« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 819—840

УДК 75.046(477)”17/18”Боровиковський В.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.819

РЕЛІГІЙНА ТЕМА У ТВОРЧОСТІ ВИДАТНОГО ПРЕДСТАВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МАЛЯРСЬКОЇ ШКОЛИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVIII — ПОЧАТКУ ХІХ ст. ВОЛОДИМИРА БОРОВИКА

ЖИШКОВИЧ Володимир

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2699-4907
 • кандидат мистецтвознавства,
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ мистецтвознавства,  проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: zhyshko@i.ua

Анотація. Розглядається творчий доробок у релігійному малярстві українського художника Володимира Боровика, більш відомого як Володимир Боровиковський. Постать всесвітньовідомого українського митця, зважаючи на його плідний творчий період у роки перебування в столиці Російської імперії Санкт-Петербурзі, активно висвітлювалась російськими дослідниками і порівняно скромно — українськими. Акцентування уваги на українському підґрунті феномену творчості загалом і, зокрема, релігійній Володимира Боровика — Боровиковського, зумовлює актуальність запропонованого дослідження.

Метою статті є виокремити притаманні творчій манері митця риси, художньо-пластичні особливості, виявити поетапність появи створених ним творів. Окреслити основні теми та засоби виразності Володимира Боровика — Боровиковського у релігійній тематиці. Визначити його роль у формуванні новаторських тенденцій в українському церковному та загальноєвропейському релігійному малярстві другої половини ХVIII — початку ХІХ ст. Об’єктом дослідження є іконописна спадщина Володимира Боровика  — Боровиковського, а предметом — особливості еволюції його творчої манери, як одного із важливих чинників формування новаторських тенденцій в релігійному малярстві загальноєвропейського мистецького простору.

У статті використані мистецтвознавчі методи іконографічного, іконологічного та формального аналізу, а також методи семіотичного аналізу та метод історико-культурологічного дослідження.

Ключові слова: церква, іконостас, малярство, іконографія, стиль, художні особливості, Володимир Боро­вик  — Боровиковський.

Надійшла 4.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Москва: Университетская типография, 1897. Вып. 2. 202 с.
 • 2. Боровиковскій, Владиміръ Лукичъ. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764—1914: в двух томах. Составилъ С.Н. Кондаковъ. Петроградъ: Императорская Санктпетербургская Ака­де­мія художествъ; Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. 1915. Часть II. C. 21—22.
 • 3. Боровиковський Володимир Лукич. Словник художників України. Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. Київ: Гол. ред. УРЕ, 1973. С. 33.
 • 4. Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII—XIX веков. Москва: Искусство, 1975. 424 с.: ил.
 • 5. Ханко В.М. Боровиковський Володимир Лукич (Боровиківський). Полтавіка. Полтавська Енциклопедія. URL: http://history-poltava.org.ua/?p=1063 (дата звернення: 08.01.2020).
 • 6. Горленко В. Боровиковский, Владимир Лукич. Русский биографический словарь: Бетанкур — Бякстер. Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцова. Санкт-Петербург: Тип. Главного упр. уделов, 1908. Т. 3. С. 253—263.
 • 7. Боровиковські. Митці України: Енциклопедичний довідник. За ред. А.В. Кудрицького. Київ: Українська енциклопедія, 1992. С. 85.
 • 8. Ханко В.М. Боровики. Полтавіка. Полтавська Енциклопедія. URL: http://history-poltava.org.ua/?p=1058 (дата звернення: 08.01.2020).
 • 9. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVІ—XVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1983. 177 с.: іл.
 • 10. «Mary, mother of Jesus» by Luka Borovyk, 1771. From Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File: “Mary,_mother_of_Jesus”_by_Lu­ka_Borovyk,_1771.jpg (дата звернення: 08.01.2020).
 • 11. Розсоха Л. Постаті й тіні. Боровики, Боровиченки, Боровиківські. Розсоха Л. Миргородська старовина: Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. Кобеляки: Вид-во «Кобеляки», 2002. 424 с. URL: http://slavia.do.am/Biblioteka/rozsokha_l-mirgorodska_starovina.pdf (дата звернення: 08.01.2020).
 • 12. Український іконопис ХІІ—ХІХ ст. з колекції НХМУ: альбом. Авт. ст. Л. Членова; упоряд. Ю. Литвинець. Хмельницький: Галерея; Київ: Артанія Нова, 2005. 256 c.: іл.
 • 13. Жолтовський П.М. Іконопис. Історія українського мистецтва: в 6 т. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII—XVIII століття. Відп. ред. 3-го тому П.Г. Юрченко. Київ: Жовтень, 1968. С. 193—240.
 • 14. Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка. Альбом. Ювілейне видання. Авт.-упоряд. С.І. Бочарова. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2009. 232 с.
 • 15. Чукін Д.В. Боровиковський. Боровиковський: Альбом. Серія: Українське малярство. Заг. ред. А. Березинського; авт. ст. Д. Чукін. Харків: Рух, 1931. 20 с.: іл.
 • 16. Тарасенко І.Ю. Листування Павла Жолтовського. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. 188 с.
 • 17. Живопись. ХVIII век. Государственный Русский музей. Генеральный каталог музейного собрания: в 15 т. Науч. ред. 1-го тома Е. Петрова. Санкт-Петербург: Palace Editions, 1998. Т. 1. 206 с.: 529 цв. ил.
 • 18. Владимир Лукич Боровиковский (1757—1825): религиозная живопись. Альбом-каталог выставки в Государственном Русском музее. Авт.-сост. кат. Е. Столбова, А. Максимова; ред. А. Лакс. Санкт-Петербург: Palace Editions, 2009. 104 с.: ил.
 • 19. Греч А.Н. Арпачёво. Сборник общества изучения русской усадьбы. Вып. 2. Москва: ОИРУ, 1927. С. 9—16.
 • 20. Маркина Л. Красоту Боровиковский спас. Наше Наследие. Иллюстрированный культурно-истори­чес­кий журнал. № 81. 2007. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8102.php (дата звернення: 06.01.2020).
 • 21. «…Красоту её Боровиковский спас»: Владимир Лукич Боровиковский.  1757—1825. К 250-летию со дня рождения художника. Каталог выставки в Государственной Третьяковской галерее. Авт. проекта, науч. ред. Л.А. Маркина. Москва: М-Сканрус, 2008. 231 с.: цв. ил.
 • 22. Комашко Н.И. Русская икона XVIII века. Москва: Агей Томеш, 2006. 340 с.: ил.
 • 23. Гришанова Л. Собор Св. Иосифа: «Жемчужина» истории. Могилевская правда. 9.02.2017. URL: https://mogpravda.by/ru/issues?art_id=4660 (дата звернення: 10.01.2020).
 • 24. Живопись XVIII века. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания: в 4 сериях. Ред. Я.В. Брук, Л.И. Иовлева. Москва: Красная площадь, 1998. Т. 2. 335 с.
 • 25. Казанский кафедральный собор. Архитектура, живопись, скульптура. URL: http://kazansky-spb.ru/texts/architecture (дата звернення: 11.01.2020).
 • 26. «Иконостас кисти Боровиковского». Меценат и благотворитель — Степан Артемьевич Лашкевич. Черниговская губернія. Мглинский край. URL: http://www.mglin-krai.ru/chernigovskaya-guberniya/350-metsenat-i-blagotvoritel-stepan-artemevich-lashkevich (дата звернення: 11.01.2020).
 • 27. Горностаев Ф.Ф. Дворцы и церкви Юга. Культурные сокровища России. Вып. 8. Москва: Образование, 1914. 92, [2] с.: 30 л. ил.
 • 28. Горностаев Ф.Ф. Иконостас кисти В.Л. Боровиковского с 10-ю таблицами. Труды Четырнадцатого Археологического Съезда в Чернигове. 1908. Т. ІІ. Под редакцией графини Уваровой. Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1911. С. 213—218. Табл. LXXI—LXXX.
 • 29. Иконостас Романовской церкви. URL: http://old.mglin-krai.ru/Muzei/Ikonostas-2.htm (дата звернення: 13.01.2020).
 • 30. Горленко  В.П. Живописец В.Л. Боровиковский: Биографический очерк. Русскій архивъ. Историко-ли­те­ратурный сборникъ. Москва: Университетская типография, 1891. Вып. 6. С. 257—291.
 • 31. Силин А. Из истории Тишанки. Обычаи, поверья и предрассудки крестьян села Верхотишанка Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне село — Тишанка Таловского района). Составители: А. Кремер и А. Силин. Воронеж: Научная книга, 2013. URL: http://samlib.ru/s/silin_a_s/obichai.shtml (дата звернення: 13.01.2020).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »