« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 819—840

УДК 75.046(477)”17/18”Боровиковський В.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.819

РЕЛІГІЙНА ТЕМА У ТВОРЧОСТІ ВИДАТНОГО ПРЕДСТАВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МАЛЯРСЬКОЇ ШКОЛИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVIII — ПОЧАТКУ ХІХ ст. ВОЛОДИМИРА БОРОВИКА

ЖИШКОВИЧ Володимир

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2699-4907
 • кандидат мистецтвознавства,
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ мистецтвознавства,  проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: zhyshko@i.ua

Анотація. Розглядається творчий доробок у релігійному малярстві українського художника Володимира Боровика, більш відомого як Володимир Боровиковський. Постать всесвітньовідомого українського митця, зважаючи на його плідний творчий період у роки перебування в столиці Російської імперії Санкт-Петербурзі, активно висвітлювалась російськими дослідниками і порівняно скромно — українськими. Акцентування уваги на українському підґрунті феномену творчості загалом і, зокрема, релігійній Володимира Боровика — Боровиковського, зумовлює актуальність запропонованого дослідження.

Метою статті є виокремити притаманні творчій манері митця риси, художньо-пластичні особливості, виявити поетапність появи створених ним творів. Окреслити основні теми та засоби виразності Володимира Боровика — Боровиковського у релігійній тематиці. Визначити його роль у формуванні новаторських тенденцій в українському церковному та загальноєвропейському релігійному малярстві другої половини ХVIII — початку ХІХ ст. Об’єктом дослідження є іконописна спадщина Володимира Боровика  — Боровиковського, а предметом — особливості еволюції його творчої манери, як одного із важливих чинників формування новаторських тенденцій в релігійному малярстві загальноєвропейського мистецького простору.

У статті використані мистецтвознавчі методи іконографічного, іконологічного та формального аналізу, а також методи семіотичного аналізу та метод історико-культурологічного дослідження.

Ключові слова: церква, іконостас, малярство, іконографія, стиль, художні особливості, Володимир Боро­вик  — Боровиковський.

Надійшла 4.05.2020

Список використаних джерел

 • 1. Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Москва: Университетская типография, 1897. Вып. 2. 202 с.
 • 2. Боровиковскій, Владиміръ Лукичъ. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764—1914: в двух томах. Составилъ С.Н. Кондаковъ. Петроградъ: Императорская Санктпетербургская Ака­де­мія художествъ; Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. 1915. Часть II. C. 21—22.
 • 3. Боровиковський Володимир Лукич. Словник художників України. Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. Київ: Гол. ред. УРЕ, 1973. С. 33.
 • 4. Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII—XIX веков. Москва: Искусство, 1975. 424 с.: ил.
 • 5. Ханко В.М. Боровиковський Володимир Лукич (Боровиківський). Полтавіка. Полтавська Енциклопедія. URL: http://history-poltava.org.ua/?p=1063 (дата звернення: 08.01.2020).
 • 6. Горленко В. Боровиковский, Владимир Лукич. Русский биографический словарь: Бетанкур — Бякстер. Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцова. Санкт-Петербург: Тип. Главного упр. уделов, 1908. Т. 3. С. 253—263.
 • 7. Боровиковські. Митці України: Енциклопедичний довідник. За ред. А.В. Кудрицького. Київ: Українська енциклопедія, 1992. С. 85.
 • 8. Ханко В.М. Боровики. Полтавіка. Полтавська Енциклопедія. URL: http://history-poltava.org.ua/?p=1058 (дата звернення: 08.01.2020).
 • 9. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVІ—XVІІІ ст. Київ: Наукова думка, 1983. 177 с.: іл.
 • 10. «Mary, mother of Jesus» by Luka Borovyk, 1771. From Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/File: “Mary,_mother_of_Jesus”_by_Lu­ka_Borovyk,_1771.jpg (дата звернення: 08.01.2020).
 • 11. Розсоха Л. Постаті й тіні. Боровики, Боровиченки, Боровиківські. Розсоха Л. Миргородська старовина: Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. Кобеляки: Вид-во «Кобеляки», 2002. 424 с. URL: http://slavia.do.am/Biblioteka/rozsokha_l-mirgorodska_starovina.pdf (дата звернення: 08.01.2020).
 • 12. Український іконопис ХІІ—ХІХ ст. з колекції НХМУ: альбом. Авт. ст. Л. Членова; упоряд. Ю. Литвинець. Хмельницький: Галерея; Київ: Артанія Нова, 2005. 256 c.: іл.
 • 13. Жолтовський П.М. Іконопис. Історія українського мистецтва: в 6 т. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII—XVIII століття. Відп. ред. 3-го тому П.Г. Юрченко. Київ: Жовтень, 1968. С. 193—240.
 • 14. Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка. Альбом. Ювілейне видання. Авт.-упоряд. С.І. Бочарова. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2009. 232 с.
 • 15. Чукін Д.В. Боровиковський. Боровиковський: Альбом. Серія: Українське малярство. Заг. ред. А. Березинського; авт. ст. Д. Чукін. Харків: Рух, 1931. 20 с.: іл.
 • 16. Тарасенко І.Ю. Листування Павла Жолтовського. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. 188 с.
 • 17. Живопись. ХVIII век. Государственный Русский музей. Генеральный каталог музейного собрания: в 15 т. Науч. ред. 1-го тома Е. Петрова. Санкт-Петербург: Palace Editions, 1998. Т. 1. 206 с.: 529 цв. ил.
 • 18. Владимир Лукич Боровиковский (1757—1825): религиозная живопись. Альбом-каталог выставки в Государственном Русском музее. Авт.-сост. кат. Е. Столбова, А. Максимова; ред. А. Лакс. Санкт-Петербург: Palace Editions, 2009. 104 с.: ил.
 • 19. Греч А.Н. Арпачёво. Сборник общества изучения русской усадьбы. Вып. 2. Москва: ОИРУ, 1927. С. 9—16.
 • 20. Маркина Л. Красоту Боровиковский спас. Наше Наследие. Иллюстрированный культурно-истори­чес­кий журнал. № 81. 2007. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8102.php (дата звернення: 06.01.2020).
 • 21. «…Красоту её Боровиковский спас»: Владимир Лукич Боровиковский.  1757—1825. К 250-летию со дня рождения художника. Каталог выставки в Государственной Третьяковской галерее. Авт. проекта, науч. ред. Л.А. Маркина. Москва: М-Сканрус, 2008. 231 с.: цв. ил.
 • 22. Комашко Н.И. Русская икона XVIII века. Москва: Агей Томеш, 2006. 340 с.: ил.
 • 23. Гришанова Л. Собор Св. Иосифа: «Жемчужина» истории. Могилевская правда. 9.02.2017. URL: https://mogpravda.by/ru/issues?art_id=4660 (дата звернення: 10.01.2020).
 • 24. Живопись XVIII века. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания: в 4 сериях. Ред. Я.В. Брук, Л.И. Иовлева. Москва: Красная площадь, 1998. Т. 2. 335 с.
 • 25. Казанский кафедральный собор. Архитектура, живопись, скульптура. URL: http://kazansky-spb.ru/texts/architecture (дата звернення: 11.01.2020).
 • 26. «Иконостас кисти Боровиковского». Меценат и благотворитель — Степан Артемьевич Лашкевич. Черниговская губернія. Мглинский край. URL: http://www.mglin-krai.ru/chernigovskaya-guberniya/350-metsenat-i-blagotvoritel-stepan-artemevich-lashkevich (дата звернення: 11.01.2020).
 • 27. Горностаев Ф.Ф. Дворцы и церкви Юга. Культурные сокровища России. Вып. 8. Москва: Образование, 1914. 92, [2] с.: 30 л. ил.
 • 28. Горностаев Ф.Ф. Иконостас кисти В.Л. Боровиковского с 10-ю таблицами. Труды Четырнадцатого Археологического Съезда в Чернигове. 1908. Т. ІІ. Под редакцией графини Уваровой. Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1911. С. 213—218. Табл. LXXI—LXXX.
 • 29. Иконостас Романовской церкви. URL: http://old.mglin-krai.ru/Muzei/Ikonostas-2.htm (дата звернення: 13.01.2020).
 • 30. Горленко  В.П. Живописец В.Л. Боровиковский: Биографический очерк. Русскій архивъ. Историко-ли­те­ратурный сборникъ. Москва: Университетская типография, 1891. Вып. 6. С. 257—291.
 • 31. Силин А. Из истории Тишанки. Обычаи, поверья и предрассудки крестьян села Верхотишанка Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне село — Тишанка Таловского района). Составители: А. Кремер и А. Силин. Воронеж: Научная книга, 2013. URL: http://samlib.ru/s/silin_a_s/obichai.shtml (дата звернення: 13.01.2020).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »