« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 841—853

УДК 391:687.38](091)”18/19”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.841

ТРАДИЦІЯ ПЛЕТІННЯ СІТЧАСТИХ ПОЯСІВ: ТЕХНІКА, ЕТНОЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ, ДЕКОР

КОЗАКЕВИЧ Олена

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8742-4337
 • кандидат мистецтвознавства,
 • науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

Анотація. Досліджуються етнолокальні та мистецькі особливості плетених сітчастих поясів як важливої складової українського вбрання і текстилю. Відсутність характеристики техніки плетіння, окреслення найприкметніших ознак декору, спільних та відмінних способів носіння, виготовлення й оздоблення визначила актуальність та новизну статті.

Мета статті — виявити виняткові параметри техніки плетіння та технологічних прийомів виготовлення сітчастих поясів, простежити формування художніх особливостей у контексті соціокультурних та етномистецьких чинників кінця ХІХ — початку ХХІ ст. Об’єктом дослідження є плетені сітчасті пояси в комплексах народного одягу України, а предметом — унікальні й універсальні параметри їхнього декору. Методологічна основа — принцип системного підходу та комплексного дослідження. Для студіювання предмета дослідження застосовано порівняльно-історичний метод. Метод реконструкції полягає у вивченні техніки плетіння. Мистецтвознавчий аналіз апробовано в опрацюванні етнолокальних характеристик та декору сітчастих поясів. Джерельною базою для написання цієї статті стали наукові розвідки з окресленої тематики, авторські польові дослідження (2002—2019) та опрацювання музейних і приватних колекцій (Київ, Львів, Коломия, Рівне, Луцьк та ін.).

Ключові слова: пояс, техніка, декор, плетіння, сітчаста структура, оздоблення, традиція, локальні особливості.

Надійшла 1.06.2020

Список використаних джерел

 • 1. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання. Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. 2014. № 5 (119). С. 951—966.
 • 2. Українське народне мистецтво. Вбрання. Упор. Колос С., Гургула І., Лобановський Б., Полюскевич О. Вип. 2. Київ: Державне вид. образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. 327 с.
 • 3. Український народний одяг Торонто; Філадельфія, 1992. 311 с.
 • 4. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ: Либідь, 1996. 172 с.
 • 5. Ніколаєва Т.О. Український костюм. Надія на ренесанс. Київ: Дніпро, 2005. 320 с.
 • 6. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. Львів: Фенікс, 2000. 326 с.
 • 7. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. Видання друге, доповнене. Львів: Апріорі, 2011. 314 с.
 • 8. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Київ: Бал­тія-Друк, 2008. Т. І: Лісостеп. Степ. 160 с.: іл.
 • 9. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Київ: Балтія-Друк. Т. ІІ. Полісся. Карпати, 2011. 160 с.: іл.
 • 10. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwуrniaсskiej, Bystrzycy Soіotwiсskiej і Јomnicy. Lwуw, 1937. 170 s.
 • 11. Здоровега Н. Плетіння чи брання? Народна творчість та етнографія. 1968. № 2. С. 68—69.
 • 12. Сидорович С. Художня тканина Західних областей УРСР. Київ: Наукова думка, 1979. 153 с.
 • 13. Полюхович Є. Виготовлення плетених поясів у с. Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області. Західне Полісся: історія і культура: Матеріали нау­ково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Сарненського історико-етнографічного музею (3—4 грудня 2004 року, м. Сарни, Рівненська область). Рівне, 2004. С. 148—151.
 • 14. Пархоменко Т. Особливості виготовлення сітчастих поясів. Пояс у народних віруваннях і звичаях. Наукові записки. Вип. VІ. Рівне, 2008. С. 239—245.
 • 15. Українець А. Традиційний одяг Рівненщини: у 2-х кн. Книга 1. Рівне: У фарватері істин, 2019. С. 161—162.
 • 16. Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ — середини ХХ століть. Історико-етнографічний атлас. Словник. Київ: Бизнесполиграф, 2015. С. 122—125.
 • 17. Козакевич О. Вбрання. Мала енциклопедія українсь­кого народознавства. За ред. С. Павлюка. Львів: Афіша, 2007. С. 65—66.
 • 18. Козакевич О. Традиційні в’язані вироби та мереживо Волині й Полісся: техніки виготовлення. типологія, художні особливості. Матеріали Третьої Волинської обласної науково-етнографічної конференції «Роде наш красний» (14—15 червня, м. Луцьк). Збір­ник наукових праць. Вип. 24. Луцьк, 2007. С. 116—121.
 • 19. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кін­ця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріа­лами західних областей). Записки Наукового това­риства ім. Т.Г. Шевченка. Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 2011. С. 503—524.
 • 20. Козакевич О. Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.). Народознавчі зошити. 2015. № 5 (125). С. 1127—1149.
 • 21. Козакевич О. Традиція плетіння поясів на Гуцульщині в ХХ — на поч. ХХІ століття. Народознавчі зошити. № 2 (140). 2018. С. 372—384.
 • 22. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 9 (1953 р.). «С.Й. Сидорович. Українські народні тканини (довідник по фондах музею. 1953 рік» (С. 35—39).
 • 23. Національний музей в Копенгагені. URL: http://folkcostume.blogspot.com/2011/08/kykai-netted-caps-of-lithuania-and.html). Дата доступу: 17.10. 2009.
 • 24. УпцЯбФупхсЯнЬкз. The technique of Sprang: From the Greek headgear to the woolen headdress of Egypt and the belt of Arcadia. БСЧБЙПЛПГЙБ & ФЕЧНЕУ. № 84. S. 14—20.
 • 25. Чернай И. Выработка текстиля у племен дьяковской культуры (по материалам Селецкого городища). Советская археология. № 4. Москва: Наука, 1981. С. 79.
 • 26. Charewiczowa L. Lwowskie organizacje zawodowe za czasуw Polski Przedrozbiorowej. Lwуw, 1929.
 • 27. Loziсski W. Patrycyat i mieszczaсstwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwуw, 1902.
 • 28. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 530. «Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Бойківщину та Лемківщину, 2005 р. (Козакевич О., Олійник О., Федорчук О.)».
 • 29. Znad Buga. Lud. 1897. № 1. S. 17.
 • 30. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 667. «Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Західну Волинь, 2012 р. (Козакевич О.)».
 • 31. ВКМ, О-6314, Волинська обл.
 • 32. МЕХП, ЕП-76334 с. Кутин Зарічненського р-ну Рів­ненської обл.
 • 33. МЕХП, ЕП-76273 с. БишківЛюбешівського р-ну Во­линської обл.
 • 34. МЕХП, ЕП-76277 с. Судче Любешівського р-ну Во­линської обл.
 • 35. МЕХП, ЕП-20927, Полісся.
 • 36. РОКМ, с. Бережниця Дубровицького р-ну Рівненської обл.
 • 37. РОКМ, Р2-12, Полісся.
 • 38. ШМБВ, експозиція, Буковинська Гуцульщина.
 • 39. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 581. «Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Буковинську Гуцульщину, 2008  р. (Герус Л., Никорак О., Козакевич О., Шпак О.)».
 • 40. Козакевич О. Марія Сенюк — продовжувачка традиції плетіння старокутських поясів. Традиції та новації в сучасному дизайні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 12 квітня 2018 року). Івано-Франківськ, 2018. С. 28—33.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »