФЛІНТИ         

БРАТЮК Надія

 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mikulanadia@gmail.com

Анотація. Українське мистецтво другої половини ХХ — початку ХХІ ст, потрапивши під посилений нагляд радянської системи, розвивалося двома паралельними шляхами — офіційним і неофіційним. Однією з форм альтернативної, неофіційної мистецької освіти з західноєвропейським вектором творчості була «Підпільна академія К. Звіринського», яка об’єднувала молоде покоління художників із самобутніми поглядами на мистецтво, з західноєвропейським вектором розвитку та прагненням розширити межі класичного кола живописних прийомів.

У статті розглядається зародження експресивних тенденцій та джерел інспірацій, що були використані в багатьох композиційних структурах, кольоровій палітрі та живописній манері двох вихідців зі школи К. Звіринського: П. Марковича, З. Флінти. Цим, властиво, і зумовлена актуальність статті. Автор ставить перед собоюмету провести художній аналіз живописних творів на основі візуального матеріалу, з’ясувати технічні вподобання художників у сфері живопису, вказати особливості, засади, притаманні для вираження експресіоністичної мови. Об`єктом дослідження є експресіоністичні тенденції в живописних працях вказаних митців. Використовуються, в основному, такі методи дослідження: порівняльний, метод художнього аналізу творів, метод аналізу і синтезу, формальний аналіз стильових рис авторського живописного почерку.

На основі проведеного мистецтвознавчого аналізу доведено, що художники часто експериментували, синтезуючи елементи кубізму, експресіонізму, абстракції, сюрреалізму та власної візії.

Ключові слова: учні школи К. Звіринського, львівське малярство, експресіонізм, живопис.

Надійшла 4.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Творчо-організаційна діяльність Львівської організації спілки художників УРСР (1939—1985). Автор нарису та додатків М.І. Батіг. Львів:[б. в.], 1986. 70 с.
 • 2. Голубець О. Прорив шістдесятників. З віддалі часу. Вісник Львівської національної академії мистецтв.Львів: ЛНАМ, 2002.Вип. 12.379 с.
 • 3. Смирна Л. Український мистецький нонконформізм. Art Ukraine. 2016. Частина 1. URL: http://artukraine.com.ua/a/ukrainskiy-misteckiy-nonkonformizm-chastina-1/#.Wp_HD3yYP4Z (дата звернення: 8.02.19).
 • 4. Маркович П. Мистецький альбом. Життя. Творчість. Львів; Сієтл: Колір Про Сервіс, 2006. 177 с.
 • 5. Бажан О.Г. Шістдесятництво. Енциклопедія історії України: в 10 т. Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Ін-т історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2013. Т. 10: Т—Я. С. 641. URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-9.pdf (дата звернення: 2.02.19).
 • 6. Секо Я. Історичний дискурс українських шістдесятників.Міжнародний збірник наукових праць Україна — Європа — Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини. Гол. ред. Л.М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. Вип. 5. С. 126—133.
 • 7. Мистецтво на зламі тисячоліть: Карло Звіринський і мистецтво 1960-х. Тексти: Н. Космолінська, Х. Чабан-Звіринська. Львів: Брати Сиротинські і К, 1998. 6 с.: іл.
 • 8. Герметичне коло Карла Звіринського. Буклет виставки (29.03.2019—2.06.2019).
 • 9. Звіринський К. Все моє малярство то молитва: спогади, інтерв’ю, роздуми, статті. Упоряд. Христина Звіринська-Чабан. Львів:Манускрипт, 2017. 280 с.: іл.
 • 10. Карло Звіринський (1923—1997): Спогади, статті, малярство. Автори-упоряд. Т. Печенюк, Х. Звіринська. Львів: Малті-М, 2002. 79 с.
 • 11. Голубець О.М. Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Львів: Академічний експрес,2001.175 с.: 152 іл.
 • 12. Маркович Петро. Каталог виставки. Львів: Обл­поліграфвидав, 1988. 11 с.: іл.
 • 13. Зеновій Флінта: альбом. Упоряд.  Ірина Данилів-Флінта, авт. вступ. сл. Н. Космолінська. Львів: [б. в.]., 2010. 56 с.: іл.
 • 14. Шимчук Є. Зеновій Флінта: штрихи до портрета. Альманах’94: мист. наук-попул. ілюстр. щоріч. ЛНАМ. Львів: Компанія Гердан, 1995. С. 31—32.
 • 15. Проців І. Нонконформізм на зламі 1950—1960-х років. Народознавчі зошити. 2012. № 5 (107). С. 919—922.
 • 16. Мисюга Б. Синкретизм Зеновія Флінти: між принциповістю та творчою свободою.16 листопада 2015. URL: http://prostir.museum/ua/post/36034 (дата звер­нення: 2.03.19).
 • 17. Магеровський О.Т. Аспекти творчих пошуків Зеновія Флінти. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2010. Вип. 1. С. 135—137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_34 (дата звернення: 12.11.18).
 • 18. Карло Звіринський (1923—1997): Спогади, статті, малярство. автори-упоряд. Т. Печенюк, Х. Звіринська. Львів: Малті-М, 2002. 79 с.
 • 19. Зеновій Флінта: альбом. Упоряд. Ірина Данилів-Флінта, авт. вступ. сл. Н. Космолінська. Львів: [б. в.], 2010. 56 с.: іл.
 • 20. Голубець О. Перерваний політ. Артанія: культурологія, мистецтво, публіцистика, історія. Київ: Софія-А, 2010. Кн. 18. Вип. 1.С. 148—153.
 • 21. Флінта Зиновій Петрович. Львівська національна академія мистецтв [1]. Київ: Логос Україна, 2011. С. 22—23. URL: http://www.logos.biz.ua/proj/lnam/online/lnam–22-23.pdf (дата звернення: 6.01.19).
 • 22. Зеновій Флінта: альбом. Автор-упоряд. Є. Шимчук. Львів: Компанія Ґердан, 1995. 32 с.: іл.
 • 23. Зеновій Флінта (1935—1988): Живопис. Графіка. Кераміка. Каталог виставки. Автор-упоряд. Є. Шимчук. Львів: Атлас, 1989. 31 с.
 • 24. Львівське малярство 60—80 років. Виставка творів, серп.-верес. Каталог: Трансляція. Львів: Край, 1992. 14 с.
 • 25. Мистецтво на зламі тисячоліть: Карло Звіринський і мистец­тво 1960-х. Тексти: Н. Космолінська, Х. Чабан-Звіринська. Львів: Брати Сиротинські і К, 1998. 6 с.: іл.
 • 26. Сучасне малярство Львова. Львів: БАК, 2014. 143 с.: іл.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »